Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PDF

PDF

Ratings: (0)|Views: 1,931 |Likes:
Published by BastaDeDemoler

More info:

Published by: BastaDeDemoler on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
u
u..
oo
en
=>
l:n
la
('illJad
de
BUellll'i !\ire'i.a los
().f
días
dd
ll1
e~
de
!llar/u
de
2()
1
J.
"iendll
Ia~
f
1'1()
11
......
cOlllpan.:<.:en
a
la
audicncia señulada para
el
dla
de
la
iL'ch,l:
1;1
pill
te
~Iclora.
1
L·gl
....
ladora R\('1111) MARIA
DI.;
L
(RUZ.
quien ancdil:1
....
u
idcnlidadcllnD.N.!.
N"
2J.7
2..J..N()2.
junln
CDIl
la
Dra. MSSEN7.IO I'
LA
VI/\
1
.
\Olll·
.l.I A,
l'
75.
1"
II
JIC.P.
ACI
-.)
el
Dr. M
RIi\N)
CARl.OS
l·
SI
RO
T'
1)2
F'
635
c.P.
I\.C.I
-.
en
....
u calidad
dI.'
klrac.!os
piJtrocinan
le~
:
porla parle del11and;\da
el
Dr.
1-;\
RJ
¡\
r
DIl'
(;()
.'I:HASTIAN.
1'"
90,
P'
1)2()
C.P.
ACI
..
ljuien acredild
....
tI
calidadde apoderadu
l'Oll
cnpia
JI.'
la
resoluci
)il
que se
ug.re~a
<llllecediL'ndu
él
ple-...C
I1
le
.A'iimi
....
nHl.
'ie
pre
...
ellta
el
Sr..MPA ANII:L
MARCLLO
DNI.Ih.K23.()lJ7: en
'ill
calidaddecOllsultor
T~cn
ico:
la legislauora
...
.'ra. L
BI
:
RTI
O
BI
·
LTR/\M¡\RIA
JOSI·DNII
l.7lS.l7H
:
la
legisla
Ion
'ra.;
NZALEZ
(;
t
\S~
VIR(jINI/\
D 1
11.32S.7()..j.
iuntocon
la
DR . P
RSKY
L IV\ BEJ{I·NIC
'1
:
r'
t){)
ro"~
277:
la
a~esora
Je
la
parle
(IC
l
ma
RA.
MA
/\N
L1/\
M!\RI[
'L
I~
'
..J.S
I
5N6
el
.A.
c.r
·.
1<1
asesorade
la
parte
aCLOra
DR .'AS
S
MARI NFEDFRI -
T'
K6
r-'
.J.
.-.:
c!
SR.S
G
VII\. N'
ST
R DNI17.b
1
7.6J~;
CIl
cameter
tk
SecretarioGeneral AdjuntodeAsociaciónremí
al
de
Traba
i
auore~
d
'1
Subte
~
Premetro,
el
Sr.
LORl:Ní'.O VICENTI.:L
L
DNI14.315.709.en
'iU
calidad
lh.:
vicepr¡;~i
lenteue
la
1-
'dcracinn
le
Comercioe Inuustria
de
h
CABA:
el
Sr. M R'
10RELU
P
\BLO
DNI I
1.
2..J.X.5y();
el.
r.
P
O
SANTI/\GC DNI20.SJK.532:d
SI.
MATIA~
!\ll(jUSTO
I ROFET M
UN
EVO DNI
_X
.
l)
11.372 en
'iU
caliJad
Je
é1clor
de
la
C<lU~(\
"Ml:N
ICIIELIA
j
STIN
y
TROS
C
CiCB
~
,\f\.lP RO"(l
-:
XPTI'"/
\22-2013
O):
y
el
Oek
nsnr Oficial
DR
.
SANClII
'¡
CORRl
·
RA
~IR()
1)
I
23.(L~K.)
IX.Se deja constallciadeque
el
Ir
ihunalIlamu por
teldolw
al
Ing.M
\RI
,\ ()'I:RME ONI, representantedeSB/\SL:\ dichll'i
I
lal11
ad()~
nll
luerollclll1le"ladns. Abiertoelacto
la
parle
actma
rre~cnta
un
Inlllrlllee!t:cluadopor
el
C(1n~ullor
lecllicll (DANI
,;.
L MAR
E O
AMP
A)
\.'1
cual
"L'
agreg;¡alllecediendo
la
prc
....
ellte. cOlltinuaciónSS
re
s'
tl
léI
el
caraCler
de
hllrr"d(ll' Jc!pn)\eCll
1
Illl
t1prllhildupresl!ntauo
1I
rs.
