Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dwars Door de Buurt 125 Web

Dwars Door de Buurt 125 Web

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 955|Likes:
Published by Dwars
www.dwarsweb.nl
www.dwarsweb.nl

More info:

Published by: Dwars on Mar 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
     n     r  .
      1      2      5
D
wars 
door de buurt 
A      d    v    e    r     t    e    n     t      i    e
28-02-2009 uitgave
Dynamo in samenwerking met wijkopbouworgaan Watergraafsmeer
redactie
Wijttenbachstraat 34hs, 1093 JC Amsterdam
oplage
30.000
website
dwarsweb.nl
Gevallenvoor lichte,geïmproviseerdemuziek 
pagina 7
Dingenvan waarde
pagina 8
En verder:
 Amstelstationgebied 3Stad(s)delen 4 en 5Hoogtevrees onderwater 8Convenant splitsen 10Kijk omhoog ! 12 en 13Oudere migranten 18Brabants medium spreekt 20’s Zondags tanden bleken 21Mensenfotograaf Maaike 2
Zie pagina 2 
 
www.sportsworldamsterdam.nl info@sportsworldamsterdam.nl
Fitness Groepsfitness Yoga Circuittraining Spinning Personal TrainingSquash Sauna Stoombad Zonnebanken Grand Café Fysiotherapie
 
GEZONDHEID IN ‘DE OUDE MELKFABRIEK’
Oranjevrijstaatkade 21 (achter de Hema op de Linnaeusstraat)
Nog steeds aan het uitstellen?
Kom eens kijken en ervaar de sfeer bij Sports World.
Schrijf je in voor 15 maart 2009 en krijg € 100,- KORTING!!
 
Nieuws 
D
wars 
door de buurt 
125
3pagina
D
wars 
door de buurt 
125
2pagina
Gastpagina 
zie www.Dwarsweb.nl
In 2003 is het Stedelijk Programma van Eisen (SPvE) voor het  Amstelstationgebied vastgesteld in de raad.Dat programma had de voorzichtige instemming van alle betrokkenen: de  politiek, de deskundigen,de ambtenarij en de bewoners, verenigd in het Bewonersplatform.Nu, bijna 6 jaar later, ligt er een concept Stedelijk Programma (SP) dat hoon en cynisme oproept bij het  platform.
In 2001 werd een eerder SPvEnaar de prullenbak verwezen.In een interactief proces werddoor bewoners, ambtenaren,deskundigen en politici gezochtnaar nieuw elan en naar eenduidelijke richting. Er werdvastgehouden aan de Nota vanUitgangspunten uit 1998:1) Respect voor ‘geschiedenis’,zoals het stationsgebouw,bestaande hoogteverschillen enbomen;2) verbetering van deverkeersstructuur enverkeersveiligheid en hetopheffen van black spots;3) intensivering van hetgrondgebruik en het benuttenvan marktpotenties;4) verbeteren van de overstaptrein/metro/tram/bus/taxi/fietsen een aanpak van de socialeveiligheid, de openbare ruimtemoet levendig en overzichtelijk zijn.De centrale stad vindt het voor-gestelde programma te mager.Het grondgebruik wordt geïn-tensiveerd (van 40.000 m
2
naar75.000 m
2
). Over de verkeersaf- wikkeling heeft de centrale stadeen andere opvatting. Waar hetstadsdeel kiest voor een Juliana-plein waar het doorgaande auto-verkeer zoveel mogelijk moet worden beperkt, eist de centralestad een optimale verbinding Julianaplein- Overzichtsweg-Spaklerweg. Volgens het SPvE zou het Ste-delijk Programma er in 2005moeten liggen. Tussen 2003en nu is er een ondoorzichtig proces gaande geweest. De aan-vankelijke instemming van hetbewonersplatform veranderdelangzaam in wantrouwen. Wathet stadsdeel losliet over de teonderzoeken uitwerkingsrich-tingen was volgens het Bewo-nersplatform te vaak een in-breuk op de genoemde punten,(zie kader) of een merkwaardig ruime interpretatie daarvan.De communicatie verliepalmaar stroever. Het stadsdeelreageerde geringschattend opeen door de bewoners naarvoren gebracht plan. In dat plan,ook neergelegd in een maquette, werd meer recht gedaan aan uit-gangspunten en planideeën danin het plan van het stadsdeel.Meerdere politici en bestuur-ders gaven te kennen (natuurlijk alleen in wandelgangen, wantofficiële gelegenheden hebbenzich niet voorgedaan de afge-lopen jaren) wel iets te zien inhet alternatief en het absoluutserieus te gaan nemen.
