Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Νεανικά σαλπίσματα, τεύχος 2, 02/2013

Νεανικά σαλπίσματα, τεύχος 2, 02/2013

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Μηνιαία έκδοση του Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων.
Μηνιαία έκδοση του Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων.

More info:

Published by: Ιερά Μητρόπολη Ιλίου on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
1
«Σα έις όια δά μο, αιιά αοηό δε θηάκε γα κα βνς ηκ εοηοία»
.
Ση ςή μαξ ανόμαζηε κα ηα έομε όια δά μαξ, κα είκα  γύνς μαξ πνζακαηιζμέκ ζε μαξ, καείμαζηε η έκην ηο όζμο. Αοηό μαξ άκε ηηύξ, κα μ έιομε κα οπςνήζομε ζε ηίπηα, καεςνύμε όη έομε πάκηηε δί. Αοηό ιεηονγεί ζηξ ζέζεξ μαξ με ηοξ άιιοξ, πο ηοξ έιομεζηκ οζία κα μαξ απδέκηα, κα πνζθένοκ ζε μαξ, κα μνάκηα αοηά πο έοκ α κα μαξ αύκε,ςνίξ εμείξ κα είμαζηε δαηεεμέκ κα άκομε η ίδ.
Ο εγςζμόξμαξ
 
δεκ μαξ επηνέπε κα δύμε όη   άιι  άκνςπ με ηξίδεξ ακάγεξ με μαξ α γ’ αοηό εύια α  πανέεξ μαξ δεκ είκα ζηαενέξ, αιιά α  ζέζεξ μαξ δεκ μπνύκ κα ναηήζοκ γα ανό.
 
Τ ίδ ζομβαίκε α ζηοξ μεγάιοξ. Η απγήηεοζ ζηξζέζεξ ένεηα γαηί ηα έιομε όια δά μαξ, δεκ είμαζηε πνόομκα άκομε α οπςνήζεξ, κα δείλομε ζηοξ άιιοξ όη ηοξαγαπάμε α μενά πνάγμαηα, ακ δεκ είκα  ανέξ α  αλίεξ ηξςήξ μαξ, δεκ πνέπε κα ιεηονγύκ ςξ αθνμή γα κα μκ είμαζηεμαί με ηοξ άιιοξ. Δεκ ανεί κα ηα έιεξ όια δά ζο γα κα βνεξηκ εοηοία. Χνεάεηα κα έιεξ κα είζα μαί με ηκ άιι,
καμνάεζα α κα δίκεξ, ό μόκ κα έιεξ κα παίνκεξ.
 
Αοηό ζομβαίκε α με ηοξ αγίοξ. Αζακόμαζηε όη άπ άγ μαξ ακήοκ α όη α μέζα ζηκΕιζία, αθύ έομε ηοξ αγίοξ μαξ, ηοξ δύξ μαξ, η καό μαξ, η ζςηνία μαξ πο πγάε από ηκπνζςπή μαξ ζέζ με η Χνζηό, δε νεάεηα κα δίκομε ζμαζία ζηοξ άιιοξ. Όμςξ μέζα ζη ςή ηξΕιζίαξ οπάνοκ άγ ζε όια ηα μή α πιάη ηξ γξ α ηο όζμο, πο ζμαίκε όη
άγξ μπνεί καγίκε  άε άκνςπξ α αοηό είκα η κόμα ηξ ςήξ.
 
Αοηό μαξ δείκε όη ακ ηειά πζηεύομε ζηΧνζηό, η ακηό μοαιό α  ακηή ανδά απηειύκ η βάζ γα κα μ γίκεηα  πίζη ιείζμ ζηκεαοηό μαξ, αιιά έκα δανέξ άκγμα ζηοξ άιιοξ. Αοηό θένκε α ηκ
αιιιεγγύ α ηκ αγάπ, πο νεαόμαζηε λεάανα ζηοξ νόκοξ μαξ,
 
πόηε α θακόμαζηε α είμαζηε ςνίξ ειεοενία, από όιοξαοηύξ πο δαοβενκύκ η ςή μαξ, ό όμςξ ηκ ανδά μαξ ακ εμείξ δε έιομε κα κύμε.
 
