Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
anuar statistic--turism

anuar statistic--turism

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,638 |Likes:
Published by alitheoldfriend4172

More info:

Published by: alitheoldfriend4172 on Mar 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
20
TURISM
TOURISM
 Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook 
 
738
20
Sosirile vizitatorilor strãini în România,pe principalele þãri de origine ºi plecãrilevizitatorilor români în strãinãtate ..................................................753
Teritorial20.15
Territorial 
CUPRINS TABELE
Pagina
Page
TABLES CONTENTS
SURSA DATELOR
DATA SOURCE 
Cercetãri statistice:
Cercetãri statistice exhaustive privind activitatea de turism apersoanelor juridice ºi fizice.Cercetãrile se referã la activitatea de cazare turisticã,precum ºi la activitatea agenþiilor de turism.
Cercetare statisticã selectivã, referitoare la cererea turisticãa rezidenþilor în România, cu vârsta de cel puþin 15 ani împliniþi, dintr-un eºantion reprezentativ de locuinþe.
Surse administrative:
Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative, pentrudatele privind cãlãtoriile internaþionale înregistrate lafrontierele României.
Statistical surveys:
Exhaustive statistical surveys on tourist activity of natural and legal persons.The survey refer to tourist accommodation activity as well as totravel agency activity.
Sample statistical survey on tourist demand of residents inRomania aged 15 years at least, based on a representativesample of dwellings.
 Administrative sources:
Ministry of Interior and Administrative Reform, for data oninternational trips registered at Romania’s borders.
 
739
20
PRECIZÃRI METODOLOGICE
ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃStructurã de primire turisticã cu funcþiuni de cazareturisticã
- orice construcþie sau amenajare, care furnizeazã înmod permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte serviciispecifice pentru turiºti.
Vilele turistice, bungalourile ºi pensiunile turistice
-structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare distinctepentru fiecare clãdire în parte, chiar dacã au o recepþie comunãpentru mai multe vile, bungalouri sau pensiuni.
Bungalourile
- structuri de cazare turisticã de capacitateredusã, realizate, de regulã, din lemn sau materiale similare. Suntamplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanþã, caunitãþi independente în cadrul unor staþiuni sau zone turisticesau ca spaþii complementare pe lângã alte structuri de cazareturisticã.
Unitatea de tip cãsuþã
- grup independent de cãsuþeturistice care are recepþie ºi conducere administrativã comunã.
Pensiunile turistice
- structuri de primire turistice, având ocapacitate de cazare de pânã la 10 camere, în mediul rural,totalizând maxim 30 de locuri ºi pânã la 20 camere în mediulurban, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiriindependente, care asigurã în spaþii special amenajate cazareaturiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei.
Nu se cuprind în cercetarea statisticã
, structurile deprimire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã cu o capacitatede cazare instalatã de mai puþin de 5 locuri.
Nu se cuprind în structurile de primire turisticã cufuncþiuni de cazare turisticã:
structurile de cazare folosite înexclusivitate de posesori sau chiriaºi, pe o duratã mai mare de unan, indiferent de clasificarea acestora; locuinþele secundare alepopulaþiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv deposesorii acestora; cãminele, internatele ºcolare pe perioadaanului ºcolar; unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºialtor spaþii similare ce practicã în mod exclusiv activitãþituristice); vagoanele dormitor; adãposturile ºi refugiile montaneºi similare; barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori; cãminelede bãtrâni ºi casele de copii.
 În numãrul structurilor de primire turisticã cu funcþiunide cazare turisticã
au fost cuprinse structurile existente la 31iulie, din anul respectiv. Se exclud structurile a cãror activitate afost întreruptã în vederea realizãrii unor reparaþii capitale saupentru modificãri importante ale capacitãþii de cazare sau / ºi acategoriei de încadrare.
Locurile aferente structurilor de primire turisticã cufuncþiuni de cazare turisticã complementare
(cãsuþe, terenuride campare etc.) la o structurã de cazare turisticã de bazã (hotel,motel, camping etc.) ºi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse lastructura de bazã.
METHODOLOGICAL NOTES
TOURISTIC ACCOMMODATION ACTIVITY Establishment of touristic reception with functions of touristic accommodation
- any building or settlement which provides permanently or seasonally the tourists withaccommodation and other specific services.
Touristic villas, bungalows and boarding houses
-establishments of touristic reception with functions of accommodation, distinct for each building, even if they have thesame reception for several villas, bungalows or touristic boardinghouses.
Bungalows
- low capacity establishments of touristic accommodation, usually made of wood or similar materials. They are placed inside campings, holiday villages, as independent unitsinside spas or touristic areas, or as complementary spaces besidesother structures of touristic accommodation.
Houselet-type unit 
- independent group of touristic houseletswhich has the same reception and administrative management.
The boarding houses
- tourist reception establishments withaccommodation capacity of until 10 rooms, in rural area, having intotal maximum 30 places and until 20 rooms in urban area,functioning in citizens’ dwellings or in independent buildings,which ensure in special arranged places, tourist accommodationand conditions of preparing and serving meal.
There are not included in the statistical survey 
 ,establishments of touristic reception having functions of touristic accommodation with accommodation capacity of less than 5 places.
Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation do not include:
establishments of accommodation used exclusively by owners or tenants, duringmore than one year, no matter of their classification; populationsecondary dwellings used for touristic purposes exclusively by their owners; hostels, boarding - schools during school year; hospital units (excepting sanatoria and other similar spaces exclusively  practising touristic activities); sleeping cars; mountain shelters and refuges and similar; huts and bedrooms for workers; elderly peoplehostels and orphanages.
Establishments of touristic reception with functions of touristic accommodation
included establishments existing on July 31, of respective year. There are excluded establishmentswhose activity was interrupted in order to achieve some capital repairs or to change the accommodation capacity and / or category.Basic unit also includes
 places afferent to theestablishments of touristic reception with functions of touristic accommodation
(houselets, camping grounds a.s.o.)
complementary 
to a basic establishment of touristic accommodation (hotel, motel, camping a.s.o.) and their use.

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bogfas liked this
stefanm31 liked this
Romina Eparu liked this
Bety Antal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->