Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
120Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utilizarea calculatorului în predare-învăţare

Utilizarea calculatorului în predare-învăţare

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 9,550 |Likes:
Published by Cătălin
Pentru perfecţionarea cadrelor didactice
Pentru perfecţionarea cadrelor didactice

More info:

Published by: Cătălin on Mar 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Prezenta lucrare face parte din seriaModule de formare pentru cadrele didactice din cadrulSubcomponentei 1.1.:
Dezvoltare profesional\u00e3 pe baza activit\u00e3\u00feii proprii desf\u00e3\u00baurat\u00e3 \u00een \u00bacoal\u00e3 pentru cadrele didactice din mediul rurala
Proiectului de \u00cenv\u00e3\u00fe\u00e3m\u00e2nt Rural, cofinan\u00feat de Guvernul Rom\u00e2niei, Banca Interna\u00feional\u00e3 pentru Reconstruc\u00feie \u00bai
Dezvoltare (Banca Mondial\u00e3) \u00bai de c\u00e3tre comunit\u00e3\u00feile rurale. Ea a fost realizat\u00e3 de oechip\u00e3 de consultan\u00fei ai consor\u00feiului
care asigur\u00e3 Asisten\u00fea Tehnic\u00e3, consor\u00feiu format din:Centrul Educa\u00feia 2000+ (Bucure\u00bati),British Council (Marea
Britanie), Funda\u00feia EuroEd (Ia\u00bai) \u00bai Cambridge Education Consultants Ltd.(Marea Britanie).

Actuala form\u00e3 reprezint\u00e3 versiunea final\u00e3 a modulului pentru preg\u00e3tirea profesional\u00e3 a cadrelor didactice. Acesta a beneficiat de pe urma observa\u00feiilor \u00bai sugestiilor unui corpde referen\u00fei de specialitate, ale echipelor Unit\u00e3\u00feii de Manage- ment al Proiectului (UMP) \u00bai de asisten\u00fe\u00e3 tehnic\u00e3, ale echipelor de mentori care au activat \u00een cadrul fazei pilot a proiec- tului \u00bai ale Comisiei Specializate de Acreditare a programelor de formare continu\u00e3 a personalului din \u00eenv\u00e3\u00fe\u00e3m\u00e2ntul preuniversitar din cadrul Centrului Na\u00feional de Formare a Personalului din\u00cenv\u00e3\u00fe\u00e3m\u00e2ntul Preuniversitar (CNFP).

Echipade coordonare \u00bai de revizuire dinparteaAsisten\u00feei Tehnice (AT):

Monica Dvorski (\u00aaeful Echipei de AT)
Otilia P\u00e3curari (Coordonator de Activitate)
Gabriel Ivan(Coordonator de Activitate)
Emilia Florescu(Asistent de Program)

Autori:
Sanda Craina
CarmenLosonczy
ISBN973-87585-9-9
Redactori:

Monica Dvorski
Otilia P\u00e3curari
Emilia Florescu

Coperta\u00bai graphic design:TechnoMedia
\u00a9 Ministerul Educa\u00feiei \u00bai Cercet\u00e3rii. Unitatea de Management a Proiectului pentru \u00cenv\u00e3\u00fe\u00e3m\u00e2ntul Rural,
Bucure\u00bati, 2005
Descrierea CIPa Bibliotecii Na\u00feionale a Rom\u00e2niei
CRAINA, SANDA
Utilizarea calculatorului \u00eenprocesul depredare-\u00eenv\u00e3\u00feare/ SandaCraina,
CarmenLosonczy; ed.: Monica Dvorski, Otilia P\u00e3curari, Emilia Florescu.
- Bucure\u00bati : Educa\u00feia 2000+, 2005

Bibliogr.
Index
ISBN973-87585-9-9

I. Losonczy, Carmen
II. Dvorski, Monica (ed.)
III. P\u00e3curari, Otilia (ed.)
IV. Florescu, Emilia (ed.)

371.3:004

Sub-componenta 1.1 \u2013 Dezvoltare profesional\u00e5
pentru cadrele didactice din mediul rural pe
baza activit\u00e5\u00c6ii proprii desf\u00e5\u00e7urate \u00een \u00e7coal\u00e5

