Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013/1 Másokért együtt

2013/1 Másokért együtt

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Brigitta Fessel

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2013. évi februári igéje:
"Vigyázz tehát, hogy a benned lev
ő
világosság sötétséggé ne legyen!" (Lk 11,35)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2013
57. évfolyam, 1. (840.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2013. február 13.
 
Válaszd hát az életet!
Ha letakarom a kép alját, akkor nem látszik semmikülönbség. Akkor a vázában álló tulipán éppugyanolyan er 
ő
snek, szépnek és tavasz-hívogatónak t
ű
nik, mint a gyökeres. A különbség azonban alapvet
ő
:az egyik növény él, a másik nem. Az egyiknek vangyökere, amellyel vizet és táplálékot vesz magához, amásiknak díszít
ő
értéke van, az is csupán egy ideig.Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ígyhangzik a diagnózis a szárdiszi gyülekezetr 
ő
l aJelenések könyvében (Jel 3,1). Mert a látszat gyakranmást mutat, mint a valóság, és a látszat fenntartásáraügyelünk. A mindigmosolygós, felkészült éssikeres üzletasszony akulisszák mögött holidegösszeomlással, holdepresszióval küszködik. Amagának való, békés,visszahúzódó fiatalember lefojtott agressziója egyszer csak feléled, és magában is,másokban is kárt tesz. Amegfelelési kényszer rabságában él
ő
már régótanem tudja, és nem iskérdezi meg magától, hogymit is szeretne, mi okoz számára igazán örömet. Alevágott növények egy ideig még szárukon keresztül isképesek felvenni a vizet, de hiába a tápoldatozottkörnyezet, a gyökerek hiánya el
ő
 bb-utóbb pusztuláshozvezet.Hol vannak a gyökereim? Fel tudják-e venni atáplálékot? Megtartanak-e? Mi táplálja életemet?Mérgez
ő
vagy éltet
ő
e az, amit magamhoz engedek?Hová helyezem a hangsúlyokat? A kifelé mutatott képmennyiben egyezik a bels
ő
vel? Az önmagamrólalkotott kép mennyire reális? Milyen célok éstörekvések motiválnak? Mit tartok sikernek éseredménynek? A böjti id
ő
szak kérdései szembesítenek.Túlzsúfolt naptárral éppúgy mint sekélyes-semmittev
ő
 szórakozással el lehet hallgattatni a mélység kérdéseit.A halált és vegetálást életté hazudó taktikáknak nagyexpanziója van. A vázában álló tulipán is szép és vonzóegy ideig.A gyökeres életnek is vannak nehézségei. Hosszúid
ő
szakok, amikor a tulipánból semmi sem látszódik.Kártékony hatások, mikor életünket mérgez
ő
 anyagokat veszünk magunkhoz, tudunk is róla és mégsincs er 
ő
nk változtatni. Van, mikor érezzük a mélységerejét és jótékony hatását, de hiába várjuk, csak nem jön a szárba szökkenés és kivirágzás. A türelmünk éskitartásunk lesz kevés. Van, amikor vonzó agyökértelenség. Szabadsággal csábít, arra mutat rá,hogy a gyökerek csak megkötnek, azt ígéri, hogytáplálékot sokfel
ő
l vehetek magamhoz. De ahogy aszervezetem is éhezik, hanem kapja meg aszükséges ásványianyagokat, hiába veszemmagamhoz a sok-sok kalóriát, úgy a megfelel
ő
 lelki táplálék hiánya is él
ő
 halottá, lelki éhez
ő
vé tehet.A Biblia Istennelkapcsolatban álló és Istennélkül él
ő
embereketismer. Nem is tekintiéletnek azt az életet, amelynincs kapcsolatbanIstennel, hiszen
Ő
mindenáldás és élet forrása. Ez a kapcsolat nagyon sokféle; benne van kétség, panasz, düh, hitetlenség és elforduláséppúgy mint dicséret, hála, felismerés, bizonyosság. Ekapcsolat alapja egyedül Isten hozzánk fordulószeretete, megszólító hívása. Ez a kapcsolat dinamikus,mindig változik. Vannak mélységei és magasságai,vannak megtartó pillanatai és nehéz id
ő
szakai, szüneteiés visszatérései egyaránt.Isten a pusztai vándorlás végén, az ígéret földjének határán álló nép elé két utat állít (5Móz 28-30). Az átok útja Isten kihagyása az életb
ő
l. Az Élet kihagyása azéletb
ő
l. Isten elhívása az áldás és élet útjára szól. Nincstávol t
ő
lünk ez az út, ez a miénk, a „szánkban ésszívünkben” van. Emberi küldetésünk betöltésére hív, aszeretetben való növekedésre, az Istenben valótájékozódásra és megérkezésre. A böjti id
ő
mélység-vágya lehet
ő
ség Isten melletti elkötelez
ő
désünk meger 
ő
sítésére.Dr. Solymár Mónika
 
 
2
57. évfolyam, 1. (840.) szám / 2013.02.13.
 
Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna
 
2013. március 03. 11.00 óra Böjti istentisztelet úrvacsoraosztással2013. április 07. 11.00 óra Istentisztelet2013. május 05. 11.00 óra Istentisztelet
 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
2013. március 03. 16.00 óra Böjti istentisztelet úrvacsoraosztással2013. április 07. 16.00 óra Istentisztelet2013. május 05. 16.00 óra IstentiszteletIstentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal
telefonszáma:
+43 650 587 7712 E-mail:
 
evang-ungarisch@aon.at Home page:www.evang-ungarisch.atBlog:ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 
Böjt 2013
 Nem eszem húst, nem eszem édességet, minden nap elolvasok a Bibliából egy szakaszt éselmélkedem rajta, az autómat csak akkor használom, ha nagyon szükséges, nem iszom alkoholt,nem nézek TV-t, valamir 
ő
l lemondok ebben az id
ő
 ben, valamit másképp teszek, mint aminteddig. A böjti id
ő
szakhoz sokféle megközelítéssel és konkrét elhatározással fordulhatunk. Azönkéntes lemondás a keresztény ember számára nem öncélú tapasztalat, de nem is egy bizonyoscél érdekében bevállalt áldozat. A böjt arról szól, hogy eddig megszokott életemen változtatok,és így új hangsúlyok és tapasztalatok is elérnek. Ézsaiás próféta a böjttel kapcsolatbanrabságainkból való szabadulásról és Istenhez fordulásról ír (Ézs 58). A böjt nem elvenni akar,hanem az Istennel való találkozás idejét, lehet
ő
ségét, mélységét, örömét és gazdagágát adja.
Nyári tábor Magyarország határain túl él
ő
tizenéveseknek 
 
 
 Másokért Együtt
57. évfolyam, 1. (840.) szám / 2013.02.13.
 3
 A megbékélt sokszín
ű
ség negyven éve
1973 márciusában, 40 évvel ezel
ő
tt a svájci Leuenberg-en került sor annak a dokumentumnak amegfogalmazására és aláírására, amelynek köszönhet
ő
en ma már a reformáció különböz
ő
 felekezetei egymás templomában közösen úrvacsorátvehetnek és elismerik egymás felavatott lelkészeit.
Az egyházszakadás gyógyítása
Ma már hihetetlennek tünik, de igaz: a reformációkorabeli hitbeli viták nemcsak a katolikus és az „új hit“képvisel
ő
i között vezettek szakadáshoz. Areformátorok egymással is komoly vitákat folytattak, sa köztük lév
ő
véleménykülönbségeket nem voltak képesek közös nevez
ő
re hozni, hanem élesenelhatárolódtak egymástól – történetileg az 1529-benMarburgi Vitában csúcsosodott ki a tanításbeli ellentét.A Leuenbergi Konkordia tehát egy kb. 450 éveskonfliktusra tudott konstruktív választ adni azzal, hogymegfogalmazta, miben változott az egyházak teológiaiszemlélete a reformáció kora óta. Az irat areformátorok egyházdefiníciójából indul ki, melyszerint az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztánhirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.Majd kifejti a közös alapot, amelyet mind areformátusok, mind az evangélikusok elfogadnak, beleértve azokat a témákat is, amelyek korábban aszakadás okai voltak: Jézus Krisztus emberi és istenitermészetét, az úrvacsoratant és a predestinációtanítását. Ezzel teremt
ő
dött meg az alap az egyháziközösség kinyilvánításához, az úrvacsorai ésszószékközösséghez. (A Leuenbergi Konkordiaszövege magyarul awww.leuenberg.euoldalon,németül pedig az evangélikus énekeskönyvben 811-esszám alatt kivonatosan olvasható.)Azonban az egyházi közösség története 1973-ban nemvéget ért, hanem épp ekkor kezd
ő
dött el. Mára 107egyház írta alá a Konkordiát, s 1997-t
ő
l az európaimethodista egyházak is tagjai a közösségnek. Atagegyházak száma csökken
ő
tendenciát mutat, mivel -részben épp a megállapodásnak is köszönhet
ő
en – egyházak unióra lépnek egymással. Ez történt aközelmúltban Hollandiában, Franciaországban és többhelyütt Németországban. Érdekesség, hogy bár aLeuenbergi Egyházközösség ma az Európai ProtestánsEgyházak Közössége (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, GEKE) nevet használja, mégisvannak Európán kívüli tagegyházai. Közép- és Dél-Amerikában még mindig léteznek olyan németkivándorlók által alapított egyházak, amelyek továbbrais
ő
rzik európai identitásukat egyházi, teológiaértelemben is. Ennek köszönhet
ő
, hogy a legújabbancsatlakozott egyház az Ecuadori Lutheránus Egyház.
Istentiszteleti közösség: gazdagodás a sokféleségáltal
Az egyházi közösség a mindennapokban több szintenvalósul meg. A gyülekezeti tagok által észrevehet
ő
 szint a közös ünneplés lehet
ő
sége. Amikor katolikusokkal közös ökumenikus istentiszteletettartunk, akkor az igei liturgiára szorítkozunk.Református és methodista testvéreinkkel – példáulreformáció ünnepén, de máskor is – úrvacsorásistentiszteletet is tarthatunk. Magyarországon több példa van arra is, hogy református-evangélikuslelkészházaspárok a leuenbergi konkordiának köszönhet
ő
en nem két különböz
ő
felekezetbenszolgálnak, hanem együtt az egyik felekezetben.Ausztriában pedig még szorosabb megvalósulásátlátjuk a protestáns felekezetek közöttiegyüttm
ű
ködésnek.Az istentiszteleti közösség szép példáját élhettük meg aGEKE 2012 szeptemberében tartott nagygy
ű
lésén. Nemcsak az istentiszteletek felépítésében ismerhettünk meg a sajátunktól eltér 
ő
szokásokat. Az imádságok szövege és azok stílusa is arról tanúskodtak, hogy akülönböz
ő
országokban, nyelveken, felekezetekbensokféle kegyesség, teológiai látásmód megtalálható, shogy ezek együtt imádkozásával hitünk is új színeketkaphat, gazdagodhat. Az egyházi közösség tehát nem jelenti azt, hogy a tagegyházak egy közös edénybeöntik szokásaikat, amelyet aztán simára kevernek ésvégül mindenki egy számára idegen keveréket kap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->