Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ai Giet Duc Thay Huynh Phu So

Ai Giet Duc Thay Huynh Phu So

Ratings:
(0)
|Views: 726|Likes:
Published by namquocsonha
The assasination of the Prophet Huỳnh Phú Sổ, the founder of Hòa Hảo Buddhism.
Article by Hua Hoanh.

http://en.wikipedia.org/wiki/Huynh_Phu_So:

"The southern Vietminh leader Nguyen Binh, realising that Sổ would not subordinate himself to the Vietminh, set up a trap. The prophet was caught in April 1947 and executed. His body was dissected into many pieces and scattered so that his followers could not gather them and turn it into an object of veneration or as a shrine."
The assasination of the Prophet Huỳnh Phú Sổ, the founder of Hòa Hảo Buddhism.
Article by Hua Hoanh.

http://en.wikipedia.org/wiki/Huynh_Phu_So:

"The southern Vietminh leader Nguyen Binh, realising that Sổ would not subordinate himself to the Vietminh, set up a trap. The prophet was caught in April 1947 and executed. His body was dissected into many pieces and scattered so that his followers could not gather them and turn it into an object of veneration or as a shrine."

More info:

Published by: namquocsonha on Mar 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2010

pdf

text

original

 
Ai gi
ế
t
Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
? tác gi
H
a Hoành
 
Trong l 
 ị 
ch s
ử 
ch
ng ngo
i xâm, ch
ư 
a có cu
c chi 
ế 
n tranh
qu
c nào k 
ỳ 
c nh
ư 
cu
c kháng chi 
ế 
n ch
ng Phápvào n
ă
m 1945 mà CS g 
i là "Cách m
ng tháng 8". Dùng th
 
đ 
o
n mua chu
c, d 
, l 
ừ 
a b
 ị 
 p, gây chia r 
, kh
ng b
, tàn sát...
để
chi 
ế 
m cho
đượ 
c chính quy 
n trong tay ng 
ườ 
i qu
c gia, Vi 
t Minh lãnh
đạ
o cu
c kháng chi 
ế 
n
đ 
lòng vòng, phí bi 
ế 
t bao nhiêu nhân l 
ự 
c, v 
t l 
ự 
c, tài l 
ự 
c,
đế 
n khi chi 
ế 
n th¡ng thì 
đấ 
t n
ướ 
đ 
ã khánh t 
n. Kéo dài cu
c kháng chi 
ế 
n
để
h
đủ
th
ờ 
i gi 
ờ 
"hy sinh nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i anh em" ngoài 
đả
ng. Nh
ờ 
nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i này,
đả
ng CS m
ớ 
i h
ưở 
ng 
đượ 
c vinh quang.
 Bài này k
l
i nh
ng
đ
i
u tai nghe m
t th
y c
a ng
ườ
i trong cu
c. Có ng
ườ
itheo su
t cu
c kháng chi
ế
n t
i ngày thành công, có ng
ườ
i b
cu
c vì th
y rõ dãtâm c
a ng
ườ
i CS, có ng
ườ
i là n
n nhân c
a nh
ng v
ám sát h
t, có k
bàngquang. Dù
c
ươ
ng v
nào, hoàn c
nh nào, ai c
ũ
ng th
y rõ 1
đ
i
m chung : tínhch
t l
a b
p c
a CS, s
ư
l
a b
p v
 ĩ 
 
đạ
i hào nhoáng nh
t trong l
ch s
c
a dân t
cVN. Chúng ta c
ũ
ng nên nghiêng mình tr 
ướ
c các anh hùng li
t s
 ĩ 
 
đ
ã x
thânchi
ế
n
đấ
u và b
l
i d
ng, không ch
ế
t tr 
ướ
c h
ng súng k
thù th
c dân Pháp màl
i ch
ế
t vì s
kh
ng b
tàn nh
n c
a ng
ườ
i CS.Lâm
y Hành Chánh c
a Tr 
n V
ă
n Giàu
đượ
c thành l
p vào ngày 24/8/45, thìhôm sau "Qu
c Gia T
ư
V
Cu
c" ra
đờ
i. Trái ng
ượ
c v
i tên g
i, Qu
c Gia T
ư
 V
Cu
c không ph
i là l
c l
ượ
ng kháng chi
ế
n ch
ng quân thù, mà l
i có nhi
mv
lùng s
c, b
t b
, th
tiêu
đồ
ng bào b
ng hình th
c ch
t
đầ
u, m
b
ng, cho"mò tôm", móc m
t, c
t l
ưỡ
i, và nhi
m v
khác là...b
o v
sinh m
ng c
a nh
ngk
 
