Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALIRAN JABARIYYAH

ALIRAN JABARIYYAH

Ratings:
(0)
|Views: 1,089|Likes:

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Mar 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
ALIRAN JABARIYYAH: SATU ANALISIS KONSEPTUAL1.1 Definisi
 Aspek awal yang harus diperhalusi dalam perbincangan ini adalah aspek definisi. Melaluidefinisi perbincangan seterusnya akan lebih jelas dan mudah difahami. Aliran Jabariyyah,al-jabariyyah atau terdapat juga di dalam sumber lain disebut sebagai al-Mujbirah berasaldaripada satu perkataan al-jabr, iaitu dari sudut bahasanya bermaksud “terpaksa” atau“tiada kehendak” dan “tiada kebebasan”. Dalam Lisān al-‘Arab memberi maksudkekuasaan Allah di atas ciptaanNya sama ada di atas apa yang dikehendaki daripadasuruhan mahupun larangan . Di dalam istilah bahasa Inggeris ia disebut sebagai“fatalism” atau “predestination”. Di samping itu ia juga ada hubungkait dengan persoalanal-Qadr iaitu sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T kepada sekelianciptaannya termasuk manusia sejak awal penciptaannya.Walaupun pada awal kemunculan, ia adalah sekadar fahaman yang mengemukakan bahawa manusia tidak mempunyai kuasa mahupun upaya dalam menentukan kehendak dan perbuatan. Ini bermaksud segala perbuatan adalah terpaksa atau terikat dengankehendak mutlak Pencipta iaitu Allah S.W.T dan manusia tidak mempunyai sebarangikhtiar ke atas dirinya . Kemunculan aliran ini juga adalah hasil daripada persoalan agamayang bekaitan dengan Aqīdah di samping perkembangannya dipengaruhi oleh sistem politik Islam iaitu aspek kepimpinan , Imamah atau Khilafah semasa pemerintahan BaniUmayyah. Manakala Harun Nasution di dalam buku beliau yang bertajuk Teologi Islam,Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan mengemukakan hujah yang menarik untuk dilihat bahawa fahaman Jabariyyah ini telah dianuti oleh masyarakat Arab sebelumkedatangan Islam lagi.Beliau menulis:“Bangsa Arab, yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan,terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir, dengan panasnyayang terik serta tanah dan gunungnya yang gundul. Dalam dunia demikian, mereka tidak  banyak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengankeinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalammenghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalamkehidupan sehari-hari mereka banyak tergantung pada kehendak natur. Hal ini membawa pada sikap fatalistis”Di dalam kertas kerja ini penulis tidak akan membincangkan aspek sejarah terutama disekitar sejarah Bani Umayyah, di mana munculnya aliran ini, tetapi perbincangan akandifokuskan kepada bentuk pemikiran atau fahaman yang dibawa oleh beberapa tokohdalam aliran ini yang dilihat mempengaruhi cara berfikir masyarakat Melayusebagaimana yang dijelaskan di dalam pendahuluan di atas.
1.2 Pengasas dan Pemikiran Jabariyyah
 
Di dalam bahagian ini akan dipaparkan tokoh-tokoh awal Jabariyyah serta dasar  pemikiran yang dibawa. Walaupun pada hakikatnya setiap daripada peneraju aliran inimempunyai beberapa dasar pemikiran yang popular yang diikuti oleh pengikutnya tetapi penulis akan memfokuskan hanya dasar pemikiran yang melibatkan persoalan berkaitan perbuatan manusia(af’al al- ‘ibat) dengan perbuatan Allah(af’al Allah). Ini adalah keranaatas dasar pemahaman inilah penulis melihat ianya mempengaruhi cara berfikir segelintir masyarakat Melayu di samping budaya yang didokongi oleh mereka.
1.2(a)Aliran Al-Jahmiyyah dan Pemikirannya
Aliran Jabariyyah telah mula dipaparkan di dalam sejarah teologi Islam ialah oleh Ja’dIbn Dirham dan ia telah dikembangkan dengan hebatnya oleh Jahm bin Safwan al-Rasi.Seterusnya aliran ini digelar sebagai alilran al-Jahmiyyah bersempena dengan nama beliau. Aliran ini adalah sebuah aliran yang radikal dan ekstrem. Dalam aspek yang ingindibincangkan dalam kertas kerja ini iaitu persoalan perbuatan manusia(afal al-ibat), bahawa manusia tidaklah mempunyai kebebasan, kehendak, kemampuan(al-istiţa’ah)mahupun daya usaha sendiri. Di samping itu manusia juga dikatakan tidak mempunyaiikhtiar atau pilihan. Maka segala apa yang dilakukakan oleh manusia adalahdipaksa(majbur) dengan tiada kemahuan dan pilihan baginya . Segala perilaku dalamsesuatu yang berlaku adalah telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Maka segala perilakumanusia itu hanyalah simbolik semata-mata atau kiasan seperti mana peredaran bumi,terbit dan terbenamnya matahari serta pasang dan surutnya air laut yang semua itu didalam kawalan dan ketentuan Allah. Selain itu ia juga termasuk dalam melaksanakankewajipan, menerima pahala dan dosa .Dalam pernyataan yang lebih radikal sifatnya, mereka beranggapan bahawa kalau merekamencuri maka Allah yang mencuri, kalau mereka sembahyang maka Allah yangsembahyang, kalau mereka berpuasa maka Allah yang berpuasa dan begitulah seterusnya.Sehinggakan terdapat segelintir daripada mereka mempunyai fahaman yang lebih dalamiaitu menyatukan dirinya dengan kewujudan Allah. Mereka berkata “wujudnya danwujud Tuhan satu” . Ini juga adalah tergolong dalam golongan yang mempercayai konsepWahdatul Wujud sebagaimana yang dibincangkan di dalam perbincangan Tasawwuf.
1.2(b) Aliran Al-Najjariyyah dan Pemikirannya.
Al-Husayn bin Muhammad al-Najjar adalah pelopor kepada kumpulan kedua dalamaliran al-Jabariyyah. Selain dipanggil sebagai al-Najjariyyah ia juga dikenali sebagai al-Husayniyyah sempena nama beliau. Syahrastani di dalam kitabnya al-Milal wa al-Nihal berpandangan bahawa aliran yang dibawa oleh al-Husyan ini adalah aliran yang pertengahan atau moderat sifatnya.Mengenai persoalan perbuatan manusia(af’al al-‘ibad) dan perbuatan Allah(af’al Allah), beliau mengatakan bahawa Allah berkuasa sepenuhnya mencipta setiap perbuatanmanusia sama ada baik atau pun buruk iaitu sama sebagaimana pemikiran yang dibawaoleh Jahm bin Safwan. Tetapi yang membezakan di antara kedua-duanya ialah berkenaan persoalan kasb atau acquisition . Ini bermaksud manusia mempunyai pengaruh kepada
 