Prezentare general\u00e5: Aceast\u00e5 sub-component\u00e5 se adreseaz\u00e5 tuturor cadrelor didactice, calificate \u00e7i necalificate,
din mediul rural, care vor beneficia de unprogram complex de dezvoltare profesional\u00e5 pe baza propriei
activit\u00e5\u00c6i desf\u00e5\u00e7urate \u00een \u00e7coal\u00e5. Acest programvafi realizat prin intermediul unui centrude resurse mobile utilizat de

c\u00e5tre doi mentori care vor petrece c\u00e2te dou\u00e5 s\u00e5pt\u00e5m\u00e2ni \u00een fiecare comun\u00e5 din jude\u00c6 discut\u00e2nd cu cadrele didactice \u00e7i oferindcursuri de formarepe baza unui curriculumformat din10module. Profesorii vor primi credite de formarepentru activitatea lor. De asemenea, vor fi dotate aproximativ 1000 de centre fixe de resurse, destinate form\u00e5rii continue a cadrelor didactice din mediul rural, precum\u00e7i elevilor \u00e7i comunit\u00e5\u00c6ilor.

Obiectivul sub-componentei 1.1.
Obiectivul acestei sub-componente esteob\u00c6inerea de schimb\u00e5ri conceptuale \u00e7i practice \u00een procesul
didactic, de predare-\u00eenv\u00e5\u00c6are \u00een toate \u00e7colile din mediul rural.
Grupul \u00c6int\u00e5
Grupul \u00c6int\u00e5este constituit dintoate cadrele didactice, toate \u00e7colile \u00e7i toate comunit\u00e5\u00c6ile din mediul
rural. Cadrele didactice vor avea un acces mai bun la metode, materiale \u00e7i oportunit\u00e5\u00c6i de formare printr-un
programde dezvoltare profesional\u00e5 oferit la nivelul fiec\u00e5rei \u00e7coli.
Elementele \u00e7i dinamica procesului de dezvoltare profesional\u00e5

\u00c7colile din fiecare comun\u00e5 vor fi grupate \u00eentr-uncluster, programul de dezvoltare profesional\u00e5 fiind oferit tuturor cadrelor didactice din cadrul clusterului, inclusiv cadrelor didactice necalificate sau care nu au o calificare corespunz\u00e5toare, de c\u00e5tre doimentori, ajuta\u00c6i deformatori de specialitate, acolo unde este nevoie. Mentorii se vor deplasa \u00een fiecare \u00e7coal\u00e5 \u00e7i, \u00eempreun\u00e5 cu formatorii de specialitate, vor realizaactivit\u00e5\u00c6ile de

mentorat \u00e7i formareprev\u00e5zute de programul de dezvoltare profesional\u00e5. Activit\u00e5\u00c6ile de formare profesional\u00e5 se
vor desf\u00e5\u00e7ura, de obicei, \u00een \u00e7coala de centru sau, dup\u00e5 caz, \u00een oricare dintre \u00e7colile din comun\u00e5, pe o perioad\u00e5 de
10-14 zile, iar cele de mentorat \u00een fiecare \u00e7coal\u00e5 \u00een care predau cadrele didactice din cluster.Curriculumul
activit\u00e5\u00c6ilor de formarecuprinde urm\u00e5toarele module:

\u25a0Predarea interactiv\u00e5 centrat\u00e5 pe elev
\u25a0Evaluarea continu\u00e5 la clas\u00e5.
\u25a0S\u00e5 ne cunoa\u00e7tem elevii
\u25a0Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
\u25a0Predarea simultan\u00e5
\u25a0Recuperarea r\u00e5m\u00e2nerii \u00een urm\u00e5 la lectur\u00e5 (pentru \u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5m\u00e2ntul primar)

3
Subcomponenta 1.1.

Activity (120)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dichy Dicky liked this
Dichy Dicky liked this
Dichy Dicky liked this
Rita G liked this
Dichy Dicky liked this
Raluca Titieni liked this
nelird liked this
bicilaur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->