Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

Predica de pe Munte reprezintă binecuvântarea Cerului pentru
Hristos nu lasă nici o umbră de îndoială cu privire la acele trăsături
Domnul îi ignoră pe vanitoșii preferaţi de lume și Își îndreaptă
Cuvintele rostite de Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor
Fiecare frază este un giuvaer din tezaurul adevărului. Principiile
Cu mai bine de paisprezece secole înainte de nașterea lui Isus
Dumnezeului vostru… și blestemul, dacă nu veţi asculta…”
Muntele Binecuvântării. Totuși, nu de pe Garizim au rost rostite
Dacă înţelegem ce au însemnat cuvintele lui Isus Hristos pentru
Iuda. În zadar căutase Ioan Botezătorul să-i cheme la pocăinţă,
Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii. Dumnezeu Se
Dacă învăţătorii și conducătorii din Israel s-ar fi supus harului
Său transformator, Domnul Isus i-ar fi făcut ambasadorii Lui între
Unii dintre ucenici se alăturaseră Domnului încă de la începutul
Domnul nu făcuse nici un efort pentru a-Și consolida poziţia și
El”, „ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor” și „din El
Evenimentele dimineţii le inspiraseră siguranţa că urmau să fie
Toate inimile vibrau de speranţa vanitoasă că Israel urma să
72,6). Toţi simţeau în mod instinctiv că acolo se afla o Persoană
Domnul Isus le oferise cupa binecuvântării și celor care
Său binevoitor. Cel care crede că nu-i lipsește nimic și este
Hristos. Mândria nu simte nici o nevoie și astfel închide inima
Împărăţia cerurilor”. Această împărăţie nu este o împărăţie
Domnul le dezvăluia oamenilor împărăţia spirituală a iubirii Sale,
Toţi cei care au un simţământ profund al sărăciei sufletului
El ne prezintă înaintea Tatălui, înveșmântaţi în haina albă a
Dumnezeu, spunând: „Eu am luat locul celui păcătos. Nu privi la
Plânsul despre care se vorbește aici este expresia unei întristări
Domnul slavei. El își dă seama că, deși a fost iubit cu o duioșie
Cel care plânge în felul acesta „va fi mângâiat”. Dumnezeu ne
Cuvintele Mântuitorului transmit o solie de mângâiere și pentru
Domnul va lucra pentru toţi cei care își vor pune încrederea în
El. Cei credincioși vor câștiga victorii preţioase. Ei vor învăţa
Tatăl nostru ceresc nu este niciodată nepăsător faţă de cei
19). Domnul Isus aduce vindecare fiecărui suflet lovit de necaz și
El ne-a iubit cu o iubire veșnică și ne-a înconjurat cu dovezile
El ne va înălţa sufletul pe un tărâm al păcii, mai presus de
Gândiţi-vă la aceasta copii ai suferinţei și ai durerii și bucura-
Sufletul Său a fost lovit și sfâșiat de nelegiuirile oamenilor. El
El suferă în toate durerile oamenilor; și „în toate necazurile lor
Domnul a putut spune: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit
Cel care va vedea renunţarea la sine și umilinţa inimii lui Hristos
Sfânt. Ca urmare, noi nu mai suntem nerăbdători să ocupăm locul
Privim la Isus, așteptând braţul Său călăuzitor și ascultând glasul
Lui, care ne îndrumă. Apostolul Pavel a trăit experienţa aceasta
Când Îl primim pe Domnul Hristos ca oaspete permanent în
Ceea ce distruge pacea noastră este iubirea de sine. Atât timp
Fericirea izvorâtă din motivaţii pământești este schimbătoare
