Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Smi Posobie

Smi Posobie

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by chronozaur
Smi Posobie
Smi Posobie

More info:

Published by: chronozaur on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
Гендерний інформаційноаналітичний центр
 
ÁÁÊ 76.01ÓÄÊ 070Ñ91
Ñóõîìëèí Ì. ².
Ñ91 Ïîñ³áíèê äëÿ æóðíàë³ñò³â-ïðàêòèê³â «Ãåíäåðíèé ïîãëÿä». Õàðê³â:Ðàéäåð, 2009. — 160 ñ.
ISBN 978-966-1511-21-6
Ñóõîìëèí Ì. ². – ïðîôåñ³éíèé æóðíàë³ñò, òðåíåð.Ìåä³à åêñïåðò Ãåíäåðíîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó «ÊÐÎÍÀ».Çà ó÷àñò³ åêñïåðòîê Ãåíäåðíîãî åêñïåðòíîãî öåíòðó òÀÖ «ÊÐÎÍÀ»Ì. Äìèòð³ºâî¿, Ë. Ìàëåñ
Ó ïîñ³áíèêó íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ðîçãëÿíóòî âåñü ñïåêòð òèïîâèõæóðíàë³ñòñüêèõ ïîìèëîê, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ãåíäåðíèìè àñïåêòàìè é âåëüìè ïî-øèðåíèõ ó ïðàêòèö³ â³ò÷èçíÿíèõ ìàñ-ìåä³à.Öåé ïîñ³áíèê áóäå êîðèñíèì ÿê äëÿ ñòóäåíò³â, ùî ò³ëüêè-íî ïî÷àëè âè-â÷àòè æóðíàë³ñòèêó, òàê ³ äëÿ äîñâ³ä÷åíèõ æóðíàë³ñò³â-ïðàêòèê³â, ïåðåäóñ³ì³ç äðóêîâàíèõ âèäàíü òà ³íòåðíåò-Ç̲. Ïåðåêîíàí³, ùî íå ìåíø ö³êàâèì â³íáóäå òàêîæ äëÿ êåð³âíèê³â óêðà¿íñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïîñ³áíèê âèäàíî çà ñïðèÿííÿ òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ôîíäó³ì. Ôð³äð³õà Åáåðòà (ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî â Óêðà¿í³ òà Á³ëîðóñ³).Ãåíäåðíèé ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð «ÊÐÎÍÀ»
Òåë.: +38 057 76 425 75 (76), òåë./ôàêñ: +38 057 714 35 94press.krona@gmail.com, krona@rider.com.uaICQ: 441 555 492, Skype: press-center
ISBN 978-966-1511-21-6
3
ЗМІСТ
ÂÑÒÓÏ
......................................................................................................................................................4
ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÈÊÀ ² ÑÓÑϲËÜÑÒÂÎ
.........................................................................5Ùî òàêå ãåíäåð? ..............................................................................................................................6Ìàñ-ìåä³à òà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ......................................................................13Íàéóæèâàí³ø³ ñòåðåîòèïè â æóðíàë³ñòèö³ ........................................................26Ƴíêè ³ ÷îëîâ³êè: ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà «ì³ôîëîã³ÿ» ....................................40
ÀÍÀË²Ç ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÑÜÊÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲Â
...............................................48
ÊÎÐÈÑͲ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÑÈËÀÍÍß
.................................................................117
ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÒÅÐ̲ÍÎËÎò×ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ
 
ÃÅÍÄÅÐÍί ÒÅÎв¯
............................................................................................................122
²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÄËß ×ÈÍÎÂÍÈÊ²Â Ó ÄÅÍÜ 8 ÁÅÐÅÇÍß
............131
ÄÎÄÀÒÊÈ
.......................................................................................................................................139Çàêîí Óêðà¿íè Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâòà ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â ............................................................................140Äåêëàðàö³ÿ Êîì³òåòó ̳í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè«Ïðî ð³âíîïðàâí³ñòü æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â» ..........................................................156

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->