Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KADASTRO BİLGİSİ

KADASTRO BİLGİSİ

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by suleymanevsen

More info:

Published by: suleymanevsen on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
1
ĠÇĠNDEKĠLER 
 
GiriĢ
 Kavramlar Kadastro
TaĢınmaz mal
 
Mülkiyet (Ġyelik)
 TapuTapulamaTahrir ParselAda
Kadastronun Amaçları ve Yararları
 
Kadastro Tarihi ve iĢlevindeki değiĢmelere göre türleri
 
Ġlkçağlarda Kadastro
 Avrupa Kadastro
Ülkemizde Kada
stro
Osmanlı Ġmparatorluğu Döneminde Kadastro ÇalıĢmaları
 
Cumhuriyet Döneminde Kadastro ÇalıĢmaları
 
Kadastro iĢlevindeki DeğiĢmelere Göre Türleri
 Vergi Kadastrosu(Mali Kadastro)
Mülkiyet (Ġyelik)Kadastro
 Ekonomik Kadastro
Çok Amaçlı Kadastro
 Mulkiyet
Mülkiyet Türleri
 
Özel Mülkiyet
 
Eski Yunan‘da Toprak Mülkiyeti
 
Roma‘da Toprak Mülkiyeti
 
Fransız Devriminde Toprak Mülkiyeti
 
Özel Mülkiyet Üzerinde Bazı DüĢünürlerin GörünüĢleri
 
Günümüzde Özel Mülkiyet AnlayıĢı
 
Toplumsal Mülkiyet
 
Özel mülkiyet GörünüĢünü EleĢtirenler 
 
Toplumcu Mülkiyet GörünüĢünü Benimseyenler 
 
Ġlkel,Komunal Toplumlarda Mülkiyet
 
Köleci Toplumlarda Mülkiyet
 
Feodal Toplumlarda Mülkiyet
 
Kapitalist Toplumlarda Mülkiyet
 
Sosyalist Toplumlarda Mülkiyet
 
Din Kurallarında Toprak Mülkiyeti
 
Hristiyanlıkta Mülkiyet
 
Müslümanlıkta Mülkiyet
 
Türklerde Toprak Mülkiyeti
 Has Topraklar 
Ġkta Topraklar 
 Harici Topraklar 
Osmanlı Ġmparatorluğunda Toprak Mülkiyeti
 Miri Topraklar 
Mülk Topraklar 
 
Vakıf 
Topraklar 
 
2Araz-i Kanunname-i HumayunuAraz-i Miriye
(Mülk Topraklar)
 Araz-i Mevkufe
(Vakıf Topraklar)
 Araz-i Miriye (Kamusal Topraklar)Araz-i Miriye
(Ölü Topraklar)
 Araz-i Miriye
(Mülk Topraklar)
 
T.C Anayasalarında Toprak Mülkiyeti
 
Kadastro Mülkiyet ĠliĢkisi
 Tapu Sicili
Ülkemizde Tapu Sicilinin GeliĢimi
 Tapu Sicili
Tapu Kütüğü
 
Kat Mülkiyeti Kütüğü
 Yevmiye DefteriResmi Belgeler 
Yardımcı Siciller 
 Mallar SiciliAziller Sicili
Düzeltme Sicili
 
Kamu Orta Malları Sicili
 
Tapu Sicilinin Ġlkeleri
 
Tescil Ġlkesi
 
Açıklık Ġlkesi
 
Devletin Sorumluluğu
 
Güven Ġlkesi
 
 Nedensellik Ġlkesi
 
Kadastro Tapu Sicili ĠlĢkisi
 TKGM
HızlandırılmıĢ Kadastro Projesi
 
Tescile Yönelik Hizmetlerin Kapsamı
 
ArĢiv Hizmetleri
 
Diğer Kamu KuruluĢlarına Yönelik Hizmetler 
 
Türkiyedeki Tapu Hizmetleri
 
Tapu Sicil Müdürlüklerinin Bölgelerine Göre Dağılımı ve Ġstatistik Bilgiler 
 
YurtdıĢındaki Tapu Hizmetleri
 
Kadastro Hizmetlerinin Kapsamı
 
Kadastro Hizmetlerinin Kapsamı
 
Kadastro ile GerçekleĢtirilen Hizmetler 
 
Türkiye‘deki Kadastro Hizmetleri
 
Türkiye‘deki Kadastro Ġstatistikleri
 
Yurt DıĢında Kadastro Hizmetleri
 
3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre Türkiye‘de Kadastro ÇalıĢmaları
 
Ġlk ĠĢlemler 
 
Teknik ĠĢler 
 
Ölçek ve Ölçüm Yönteminin Saptanması
 
Pafta Bölünmesi
 
Topoğrafik Haritaların Kadastral Alıma Hazırlanması
 
Alan Hesapları
 
Yasal ĠĢler (Tespit Sınırlandırma)
 
Hazırlık ÇalıĢmaları
 
Kadastro Ekiplerinin Kurulması
 
Kadastro Komisyonlarının Kurulması
 
 
3
Kadastro ÇalıĢma Alanlarının Sınırlandırılması
 Ta
 pu,Vergi Kaydı,Harita ve Diğer Belgelerin Çıkarılması
 
Parselleri Sınırlandırılacak Mevkii ya da Ada Ġlanı
 
Teknik ĠĢlemler(Parsel Sınırlandırma Krokisi)
 
Yasal ĠĢler 
 
ÇekiĢmesiz (Davasız) Parsellerin sınırlandırılması ve MülkiyetTutanaklarının Hazırlanması
 
Tapuya Kayıtlı TaĢınmaz Mallar Kamu Malları
 
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Araziler 
 
Ġhya Edilen TaĢınmaz Mallar 
 
Toplu Yapılar 
 
ÇekiĢmeli (Davalı) Parsellerin Tespiti
 
Kroki,Tutanak ve Ölçümlerin Kontrolü
 Kadastro Tes
 pitine Ġtiraz
 
Kadastro Harçlarının Belirlenmesi
 
Kadastro Komisyonlarının Görevleri
 
Askı Ġlanı
 
Kadastro
 
Mahkemesinin Görevleri ve Tutanakların KesinleĢmesi
 
Son ĠĢlemler 
 Tapuya Tescil
Eski Tapu Kayıtlarının Kapatılması
 
Çaplı Tasarruf Belgelerinin Ġlgililerine Dağıtımı
Devir ve Teslim
Kadastro Hataların Düzeltilmesi
 
Kadastronun YaĢatılması
 
Kadastronun GüncelleĢtirilmesi
 
Geometrik ġekil DeğiĢikliği
 
Kullanma Türü(cins) DeğiĢikliği
 
Tasarruf DeğiĢikliği
 Kadastronun YenilenmesiTeknik Altyap
ı Kadastrosu
 Afet KadastrosuKadastro Bilgi Sistemi
Harita Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sorunları
 Elli Soruda KadastroSorularla Kadastro Bilgisi
Cumhuriyetten günümüze kadastro ile ilgili kanunlar 
 
Sözlük 
Kaynaklar 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->