Adevăratul secret al binecuvântării și fericirii este blândeţea, acea
Cei blânzi „vor moșteni pământul”. Păcatul a pătruns în lume
Hristos răscumpără și restaurează ce a fost pierdut. Iar Domnul
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea
Neprihănirea nu este dobândită prin eforturi dureroase sau
Isus spune: „Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul
Când vom înţelege desăvârșirea caracterului Mântuitorului
Cuvintele lui Dumnezeu sunt un izvor inepuizabil de viaţă
Când Duhul Sfânt ne va dezvălui adevărul, vom trăi cele mai
(Cântarea Cântărilor 4,15). Inima care a gustat odată iubirea lui
Hristos cere fără încetare să primească tot mai mult și, dacă le
Strigătul neîncetat al inimii este: „Mai mult din Tine” și, cu fiecare
5,9.10). Căci lui Dumnezeu Îi place „să facă nespus mai mult
Sfânt I-a fost dat fără măsură. Tot așa Duhul Sfânt îi va fi dat
Dumnezeu Însuși este izvorul milei. Numele Lui este „milostiv
Este adevărat că Dumnezeu „nu socotește pe cel vinovat drept
Cei milostivi sunt „părtași ai naturii divine” și iubirea miloasă
Viaţa multora este o luptă dureroasă; ei își cunosc defectele și
Cei milostivi „vor avea parte de milă”. „Sufletul binefăcător
Domnul îl izbăvește; Domnul îl păzește și-l ţine în viaţă. El este
Dumnezeu prin lanţul de aur al făgăduinţelor Sale neschimbătoare
Mântuitorului și va fi primit în locașurile veșnice
Isus va simţi un dezgust [25] tot mai profund faţă de compor-
parte a omenirii, Hristos Însuși este „ca un Lăstar care iese din-
Dumnezeu. [26] De aceea, Isus a trăit printre oameni singur și
Dar pentru inimile care au devenit curate prin locuirea Duhului
Sfânt, situaţia este cu totul diferită. Ele Îl pot cunoaște pe
Sfânt ne ajută să înţelegem și să acceptăm în inima noastră adevărul
Răscumpărătorul lor și, înţelegând curăţia și iubirea caracterului
Său, ei doresc cu ardoare să reflecte chipul Său. Ei Îl văd ca pe un
Tată plin de dorul de a-Și îmbrăţișa fiul care se pocăiește, și inima
Cei cu inima curată discern prezenţa Creatorului în toate lucră-
Acesta este singurul fundament al păcii. Harul Domnului
Dumnezeu [28] și cu semenii nu poate fi nefericit. În inima lui nu
Urmașii Domnului Hristos sunt trimiși în lume cu o solie a
Dumnezeu!” Spiritul păcii este dovada legăturii lor cu cerul. În
Dumnezeu”. „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”;
Răscumpărătorul lumii pierdute s-a confruntat cu împotrivire
El nu Se asemăna cu lumea determina din partea acesteia cea mai
Când cineva prezintă dragostea lui Hristos și frumuseţea sfinţeniei,
Domniile și stăpânirile spiritelor nelegiuite din locurile nevăzute
Deși nu i-a promis poporului Său că va fi scutit de ispite și de
Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută
Satana i-a persecutat pe credincioșii lui Dumnezeu în toate
Hristos în Dumnezeu. El a fost în stare să-i închidă între zidurile
(Romani 8,18). „Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează
Hristos. Credincioșii merg pe căile înguste ale vieţii; ei sunt
Nici o fiinţă omenească nu a fost interpretată atât de tendenţios
Oamenii L-au urât fără motiv. Cu toate acestea, Domnul a rămas
parte a moștenirii creștinului și i-a învăţat pe urmașii Săi cum să