kekuasaan baru dalam kewujudan perbuatan-perbuatan mereka. Walaubagaimanapunsetiap apa yang berlaku masih lagi di atas kehendak Allah S.W.T.
1.3(c) Aliran Al-Dirariyyah dan Pemikirannya
Aliran al-Dirariyyah juga merupakan salah satu daripada aliran al-Jabariyyah yangdipelopori oleh Dirar bin ‘Amru al-Kufi yang wujud di akhir pemerintahan BaniUmayyah. Pemikiran yang dibawa oleh Dirar ini juga dikatakan aliran yang moderatsebagaimana aliran al-Najjariyyah mengenai konsep kasb . Menurut fahaman ini Tuhandan manusia bekerjasama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia . Manusiatidak semata-mata dipaksa melakukan perbuatan mereka. Walaubagaimanapun padahakikatnya setiap perbuatan manusia itu adalah diciptakan oleh Allah S.W.T.
Hubungan dengan budaya berfikir masyarakat Melayu
Diketahui umum bahawa Aqidah yang dianuti oleh masyarakat Islam di Malaysia ialahmazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah atau al-Asya’irah. Pelopor kepada aliran mazhab iniialah Abu al-Hasan ‘Ali bin Isma’il. Beliau merupakan keturunan yang kesembilansahabat Nabi iaitu Abu Musa al-Asy’ari dan merupakan seorang tokoh ilmu kalam yangterkenal. Menurut Prof. Madya Dr. Wan Zailan Kamaruddin di dalam artikal yangmembincangkan aliran Jabariyyah dan kesannya di Malaysia, beliau menyatakan samaada sedar atau tidak akidah yang dianuti oleh masyarakat Islam di Malaysia ini adalah bersumberkan fahaman Jabariyyah . Aspek yang paling jelas dilihat dalam pengamalanmasyarakat adalah dalam persoalan perbuatan manusia(af’al ‘ibad) dan perbuatanAllah(af’al Allah) sebagaimana yang ingin dihuraikan oleh penulis dalammenghubungkannya dengan corak berfikir masyarakat Malayu.Di dalam artikal yang bertajuk “ Asal-Usul, Pengaruh dan Kesan Aliran Al-‘Asya’ari danAl-‘Asya’irah di Malaysia dan Kepulauan Melayu” beliau telah memberi gambaran yang jelas bahawa terdapat dua aspek yang memperkuatkan hujah bahawa pengaruh al-Jabariyyah mendasari pegangan aqidah masyarakat Islam Malaysia. Dua aspek itu adalah(i) Bahan-bahan pengajaran dan pendidikan dan (ii) Tokoh-tokoh ulama’ yangmenyampaikan ajaran tersebut . Maka dengan pengajaran yang berlaku, akhirnyameninggalkan kesan yang mendalam dalam pemikiran masyarakat Melayu sehinggamereka lebih cenderung menyerah kepada Allah sahaja dalam banyak perkara daripada berusaha mengatasinya. Penulis tidak berhajat untuk menghuraikan aspek ini denganlebih lanjut, maklumat ini hanya sekadar untuk melihat bagaimana fahaman al-Jabariyyahmula bertapak dan akhirnya menjadi sumber utama aqidah bagi masyarakat Islam diMalaysia keseluruhannya. Huraian akan difokuskan lebih kepada bentuk berfikir atau budaya berfikir segelintir masyarakat Melayu yang dikatakan sebagai “ lemah ” hasildaripada pengaruh aliran al-Jabariyyah.
BUDAYA BERFIKIR MASYARAKAT MELAYUPendahuluan

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eko Tristiono liked this
Taufik Nashrulloh liked this
Yon Hadi Ramon liked this
Intan Septina Anggraeni liked this
Intan Septina Anggraeni liked this
Sinichi Kudo Conan Edogawa liked this
Hafizal Afiz liked this
yanuardp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->