đ
ã ra l
nh tàn sát
đồ
ng bào, t
c là lãnh
đạ
o Vi
t Minh
Nam B
. Qu
c GiaT
ư
V
Cu
c vào bu
i
đầ
u thâu d
ng nh
ng thành ph
n s
ng ngoài vòng pháplu
t, nh
ng tên dao búa, nh
ng tên trôi sông l
c ch
,
đầ
u tr 
m
đ
uôi c
ướ
p nh
ư
 Tô Ký, Ba Nh
,
 Đ
ào Công Tâm, Ki
u
 Đắ
c Th
ng, B
u Vinh, Hoàng Th
... S
nh
n thù ch
t ch
a, nay có quy
n sinh sát, l
i quen ngh
chém gi
ế
t, nhóm Qu
cGia T
ư
V
Cu
c gi
ế
t ng
ườ
i tàn b
o còn h
ơ
n
đố
i v
i th
c dân Pháp. Lúc
đ
ó Lâm
y Hành Chánh
đ
óng vai trò nh
ư
1 chính ph
c
a mi
n Nam, 1 chính ph
giànhgi
t c
a ng
ườ
i khác, nh
ư
ng không có quân
độ
i thì làm sao kháng chi
ế
n ? 4 s
ư
 
đ
oàn dân quân
đượ
c M
t Tr 
n Qu
c Gia Th
ng Nh
t (các h
i
đ
oàn chính tr 
tôn giáo c
a Nam B
) thành l
p hôm 17/8/45, trong khi
đ
ó thì Vi
t Minh khôngcó s
ư
 
đ
oàn nào. Vì th
ế
CS ph
i tìm cách gi
i tán, tìm cách phá nát. L
a trong"
đ
ám m
t r 
ng", Lâm
y Hành Chánh phong ch
c :- Ki
u
 Đắ
c Th
ng n
m toàn quy
n sinh sát v
i ch
c "Giám
đố
c Công an mi
n
 Đ
ông".- D
ươ
ng B
ch Mai (8/1929,
đ
ã t
ng qua Liên-xô h
c tr 
ườ
ng Stalin cùng l
ượ
t v
iTr 
n V
ă
n Giàu, có bí danh là Bourov). Thanh tra chính t
mi
n
 Đ
ông, c
ũ
ng là 1hung th
n nh
ư
ng không có quân hành
độ
ng tr 
c ti
ế
p.
 
- Ba Nh
, Tr 
ưở
ng b
n ám sát, b
t cóc, th
tiêu theo m
t linh. Ph
m vi c
a BaNh
là Saigon, Ch
L
n.- Lý Huê Vinh, công an, cánh tay
đắ
c l
c c
a Tr 
n V
ă
n Giàu, chuyên h
sát cáclãnh t
qu
c gia.-
 Đ
ào Công Tâm, tr 
ướ
c là lính trong toán c
a Ba Nh
. Th
y Tâm gi
ế
t ng
ườ
ikhông g
m tay, Vi
t Minh nâng
đỡ
, cho làm Chính tr 
viên Ti
u
đ
oàn 66 c
aLong Xuyên...V
i nh
ng tay gi
ế
t ng
ườ
i chuyên nghi
p, say máu, m
nh danh là "Qu
c Gia T
ư
 V
Cu
c" do Nguy
n V
ă
n Tr 
n (tác gi
"Vi
ế
t cho m
và qu
c h
i"), trong nh
ngn
ă
m kháng chi
ế
n, Vi
t Minh
đ
ã gieo kinh hoàng cho t
t c
m
i ng
ườ
i
Nam B
.
* Ai gi
ế
t
Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
?
 