Domnul Hristos cunoaște foarte bine toate acele lucruri
Solii aleși ai lui Dumnezeu au fost batjocoriţi și persecutaţi
Fiecare ucenic al lui Hristos trebuie să-și ocupe locul în această
Cât de adesea s-a văzut acest rezultat în istoria solilor lui
Cuvântului lui Dumnezeu, „care este viu și care rămâne în veac”
Mare este în ceruri răsplata celor care sunt martorii lui Hristos
Aceasta a fost bucuria care a umplut inima lui Pavel și a lui
Sila în închisoarea din Filipi, când s-au rugat și au cântat spre
Sarea este preţuită datorită proprietăţilor ei de conservare;
Dumnezeu în alegerea unui popor dintre toate popoarele lumii
Gustul sării reprezintă puterea de viaţă a creștinului – este
Iubirea lui Hristos se răspândește rapid și exercită o influenţă
Duhului Sfânt este cea care realizează lucrarea transformatoare
Domnul Isus a adăugat avertizarea solemnă: „Dar dacă sarea
Dumnezeu și a cărui credinţă s-a răcit, rămânând fără Hristos
Dumnezeu în sfera noastră de influenţă. „Chiar dacă aș vorbi în
Săi: „Voi sunteţi lumina lumii”. Așa cum soarele își împlinește
Nici o altă lumină nu a strălucit și nu va străluci vreodată asupra
Lui. Numai viaţa lui Hristos în suflet și iubirea Lui evidenţiată
Urmașii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină
Dumnezeu sunt oferite prin oameni. Domnul a venit în mod per-
Dumnezeu li se descoperă oamenilor. Îngerii slavei așteaptă să
Dar Domnul Isus nu i-a îndemnat pe ucenici: „Străduiţi-vă să
Dumnezeu a fost descoperit lumii. Prin Daniel și tovarășii lui din
Sale” (Iuda 24)
După cum razele soarelui străbat până în cele mai îndepărtate
Evangheliei să ajungă la fiecare locuitor al pământului. Dacă
Acesta este modul în care trebuie să fie îndeplinit planul lui
Hristos în Predica de pe Munte au fost un ecou al declaraţiilor
Aceluia care este mai mare „peste zecile de mii” și a Aceluia
Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată, și eu voi
Sinai
Dumnezeu al iubirii, în aceeași măsură în care li S-a descoperit
Legea proclamată pe Sinai era o expresie a principiului
Această Lege a fost încredinţată unui Mijlocitor – Acela care
L-au acuzat că încearcă să desfiinţeze Legea
Domnul dărâma zidul de despărţire care le flatase atât de mult
Hristos. Deși mulţi gândesc în inima lor că Domnul Isus a venit
Botezătorul că planul lui este să împlinească „tot ce trebuie
Dumnezeu
El a avut misiunea de a „vesti o lege mare și minunată” (Isaia
Caracterul celor mai nobili și mai educaţi oameni reprezintă
Adam o poate respecta în mod desăvârșit. Pe Munte, El a declarat
Mântuire. Domnul Isus nu ne învaţă că Legea va fi abrogată
Legii cerului. Când renunţăm la păcat și Îl acceptăm pe Hristos
Făgăduinţa noului legământ este: „Voi pune legile Mele în
Aceasta înseamnă că nu va avea nici un loc în Împărăţia
Dacă oamenii ar fi fost liberi să se îndepărteze de cerinţele
Dumnezeu, tratându-l într-o manieră superficială și interpretân-
Prin încumetarea de a ignora voia lui Dumnezeu în privinţa
Dumnezeu; dar Hristos a arătat că religia lor era lipsită de credinţa
O religie legalistă nu este suficientă pentru a aduce sufletul în
Iudeii ar fi trebuit să înveţe toate aceste lucruri din [54]
Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn?