271
/
29..J.
por
la
pilrle kllltlllda
b.)
la
l;tll:\
lk
fecha Jel
ill\
elltario
rre~enLa
lo
él
rs.
2KS/2H7
,
(ISÍ
'0
111
0
la faltél
deaclar;¡ci('
lI1
de
la
pl'r'illna'
Iue
In
ha
reilli/;lUO.
lo
cu
al
ce
nrigur:\ría
un
incumplimiento
lk
la
m'didacllutelar dictad:1 en
<lutos.
Asimismo destacala
rallé!
dcrm:cisiónen cuanto
,ti
ue~lin()
de
cada
Ull(l
delosctlCheshislóricos
rc
tirados dela
Inca
A.
y
que nadadicedelestado
de
clH1~er\'ación
en
la
actualidad. También
ronc
deresallll que
l!n
la
nota ue
r~.
_t)5
rirmadapurautoridadesde
BAS·.
se
af
irma que se est:í
t:()n~tru.
ende)
un
ga1Ix'
)n
el1
el
predio
Jonue
secfectu
()
el
n..:conoci
miel1l
ojudici;denaulos.
y
pudo\'eril'icar'ic cndicho acto que esa const
al
c -iónno hahía "ido iniciada. Porlltraparle. resaltaSSquc
1.'11
la
ll1i~l11a
no
ta
lasé1ulorida es
de
S13A
E
~e
lial
an
qUl'la
....
lunas quecuhrell
Ill
....
rl'
!erido-...
coc!1e'i sondel
lllisl1lD
materi
al
l[u\.'
l
a'i
1IIili/ad(\~
por
'1
gllhiL'llHl
l1ilL'inllal
para
la
coberturadc I'crrocarriles. I:n
é~lc
a
....
pcclll
el
Sr.PahloMartnrl'lli }
l'l
consultorlecnico Campa
na
indican que
la
dirercncia radica enquelo"
\'
;¡gIlIlC"
de
lusIcrrncarnle.nacionalesson
mcl~ilic()s.
que
el
ohjL
'livode esas cuhierlíl
....
e" di!erel1te en
el'm,o
delosferrocarriles porquc
~UI1
para
U'ill
decortupiafO
\'
p;
lr:1simple cuhiertaue protecciól1visual,
y
;)c.kmas que
In
....
cllche"
!el
suhte"on
pal;1
U"l)
"uhlerraneo aui
krcncia
<.11::
lo~
I'crrnclrrik".1
lICgl1
la
ilC!
)r:\.IcgisladlHiIR,
\C
'IIID seliala
raltal1le~
detectadas enlos\ligo
ll
es
<.:11
clllllll11<':l1tn
delrccollm:imicl1tll.cuesliónque afirma noseconclicecon
el
e"ladll
de
dicho" vag(llle"que
lig,UliI
Cfl
la
dllcumt'nlaci61l
rre
sl.lltaua
1,;
11
;
Iu
luspor
la
demandad:\.
Pll~tl'rillrlllellle
el
Dclcllsorficial,
r.
Sál1cheLorn:a,uestaca queaJellla"
de
losprohlema"
de
humedadalos que
1,;
.
lanvxpuestoslo'i coche", lélmhiénprouuce dete illro
de
lo'
mismoselcxcesi o calo
r.
Luego el
r.
PR
FET M:
L1
r.
YO
se
rdiere
al
L''iladll enque fuecnconlrauparticularmente
'1
coche
61
el
dJa lel
recullllcimicnllljudicial. coche que t;staba en funcionamiento
hasl<l
el
momenlO
'(1
que
IUl'
(en
¡¡da
laItnea
1\.
También se
ña
hla
ralt
a
de informaci(ín hrindada por
1,1
delll<llldada sohre
piL'l.i.I~
raltantcs
de
los agoncs. Asimismo,
I.'l
DI.
S/
\NCIIEZ
CORRLA
\
el
Sr.PROFETA M
-UN
EVO señalan que raltainrnrm:lcinll"ubreel
dc
....
lllll)
de
\
'
''~\H1C''''
'ntero~.
El.
r.
PR
H:l
A MF.LI [:
O
e'\prc
....
"quc pudieron
COI1
...
;II¡¡I
el
(le)
()2
J.i
1
1
e\islenci
a
(k
coches
lu
e
nn
ril!,ur;¡11
en
el
il1\
'entafln
 
1L':tll/ildtl
PIl!
1;1
dL'lllandaua:
el
coche
12
1
y d
1
()
(que
afirma
qUL'
'>L'
L'ncuenlr;lCl
ell
1\1'>
(allelL''''
dL'
PIII\()nn).
