Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klinički pregled grudnog koša i pluća

Klinički pregled grudnog koša i pluća

Ratings: (0)|Views: 1,058 |Likes:
Published by Haris Ahmetović
Medicina
Medicina

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Haris Ahmetović on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
 
Klinički pregle grunog koša i pluda
 
Gruni koš je postavljen između
vrata i trbuha
. Čine ga:
 
zi grunog koša, ojke, organi za isanje srce i krvni
sudovi.
Klinički pregle grunog koša zahtijeva poznavanje
anatomsko-topografskih odnosa
grunog koša,njegovih ziova, ojki i organa smještenih u grunoj šupljini.
Za pregle grunog koša koriste se metoefizikalnog preglea i to sljeedim reoslijeom:
inspekcija, palpacija, perkusija i auskultacija (uz napomenu
a je uvijek potrebno koristiti ovakav reoslije kako bi se izbjegle brojne pogreške u toku kliničkog
pregleda).
 
Priprema pacijenta:
-
Najpriklaniji položaj pacijenta za pregle grunog koša je sjeedi položaj. Međutim, pregle se može obavljati
i u
stojedem ili ležedem položaju.Bolesnika treba skinuti i okrenuti ka izvoru svjetlosti.
 
Inspekcijom grudnog
koša prvo posmatramo:
 
1)
kožu
:boja,
vlažnost, temperatura, prisustvo eflorescenci, ožiljaka ili tumefakcija
2)
simetričnost i oblik grunog koša
, 3)stanje grudne kosti, 4)
međurebarnih prostora
 
(prošireni, uvučeni,suženi),
5)
epigastrični ugao
, 6)
respiratornu pokretljivost grunog koša
 
(bolesnik se zamoli a uboko iše iposmatra se širenje grunog koša) i
tip disanja
(kostalni i abdominalni tip disanja).
 
Palpacija se koristi:
 a)
za ocjenu bolnosti i osjetljivosti u pojeinim ijelovima grunog koša,
b)za identifikaciju krepitacija (npr. fraktura ili prelom rebara),c)
za palpaciju grunog ijela kralježnice (palpacija spinoznih nastavaka grune kralježnice za utvrđivanjepoložaja ili prisutva osjetljivosti),
d)
za bolju procjenu pomičnosti
-
pokretljivosti grunog koša (prisloniti lanove šaka na simetrične ijelove
gru
nog koša),
e)
palpacija aksilarnih limfnih čvorova i
f)
oređivanje fremitus pectoralisa.
 
Perkusija se obavlja
:
u sjeedem položaju bolesnika,
blago savijenog vrata i glave prema naprijed idolje,
opuštenih ramena, ruke prekrižene na natkoljenicama (ber
ima), a laktovi pomaknuti malo prema naprijed -
kako bi se skapule malo razmaknule. Ona služi:
 a)
za ispitivanje pludnog zvuka (uporena ili komparativna perkusija),
b)
oređivanje granica pludnih vrhova i baza pluda (granična ili topografska perkusija),
c)
lokalizaciju i ograničenje patološkog nalaza.
 
Auskultacijom
se obavlja u istom položaju kao i perkusija
.Napomenuti pacijenta da ne napinje muskulaturu,
nego a zauzme stav kao a se omara. Za vrijeme auskultacije pluda pacijent iše ublje otvorenih ust
a.
Auskultira se prvo stražnja a zatim prenja strana grunog koša. Auskultacijom pluda ispitujemo:
1) vrste isanja (vezikularno, trahealno i miješano isanje), 2) pojavu patološkog isajnog šuma, i3) popratne šumove (bronhitični hropci, krepitacije,
pleuralno trenje).
 
Pregle grunog koša i pluda
 
 
Klinički pregle grunog koša zahtijeva poznavanje anatomsko
-
topografskih onosa grunog koša, njegovihziova, ojki i organa smještenih u grunoj šupljini. Zbog lakše lokalizacije normalnih osobina i
promjena
grunog koša, koriste se anatomska polja i teoretski zamišljene linije na ziu grunog koša.
 