Profetul Osea a indicat ce anume constituia însăși esenţa
Legea lui Dumnezeu este sfântă după cum El este sfânt, este desăvârșită
Dacă erau dispuși să-și deschidă inima pe deplin pentru a-L primi
Domnul Isus s-a apucat să le explice ascultătorilor Lui ce
Se descoperea cu claritate în fiecare zi înaintea ochilor lor
Cuvintele Mântuitorului le dezvăluiau ascultătorilor Săi faptul
Dumnezeu. Oricine se complace în răutate și ostilitate dezvoltă
Soborului”. Dăruindu-L pe Fiul Său pentru răscumpărarea
Hristos Și-a dăruit viaţa
Moise, „n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de
Domnul este exemplul nostru. Când ajungem în conflict cu
Hristos locuiește în noi, nu numai că nu vom simţi ură faţă de
Când cineva care pretinde că Îi slujește lui Dumnezeu greșește
Dacă am adus un prejudiciu sau o pagubă de orice fel vreunui
Iudeii se mândreau cu moralitatea lor și priveau cu oroare la
Domnul Isus spunea că atunci când un gând rău este nutrit și
Sufletele degradate și [61] înrobite de Satana trebuie răscumpărate
Scoaterea ochiului sau tăierea mâinii reprezintă predarea voinţei
Adesea ni se pare că a-I preda voinţa noastră lui Dumnezeu înseamnă
A te preda lui Dumnezeu înseamnă un sacrificiu; dar este un
Nu este intenţia lui Dumnezeu să distrugă voinţa noastră, pentru
Voinţa noastră trebuie să-I fie încredinţată Lui, ca să o putem
Iacov nu a cunoscut biruinţa credinţei și nu a primit titlul de
Esau s-au liniștit înaintea lui. Iar Faraon, mândrul moștenitor de
Cel ce este Căpetenia mântuirii noastre a fost făcut „desăvârșit
David”, iar „casa lui David … ca îngerul Domnului” (Zaharia
Isus ar fi confirmat propria învăţătură cu ocazia judecării Sale de
Aceluia care cunoaște inima și știe adevărul cu exactitate. Gândul
Aceste cuvinte condamnă toate acele expresii și fraze lipsite
Ele învaţă că acela, care încearcă să pară a fi ceea ce nu este sau
Dacă aceste cuvinte ale Domnului Hristos ar fi fost luate în
Tot ce face creștinul trebuie să fie la fel de transparent ca
Cei care au învăţat de la Hristos „nu vor lua deloc parte la
Conflictele dintre oamenii de rând și soldaţii romani erau
Isus privea cu tristeţe chipurile îndreptate spre El și observa
Aceste cuvinte nu erau altceva decât o repetare a învăţăturii
Vechiului Testament. Este adevărat că regula „ochi pentru ochi
Mântuitorul Își părăsise căminul ceresc tocmai pentru a le aduce
Domnul Hristos a fost înconjurat pretutindeni de prezenţa
Tatălui și nimic din ceea ce s-a întâmplat în viaţa Lui nu a avut
Nimic nu-l poate atinge, decât dacă este îngăduit de Domnul și
Domnul Isus nu numai că Și-a îndemnat ucenicii să nu se opună
o grijă atentă și plină de milă faţă de săraci. Când un sărac își
Sfintei Scripturi explică în mod clar cuvintele Mântuitorului
Hristos nu ne învaţă să răspundem fără discernământ tuturor
Isus a continuat cu o declaraţie și mai categorică: „Aţi auzit că s-a
Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă
Dumnezeu; dar Domnul Isus a evidenţiat faptul că spiritul iubirii
El a îndreptat atenţia ascultătorilor spre Conducătorul univer-
Domnul a dorit ca oamenii să înţeleagă cât de duioase erau
Se îngrijește de fiecare suflet pierdut și că, așa „cum se îndură un
Săi darul iubirii Sale. Chiar și poporul Israel ajunsese atât de orb
Cuvântul Său face să crească vegetaţia în abundenţă, să apară
Copiii lui Dumnezeu sunt părtași ai naturii Sale. Nu statutul
Dacă inima lor nu este în mod categoric închisă faţă de Duhul lui
Dumnezeu, chiar și cei păcătoși vor fi impresionaţi de bunătatea
Cuvântul „dar” sugerează faptul că aici este exprimată o
Legii Sale. Standardul moral prezentat în Vechiul Testament este
Fiecare poruncă sau instrucţiune dată de Dumnezeu conţine o