2
Γκςνμία με ηοξ Αγίοξ ηξ Ειζίαξ μαξ
:
«Ο
 
ΑΓΟ΢ ΧΑΡΑΚΑΛΠΟ΢»
 
Ο Άγξ Χανάιαμπξ  Ιενμάνηοξ α αομαηονγόξ, γεκκήε ζηκ Μαγκζία η 90 μ.Χ. πενίπο αμανηύνζε ζηα νόκα ηςκ μεγάιςκ δςγμώκ ηξ Χνζηακζύκξ. Η ζογενμέκ πόι
 
αηά πάζαπακόηηα ήηακε
 
ζη
 
Θεζζαιία. Τα ενείπά
 
ηξ ζώκηα αόμ
,
κηά ζη ςνό πο ιέγεηε Μιέξ.
 
Είε η εοηύμα κα γεκκεί από γκείξ εοζεβείξ νζηακύξ πο ναηύζακε ηκ πίζη ηοξ ζη Χνζηό μείκδοκ ηξ ςήξ ηοξ ζηοξ δύζιοξ, αιιά νςύξ εείκοξ νόκοξ ηςκ δςγμώκ.
 
Ση Μαγκζία έζε όι ηο η ςή  άγξ Χανάιαμπξ. Εεί ζακ κέξ, ήηακε θςηεκό πανάδεγμαζοκεηήξ ςήξ. Ανγόηενα  πίζη ηοξ ζη Χνζηό έγκε π θιγενή α  επομία ηο κα βήζε ηοξΧνζηακύξ α ηοξ Εδςιιάηνεξ, κα ζςύκε, π μεγάι. Δεκ μπνύζε κα ζοάζε, όηακ ζεθηόηακεόη οπάνοκ άκνςπ μανά από η Χνζηό, πο δεκ λένοκ πξ είκα  πννζμόξ ηοξ α γαηί οκεδώ ζη γ.
 
«Είκα νίμα, έιεγε, είκα ηνμενό
,
είκα αδακόη κα οκ  άκνςπ ζηκ πιάκ ηξεδςιιαηνίαξ α κα πάκε αηόπκ ζηκ Ιόιαζ.»
 
Αθενώε, ιπόκ, εξ ηκ οπνεζία ηο Χνζηύ. Έγκε ενέαξ η 130μ.Χ. Από ηκ έζ ηο ηώνα αοηή, από η εί αοηό αλίςμα ηξ Ιενζύκξ,ακέιαβε ηκ μεγάι αγώκα, αθ΄εκόξ κα ακίλε ηα μάηα ηο όζμο α καδοκ ηκ ίκδοκ από ηκ εδςιιαηνή πιάκ α αθ΄εηένο κα αγάε μεηα μοζηήνα ηοξ πζηύξ α κα ηοξ δγεί ζηκ ηειεόηηα. Μπνζηά ζεΧνζηακύξ α εδςιιάηνεξ, άνζε ηα θιγενά νζηακά νύγμαηά ηο.
 
Η ςή ηο ήηακ μα ζοκεήξ οπνεζία αθζίςζξ ζη Χνζηό α αγάπξπνξ ηκ πιζίκ.
 
Όηακ η 198  Σέπημξ Σεβήνξ ελαπέιοζε δςγμό αηάηςκ Χνζηακώκ,  έπανξ Λοακόξ έθενε μπνζηά ηο ηκ
 
Χανάιαμπ αηκ απείιζε όη α ηκ βαζάκε πιύ ζινά, γα κα ανκεί ηκ Χνζηό. Ογένκηαξ Ιενέαξ αμγέιαζε α απάκηζε :
Εμείξ  νζηακί, είμαζηεελεςμέκ με ηοξ αγώκεξ α ηοξ πιέμοξ, όπςξ  γεκκαίζηναηώηεξ
,
δεκ επομύμε
 
ηκ ήζο άκαη ζη νεβάη, αιιά ηκ δλαζμέκ ηξ μάξ. ΢ε μέκα οπάνοκ ηα γναηεά, αιιά κα μάεηε αιά όη ζηοξ δύξ μαξαγώκεξ η πάκ είκα  ροή, 
 
απθαζζηόηηα,  αοηαπάνκζ.
 