Speculatie
Bewonersverzet of ambtelijketraagheid kunnen geen beslis-sende rol hebben gespeeld bijde vertraging die de planontwik-keling heeft opgelopen. In hetStedelijk Programma wordt ge-zegd dat erg veel tijd is gespen-deerd aan het onderzoeken vandiverse uitwerkingsrichtingen.En dat uiteindelijk is terugge-grepen op de uitgangspuntenvan het SPvE. Er zijn echter ook  wijzigingen en verbeteringen.Niet ondenkbaar is het dat decentrale stad en de marktpartij-en op een sterkere intensivering hebben aangedrongen: een pro-gramma van meer dan 80.000m
2
. Van een locatie zo dicht bijeen station en bij de torens vande Omval watertanden project-ontwikkelaars nu eenmaal.Het is veel waarschijnlijker dater extra verkeersonderzoek isgedaan. In menige variant zal deverbinding Julianalaan – Over-zichtsweg – Spaklerweg overbe-last raken.Er zijn beslissende keuzes aan-staande, maar nog niet gemaakt:bijvoorbeeld over de verlaging van de Gooiseweg, een verbin-ding tussen Overamstel en deKruislaan over de Weespertrek-vaart, maar ook de inrichting van de rotonde op het PrinsBernardplein. Die keuzes zijnniet alleen van belang voor deverkeersbelasting van het Juli-anaplein, maar ook wel voor hetal dan niet afhaken van markt-partijen.Het mogelijk doortrekken vantramlijn 12 is nog zo’n los eindjein de planontwikkeling. Als hetGVB en de gemeente er op korteof middellange termijn voor kie-zen lijn 12 via de Hugo de Vrie-slaan naar de Middenweg doorte trekken -een optie die al heellang over tafel gaat- is grondigeaanpassing van de plankaart eenvereiste. Maar wellicht wordtook naar tramalternatieven viade verlaagde Gooiseweg geke-ken.Het behoud van bomen, hetal dan niet bebouwen van hetgroentje, het alsnog handhavenvan een passarel, het afwegenvan hoogtes en dichtheden enhet zoeken naar een evenwichti-ge verdeling van werk, wonen envoorzieningen lijken niet directde verklaring voor de ontstanevertraging.
Kritiek
 Waar doet het Stedelijk Pro-gramma geen recht aan devastgelegde uitgangspunten enplanideeën? De kritiek van hetBewonersplatform op een rijtje:-Er is verzuimd recht te doenaan het huidige groene karak-ter van het gebied, er wordenbijvoorbeeld 250 bomen gekapt;er is veel te weinig respect voor‘geschiedenis’.- Er is ernstige twijfel over desociale veiligheid en de aantrek-kelijkheid om in het gebied teverblijven: de openbare ruimteen de functies worden te ver-snipperd.- De ontsluiting van parkeerga-rages via de Bertrand Russell-straat leidt tot chaos, overlast enonveilige situaties.- De bouwhoogtes van de torenszijn belangrijk hoger gewordendan in het SPvE.- Relatief veel huidige en toe-komstige bewoners krijgen temaken met meer schaduw, meer wind en meer geluidsoverlast.- De zeer dure oplossing voorde rotonde en ook de verdereinrichting zorgen niet voor eenbetere verkeersafwikkeling.- De luchtvervuiling komt bovenkritieke waarden uit.- De oriëntatie is discutabel: eris een open verbinding met hetRenaultgebouw en de Wibauts-traat, maar de verbindingentussen Julianapark en Amstel-station (schrappen passarel) èntussen het Eenhoorngebied enhet Amstelstation (verdwijnentunneltje) zijn problematisch.Het Stedelijk Programma isal met al een zeer teleurstel-lende uitwerking van het SPvE.De participatie is op een doodspoor geraakt. Maar het hoeftgeen verbazing te wekken alsook dit plan uiteindelijk inde prullenbak verdwijnt. Nietomdat bewoners tegen zijn,niet omdat politieke partijenin meerderheid tegen zijn, nietomdat bestuurders en (amb-telijke) deskundigen tot inkeerkomen, maar omdat de centralestad en de marktpartijen andersbeslissen. Bijvoorbeeld dat eenuitstel van zes jaar opnieuw gewenst is.