Iudeii se străduiseră până la epuizare să atingă desăvârșirea
El ne spune să fim desăvârșiţi așa cum este El. Noi trebuie să
Cu bunătatea primită din bunătatea Lui, putem să fim desăvârșiţi
Domnul a zis: „Fiţi desăvârșiţi după cum Tatăl vostru este
Său, voi trăiţi datorită vieţii pe care aţi primit-o de la Dumnezeu
(Coloseni 2,9); și viaţa lui Isus este manifestată în mod vizibil „în
Cuvintele rostite de Domnul Hristos pe Munte erau o expresie
Hristos, prin care îi influenţau și pe alţii să împărtășească același
Urmașii lui Hristos nu îndeplinesc fapte bune pentru gloria
L-a primit, ci pentru proslăvirea Celui care L-a dat. Când lumina
Se dăruiește pe Sine
Nimeni nu poate face ca inima și viaţa lui să devină un mijloc
Aceasta este binecuvântarea celor care își arată mila faţă de
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri
Duhului lui Dumnezeu asupra inimii noastre va scoate la iveală
Cel ce le dă talente mai multe acelora care și-au dezvoltat în
Fariseii stabiliseră anumite ore pentru rugăciune; dar se
Dumnezeu, putem să-I destăinuim Părintelui îndurării și al
Cei care Îl caută pe Dumnezeu în locul lor tainic pentru a-I
Cel care se îndreaptă în fiecare zi spre Dumnezeu prin rugăciuni
Puterea dobândită în rugăciunea adresată lui Dumnezeu, unită
Este în avantajul vostru să obţineţi comorile cerești. Din tot ce
Lui deosebită”. El spune: „Ei sunt pietrele cununii împărătești”
Iar nouă ni s-a acordat privilegiul de a ne alătura Lui în [90]
Apostolul Pavel le scria creștinilor tesaloniceni astfel: „Căci cine
Aceasta este comoara pentru care ne îndeamnă Hristos să lucrăm
Dumnezeu pentru a fi înzestrat cu o putere mai mare de a le face
Orientarea către un singur scop și consacrarea din toată inima
Mântuitorului. Dacă intenţia voastră de a înţelege adevărul și de
Cedarea în faţa ispitei începe în momentul în care îngădui ca
Nici un om nu este părăsit definitiv de Dumnezeu; nimeni nu
Domnul Hristos nu spune că omul nu va sluji sau că nu trebuie
Interesele lui Dumnezeu și interesele lui Mamona nu se pot asocia
Nimeni nu se poate așeza într-o poziţie neutră; nu există o
Hristos trebuie să trăiască în inima slujitorilor Lui și să lucreze
Nu viaţa nelegiuită a păcătosului înveterat sau a celor ce sunt
Domnul Isus le-a îndreptat atenţia ascultătorilor Săi către
Domnul a întrebat: „Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât
Dealurile și câmpiile erau pline de florile care străluceau de
Domnul Isus a zis: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii
Cel care vorbește este chiar Acela care a creat florile și care i-a
Dumnezeu se va dezvălui în sufletul fiecărui om care se va supune
Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El a așezat frumuseţea
Mergeţi cu ei în grădină, pe câmp [98] și sub pomii înveșmântaţi
Oamenii care ascultau cuvintele Domnului Hristos continuau
(Luca 12,30). „Tatăl vostru cel ceresc știe că aveţi trebuinţă de
Eu am venit să vă dezvălui Împărăţia iubirii, a neprihănirii și a
Domnul Isus nu ne scutește de obligaţia de a face eforturi și
Dumnezeu cuprinde cu braţul Său veșnic sufletul care apelează
Dumnezeu și să depindă de El pentru călăuzire și înţelepciune,
Domnul căruia Îi slujești cunoaște sfârșitul de la început
Când luăm în mâinile noastre administrarea lucrărilor pe care
Dumnezeu nu ne-a făgăduit că ne va ajuta astăzi să purtăm
Rugăciunea domnească a fost dată de Mântuitorul nostru de
După ce fuseseră plecaţi puţin timp departe de Domnul lor, la
Mântuitorului era luminat de o strălucire cerească. Părea că Se
Inima ucenicilor care ascultau a fost profund mișcată. Ei
Domnul nu le-a prezentat ucenicilor un model nou rugăciune
