Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Latihan Mid Semester Agama Islam Kelas VII Semester 2 SMPN 40 Jakarta Pusat

Latihan Mid Semester Agama Islam Kelas VII Semester 2 SMPN 40 Jakarta Pusat

Ratings:
(0)
|Views: 1,440|Likes:
Published by Fajril Gois

More info:

Published by: Fajril Gois on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

 
1
A.
 
PILIHAN GANDA
1.
 
Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan cara
membaca Alquran dengan …
 a.
 
lancar c. benar b.
 
indah d. cepat2.
 
Hukum membaca Alquran dengan tajwid yang benar adalah ...a. fardhu ain c. sunahb. fardhu Kifayah d. Mubah3.
 
Bentuk hurup
nun mati
dalam Alquran adalah
 a.
 
 
c.
 b.
 
 
d.
 Soal nomor 5
11, lihat pernyataan berikut ini.4.
 
Cara membaca nomor 1 disebut ...a.
 
izhar c. iqlabb.
 
ikhfa d. idgham bighunnah5.
 
Cara membaca
Iqlab
terdapat pada nomor …
 a.
 
1 b. 2 c. 3 d. 46.
 
Cara membaca nomor 4
disebut …
 a.
 
izhar c. iqlabb.
 
ikhfa d. idgham bighunnah7.
 
N
un mati
atau
tanwin
dibaca dengan cara nomor 3
apabila bertemu hurup …
 
a.
 
c
.
b.
 
d.8.
 
N
un mati
atau
tanwin
dibaca dengan cara nomor 4
apabila bertemu hurup …
 
a.
 
c
.
b.
 
d.9.
 
N
un mati
atau
tanwin
Nun yang dibaca dengan
samar 2 detik (“ngng”) terdapat pada bacaan …
 a.

c.b.
 
 
 
d.
 
 
 
10.
 
Bunyi bacaan berikut adalah …
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
a.
 
min baini c. mimm bainib.
 
mim baini d. mingng baini11.
 
Bunyi ayat berikut adalah …
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
a.
 
alladzii ath-
‘amahu
m-min-j
uu’
iw-w
a’aamanahu
m-minngng-khoufb.
 
alladzii ath-
‘amahu
mm-mingng- j
uu’
iww-w
a’aamanahu
mm-min-khoufc.
 
alladzii ath-
‘amahu
mm-ming- j
uu’
iww-w
a’aamanahu
mm-min-khoufd.
 
alladzii ath-
‘amahu
mm-mingng- j
uu’
iw-w
a’aamanahu
m-min-khouf12.
 
Contoh iqlab terdapat pada ayat :a.
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 
b.
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
c.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

 
d.
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
SMP NEGERI 40 JAKARTA PUSAT
SOAL-SOAL LATIHAN BAB 9 - 11
KELAS VII SEMESTER 2 TAHUN 2010/2011
3
 
Cara membunyikan “n” dari nun mati atau tanwin dalam
Alquran ada 5, yakni :1)
 
Jelas “an –
in
 
un”
 2)
 
Samar 2 detik “angng –
ingng
 
ungng”
 3)
 
Dibalik menjadi mim 2 detik “amm –
imm
 
umm”
4)
 
Dilebur menjadi hurup sesudahnya dengandengung 2 detik5)
 
Dilebur menjadi hurup sesudahnya tanpadengung
 
2
13.
 
Apabila terdapat hurup
mim mati
(
 
) dalam Alquranyang diikuti setelahnya oleh hurup ba ( ), maka
keterangan yang benar mengenai hal ini adalah …
 1)
 
mim dibaca samar 2)
 
bunyi
“m”
-nya ditahan 2 detik3)
 
dinamai ikhfa syafawi4)
 
mimnya menjadi berbunyi “angng”, “ingng”,atau “ungng”
 a.
 
1, 2, 3 c. 1, 3, 4b.
 
1, 2, 4 d. 2, 3, 414.
 
Cara membaca {
} adalah ...a.
 
tarmiihim-bihijarahb.
 
tarmiihimmm-bihijarohc.
 
tarmiihingng-bihijarohd.
 
tarmihib-bihijarah15.
 
cara membaca ayat berikut adalah ...
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

 
a.
 
wa āmanahumin
khoufb.
 
wa āmanahum min khouf
 c.
 
wa āmanahumm min khouf
 d.
 
wa āmanahung min khouf
 16.
 
Kata malaikat berasal dari kata “malak” yang artinya
...a.
 
kuat c. cahayab.
 
gaib d. Suci17.
 
Arti iman
kepada malaikat adalah …
 a.
 
yakin bahwa malaikat Allah SWT benar-benar adab.
 
masih ragu, malaikat mungkin ada mungkin tidakc.
 
percaya bahwa malaikat adalah anak-anak Allahd.
 
yakin bahwa malaikat Jibril adalah Tuhan18.
 
Hukum tidak percaya adanya malaikat adalah ...a.
 
dosa c. munafiqb.
 
kafir d. Boleh (mubah)19.
 
Unsur-unsur yang dimiliki malaikat adalah ...1)
 
Diciptakan dari cahaya2)
 
Berjenis kelamin laki-laki3)
 
Mampu mengalahkan hawa nafsunya4)
 
Gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia dan jin5)
 
Senantiasa taat kepada perintah Allaha.
 
1, 2, 5 c. 1, 4, 5b.
 
1, 3, 5 d. 2, 3, 520.
 