 Arie van Tol 
Dinsdag 10 maart, vanaf 19 uuris er een inspraakavond Amstelstationgebied inhet Kookpunt,Marcusstraat 52b.Zie ook: www.oost-watergraafsmeer.nl, www.julianapark.info, www.wibautaandeamstel.nl
In Dwars 121 (oktober 2008) publiceerden we een enquête in Dwars door de buurt. Voor één van de inzenders hebben we een leuke verrassing in petto,zeiden we toen. Uit de stapel inzendingen trokken we de naam van Sigrid Windt. Hieronder volgt haar verhaal. Zij vertelt ook wat de verrassing inhield.
Beste lezers, Verleden maand werd ik ‘s mid-dags thuis gebeld door Martienvan Oorsouw, hoofdredacteurvan deze krant. Hij deelde mijmede dat ik gewonnen had. Ik gewonnen? Wat gewonnen? Eenreis naar Hawaii, een geldprijs?En waarom gewonnen? Ik wasmij er niet van bewust dat ik aaneen prijsvraag van de ‘Dwars’had meegedaan. Ik had wel eenenquête ingevuld en geretour-neerd. Ik begreep van Martiendat ik daardoor via loting deprijs had gewonnen. De prijs was een pagina in de ‘Dwars’,met een onderwerp naar eigenkeuze!Ik heb de Roomtuintjes alsonderwerp gekozen omdat ik erzelf woon en het een heel apart wooncomplex vind. In mijn ar-tikel laat ik een paar bijzonderebuurtbewoners aan het woord.
Maira
Ik woon met mijn twee zoon-tjes Rivelino (10) en Soreno (8)al sinds 2002 hier. Zelf ben ik 37 jaar en heb daarvoor in deIndische Buurt in een (te) kleineHAT-eenheid gewoond. Sindsmijn 10e jaar ben ik al met dezeplek bekend. Ik zat toen opde Sint Barbaraschool op hetEikenplein. Tussen de middag passeerden wij de Roomtuin-tjes om er te spelen: het wasdaar lekker groen en er was veelruimte. Dat ik in 2002 daar een woning kon krijgen, was danook een beetje jeugdsentiment,ik was erg blij. Ik ben sociaalbetrokken bij deze buurt envind het erg prettig om hier te wonen.
Carin
Ik woon al bijna 10 jaar hier enben werkzaam in de daklozen-opvang. Ik ben een zelfstandigedame van 45 jaar en vind hethier nog steeds prettig wonen. Wat mij bijzonder aanspreekt ishet dakterras: de hele dag zonen bij helder weer ben ik metmijn sterrenkijker aan het ‘sur-fen’. Het uitzicht is lekker groen,en ik kan hier lekker tuinierenmet mijn plantjes. Verder hebik goede contacten met mijndirecte buren. De Dappermarkten de centrale ligging van deRoomtuintjes spreken voorzich. Zal ik ooit nog verhuizen? Alleen als ik de lotto win; danvertrek ik naar Schotland.
Willem
 Alweer 15 jaar woon ik hiermet veel plezier. Het bevaltnog steeds erg goed. Ik werk alsautomatiseerder bij een verze-keringsbedrijf. De ligging van deRoomtuintjes zorgt ervoor dat ik gemakkelijk met de trein of fietsnaar mijn werk kan. In de staddoe ik alles op de fiets. De buurtis kleurrijk en het contact meteen aantal buren is prima. Zelfsde kat van de interviewer komtregelmatig over de vloer.Sinds de renovatie van een aan-tal jaren geleden is de wijk erg opgeknapt. Ik heb dan ook nog geen concrete verhuisplannen.Het enige wat ik hier zou willenveranderen is dat de bewoners wat minder langs elkaar heenleven.
