Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subašić Edhem - Presuda - 01.12.2005.

Subašić Edhem - Presuda - 01.12.2005.

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

 
 
VIJEĆE EUROPE
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVAPRVI ODJEL
PREDMET
SUBAŠIĆ
PROTIV HRVATSKE
(Zahtjev br. 18322/03)
PRESUDASTRASBOURG1. prosinca 2005.
Ova će presuda postati konačnom pod okolnostima utvrđenim u članku 44.
stavku
2. Konvencije. Može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama.
 
 
PRESUDA SUBAŠIĆ
PROTIV
HRVATSKE
1
U predmetu
Subašić
protiv Hrvatske,
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću u sasta
vu:g. C.L. R
OZAKIS
,
predsjednik
,g. F. T
ULKENS
,g. P. L
ORENZEN
 
gđa
N. V
AJIĆ
,
gđa.
 
E. S
 TEINER
,g. D. S
PIELMANN
,g. S.E. J
EBENS
,
 
suci
,i g. S. N
IELSEN
1.
 
Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 18322/03) protivRepublike Hrvatske kojeg je državljanin Bosne i Hercegovine, g. Edhem
Subašić
,("podnositelj zahtjeva") podnio
Sudu na temelju članka
34. Konvencije za zaštituljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 5. svibnja 2003. godine.,
tajnik Odjela
,
nakon vijećanja zatvorenog za javnost
10. studenog 2005.,
donosi sljedeću presud
u koja je usvojena tog datuma:
POSTUPAK 
2.
 
Podnositelja zahtjeva zastupao je g. A. Mi
lličević
, odvjetnik iz Makarske. HrvatskuVladu ("Vlada") su zastupale njene zastupnic
e gđa L. Lukina
-Karajk
ović i
, nakon toga,
gđa Š. Stažnik 
.3.
 
Dana 16. rujna 2004. godine Sud je
odlučio
Vladu obavijestiti od prigovoru koji seodnosi na pristup sudu. Na osnovu odredbi
člank 
a
29. stavak 3. Konvencije odlučio jeistovremeno odlučiti o osnovanosti i dopuštenosti z
ahtjeva.4.
 
Uz to, zaprimljene su primjedbe
treće stran
ke od Vlade Bosne i Hercegovine, koja je
iskoristila pravo umiješati se (članak 36., stavak 1. Konvencije i Pravilo 44., stavak 1.
(b) Poslovnika Suda). Stranke su ogovorile na te primjedbe (Pravilo 44., stavak 5.).
ČINJENICE
 
I. OKOLNOSTI PREDMETA
5.
 
Podnositelj zahtjeva
rođen
je 1930. godine i živi u Sarajevu.6.
 
Dana 25 kolovoza 1993. godine vojna policija oduzela je automobil podnositelja zahtjeva
 pred njegovom kućom u Maloj Dubi, blizu Makarske, H
vatska.Dana 10. rujna 1993. godine podnositelj zahtjeva pokrenuo je
građanski postupak pred
 
Općinskim sudom u Makarskoj, protiv države, tražeći vraćanje oduzetog automobila, ili,
 podredno, naknadu materijalne štete.7.
 
Dana 13. studenog 1997. godine Općins
ki je sud donio presudu kojom je usvojio tužbenizahtjev podnositelja te mu dosudio potraživanu naknadu štete.8.
 
Dana 2. veljače 1998. godine država je uložila žalbu protiv te presude Županijskom sudu
u Splitu.9.
 
Dana 6. studenog 1999. godine stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o obveznimodnosima (Zakon o „Zakon o dopunama iz 1999. godine“). Dopunjeni je zakon propisaoda se prekidaju svi postupci pokrenuti protiv države radi naknade štete za djela pripadnikaHrvatske vojske i policije u obavljanju njihovih službenih dužnosti tijekom Domovinskograta u Hrvatskoj.
 
PRESUDA SUBAŠIĆ
PROTIV
HRVATSKE
210.
 
 Nakon donošenja tog zakona, Županijsku sud je vratio predmet Općinskom sudu radi
prekida postupka.11.
 
Dana 10. veljače 2003. Općinski sud prekinuo je postupak.
12.
 
Dana 8. travnja 2003. godine podnositelj zahtjeva uložio je žalbu protiv te odlukeŽupanijskom sudu u Splitu. Postupak je još uvijek u tijeku pred tim sudom.13.
 
31. srpnja 2003. godine Sabor je donio novi Zakon o odgovornosti RH za štetuuzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom domovinskograta ("Zakon o odgovornosti iz 2003.“).14.
 
U međuvremenu, 8. kolovoza 2002. podnositelj zahtjeva podnio je ustavnu tužbu zbog
duljine postupka. Ustavni sud nije do danas donio odluku o ustavnoj tužbi podnositeljazahtjeva.
II. MJERODAVNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA
 15.
 
Članak 184.(a)
Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.112/1999 od 29. listopada 1999.)
 predviđ
a da se prekidaju svi postupci pokrenuti protiv
države radi naknade štete koju su počinili pripad
nici hrvatske vojske i policije uobavljanju svoje službe tijekom Domovinskoga rata u Hrvatskoj od 7. kolovoza 1990. do30. lipnja 1996. godine. Zakon o dopunama iz 1999. godine obvezao je Vladu da Saboruu roku od šest mjeseci od stupanja tog zakona na snagu dostavi na donošenje posebanpropis kojim bi se uredila odgovornost za naknadu te štete-16.
 
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskihoružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata
 
(
Narodne novine
, br. 117/03 od23. srpnja 2003.
) uređuje uvjete pod kojima je država odgovorna za isplatu naknade štetekoju su prouzročili pripadnici vojske i policije tijekom Domovinskoga rata. On predviđa i
da se nastavljaju svi postupci prekinuti na temelju Zakona o dopunama iz 1999.17.
 
Mjerodavni dio članka 63. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,
Narodne novine br. 49/2002 od 3. svibnja 2002. „Zakon o Ustavnom sudu“) glasi kakoslijedi:
“(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučajukad o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi kažnjivog djela nije u razumnom roku odlučio sud
....(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga
članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o
pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja ....
(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni će sud odrediti primjerenu nakn
adu koja pripadapodnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava ...
. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku
od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.”18.
 
Članak 29. stavak 1. Ustava (Ustav Republike Hrvatske,
Narodne novine
, br. 41/01) glasikako slijedi:
 "1.
Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnomroku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.
"
19.
 
Dana 24. ožujka 2004. Ustavni je sud donio odluku br. U-III-829/2004 u predmetu g. N.
koji je ustavnu tužbu podnio na temelju članka 63. Zakona o Ustavnom sudu iz 2002.,navodeći povredu članka 29. stavka 1. Ustava. Prigovorio je duljini postupka i
pomanjkanju pristupa sudu jer je nje
gov postupak pred domaćim sudovima na dulje
vrijeme prekinut na temelju zakona. U svojoj je odluci Ustavni sud utvrdio da je došlo do
 povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku i ustavnog prava na pristup sudu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->