Αοηά δεκ πέθηοκ με ηκ ιία, αιιάμέκοκ πάκηηε ακνά α κέα
.
Αμθβάιιεξ, έπανε; Δίμαζε. Κα α δεξ όη με ηκ άν ηο ονίομο Ιζύ Χνζηύ α οναζηύκ όι  αμαί δήμ ζο, ςνίξ  Ιενέαξ Χανάιαμπξ κα ηήζε ηκεπείεα ζο. Εκεονζμέκξ από ηα ιόγα αοηά  έπανξ, δαηάε α ηκ γδένκοκ ςκηακό. Αοηόξ
,
όμςξ ακηί κα ζπανάε από ηκ πόκ, δλιγύζε η Θεό γα ηκ ακηή πο ηο έδκε. Τόηε πιιί δήμ,πο έβιεπακ αοηό η αύμα, πίζηερακ ζη Χνζηό. Φβζμέκξ  έπανξ ηκ άθζε ειεύεν. Ανγόηενα ίδξ  Σεβήνξ, μ μπνώκηαξ κα ηα βγάιε πένα μαί ηο, ηκ απεθάιζε ζε ιία 113 εηώκ.
 
Η Ειζίαμαξ ημάε ηκ Άγ Χανάιαμπ ζηξ 10 Φεβνοανίο.
 
(από ηκ Έθ) 
 
 
«Σ ανκαβάι»
 
(παδό
 
πίμα)
 
Ιαιώξ η ανκαβάι με ηοξ ηνειύξ νύξ,
 
πο κηύκε μαζανάδεξ μεγάιοξ
 
μνύξ.
 
Ιαιώξ η πο ζνπάε νδέιεξ μθεηί.
 
Είκα γα ηα παδάα  π ηνειή γνηή.
 
"Χνέρηε ηναγοδήζηε"
 
μαξ ιέε  γαγά,
 
"α! πόζ ά 'εια ΄εγώ κα μπόναγα παδά".
 
 
3
«Μοξ ογήξ εκ ζώμαη ογεί»……: «ΑΘΚΗΣ΢ΛΟ΢»
 
Αιηζμόξ είκα όιεξ  μνθέξ ηξ ακηαγςκζηήξ ζςμαηήξ δναζηνόηηαξ πο, μέζς ηξπενζηαζαήξ ή νγακςμέκξ ζομμεηήξ, απζπύκ ζηκ νήζ, η δαηήνζ ή η βειηίςζ ηξζςμαηήξ ακόηηαξ α πανέοκ δαζέδαζ ζηοξ ζομμεηέκηεξ. Εαηκηάδεξ ζπν οπάνοκ, απόαοηά πο απαηύκ μόκ δύ ζομμεηέκηεξ, μέν
 
αοηά πονεάκηα ηκ ζομμεηή πιιώκ αιηώκ, είηε ζε μάδεξ ήαγςκίκηα αημά
.
 
Πο κα βνς νόκ γα κα γομκαζηώ; 
 
Τα άημα, ζοκά, ιέκε όη δεκ βνίζοκ νόκ, γα καγομκαζηύκ.
 