Sigrid Windt 
Prijswinnaar pakt pagina
Nu we midden in de recessiezitten en de mensen de handknip houden, is uw buurt-krant nog steeds gratis envoor niets.Met in deze editie op demilieu en leefstijlpagina eenoproep deel te nemen aan hetKlimaatstraatfeest in de Vro-likstraat. Doel daarvan is datbuurtgenoten samen energieen geld besparen. En zoals al-tijd zijn er de dwarsliggertjes. Veel spullen voor bijna niets!De winnares van de enquêteheeft een stuk geschrevenover de plek waar zij metheel veel plezier woont. Zijlaat daarin een paar bijzon-der buurtbewoners aan het woord die met haar op deRoomtuintjes wonen. Vanaf nu willen we elke maandruimte voor een gastredacteurbeschikbaar stellen.Heeft u iets te melden, meldthet ons!U vindt ditmaal extra kleuren-pagina’s in de Dwars door deBuurt en wel op pagina 7, 8,17 en 18.Er is veel aandacht voor www.dwarsweb.nl in de krant. Teamdwarsweb interviewde Rik Bur-ger, de webmaster. Hij verteltop pagina 23 meer over de web-site van de krant. Ans van deScheur, zeer actief voor de site,vraagt om uw fotobijdrage aande serie
Dingen van waarde 
, dievervolgens gepubliceerd wordtop het web.Tot slot wil ik u namens de re-dactie veel leesplezier wensenmet Dwars 125.
 Arjan van Oorsouw  Achter van rechts naar links Willem, Carin, Maira en Sigrid . Voor: Soreno (rechts) en Rivelino Druk verkeer rond het Amstelstation 
    f   o   t   o    L   u   c   y    B   u    d    d   e    l   m   e   y   e   r
In 1955 was er een speeltuin op de plek waar nu de Roomtuintjes zijn 
Bij de vaststelling in 2003 vanhet Stedelijk Programma van Ei-sen is er redelijke eenstemmig-heid over de volgende punten:
De rotonde op het Prins Bern-hardplein wordt compacter;• De nieuwe Julianalaan wordtlommerrijk en bundelt al hetgemotoriseerde verkeer;• Een nieuw Julianaplein met wijkvoorzieningen vormt deschakel door middel van een‘passarel’ tussen het station enJulianapark;• Tram- en bushaltes blijvengescheiden: tram aan de noord-kant, bus aan de zuidkant;• Het groentje (tussen Juliana-park en Bertrand Russellstraat)blijft behouden als buurtgerich-te voorziening;• Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen voor-komt doodsheid;• Er komen sociaal veilige rou-tes, publieksgerichte plinten envoordeuren aan de straat;• Een logische fietsinfrastruc-tuur met voldoende stallingen isvan groot belang;• Ondergrondse parkeeroplos-singen mogen de openbareruimte niet extra belasten;De kanttekening in het SPvE is wellicht een vingerwijzing naarde problemen: ‘flexibiliteit isnoodzakelijk, vooral door re-cente marktontwikkelingen’.Opvallend is het ontbreken vaneen pleidooi voor behoud vanbomen in het plangebied.Ook maximale hoogtes vantorens aan de stationszijde engebouwen aan de Julianapark-zijde zijn hier afwezig. AvT
Voortschrijdendeinzichten rondhet Amstelstationgebied
 
Sigrid’s kat Sanny kijkt graag uit over de Roomtuintjes.