)
aueru~
'
I~
qUl'
el
fin
de
Selll~lIla
pa
....
adn
rHlJienln
wr
el
cochL'
11,
(qlle
inuica
l/ut.: fig.ura de:-.rar
cc
i
do
según
1
1
i
nlormilciol1 hrlndada
por
la
dernalld,ld;l)
\ :I'ie\'era
que
enverc.lmJeSla
"lirad(l"
dehajll
de la
(ira.
)lal
en las
cen.:~lI1la
....
de
1;
1
eSlación
L)I1<..:h.
Pnsteriorlllc
ll
lC
e Sr.
Nestlll
Segl1\'iae
\f
1fc
....
a
que
no
ha
~
IIlh
HIll
ilCill1l,>(lhre qué
ha
pasaun
con
d
"al
macé
11
cn
mp
e
lO
de
In..,
re
ruesllls
dt:la
LI!lca
\'
.
P\l
...
lerillrlllenle.
SS destaca elcaraCl
cr
genérico
de
lils
descripciones
....
\lh'
e el
....
I
ad\l
de
los
\
agulles
el
ec! u
ad
as
ellas
llCIH~
nOla
Ilitle
....
ag.1
eg.¡¡dasa Is.
-,!l()
."
L2
.....
111
UIl
Lh.:lalle
pn:cisn
del
os
comrone
ntes
lk
caua
coche.
l.uego.
la Ora,
L BI.R
liNO
....
ejialaque
nn~
cncontramn~
anleuna
situación
gr¡¡vl!,
qut.:
st.:
I
UVO
que
llegar
a la
inslancia
judicial.
dcslacaque
hitan
cochesquc
n()
es
lan en
los
in\(:nlari(l",
\
que
eo.;to
t
endría
qUl':
Ilcgar
él
in.
wncia
penal,Y:-'l1liciLLllue
..,e
cile
a
Metlll\
'
la:-.
\
SHASE
para
que
informen
sohre
el
destino
uc los
cllche~
laltanles
.
LUl!go
la
Legisladora
RI\CHID
destaca
que
por
el
canícter
de hiene:-.
integrantes
uc
l
ratrilllllnio
hislÚric(\
y
cult
u
ra
l
dc
la
Ci
uuad.
el
destino
de éstos
uehcna
ser
lratado
en la
LC~I:-.laILlra
.
Luego
la
cgis
lad
ra
LUB
_R
INO
,
snliclta
que
la
Lh..:mandada
inlorme
o.;nhn.:
lil
Irccuencia
que tenc.lníla
Línea
A[
uego
de
"'\1
re:lperlura.
"ohre
laapCrlur;1 de
I,t,
e
....
I;lciol1esque
se
diju
que
podnan
cer
nrsc,
y
sohre la <lperlllra
de
la:-;
que
l!'tdll
IL'rmin;¡das
y
110
r
ueron
inau
gllf'lchs
.Pl1slerinrmel1tc el
Sr.
SEGOVI
desl:ll"il
ljtll'
:IIl1es
dt:!
cierre
once
formac
i
ones
cSlah:¡nencondicione:-. de
funcio
n
ar
y
que
Clll1
1:1
....
cOIH.liclones
actuales
li1s
mismasno
r)()t!
rl
(ln
hahil
itarse para
funcionar.
y
téllllrOCl1
....
e
C()!lUCL'
t1l'lnuc esttÍnlos repuestos parH
re[larllrlas
.
Luego
el
Sr.
PROH
."
I.\
MOl
l
l
1.
()
indica
que
en
la
úl
tima
semanfl ue
IUIlCill!lamientl
Ue
la
Ilnca
t\
"'L'
hicieron
func
ionar
adem;:isue esas
once
Imm<lciI1l1e
....
otro
lres(o
rl11ilCllllle
...
l11il
.....
que
Ijllllhié
n
se
en
contraban
L'n
clllldiL
·jolle:-. para
hacerlo.
Pll~teril1rlllellle
el
~r
.
Santiago
P
in
ui
ca
LJuc.
la ASl1ci
aci(íll
Basta ue Dl!T110lcr
y
la
AsociilCilll1
de
Amigo"
lit.:
I
Tranvía
tui
(:fon
a
fi
ndeaf}(l unarL'LlniOl
co
n
el
Sr.
PI('(,\ R
DO
de
S B
SI:
quien reconnc
i6 elval
or
[lat r
irnorlwl
ue
losvagones
hlstorIC()
....
l!l..·
1:1
Lln!.:·l.'
se
cnm
pn
1l
1
,el
i
l1
a
tomar
mcdidas
!'tlra
su
'lllls"rvacin!