El a repetat ceea ce îi învăţase deja, ca și când le-ar fi zis: Trebuie
Lui nu-I este rușine să ne considere fraţii Săi (Evrei 2,11). Atât
Dumnezeu și a Mielului. Ei s-au bucurat pentru că fusese deschisă
Avem în cer un Mijlocitor și oricine Îl primește ca Mântuitor
Chiar primul pas al apropierii noastre de Dumnezeu constă în
Hristos ne îndeamnă să-L numim „Tatăl nostru” „este în cer; El
Acest nume îi este atribuit fiecărui urmaș al lui Hristos. El este
Nume. Când te rogi: „Sfinţească-se Numele Tău”, ceri ca
Dumnezeu să fie sfinţit în lumea aceasta și în viaţa ta. El te-a
Roagă-te să nu dezonorezi „frumosul nume pe care îl porţi” (Iacov
Ucenicii lui Hristos așteptau venirea imediată a Împărăţiei
Iar Domnul Hristos Își va manifesta marea Sa putere și va domni
Porţile cerești se vor deschide din nou și Mântuitorul va veni
Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să
Sale [109] nu vor fi răspândite pe întregul pământ. Prin urmare,
(Fapte 26,18) – numai aceia se roagă cu sinceritate: „Vie Împă-
Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele Legii Sale
Dragostea de Dumnezeu face ca slujirea lor să fie o bucurie. Tot
Dumnezeule, și Legea Ta este în adâncul inimii mele” (Psalmi
Tu ești asemenea unui copil care nu a ajuns încă în posesia
Făgăduinţa Lui te asigură: „El îţi va da tot ce-ţi dorește inima”;
Lui umili și credincioși. Despre cel neprihănit este scris: „I se va
Braţul Său este întins spre ei în semn de binecuvântare. Și, chiar
Dumnezeu nu ne sunt [112] destinate doar nouă. Dumnezeu ni
Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele nu se referă doar
Isus ne îndeamnă: „Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci
El spune: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă
Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne ajuta să înţelegem Cuvântul
Prin faptul că ne învaţă să cerem în fiecare zi binecuvântările
El arată că înţelesul acestei făgăduinţe depășește limitele înţelegerii
David a înţeles corect ce înseamnă iertarea și s-a rugat: „Zidește
El ne va îndemna să considerăm că greșelile și nelegiuirile noastre
Oricât de rușine ne-ar fi și oricât de adânc umiliţi am fi, trebuie
Dumnezeu, ci de la Satana și din răul care există în inima noastră
Satana se împotrivește lucrării pe care Îngerul dorește să o înde-
Satana faţă de fiecare om pe care Hristos caută să-l atragă la Sine
Nu putem adresa această rugăciune în mod sincer și în același
Dacă ne permitem să contemplăm avantajele care ar putea fi
Păcatul înseamnă dezastru și dezonoare pentru orice suflet care
Rugăciunea „Nu ne duce în ispită” constituie în ea însăși o
Singura posibilitate de a fi în siguranţă împotriva răului este
Cuvintele adresate lui Petru ne sunt adresate și nouă: „Satana
Dumnezeu, că nu suntem lăsaţi singuri. Acela care „atât de mult
Puterea și slava Îi aparţin Aceluia ale cărui planuri mari merg
Dărâmarea Ierusalimului este un simbol al distrugerii finale a
Creatorului. Maiestatea Cerului Se ocupă în mod personal, atât
El veghează cuptorul aprins în care trebuie să fie verificat fiecare
Lui se va afla în siguranţă în mâinile Sale. [122]
Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să
Efortul de a câștiga mântuirea prin faptele proprii îi determină
Fariseii aparţineau acestei categorii. Participarea la serviciile
Cuvintele Sale îl descriu pe acela care este foarte perspicace
Atât cât stă în puterea lor, îi vor obliga pe oameni să se conformeze
Singura constrângere folosită de El este constrângerea dragostei
Isus îl îndeamnă pe acela care acuză ca, înainte de a încerca să-i
Marea voastră nevoie este schimbarea inimii. Dacă în viaţa voastră
Când cineva trece printr-o perioadă de criză a vieţii și încerci