    f   o   t   o    W    i    l    l   e   m    K   u    i    j    k    f   o   t   o    S    i   g   r    i    d    W    i   n    d   t
De eerste paal werd geslagen in 1973 Roomtuintjes 1975 Zeeburgerdijk 1967 
f   o t   o’    s Wi  l   l    em K  ui    j   k 
    f   o   t   o    ’   s    W    i    l    l   e   m    K   u    i    j    k
 
D
wars 
door de buurt 
125
4pagina
Politiek 
D
wars 
door de buurt 
125
5pagina
Politiek 
f   o t   o u u t  l    ev en
Bewoners aan het stuur 
In het kader van het project 
Bewoners aan het stuur
, mogen bewo-ners initiatieven bedenken om de wijk te verbeteren. Rond zeven-tig Dapperbuurtbewoners praatten op 12 februari in centrum de Gooijer over mogelijk te verwezenlijken dromen en plannen ten behoeve van buren en buurt.Meer dan vijftig zeer gevarieerde voorstellen werden ingediend.Een kleine greep: Een fietsenstalling op een nu onaangename en verrommelde plaats. Een boekje over de geschiedenis van de plek waar nu de Commelinstraat ligt. Een museale en theatrale wande-ling door de buurt. Tijdelijke exposities in leegstaande benedenwo-ningen. Plantenbakken. Zondagvoetbal op de Dappermarkt. Zonne- panelen langs de spoorbaan. De regiegroep, de groep bewoners die zich gaat buigen over de ingediende ideeën, krijgt het moeilijk.Bel voor meer informatie 462 03 55, vragen naar Floor Beckers.Ina Ruijter 
PvdA en SP intern
Dit speelt ook een rol bij deinterne discussie die gaande isin de PvdA. De partij is verdeeldover het rapport Mertens en devraag of er verregaande conse-quenties aan moeten wordenverbonden. De discussie wordtvertroebeld door de verschil-lende posities die de PvdA-le-den innemen in de stad. Frank de Wolf noemt de vraag rond deverdeling van taken en verant- woordelijkheden het meestcruciale punt in het debat. Hijvindt het aantal stadsdelen vanminder belang. Of daarmeede gemeenteraadsfractie openstaat voor behoud van de hui-dige veertien stadsdelen is zeerde vraag. Van enige verdeeldheid is bin-nen de SP geen sprake. Hetbeeld naar buiten is dan ook simpel: geen stadsdelen. Overhoe op gemeentelijk niveauvorm te geven aan de verhou-ding burger/politiek zonderstadsdelen, daarvan is nog wei-nig bekend. Laurens Ivens laatdoorschemeren dat het niet heelhoog op de interne agenda vande SP staat.
Gemeenteraad
Maar wat gaat de SP doen alsMertens in stemming wordtgebracht? “We wachten eerstaf welke bestuurlijke reactieer komt van B & W. Als er eenrichting in wordt geslagen naarde afschaffing van stadsdelen,zullen wij vóór stemmen. We willen echter niet opnieuw 20 jaar opgescheept zitten met eeniets gewijzigd, maar even falendstelsel.”Frank de Wolf: “Nee. Het is goeddat B en W en de stadsdeelvoor-zitters de commissie Mertensom een advies hebben gevraagd.Stadsdeelbestuurders zullendaarop reageren en hun reactieaan de stadsdeelraden voorleg-gen. B en W geeft nu eerst eenbestuurlijke reactie en brengthet rapport in de inspraak. Endan komt de gemeenteraad, diehet laatste woord heeft en eenbesluit moeten nemen.”
Neveneffecten
De kosten van een volgendereorganisatie worden niet vandoorslaggevend belang ge-vonden. Vermindering van hetaantal stadsdelen zal leiden totminder bestuurders en min-der raadsleden, maar niet perse tot minder ambtenaren enexterne deskundigen. Bezuini-gen kan niet het doel zijn vande stelselwijziging, aldus beideheren. Evengoed stelt Frank de Wolf dat een reorganisatie nietveel geld hoeft te kosten en optermijn kostenbesparend kanzijn. Laurens Ivens ziet andereprijskaartjes.Natuurlijk worden ook be-dreigingen gezien. De voor-naamste? Dat de Amsterdamseoverheid in al haar geledingenminstens zo naar binnen ge-richt blijft als nu al het geval is.Dat de lokale politiek te weinig tot de verbeelding zal blijvenspreken van bewoners.
Tot slot
Er is het spanningsveld dat aanelke politieke context kleeft:dat van een efficiënte en effec-tieve besturing enerzijds en eentoegankelijke en beïnvloedbareoverheid anderzijds. Mertensbetrekt het slechts op de stads-delen. Zowel Frank de Wolf als Laurens Ivens lijken in huncommentaren ook minder hunvizier te richten op het gemeen-telijk bestuur.Maar het moet de sociaal-democraat en de socialist tochook zo nu en dan een onbe-haaglijk gevoel geven, hoe degemeente buigt voor derdenen burgers vergeet. Zoals bij deZuid-as en de Noord-Zuidlijn,en in ons stadsdeel bij sport-park Middenmeer.
