Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2007-11.pdf

2007-11.pdf

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by periyil

More info:

Published by: periyil on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
ISSN 1303-0191
 ARAD
KASIM 2007 • CÝLT:15 • SAYI:180
AYDA BÝR YAYINLANIRÜCRETSÝZDÝR
Ellerimiz KalbimizinAhengini Yaratýr.Ellerimiz KalbimizinAhengini Yaratýr.
 
ETKÝNLÝKLERÝMÝZ KASIM 2007
 S A L I 
 Konferans 19:00 - 20:30 •
06 KasýmHIRSLARIMIZIN TUTSAÐI OLMAK..........................................................Ercüment KAYA13 KasýmDOÐRU ZAMANDA, DOÐRU MEKÂNDA, DOÐRU ENERJÝLER...................Adnan ERSOY20 KasýmHAYATA BAKIÞ PERSPEKTÝFÝMÝZ NASIL OLMALI?....................................Ýsmet YALÇIN27 KasýmDUYGUSALLIK HAYATIMIZI NASIL YÖNLENDÝRÝYOR?..............................Günay YALÇIN
C.TESÝ 
 Konferans 16:00 - 17:30 •
24 KasýmIÞIK ÇAÐININ BÝLGÝSÝ................................................................................Seyhan OKAN
ETKÝNLÝKLERÝMÝZ
,
“Necatibey Cad. No:72/7 Sýhhiye - ANKARA” adresindeki Dernek Merkezindedir.
Tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açýktýr.
Derneðimizin açýk olduðu gün ve saatler:
 Salý
 
17.30-20.30,
Cumartesi 
15.00-18.30
Merkezlerimizde, baþta konferanslar olmak üzere halka açýk etkinliklere katýlým ücretsiz ve serbesttir.
ÝNSANLIÐI BÝRLEÞTÝREN BÝLGÝYÝ YAYMA (BÝLYAY) VAKFI
Hasnun Galip Sokak Pembe Çýkmazý No:4/6 Beyoðlu-ÝSTANBUL
http:
 //www.bilyay.org.tr
Tel
:0212.2493445
Fax
:0212.2520718
e-posta
: bilyay@bilyay.org.tr • info@ruhvemadde.com
ANKARA RUHSAL ARAÞTIRMALAR DERNEÐÝ
Necatibey Cd. No:72/7 06430 ANKARA
e-posta
: aradposta@yahoo.com
Tel
:0312.2312857
Fax
:3256042
ÝZMÝR RUHSAL ARAÞTIRMALAR DERNEÐÝ
Mustafabey Cd. No:1/1 Kat:6 D:24 Alsancak-ÝZMÝR
e-posta:
irader@superonline.com
Tel:
0232.4640017
Fax:
4227212
ADANA RUHSAL ARAÞTIRMALAR DERNEÐÝ
Ramazanoðlu Cad. Kutlu Apt. Kat:1 Daire:2 01130 ADANA
e-posta
: adrad@ttnet.net.tr
Tel
:0322.4546029
• K.K.T.C. RUHSAL ARAÞTIRMALAR DERNEÐÝ
Hürriyet Cad. No:27 Girne-K.K.T.C.
e-posta
: krad1992@yahoo.com
Tel
:0392.8152205
    M    E    R    K    E    Z    L    E    R     Ý    M     Ý    Z
 
 ANKARA RUHSAL ARAÞTIRMALAR DERNEÐÝ BÜLTENÝ
©
Ankara Ruhsal Araþtýrmalar Derneði’nin yerel-süreli yayýn organýdýr.
Cilt:15 Sayý:180 Kasým 2007 ÜCRETSÝZDÝR 
T.C. Ankara Valiliði 12.11.1992 tarih ve 12135 sayýlý izni ile ayda bir yayýnlanýr.
 Dernek adýna sahip ve sorumlu müdür:
Ýsmet Yalçýn
Yönetim ve Dernek Merkezi:
Necatibey Cd. No:72/7 06430 ANKARA Tel+Faks:
(0312)
2312857
e-posta:
aradposta@yahoo.com
 Basým:
Damla Matbaacýlýk Ltd.Þti. Tel:0312.321 75 16 • Kuyuyazýsý Cad. No:24 Etlik - ANKARA
 Basým Tarihi / Yeri :
24 Ekim 2007 / Ankara
Abone olmak isteyenlerin Dernek Merkezi’ne baþvurmalarý gerekmektedir.
ISSN 1303-0191
 ARAD lteni’ 
ne abonelik ücretsizdir 
. Abone olmak isteyenler 
adreslerini vetelefon
numaralarýný
231 28 57
no’lu telefon veya diðer iletiþim araçlarýyla bildirebilirler.
 Abonelerimizden ricamý
, gerektiðinde bülten ve diðer konularda eleþtirilerini vedüþüncelerini bizlerle paylaþmalarýdýr. Katkýlarýnýz için teþekkür ederiz.
 
ARAD •
 
Sevgili Okuyucular
Sevgi, bir enerjidir, bir kuvvettir, bir kudrettir. Nasýl kizaman enerjisi ve hayat enerjisi dediðimiz enerjiler varsa,kâinat içerisinde birtakým esiri enerjiler mevcutsa, bizdebirtakým ruh halleri meydana getiren "sevgi" adýnýverdiðimiz bir enerji türü de vardýr. Bu enerji türünün enbüyük özelliði, iletiþimi saðlamasýdýr. Sevgi enerjisivarlýktan varlýða birtakým ruh halleri, birtakým etkiler,bilgiler taþýyan bir enerji türüdür. Varlýklar arasýndakitemel baðlantý sevgi enerjisi vasýtasýyla meydana getirilir.Sevgi enerjisi ortadan kalktýðý zaman varlýklar arasýndakiiletiþim de ortadan kalkar. Ýletiþimi çok geniþ manâda, her yönüyle ele almak lazýmdýr. Maddî ve manevî bütüniletiþimler ancak sevgi enerjisi vasýtasýyla olur.Sevgi enerjisi hem ruhsal dünyadaki ve fizikdünyadaki varlýklar arasýndaki iletiþimi hem de bu ikidünya arasýndaki iliþkiyi saðlar. En uzak galaksi ile enyakýn galaksi arasýndaki "esiri" dediðimiz baðlarýn ötekiismi sevgi baðlarýdýr, sevgi enerjisidir. Gerçek sevgiyi bizbu þekilde anlýyoruz ve bu þekilde anladýðýmýz zamanbirçok meseleyi daha kolaylýkla kavramamýz mümkünolur.Ýnsanoðlu hayatta sabit bir davranýþ içerisindekalamaz çünkü sürekli bir geliþim içerisinde bulunanvarlýðýn sabit bir davranýþý olamaz. Sabitlemeyeçalýþýrsanýz, onu, enerji yiyici bir hâle getirirsiniz. Budurumda o kiþiyi, enerji üreten yani Rab'bine benzer,yaratan, sürekli olarak veren bir güneþ gibi olmaktanziyade, üzerinde hiçbir varlýðý barýndýrmayan Ay' açevirmeye çalýþýyorsunuz demektir.Onun için bize “Ay'a deðil Güneþ'e benzemeyeçalýþýn” denilmiþtir.Selâm ve Sevgiler  ARAD
   A   R   A   D   B   Ü   L   T   E   N   Ý  •   K   A   S   I   M    2   0   0   7
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->