1.
Posteriormentc
la
legisladora
RA
IIID
ma
nif
iestala
importallcia
uc que
la
parte
demalldillb
presente
en aulOsun
progra
ma
se
r
iocon
fechas concrctao.; de
la,>
ohf'ls
él
reali/ar
...
e
pdr
íl
rrcservar
I()~
coc
h
es
retirados
dclalínea
A,
y
'on
precisiones
sob
re
la:-.
medidas
de
cllll~er\'aciú
n
de las cSlaci
)!les
de
i'l
Línea
. \
sobre
el
destinn
deeslosl·{)ches.
DL'
....
tllGl
a..,imismo
que
enla d(
cume
n
lac
i
ón
é1cllmraiíada
cnn
el
escrito
pre,>enL,ldl) en
auto"
Ll
16
/0
I/2003el
Ing. C\:r
mcsonicxpres6
que el
directorio
uc
SBt\
'[
Ih,\ a
decidir
"iohrc el
Ll
esti
no
de
los
cnches,
y
l"\rre~a
la
kgisladnra
RAC
1
[ID
quc
c!ln
Lle
ninguna
manerapuede
se
r
uec
idiLlo
[lor
SB Sr.
[1nrque
tcndna
que dcbillil'>L'
CIl
la
Legislatura
y
arrohado
co
n
unamayonH especial.
e
incluso
t.:n
las
ClllllUIl~I""
.
I
illllhien
la
actnrt!
R
el\!
resaltaque
es
i
mrortallte
que
se
determine
L'limll
,>e
\'
;1
:t
~
\udil"r
quelodas
las
medidas
deconser,I
cion
se
!leven
a
cabl,
y
dc:-.tilL·il
qllc
;\
1Llll1'>ultor
lécnic()
IH)
....
e
IL'
pcrm
il
i6
la
elllraua
.1
lllS
re~pec!i\
o'>
lalleres
péllil
C()ll
...
I~\ttll
elestauode
lu~
(Ollll!S
.
Tllmhién
expre:-.a que
le
gust,lfIél
saber
siel
eiCB.\
IIL'IlL'
ple\
iSIO
algun
li
po
dei
ndemniLac
ion
rara
I
lls
cOlllerciantL~
que
Se
\
ierull
alL'c¡"d(l:-'
pm
el 'i
er
re
de
l
éI
Línea
A,
y
ljlle
c\'l!
n
lualm
elltt.:
SL'
\ean
¡¡!cctadospnl
ciL'1I
L'
de
estaciones.aunque
eSlO
tamh
iéndebe
st.:r
aprobauu rOl
In
Legishlura.
11
Cllll
....
ullllr
lec
llic
o
Campana
indica
quc
ti
él
se
le
negó
la
enlrada
ellel
predio
dt.:
La\
·
arden.
ante!'>
del
rccol1ocimie
ll
lO
judicial dectuado
encl
lTlilfC()
de
e:-.lOs
aut
)~,
LlIL'guel
S,.
Mmtorelli
~eñala
que
estanr
altando
dos
hnogies
lkl
coche
111, .
tamhicn
:-'L'
L.'\presa
sohre
el
palrim(
nio
dominial
de
lo
....
coche:-.. destaca
que
eStoshicllL''> s\lnde
dominio
del
Lstado. Lucge
el
D
r.
I\N
'11
'Z
CORR A
rlantea
4ue
L·n
....
u'¡¡r¡lcIL'r de
defensor
dela
rarle
aClara
l!11
l
os
autos
"ME
lell
'IY
otro"i
./
(;CI3,\
s
.Illlptif()·
'
que adhiere
'1
lapetici
ón dc
la
Legisladora
RI\('IIID
sobre
d
pulld(,
de
LIII
cl(l
llll
glaméldt:
ohras
lendientesa laprt.:servacio!l,
coi
n
cide
c.n
cuanto
que
le
l'
()11
e
....
pl)llde
i\
In
Legis
l
atura
la
lo
ma
de
decisión
~()hre
elde
....
tino
de
los
L·OL·hcs.
\
t.tlllh
ién
solic
i
l;1
qut.:
se
aclara
el
car:'1clcr
de
la
inter\Cll
ci
on
que
estú
tlll1lillllltI
l'll e
....
le CllllrJictl1la
Asociació
n
Amib0:-'
del
Tran\
la.
dadl1 que
ciertas
dl'c
i
....
llllle'
qllL'
L·~I;¡
IUlllandu
el
(i
'HA
~c
hasanen
con~lIlt:t'>
a e
....
;1
,
\~oclacióll.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->