Bacalah ayat berikut :
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
19. Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan dibumi. Adapun
mereka
yang di sisi-Nya, tiadamempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dantiada (pula) merasa letih.20.
Mereka
selalu bertasbih malam dan siang tiadahenti-hentinya.
Kata “mereka” pada ayat di atas menunjuk kepada ...
 a.
 
para nabi c. jinb.
 
malaikat d. Setan21.
 
Sifat-sifat malaikat yang membedakannya dari
manusia, setan, dan jin terdapat pada nomor …
 1)
 
selalu taat kepada Allah2)
 
tidak dapat dilihat oleh manusia3)
 
tidak memiliki hawa nafsu4)
 
hidup sampai Hari Kiamata.
 
1, 2 b . 1, 3 c. 1, 4 d. 2, 422.
 
Tugas umum diciptakannya malaikat sama dengan
manusia, yaitu …
 a.
 
beribadah c. Bersenang-senangb.
 
mengumpulkan harta d. Berkeluarga23.
 
Salah satu manfaat diciptakannya
malaikat adalah …
 1)
 
menjadi model ketaatan yang dapat dijadikancontoh teladan bagi manusia2)
 
mengajarkan organisasi dan pembagian kerjayang tertib3)
 
mengingatkan manusia untuk selalu terhubungkepada Allah4)
 
agar manusia dapat meminta pertolongankepada merekaa.
 
1, 2, 3 c. 1, 2, 4b.
 
2, 3, 4 d. 1, 3, 424.
 
Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk mengatur urusan kehidupan alam dunia dan akhirat, padahalAllah sendiri Maha Kuasa untuk melakukan semuapekerjaan itu sendirian. Hikmah yang dapat diambildari sini adalah ...a.
 
Seorang pemimpin harus pandai mengatur pengikut-pengikutnyab.
 
Orang kaya dapat mengambil pegawai sebanyak-banyaknyac.
 
Bawahan lebih membutuhkan atasand.
 
Banyak orang butuh pekerjaan
 
3
25.
 
Hikmah beriman kepada malaikat Mikail antara lain …
 a.
 
Tidak mencela udara, iklim, cuaca, dan musim;b.
 
Takut mati dalam keadaan
su’ul khatimah
(buruk)c.
 
Gemar berbuat kebaikan, baik dilihat orangmaupun tidakd.
 
Mempersiapkan amal saleh yang menemani dialam Kubur 26.
 
Kedudukan manusia lebih tinggi daripada semuamakhluk Allah, termasuk malaikat, apabila manusiaterinspirasi oleh malaikat untuk
 1)
 
Bertasbih kepada Allah pada waktu-waktukosong2)
 
Memiliki ilmu menghilangkan wujud3)
 
Menyamar ke dalam bentuk atau sosok lain4)
 
Selalu taat kepada Allaha.
 
1, 2 c. 1, 4b.
 
2, 3 d. 3, 427.
 
Bekerja (berusaha) hukumnya ...a.
 
mubah c. sunah muakkadb.
 
sunah d. wajib28.
 
Putus asa dalam hukumnya ...a.
 
mubah c. haramb.
 
makruh d. kafir 29.
 
Ayat :
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah ….
Sendiri (QS ar-
Ra’du 13:11)
 a.
 
sikap hidupnya c. pekerjaanyab.
 
keadaannya d. penampilannya30.
 
Bekerja dengan gigih sungguh-sungguh, demimenghasilkan kerja terbaik disebut ...a.
 
kerja keras c. telitib.
 
tekun d. ulet31.
 
Ciri anak yang tekun adalah ...a.
 
membaca pelajaran secara rutin setiap malamwalaupun tidak terlalu lamab.
 
belajar siang-malam di kala besok ada ujianc.
 
memeriksa kembali PR-PR sebelum dikumpulkand.
 
malu apabila mendapat nilai buruk32.
 
Ayat di bawah ini berisi kutipan perkataan Nabi Yakubkepada anak-anaknya agar mencari Nabi Yusuf yang
hilang dengan penuh …
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 

 
87. Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah beritatentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputusasa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asadari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS Yusuf12:87)
a.
 
kerja keras c. ketelitianb.
 
ketekunan d. keuletan33.
 
Hadis Nabi “sesunggu
hnya tergesa-gesa adalah sifat
Setan” menyuruh kita untuk berlaku ...
 a.
 
kerja keras c. telitib.
 
tekun d. ulet34.
 
Seorang pelajar yang mukmin, apabila membuatsuatu tugas, maka hasil pekerjaannya akan sangatbaik dan teliti, sebab ...a.
 
Hasil pekerjaannya dipersembahkan untuk Allahb.
 
Takut dimarahi orang tuac.
 
Demi menghormati gurud.
 
Agar nilainya tinggi35.
 
Walaupun Hamid seringkali tidak mudah memahamimateri pelajaran yang diterangkan oleh guru, dia tidakpernah berputus asa. Dia melakukan berbagai usahaagar dapat memahaminya, mulai dari membaca baik-baik buku cetak, bertanya kepada teman, guru, atauorang-orang di rumah, hingga browsing di internet.Sikap Hamid adalah salah satu sikap orang yangsukses, yakni ...a.
 
kerja keras c. telitib.
 
tekun d. ulet
B.
 
ISIAN SINGKAT
36.
 
Bentuk
tanwin
 
dalam Alquran adalah …
.37.
 
Cara membaca nun mati/tanwin dalam Alquran
dengan menyamarkan bunyi “n”
-nya menjadi samar selama
2 detik “angng –
ingng
 
ungng”
disebut ... .38.
 
N
un mati
atau
tanwin
dibaca jelas apabila bertemudengan 6 hurup
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
hujan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vivtor Sikumbang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->