Granice grunog koša
 -
Gornja granica
 
grunog koša je
donja granica
vrata, a donju granicu predstavlja gornja granica trbuha. Kaotopografske granice kori
ste se koštane strukture grunog koša (ključnjača, gruna kost, rebra, međurebarniprostori i kralježci).
 
Topografska orijentacija
 
na prenjoj strani grunog koša počinje utvrđivanjem pripoja II
rebra za grudnu kost. Drugo rebro se na prednjoj strani grud
nog koša spaja sa grunom kosti na mjestuspajanja manubrijuma i korpusa (to mjesto se naziva angulus sterni ili Luwigov ili Louisov ugao). Međuprostor
ispod drugog rebra predstavlja II mrp.
 
Topografske orijenatacione koštane granice sa stražnje strane g
rudnog
koša su:
 -
spinozni nastavci kralježaka, koji se počinju brojati o VII cervikalnog kralježka (jer ga je lako napipati, i zbogčega je se ovaj kralježak naziva vertebra prominens).Top.orijent.košt.granice straga
 Osim njega u topografskoj orijentac
iji stražnje strane grunog koša koristi se:
greben, ugao i akromijalninastavak lopatice.
Topografske linije
 
mogu biti:
vertikalne ili horizontalne, povučene na prenjoj, bočnoj ili stražnoj strani ziagrunog koša.
 
Na prednjoj strani
 
zia grunog koša mogu se povudi
3 vertikalne topografske linije: 1) prednja
sreišnja linija
- koja ide sredinom grudne kosti; 2) medioklavikularna -
koja ie kroz sreinu ključnjače i
3)parasternalna - koja ide uz lateralnu ivicu sternuma
(ili vertikalna linija koja prolazi kroz sredinu prostora
između lateralne ivice grune kosti i meioklavikularne linije).
Vodoravne topografske linije
prednje strane
grunog koša prestavljaju rebra i međurebarni prostori
.
Kroz bočne strane zia
grudnog
koša mogu se povudi
tri topografske vertikalne linije: prednja, srednja i
stražnja aksilarna linija.
 
Prednja a.l.
polazi od prednje iviceaksilarne jame i ide vertikalno nadole; zadnja aksilarna linija polazi od zadnje ivice aksilarne jame i idevertikalno nadole.
Srednja aksilarna linija
 
nalazi se između ove vije linije, i također ie vertikalno naole
.
Vooravne topografske linije bočnih strana zia grunog koša prestavljaju rebra i međurebarni prostori.
 
Sa
stražnje strane zia grunog koša mogu se povudi tri vertikalne topografske linije: 1)stražnja sreišnja linija
-
koja ie vertikalno sreinom pršljenova, preko spinalnih nastavaka; 2) skapularna linija prolazi vetrikalno krozugao lopatice i 3)paravertebralna linija koja prolazi vertikalno između stražnje sreišnje i skapularne linije.Vooravne topografske linije na stražnjoj strani zia grunog koša prestavljaju rebra, međurebarni prostori i
vrhovi spinoznih nastavaka.
Topografski predjeli ili anatomska polja
 
Služe za tačnije opisivanje lokalizacije normalnih osobina ili promjena na ziu grunog koša Oni su ograničenikoštanim strukturama i ranije naveenim teoretski zamišljenim topografskim linijama. Ona služe za lokalizacijunalaza koji se utvrđuju fizikalnim pregleom (inspe
kcija, palpacija, auskultacija i perkusija).
 
U anatomska polja
prenje strane grunog koša spaaju:
 
suprasternalna (jugularna jama),
 
natključna jama (fossa supraclavicularis),
 
 
potključni preio,
 
dojke i
 
hipohondrijum.
Suprasternalna
ili jugularna jam
a nalazi se između gornje ivice manubrijum sternuma i onjeg pripoja mSCM za
sternum. Ona topografski pripada vratu.
 
Natključne
jame ili fossae supraclaviculares su predjeli iznad gornjih
ivica ključnih kostiju sprijea i gornje ivice trapezoinog mišida straga. I ovaj preio topografski pripaa vratu alise koristi i za lokaliziranje promjena ograna smještenih u grunoj šupljini
.
 