Cu
c kháng chi
ế
n c
a toàn dân kh
i
đ
i trong b
u không khí sôi n
i, ph
n kh
ivô cùng. Tháng 9/45, h
u nh
ư
t
t c
dân chúng mi
n Nam
đề
u
ng h
Vi
tMinh. Nh
ư
ng ch
ỉ 
vài tháng sau
đ
ó, v
i chính sách s
t máu nh
ư
b
t cóc, cho "mòtôm", ch
t
đầ
u, móc m
t, c
t l
ưỡ
i, m
b
ng, nh
ng n
n nhân b
ch
p m
ũ
"Vi
tgian", "ph
n
độ
ng", "ph
n cách m
ng",
đ
ã t
o ra 1 làn sóng c
ă
m ph
n bao trùm
đấ
t n
ướ
c. Cu
c kháng chi
ế
n do
đ
ó mà b
x
p lép nh
ư
trái banh xì h
ơ
i. Nh
ngng
ườ
i còn s
ng sót, con cháu c
a các n
n nhân
đ
i tìm ch
t
n
n, h
bu
c lòngph
i "v
thành"
để
tránh b
Vi
t Minh tàn sát l
n n
a. H
 
đ
ành ch
u mang ti
ế
nglà "h
p tác v
i gi
c Pháp". Sinh l
c kháng chi
ế
n tiêu tan ngay, t
o
đ
à cho quânPháp chi
ế
m l
i các t
ỉ 
nh mi
n Nam 1 cách d
dàng ch
ỉ 
trong vòng ... 4 tháng !Ch
ỉ 
trong vòng có 2 tháng tr 
i, giành quy
n
đạ
i di
n dân chúng mi
n Nam, Vi
tMinh
đ
ã bi
ế
n tình
đ
oàn k
ế
t thành n
i thù. Các v
gi
ế
t ng
ườ
i m
ám, các v
 kh
ng b
 
đẫ
m máu...
đ
ã làm cho dân mi
n Nam th
c t
ỉ 
nh. Phi ngh
 ĩ 
a và làm m
tth
ế
 
đ
oàn k
ế
t ngay khi Vi
t Minh ra l
nh
đ
àn áp
đẫ
m máu cu
c bi
u tình c
a Ph
tGiáo Hòa H
o t
i C
n Th
ơ
. Theo l
nh
 Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
 
để
ch
ng l
i tìnhtr 
ng
độ
c tài c
a Vi
t Minh, tín
đồ
Ph
t Giáo Hòa H
o các vùng lân c
n t
ỉ 
nh C
n
 
Th
ơ
và 1 s
th
dân kéo v
bi
u tình r 
m r 
v
i tay không và bi
u ng
. Cu
cbi
u tình có xin phép Ch
t
ch
y ban Hành chánh là ông Tr 
n V
ă
n Khéo. Sángs
m ngày 8/9/45, khi
đ
oàn bi
u tình v
i 1 s
"b
o an" v
i t
m vong v
t nh
n thìlàm sao ch
ng l
i v
i súng
đạ
n! Tr 
ướ
c
đ
ó, Vi
t Minh
đ
ã m
i
đạ
i di
n c
a Ph
tGiáo Hòa H
o
C
n Th
ơ
là các ông Hu
nh Th
nh M
u (bào
đệ
 
 Đứ
c Th
y),Nguy
n Xuân Thi
ế
p (anh h
nhà v
ă
n Nguy
n Hi
ế
n Lê) và Tr 
n V
ă
n Hoành (contrai ông N
ă
m L
a)
đế
n th
ươ
ng thuy
ế
t nh
ư
ng th
t b
i. Nhi
u ng
ườ
i tham d
cu
cbi
u tình này ch
ỉ 
có tay không v
i bình n
ướ
c u
ng, v
a t
d
ướ
i ghe c
p b
ế
n,
đ
ãb
t
v
c
a Vi
t Minh b
n ch
ế
t ngay t
i b
sông. Trong v
th
m sát này, ôngHoàng Qu
c K
, 1 ng
ườ
i kháng chi
ế
n t
p k
ế
t v
B
c, g
p l
i b
n c
ũ
, là ng
ươ
i
đ
ãx
súng b
n vào nhóm bi
u tình
y, k
l
i nh
ư
sau :"Nguy
n V
ă
n Ngh
, 1 tay súng ti
u liên
đầ
u
đ
àn c
a V
qu
c
đ
oàn mi
n TâyNam B
(CS), k
l
i tr 
n "t
m máu
đ
ó" : T
i Hòa H
o gan cùng mình ! L
p nàyng
xu
ng, l
p khác ti
ế
n lên, c
 