Αοηό ζομβαίκε γα δύ ιόγοξ. Ο έκαξ είκα όη δαέζμξ ειεύενξ νόκξ οπάνε αιιά δύζια ακείξ ηκεκηπίε, α ονίςξ δεκ νίε ηξ πνηεναόηηέξ ηο. Ο άιιξ είκα όη πιιά άημα δύζια μπνύκ καακηιθύκ εύια πόζεξ εκαιιαηέξ δναζηνόηηεξ οπάνοκ. Με βάζ ηα ζηάκηαν ζήμενα, ηα άημαπνέπε κα βνοκ από 3 έςξ 5 ώνεξ ηκ εβδμάδα γα κα γομκάκηα. Κα ακ  5 ώνεξ είκα πιιέξ,  3ζίγονα δεκ είκα. Τ έμα είκα κα απθαζίζοκ α κα ενανήζοκ ηξ πνηεναόηηέξ ηοξ. Πο αβνεύκ αοηέξ  3 ώνεξ; Ακ αθανέζομε ηξ 8 ώνεξ ηο ύπκο α δύμε όη πνθακώξ ακέκαξ α αμίαδεκ ενγάεηα 16 ώνεξ ηκ μένα α 7 μένεξ ηκ εβδμάδα. Άνα  3 ειεύενεξ ώνεξ έζης α ηΣαββαηύνα άπο οπάνοκ. Γα όιοξ επίζξ άπο πενζζεύε  νόκξ ηο αθέ, ηξ ηιεόναζξ,ηξ άζπξ βόιηαξ ιπ. Τ έμα είκα κα αηακήζοκ ηα άημα όη  άζζ δεκ ονάε αιιάλεονάε, όη ηα αιανώκε πναγμαηά α όη ηα άκε π παναγςγά ζηκ ενγαζία ηοξ, είηε αοηή είκαζςμαηή είηε δακηή α άνα αλίε κα βάοκ ηκ άζζ ζε πνηεναόηηα ζη ςή ηοξ.
 
(από ηκ Γαιήκ & ηκ Μόπ 
 ) 
Πάμε…έαην
:
«Ο μεγάιξ πενίπαηξ ηο Πέηνο»
 
ηξ Άιξ Ζέ
 
Ο
 
μεγάιξ πενίπαηξ ηο Πέηνο ακαθένεηα ζηα νόκα ηξ Καηήξ.
 
 
Η ήνολ ηο πιέμο ζηκ Ειιάδα ακαηνέπε η ςή ηο εκκάνκοΠέηνο, πο βιέπε ηα πάκηα κα αιιάοκ γύνς ηο από η μα ζηγμήζηκ άιι, α πομαί με ηκ γέκεά
 
ηο πνζπαεί κα επβώζε
.
Κάκοκ ζοζζίηα με ηοξ θίιοξ ηο
 
α πνζπαύκ κα πάνοκ
 
ηνόθμαγα κα μπνέζοκ κα ήζοκ  γέκεέξ ηοξ
.
Ο αδενθόξ ηξ μαμάξ, είξ Άγγειξ πανοζάεηα
 
ζηκ
 
ζηναηό. Η μαμά δεκ άκε πα ηξαμενκέξ δοιεέξ
 
ηξ.
 
Ομπαμπάξ αύε ζοκέεα ζη ναδόθςκ ηα κέα   Πέηνξ α Ακηγόκ είκα
 
ιοπμέκ.
 
Μέζα ζηξ κέεξ αοηέξ ζοκήεξ, Πέηνξ α λεκήζε έκα μεγάι πενίπαη, γεμάη πενπέηεεξ,ζοκαζήμαηα, εμπενίεξ α γκώζεξ πο
α πιοηίζοκ ηκ παδή ηο ροή α α ηκ άκοκ κα αγαπήζε «πάκς απόόιεξ ηξ άιιεξ αγάπεξ» ηκ παηνίδα ηο.
 
Η απειεοένςζή ηξαπό ηοξ Γενμακύξ α ηκ βνε κα παίε ζηοξ δνόμοξ, «άκηναξπα, δεαηνώκ νκώκ»
! 
Τκ πιύ όμνθ αοηή πανάζηαζ ζαξ πνηείκομε κα παναιοήζεηε από κηά ζηκ παδή ζκή ηοΕκύ Θεάηνο …!
 
(από ηκ Ιαηενίκα & ηκ Ενήκ) 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->