Potključni preio
(regioinfraclavicularis) -
nalazi se između onje ivice ključne kosti onje ivice tredeg rebra i prenje pazušne linije
.
 
Predio dojke
(regio mammillaris) -
nalazi se između onje ivice III i VI rebra, prenje srenje linije i prenjepazušne linije.
Hipohondrijalni predio
(regio hypochondriaca) -
topografski pripaa trbuhu ali je jelomičnopokriven i pludnim tkivom, tako a se razmatra i pri pregleu grunog koša. Ova regija je trokutastog oblika, agranice joj čine onja ivica VI rebra, prenja pazušna linija i međurebarni luk
 
Bočna strana grunog koša jepoljeljena na 2 polja: pazušni i potpazušni io.
 
Pazušni preio (regio axillaris) koji se nalazi između prenje istražnje aksilarne linije, gornja granica mu je vrh pazušne jame a
dole donje ivice VI rebra.
 
Potpazušni preio(regio infraaxillaris) koji se nalazi između prenje i stražnje aksilarne linije, gornja granica mu je onja ivica VI
rebro a donja granica ivica XII rebra.
 
Stražnja strana grunog koša pojeljena je na nakol
iko regija:
 
supraskapularna regija,
 
skapularna regija i
 
infraskapularna regija.
Supraskapularna regija je truglastog oblika, gornju granicu joj čini m.trapezius a onju granicu greben lopatice(spina scapularis).Skapularna regija ograničena je gore sa
grebenom lopatice a sa donje strane VII rebromm
(projekcija ugla lopatice).Infraskapularni preio je ograničen sa gornje strane VII rebrom i onja granica XIIrebro. Dojke su postavljane na prenjoj strani grunog koša između II i VI ili VII rebra u žena
Na svojoj periferiji
ojke se proužavaju „pazušnim repom“ koji prestavlja proužetak tkiva ojke prema aksili.
 
Podjeljene su sa 2
linije (vertikalnom i horizontalnom) koje prolaze kroz sreinu braavice na 4 kvaranta (gornji spoljašnji i gornjiunutrašnji i onji spoljašnji i onji unutrašnji kvarant).Prije fizikalnog preglea organa za isanje potrebno jepoznavati njegove projekcije na ziu grunog koša.
Uvijek, je potrebno imati na umu da su pri pregledu projekcije organa za disanje uslovljene konstitucijom,
životnim obi, položajem tijela kao i a zavise o isanja (inspirijum ili ekspirijum).
 
Gornji režanj lijevog pludnogkrila zauzima najvedi io projekcije pluda sa prenje lijeve strane zia grunog koša
 
ok sa stražnje stranenajvedi io zauzima onji režanj lijevog pludnog krila i to počevši o grebena lopatice.Na bočnoj lijevoj stranizia grunog koša gornji io zuzima gornji a onji io onji režanj lijevog pludnog krila.Granica između gornjegi onjeg režnja lijevog pludnog krila (interlobarni sulcus) polazi straga o IV torakalnog kralježka i pruža senaole, ukršta srenju aksilarnu liniju u V međurebarnom prostoru
 
i završava na sternalnoj liniji u visini pripoja
hrskavice VI rebra za sternum.
 
Najvedi io projekcije DPK na prenjoj strani grunog koša pripaa gornjem isrenjem režnju, ok najvedi io na stražnjoj strani grunog koša pripaa onjem režnju na bočnoj esnojstrani grunog koša projicira se srenji režanj, koji razvaja gornji o onjeg režnja esnog pludnog
krila.Granica
gornjeg i onjeg režnja esnog pludnog krila polazi sa esne strane u visini IV torakalnog kralježka
ide koso dole
i završava na
pripoju hrskavice VI rebra.
Na prenjoj strani zia grunog koša veoma malimijelom se projiciraju onji režnjevi pludnih krila
.
 
Granice pludne maramice (pleure) na prenjoj i zanjoj stanisu nešto šire u onosu na onju granicu pludnih krila.Pregle grunog koša uključuju

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
KatarinaKale liked this
1 thousand reads
Sara Dzankovic liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->