Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
630

630

Ratings:

4.6

(5)
|Views: 1,894|Likes:
Published by freeebooks444

More info:

Published by: freeebooks444 on Mar 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUL DE
Ş
TIIN
Ţ
E ALE EDUCA
Ţ
IEI
Cu titlu de manuscrisCZU: 37.01 (09)
AXENTII IOANADEZVOLTAREA GÂNDIRII PEDAGOGICE ÎN BASARABIA(1918-1940)13.00.01 – Pedagogie general
ă
 Tez
ă
de doctor în pedagogie 
Conduc
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific: __________ dr. conf.
Viorica Palaria
 Consultant
ş
tiin
ţ
ific, prof.univ., dr.hbt
Anton Moraru
__________ 
Autor
 __________ 
CHI
Ş
IN
Ă
U 2004
 
 2
 CUPRINSUL
PRELIMINARII.......................................................................................................................3CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE DEZVOLT
Ă
RIIGÂNDIRII PEDAGOGICE ÎN BASARABIA INTERBELIC
Ă
 1.1. Premisele dezvolt
ă
rii
ş
colii basarabene. ...............…………………………….........…..91.2. Cadrul legislativ al
ş
colii na
ţ
ionale din Basarabia interbelic
ă
...............………….....….191.3. Direc
ţ
iile fundamentale în dezvoltarea gândirii pedagogice…………………………..22CAPITOLUL II. CONCEP
Ţ
IILE PEDAGOGILOR BASARABENI DIN PERIOADAINTERBELICA......................................................................................................................292.1. C
ă
ile de r 
ă
spândire a ideilor pedagogiei universale în
ş
coala basarabean
ă
...............…302.2. Viziunile teoretice ale unor personalit
ăţ
i notorii ale pedagogiei na
ţ
ionale din perioadainterbelic
ă
…………………………………………………………………………………..382.3.Contribu
ţ
ia presei pedagogice
ş
i a profesorilor 
ş
colari la constituirea
ş
colii na
ţ
ionaleîn
ţ
inut
ş
i la dezvoltarea gândirii pedagogice ………….……...............................................44CAPITOLUL III. CONCEPTUL METODOLOGIC AL
Ş
COLII DIN
 
BASARABIAINTERBELIC
Ă
 3.1. Programele analitice
ş
colare…………………………………………………………..623.2.
 
Metodologiile de predare-înv
ăţ
are aplicate în procesul de
 
înv
ăţă
mânt..........………...793.3. Evaluarea
ş
colar 
ă
……………………………………………………........................…83
 
3.4
.
Integralizarea form
ă
rii profesionale continue a cadrelor didactice
ş
i a activit
ăţ
ii profesionale
ş
colare....................................………………………………………………...91CONCLUZII GENERALE
Ş
I RECOMAND
Ă
RI ............................................................108BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................114REZUMAT (român
ă
, englez
ă
, rus
ă
)....................................................................................127TERMENII CHEIE…......................................................................................................... 130ANEXE.................................................................................................................................131
 
 3
 PRELIMINARIIActualitatea temei.
Înv
ăţă
mântul din R. Moldova se afl
ă
în plin
ă
reform
ă
global
ă
, fapt careimpune cercetarea/stabilirea în viziune istoric
ă
a reperelor comune reformelor anterioare.Una din cele mai importante reforme educa
ţ
ionale în Basarabia s-a realizat în anii 1918-1940, aceasta antrenând un spectru larg de domenii
ş
i o ampl
ă
integrare conceptual
ă
 
ş
i axiologic
ă
 în înv
ăţă
mântul european. Perioada indicat
ă
constituie de aceea un interes aparte pentru
ş
tiin
ţ
eleeduca
ţ
iei
ş
i practica educa
ţ
ional
ă
din R. Moldova,
ţ
ar 
ă
care
ş
i-a declarat oficial op
ţ
iunea pentrureintegrarea european
ă
, inclusiv prin educa
ţ
ie
ş
i înv
ăţă
mânt.În Basarabia interbelic
ă
, reforma
ş
colar 
ă
a fost reglementat
ă
de un cadru juridic special,reprezentat de
 Legea pentru înv
ăţă 
mântul primar al Statului
 ş
i înv
ăţă 
mântul normal-primar 
(1924)
ş
i
 Legea pentru înv
ăţă 
mântul secundar 
(1928).Dar cel mai mare rol în reforma educa
ţ
ional
ă
l-a avut gândirea pedagogic
ă
na
ţ
ional
ă
, preocupat
ă
în mod special de înv
ăţă
mântul primar, secundar 
ş
i liceal.Gândirea pedagogic
ă
interbelic
ă
s-a manifestat în cele mai importante domenii aleînv
ăţă
mântului: studiul, traducerea
ş
i adaptarea creatoare a valorilor pedagogiei universale;elaborarea unor lucr 
ă
ri pedagogice originale, inclusiv a unor studii de sintez
ă
. Astfel, valorilefundamentale ale
ş
tiin
ţ
elor educa
ţ
iei - principiile
ş
i metodele pedagogiei clasice - au fostdescoperite
ş
i în spa
ţ
iul educa
ţ
ional basarabean. Studiul pedagogiei trecutului, sus
ţ
inea unul dincei mai mari pedagogi ai timpului
G.Antonescu,
are nu numai o valoare istoric
ă
ci
ş
i una pur teoretic
ă
. Or, gândirea pedagogic
ă
din Basarabia s-a constituit printr-un proces de cunoa
ş
tere
ş
iimplementare activ
ă
a celor mai valoroase idei
ş
i concepte educa
ţ
ionale, elaborate de personalit
ăţ
inotorii ale pedagogiei clasice
ş
i moderne, na
ţ
ionale
ş
i universale:
ş
coala activ
ă
, asigurareadreptului la înv
ăţă
tur 
ă
în limba matern
ă
(
 J.A.Comenius,
1592-1670,
ş
i
 J.J.Rousseau,
1712-1778); prioritatea limbii materne
ş
i culturii na
ţ
ionale în
ş
coal
ă
, biseric
ă
 
ş
i administra
ţ
ia local
ă
 
(
G.B
ă 
nulescu-Bodoni,
1746-1821); îmbinarea muncii productive cu instruc
ţ
ia
 
(
 I.Pestalozzi,
1746-1827); trihotomia pedagogic
ă
– 
dirijare-înv
ăţă 
mânt-educa
 ţ 
ie
(
 I.Herbart,
1776-1841); conceptulînv
ăţă
mântului complet (
Gh.Laz
ă 
r,
1779-1823); întemeierea înv
ăţă
mântului
ş
tiin
ţ
ific din Moldovaîn limba matern
ă
(
Ch.Asachi,
1788-1869); întemeierea educa
ţ
iei pe simbioza
ş
tiin
ţ
elor despre om
ş
i a valorilor socio-umane produse, limba matern
ă
, istoria
ş
i cultura na
ţ
ional
ă
(C.U 
 ş
inski,
1824-1870); afirmarea prin educa
ţ
ie a aptitudinilor naturale ale copiilor 
 
(
 L.Tolstoi,
1828-1910);validarea
ş
i dezvoltarea, în înv
ăţă
mântul românesc, a principiilor intui
ţ
iei, ilustr 
ă
rii
ş
i perceperiisenzoriale a lumii înconjur 
ă
toare
 
(
 I.Creang 
ă 
 ,
1837-1889); modernizarea
ş
i democratizarea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->