Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rigo 0

Rigo 0

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by MunkaugyiSzemle

More info:

Published by: MunkaugyiSzemle on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK
6
Munkaügyi Szemle / 2012 / I. szám
 A MUNKAERŐPIAC ÉS AZEGYENLŐ BÉREZÉS ELVÉNEK 
ELLENTMONDÁSAI
RIGÓ IMRE
fókusztéma
A hazai munkaerőpiacot nagy terüle
-ti eltérések jellemzik. Vonatkozik ez a
munkaerő szerkezetére, a szakképzettmunkaerő jelenlétére, a munkanélküliség
nagyságára. Ez nyilvánvalóan, ha úgy
tetszik, értelemszerűen megmutatkozik a
 bérszínvonalban is.Az szintén nyilvánvaló, hogy a beruhá-zók a logisztikai szempontokon túl mégma is a bérek nagysága alapján döntenek 
a viszonylag munkaerőigényes iparágak 
esetében. Ha megnézzük az országban
többes elhelyezkedéssel rendelkező ipari
munkáltatókat, talán nem véletlen, hogy
nem igen találunk a fővárosban vagy kör 
-
nyékén, netán a jelentősebb ipari közpon
-tokban nagyobb telephelyet.Az is igaz, hogy ma kisszámú válla-lat rendelkezik országos lefedettséggel.Ezen vállalkozások egy része pedig nemis ugyanazon profillal bír az ország terüle-tén. (Nem számolom jelen esetben a bank-szektort, mert az országos hálózat olykor összességében kevesebb munkavállalót ta-kar, mint egy nagyobb ipari vállalkozás.)Konkrét adatok híján pedig inkább csak rá-érzés alapján kétlem, hogy a hazánkban or-
szágosan működő vállalkozások nagyobb
része transzparens bérpolitikát folytatna.
A Munka Törvénykönyve előírja, hogyegyenlő értékű munkáért egyenlő bér illeti
meg a munkavállalókat. Véleményem sze-rint ezen a téren az igazi probléma nema regionális különbségekben van, hanem
 például a férfiak és nők közötti bérezés
eltérésében. Szakemberek cikkeznek a
méltányosságról, mint egy jól működő bérrendszer alapfeltételéről. Úgy látom
azonban, hogy a munkavállalók ezt sokkal
inkább a néhány méterre tőlük dolgozókra,
semmint az esetleg néhány száz kilométer-
re tevékenykedőkre vonatkoztatják. A te
-rületi különbségeket elfedni látszik, hogynem csak a földrajzi helyzet, hanem a tel- jesítmény is komolyan differenciál.
Úgy tűnik, a teljesítményelv egyre foko
-
zottabban érvényesül a bérezésben. Erről
szól a verseny, no meg a gazdasági hely-zet. Ezen keretek között igen nehéz meg-határozni, hogy egy adott bér pontosan
mitől is annyi, amennyi. Azt látom, hogy
az érdekképviseletek sem a bérek szerke-zetét, hanem inkább a béremelés mértékét
és módját, eloszlását tartják elsősorbanszem előtt. A korrektség kedvéért ugyan
-akkor azt is hangsúlyozni kell, hogy nemegy munkavállaló igyekszik a regionáliskülönbségeket tompítani oly módon, hogy
a mozgóbérjellegű kifizetéseket nem az
alapbérhez viszonyított százalékos alapon,hanem fix összegben határozza meg.
A meglévő különbségeket „stabilizálni”látszik az országosan igen eltérő munka
-nélküliségi ráta és az alacsony mobilitás.
A valószínűsíthető néplélektani okokonkívül az ingatlanárakban fellelhető óriásikülönbségek sem kedveznek a jelentő
-
sebb munkaerőmozgásnak. Tekintettel a
 bérlakások alacsony arányára az ingatla-
nok mobilitása és a munkaerő mobilitása
között bizonyára van összefüggés. Mivel
tudnánk magyarázni a Győr-Esztergom-
Székesfehérvár aranyháromszögben fel-
lelhető relatív munkaerőhiányt?
Rigó Imre HR szakértő.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->