đ
àn bà con nít c
ũ
ng v
y. Bóp cò
đế
n rung c
 tay, máu loang
đỏ
h
ế
t c
m
t
đườ
ng mà chúng nó v
n nhào vô h
ng súng.Chi
ế
n s
 ĩ 
ta
đ
ã t
n th
n nh
ư
ng l
nh b
t ph
i b
n ti
ế
p".
 Đ
àn áp xong, Vi
t Minh dùng xe có loa phóng thanh ch
y kh
p
đườ
ng ph
loantin : Hòa H
o dùng ghe v
ượ
t sông C
n Th
ơ
,
đổ
b
vào châu thành, b
"V
qu
c
đ
oàn"
đẩ
y lui.R
i Vi
t Minh k
ế
t án : Hòa H
o âm m
ư
u c
ướ
p chính quy
n
C
n Th
ơ
!M
i 2 hôm tr 
ướ
c, vì b
ch
ỉ 
trích
độ
c tài, Lâm
y Hành Chánh xin c
i t
,
đề
Ph
mV
ă
n B
ch thay th
ế
ch
c ch
t
ch (h
ư
v
), Tr 
n V
ă
n Giàu v
n n
m quân s
.
yban Hành chánh c
kh
n m
i
 Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
làm c
v
n
đặ
c bi
t. Tr 
 m
t nh
ư
chong chóng,
đ
êm 9/9/45, Tr 
n V
ă
n Giàu m
t l
nh cho T
v
, ThanhNiên Ti
n Phong t
i bao vây tr 
s
Ph
t Giáo Hòa H
o t
i góc
đườ
ng Miche vàSohier (Phùng Kh
c Khoan)
để
b
t
 Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
, nh
ư
ng ch
ỉ 
b
t
đượ
c m
y tr 
ă
m tín
đồ
. Liên t
c nh
ng ngày k
ế
ti
ế
p, Vi
t Minh m
chi
ế
n d
chkh
ng b
Ph
t Giáo Hòa H
o. H
ra l
nh truy lùng, b
t cóc, th
tiêu các nhân s
 ĩ 
 có uy tín c
a Ph
t Giáo Hòa H
o nh
ư
Chung Bá Khánh, Lâm Thành Nguyên, VõV
ă
n Th
i, Tr 
ươ
ng
 Đạ
i L
ượ
ng, Lý Công Qu
n, Nguy
n H
u Trinh... C
ũ
ng c
nnh
c l
i thêm r 
ng, hôm 5/9/45, Nguy
n Thành S
ơ
n, Thanh tra chính tr 
mi
nTây, có m
i ông Chung Bá Khánh v
i t
ư
cách
đạ
i di
n cho Ph
t Giáo Hòa H
o
đ
i thuy
ế
t trình
Sóc Tr 
ă
ng mà D
ươ
ng K
Hi
p (thân C
ng) làm ch
t
ch và T
 Bá Tòng (CS) làm phó. 1 s
l
n ng
ườ
i b
b¡t
C
n Th
ơ
nh
ư
Chung Bá Khánh,Lâm Thành Nguyên, Võ V
ă
n Th
i,
 Đỗ
H
u Thi
u b
 
đ
em giam
Trà Vinh. Sau
đ
ó, Vi
t Minh
đ
em h
xu
ng Ba
 Độ
ng, 1 làng ven bi
n,
để
tr 
n n
ướ
c ch
ế
t. Riêngông Lâm Thành Nguyên, nh
bi
ế
t l
i, bình t
ỉ 
nh c
i trói, b
ơ
i vào b
i r 
m
n núp,tr 
n thoát
đượ
c. 1 tháng sau cu
c bi
u tình
C
n Th
ơ
, Vi
t Minh
đ
em các ôngHu
nh Th
nh M
u (bào
đệ
 
 Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S), Nguy
n Xuân Thi
ế
p, Tr 
nV
ă
n Hoành ra x
b
n t
i sân banh C
n Th
ơ
.
đạ
i ngh
 ĩ 
a quên thù nhà (em ru
t là Hu
nh Th
nh M
u b
Vi
t Minh x
b
nch
ế
t t
i sân banh C
n Th
ơ
), l
i m
i thoát n
n
độ
t kích c
a Vi
t Minh, nh
ư
ng
 Đứ
c Th
y Hu
nh Phú S
, c
ũ
ng lòng t
bi h
ỉ 
x
, 1 l
n n
a l
i ch
tr 
ươ
ng
đ
oànk
ế
t dân t
c, thành l
p M
t Tr 
n Liên Hi
p Qu
c Gia Kháng Chi
ế
n, cho phépthành ph
n CS tham gia. Chính ông c
ũ
ng nhi
u l
n kêu g
i m
i ng
ườ
i hãy b
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hiệp Sĩ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->