Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drabik Janos Ki Valasztotta Ki a Kivalasztottakat

Drabik Janos Ki Valasztotta Ki a Kivalasztottakat

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Horváth Alpár

More info:

Published by: Horváth Alpár on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
Drábik János:Ki választotta ki a „kiválasztot-takat”?
http://szentkoronaradio.com/user/csekel20091
 
1. rész Van-e stratégiája a szerve-zett zsidóságnak?
A magunk részér 
ő
l többek között azért adjuk közre ezt a so-rozatot, mert nemcsak a nem-zsidó, de a zsidó olvasók többségesincs tisztában azzal, hogy a szervezett zsidóság hierarchiájának acsúcsán lév
ő
vezet
ő
ség milyen titkos világuralmi stratégiát követ,s ez milyen kapcsolatban áll a nemzetközi pénzügyi struktúrák tu-lajdonlásával, a transznacionális pénzügyi kartell m
ű
ködésével.Még ennél is kevesebbet tudnak arról az emberek, hogy ez a pénzfeletti uralmat megszerzett érdekcsoport milyen kapcsolatban áll aTalmuddal és els
ő
sorban a zsidó számmisztikán alapuló kabbalá-val, amelyben ideológiája gyökeredzik.A mit sem tudó, tájékozatlan zsidók többségének a biztonsá-gát azonban nagyon is közvetlenül érinti az, hogy megvalósul-e a pénzuralmi világrend, egyfajta globális diktatúra. Igen sokan nemlátják, hogy a világuralomra tör 
ő
kabbalista pénzuralmi érdekcso- portok valójában a zsidó nép többségét is megtévesztik és kihasz-nálják érdekeiknek megfelel
ő
en. E gondolatok alátámasztásáraidézte Edmondson már említett írásában azt az 1489-b
ő
l szárma-zó levelet, amelyet bárki elolvashat az 1880-ban megjelent „
 Re-view of Jewish Studies
” lapjain. Ennek a publikációnak a megje-lentetését
James de Rothschild
finanszírozta. Az említett leveletKonstantinápolyban, a mai Isztambulban m
ű
köd
ő
Nagy Sanhed-rin (a diaszpórában él
ő
zsidóság legtekintélyesebb irányító szer-vezete) küldte a franciaországi Arles rabbijának.A rabbi azt kérdezte a tekintélyes testülett
ő
l, hogy miként le-hetne eredményesen küzdeni az antiszemitizmus ellen. A Sanhed-rin azt ajánlotta, hogy be kell hatolni a nem-zsidó rsadalomminden részébe. E célból fel kell venni a kereszténységet, aho-gyan azt Franciaország királya követeli, de továbbra is meg kell
ő
rizni a h
ű
séget a szívükben Mózes törvényei iránt. „A fiaitok le-gyenek keresked
ő
k, és fosszák meg a keresztényeket a tulajdo-nuktól; az orvosok legyenek orvosok, hogy elvehessék a kereszté-2
 
nyek életét. Tegyétek a fiaitokat törvényhozókká és hivatalnokok-ká, hogy lerombolhassák a templomokat. (…) Intézzétek el, hogya fiaitok legyenek az ügyvédek és a jogászok, és gondoskodjatok róla, hogy mindig úgy avatkozzanak be a közügyekbe, hogy a ke-resztények a ti uralmatok alá kerüljenek, hogy ti uralkodhassatok a világon, és bosszút állhassatok rajtuk.”Ugyancsak 
Edmondson
az, aki
N. H. Bialik 
, jeles zsidó köl-t
ő
nek a jeruzsálemi Héber Egyetemen (Hebrew University)
1933.május 11-én
elmondott beszédéb
ő
l idézte az alábbi kijelentése-ket:
„A zsidók aláásták a kereszténységet, szándékos zsiösszejátszással (…) ez nagymértékben vonatkozik a krip-to-zsidókra (titkos zsidókra), akik behatoltak a keresz-ténységbe, és a keresztények száján keresztül beszéltek.”
Bialik azt is elmondta, hogy ezek a kripto-zsidók hozták létrea reneszánszot, a liberalizmust, a demokráciát, a szocializmust ésa kommunizmust. Bialik, aki mint már írtuk, 1933-ban beszélt,így folytatta:
„Ezek a nem-zsidók legalább felismerték ezt a titkot – vagyis, hogy a júdaizmus fokozatosan beléjük hatolt, ésbeléjük ivódott, mint a kábítószer. A nem-zsidó fellázadnikészült, és próbál felkészülni a végs
ő 
küzdelemre. (…) Ki fognak füstölni minket minden hasadékból és lyukból,ahová elrejt 
ő 
 zünk. Ki fognak irtani minket, mint a baci-lust, és megszabadítják magukat t 
ő 
lünk.”
(Judaism inHistory-A Jewish Conception in "
 Lines of Communicati-on
" July 1933)
Henry Makow
2008. november 2-án közzétett írásában azt
ű
zi Bialik szavaihoz, hogy számára olyan bizonyíték, amelymeger 
ő
síti, hogy több millió ártatlan zsidó, köztük az
ő
nagyszü-lei a zsidóvezetés beteges megalomániája miatt haltak meg, to-vábbá az is a tényekhez tartozik, hogy ironikus módon a zsidó bankárok finanszírozták a nácikat, ily módon kényszerítve a zsi-dókat, hogy támogassák a cionizmust. Makow úgy összegezi ál-3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->