 Arie van Tol 
Zie ook: www.dwarsweb.nl, www.amsterdam.nlen www.oost-watergraafsmeer.nlPolitici in ons stadsdeel heb-ben enige weken geleden in deStadsdeelkrant kort hun mening gegeven over het rapport Mer-tens. VVD, CDA en Groen Links juichen inkrimping van hetaantal stadsdelen toe. D66 zietgeen reden voor het stadsdeel alzo snel na de vorige een nieuwefusie aan te gaan. De SP wil destadsdelen opheffen. Méérbelan-gen en de PvdA zijn in Oost-Wa-tergraafsmeer het meest gekanttegen de adviezen van Mertens.Het standpunt van de lokalePvdA-fractie is daarmee sterk afwijkend van dat van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Defracties van de SP daarentegenzijn het in hun stelligheid juistzeer eens: weg met de stadsde-len! Frank de Wolf en LaurensIvens, respectievelijk woord-voerder van de PvdA en de SP inde gemeenteraad, heb ik voorDwars door de Buurt gevraagdom een toelichting op hunstandpunten.“De notitie Mertens kon nietanders dan mager zijn, geziende beperkte opdrachtvraag ende geringe tijd die de commis-sie kreeg”, vindt Laurens Ivens.“Er worden veel bestuurlijkefacetten aangestipt, maar ner-gens grondig in hun praktischeconsequenties geanalyseerd.De verhouding burger/politiek blijft helemaal onderbelicht. Eengemiste kans.”Frank de Wolf oordeelt juist po-sitief. “Het rapport leert ons dathet credo ‘decentraal wat kan,centraal wat moet’ niet langerhet enig leidende motto kan zijn.Terecht wordt de noodzaak vaneenheid benadrukt, de een-heid van de stad én de stadsde-len. Met het advies het aantalstadsdelen te verminderen doetde commissie recht aan haaropdrachtgevers, maar ook aan de Amsterdammer. Uit onderzoek blijkt dat de Amsterdammerminder stadsdelen wil. En dat hijeerder betrokken is bij zijn buurtdan bij zijn stadsdeel.”
Waarom stadsdelen?
Stadsdelen zijn ruim 20 jaargeleden in het leven geroepen.Het terugdringen van de te grotemacht van de gemeentelijkediensten was een belangrijkedoelstelling. Bovendien zoumet de nieuwe bestuurslaag deafstand tussen burger en politiek kleiner worden.In beide opzichten is de instel-ling van stadsdelen geslaagd tenoemen, vinden de twee ge-meenteraadsleden. Toch zijner redenen om grondig aan hetbestuurlijk stelsel te sleutelen.Eén reden wordt door beiden ge-noemd: er wordt door politiekepartijen te weinig kwaliteit gere-kruteerd om de vele bestuurlijkeen politieke functies optimaalte vervullen. Een andere redenkan tot het gemiddelde lokalegedachtegoed worden gerekend:de ongelijkheid tussen stadsde-len van bijvoorbeeld tarieven,leges en heffingen, maar ook beleid rond bijvoorbeeld jeugd,leerplicht en arbeidsre-integratie wekt irritatie bij de burger.
Verminderenversus opheffen
Frank de Wolf legt uit dat de Amsterdamse werkelijkheid isveranderd en verder zal verande-ren. Dat het logisch is na 20 jaareen stelsel te wijzigen. “Het hui-dige stelsel is niet meer van dezetijd. De regiofunctie is in econo-misch opzicht veel belangrijkergeworden. De concurrentiepo-sitie ten opzichte van andereinternationale regio’s móet weluitgangspunt zijn van beleid.”Mertens stelt in zijn rapport dateen minimale schaalgrootte van80.000 inwoners een stadsdeel wèl voldoende kwaliteit en slag-kracht levert. “Belangrijker danhet aantal stadsdelen is de verde-ling van taken, bevoegdheden enverantwoordelijkheden tussenstad en stadsdelen. Mertens geeftdaar criteria voor, maar doetgeen verdere voorstellen.”Laurens Ivens: “De SP wil destadsdelen opheffen, omdat ereen overvloed aan bestuurslagenis. In die lagen verschuilen de be-stuurders en politici zich, schui-ven verantwoordelijkheden naarelkaar af.” De stadsdelen zijnvolgens hem niet per se nodig om de diensten politiek/bestuur-lijk in het gareel te houden. “Eensterke wethouder op stedelijk niveau moet dat aankunnen!”Natuurlijk is het niet de bedoe-ling dat de afstand tussen poli-tiek en burger groter gaat wordenmet het afschaffen van stadsde-len. Het organisatorische talentvan de Amsterdamse SP grijpt in wezen terug op de buurtpraktijk van enkele decennia geleden.“Op wijkniveau ontwikkelen zichinitiatieven met verschillendereikwijdte: de straat voor eenfeest, de buurt voor de uitvoering van de WMO en de actiegroeptegen een inrichtingsplan. Deburger zal de gemeentelijk wet-houder niet moeilijker vindendan hij nu de stadsdeelwethou-der vindt.”