Până când nu simţi că ai fi dispus să-ţi sacrifici propria
Nimeni nu a fost adus vreodată înapoi de pe o cale greșită prin
Dumnezeului nostru
Evanghelie doar un subiect de dispută și de batjocură
Saul din Tars, [130] unul dintre cei mai înverșunaţi dușmani ai
Răscumpărătorului
Domnul repetă întreita făgăduinţă pentru a exclude orice
Domnul nu precizează nici o altă condiţie a răspunsului la
Dumnezeu nu este să fii sfânt, ci să dorești ca El să te elibereze
Lui răscumpărătoare să fie atât de necesare pentru noi
Hristos mijlocește în favoarea celor ispitiţi, a celor căzuţi în greșeli
39). Tot astfel ni se poate acorda și nouă privilegiul de a avea o
Ca să ilustreze nevoia lor și bunăvoinţa lui Dumnezeu de a dărui,
El a descris un copil care îi cere pâine părintelui său. „Cine este
Fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu constituie un
dedici întru totul îndeplinirii lucrării Sale. Făgăduinţa: „Cereţi și veţi
Darurile Aceluia care deţine toată puterea în cer și pe pământ
Aceste daruri sunt primite doar de cei care vin la Dumnezeu ca
Iudeii erau preocupaţi de ceea ce trebuiau să primească. Grija
Regula de aur este principiul adevăratei amabilităţi și a fost
Mântuitorului nostru! Ce plăcută era atmosfera pe care o răspân-
Orice om care împărtășește adevăratul ideal cu privire la
Dumnezeu, care reprezintă toată bogăţia și slava cerului. Pe de
Standardul regulii de aur este adevăratul standard [137] al
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”
Când cei care mărturisesc Numele lui Hristos vor aplica principiile
Dar calea vieţii este îngustă și poarta este [139] strâmtă. Dacă
Hristos nu se poate conforma părerilor lumii și nici nu poate
Hristos Însuși a străbătut calea aspră înainte de noi și a netezit
Chiar și în încercări și suferinţe, cei care merg pe căile înţelepciunii
Noi nu suntem îndemnaţi să-i apreciem după cuvântările lor
acești învăţători? Vă îndeamnă ea să-L respectaţi pe Dumnezeu
și să vă temeţi de El? Vă determină ea să vă exprimaţi iubirea faţă
Nu toţi cei care mărturisesc Numele Său și poartă însemnele
Sale sunt ai lui Hristos. Mulţi dintre cei care i-au învăţat pe alţii
Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci
Doar pretenţia de ucenicie nu are nici o valoare. Credinţa în
Dovada adevăratei ucenicii este ascultarea. Sinceritatea decla-
Cuvintele Domnului Hristos i-au impresionat profund pe
Mării Galileii. În timp ce ședeau pe coasta muntelui și ascultau
Cel care va accepta cuvintele pe care vi le-am spus și va face
Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” (1 Petru
Noi clădim pe Hristos prin supunerea faţă de Cuvântul Său
Dumnezeu; este îndeplinirea voinţei Tatălui ceresc. Când tabăra
Cannanului. Doar aceasta nu i-ar fi pus în posesia viilor și a
Caracterul se formează prin acţiune. „Căci toţi cei ce sunt
Duhul Sfânt
Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine”
Dar încă nu este prea târziu să scăpaţi de distrugerea care este pe
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ellen G. White - Cugetari de pe Muntele Fericirilor

Ellen G. White - Cugetari de pe Muntele Fericirilor

Ratings: (0)|Views: 263 |Likes:
Published by ServantOfGod
Ellen G. White - Cugetari de pe Muntele Fericirilor
Ellen G. White - Cugetari de pe Muntele Fericirilor

More info:

Published by: ServantOfGod on Feb 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 122 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 126 to 136 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
clauserb liked this
Lavric Simona liked this
foxisor liked this
andracarp liked this
VIOLETABALAITA liked this
andrei_86c9860 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->