Hooggespannenverwachtingen
In die relatieve tevredenheidover de theorie, de gedachtestructuur van de Centraal Stede-lijke organisatie vinden de tweeraadsleden elkaar. Over de prak-tijk denken ze nogal verschil-lend. Laurens Ivens vindt datgemeenteraadsleden veel meerzouden kunnen en moeten doenom burgerparticipatie serieuseen kans te geven. Frank de Wolf benadrukt dat inspraakprocedu-res van de centrale stad dezelfdezijn als die van de stadsdelen.Beide heren larderen hun visieop een ideale toekomstige struc-tuur met optimistische verwach-tingen. Om het verdwijnen vanstadsdelen op te vangen, heeftLaurens Ivens zeer sterke ge-meentelijke bestuurders, veelactievere raadsleden en actieve,betrokken burgers nodig. Ter- wijl nu wellicht gesproken kan worden van een tegengesteldetendens.De verwachtingen van Frank de Wolf zijn heel anders optimis-tisch gekleurd. Hij en Mertensschetsen een beeld waarbij decentrale stad zich beter moetkunnen richten op haar grootste-delijke ambities. In lijn met dieanalyse is het logisch meerderebevoegdheden over te hevelenvan stadsdelen naar de stad. Metde instelling van 7 in plaats van14 stadsdelen wordt juist eensterkere positie van de stads-delen beoogd, met eerder meerbevoegdheden dan minder,maar ook met meer verantwoor-delijkheden, waarop de gekozenbestuurders van een stadsdeelop kunnen worden afgerekend.
Halvering van het aantal stadsdelen van 14 naar 7,dat is het meest in het oog springende advies van de commissie Mertens. Het is een voorspelbare uitkomst van de opdracht die B & W en de stadsdeelvoorzitters de commissie meegaven: hoe het bestuurlijke stelsel van Amsterdam te verbeteren. Voorspelbaar omdat in wandelgangen, congressen, rapporten en Het Parool de kwaliteit van stadsdelen al enige jaren ter discussie staat.
Een sterkere positie van de stadsdelen met meer bevoegdheden 
zie www.Dwarsweb.nl/politiek 
De stad(s)delen:
    i    l    l   u   s   t   r   a   t    i   e    H   a   n   s    M   a   r   c   u   s    f   o   t   o    ‘   s    L   u   c   y    B   u    d    d   e    l   m   e   y   e   r
willen we er 14, 7 of 0?
‘De notitie Mertens kon niet anders dan mager zijn’ 
Online metuw buren
Buurtbewoners in onder andere Oost-Watergraafsmeer kunnen elkaar via buurtleven.nl snel en eenvoudig bereiken en op de hoogte blijven van wat er speelt in hun buurt.
Buurtleven.nl is uniek doordatbuurtgenoten elkaar berich-ten kunnen sturen zonderdat zij daarvoor namen of e-mailadressen nodig hebben.Op Buurtleven.nl zijn buurt-nieuws, buurtactiviteiten, op-roepen, foto’s en video’s te vin-den. Buurtgenoten blijven zoop de hoogte van actualiteitenen activiteiten in hun wijk enkunnen eigen buurtnieuws de-len met anderen. BurgemeesterJob Cohen lanceerde vrijdag 6februari op de Dappermarkt desite van Buurtleven.Buurtleven is een website vooren door de buurt en is eeninitiatief zonder winstoogmerk van de Amsterdamse woning-corporaties Stadgenoot, Ymere,Rochdale en De Key. Buurtle-ven.nl is gestart in de stadsde-len Oost-Watergraafs-meer,Zeeburg en delen van Osdorpen Slotervaart. Bewoners indeze gebieden hebben rond6 februari per post een brief ontvangen met daarin huntoegangscode voor Buurtleven.nl. Bij succes van het projectis uitbreiding naar heel Am-sterdam en andere steden vanNederland waarschijnlijk.
 
 Job Cohen geeft startsein voor site Buurtleven 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->