Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trí tuệ nhân tạo - thuật toán tìm kiếm đàn kiến

Trí tuệ nhân tạo - thuật toán tìm kiếm đàn kiến

Ratings: (0)|Views: 496 |Likes:
Published by Bánh Mỳ

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Bánh Mỳ on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
Trƣờng Đ
i H
c Công Nghi
p Hà N
iKhoa Công Ngh
Thông Tin
-----

-----
BÀI T
P L
N
TRÍ TU
NHÂN T
O
 Đề
tài:
NGHIÊN C
U V
 
BÀI TOÁN ĐÀN KIẾ
N
Gi
ảng viên hướ
ng d
n:Nhóm sinh viên th
c hi
n:
• Nguyễ
n Th
Hoàn
Tr 
ần Văn Nam
 
 
 Đào Duy Oánh
 
• Lê Thành Thiệ
n
Nguy
ễn Đứ
c Thu
n
Phan Thanh Tú
L
ớp: ĐH Hệ
th
ng thông tin - K5Hà N
i
 –
2013
 
Thu
ật toán đàn kiế
n
 ĐH HTTT –
K5
1
 
M
C L
C
 
Thu
ật toán đàn kiế
n
 ĐH HTTT –
K5
2
 
CHƢƠNG I: SƠ LƢỢ 
C V
 
BÀI TOÁN ĐÀN
KI
N
1.
 
Đàn kiến tự nhiên (natural ant colonies)
 
Loài ki
ế
n là loài sâu b
có tính ch
t xã h
i, chúng s
ng thành t
ừng đàn, bở 
i v
ycó s
 
tác độ
ng l
n nhau, chúng th
o tìm ki
ế
m th
ức ăn và hoàn thành nhữ
ng nhi
m v
 t
ki
ế
n ch
huy. M
ột điề
u thú v
trong tìm ki
ế
m th
ức ăn củ
a vài con ki
ến đặ
c bi
t kh
 
năng của chúng để
tìm ki
ếm đƣờng đi ngắ
n nh
t gi
a t
ki
ế
n và ngu
n th
ức ăn.
Trên th
c t
ế, điề
u d
nh
n th
ấy có trong suy nghĩ nhƣng nhiề
u con ki
ế
n h
u h
ế
t khôngnh
n ra vì chúng không dùng th
 
giác để
tìm ki
ế
m nh
ững đầ
u m
i th
ức ăn.
 T
t c
m
i con ki
ế
n h
ầu nhƣ là mù, chúng chỉ
có th
 
tƣơng tác vớ 
i nhau và v
ớ 
i
môi trƣờ 
ng b
ng cách s
d
ụng pheromone: đi đến đâu chúng xịt pheromone ra đế
n
đấ
y. M
i m
t con ki
ế
n t
i m
i v
trí quy
ết định hƣớng đi tiế
 p theo d
a vào n
ng
độ
  pheromone c
ủa các hƣớ 
ng. T
i v
trí mà n
ồng độ
 
 pheromone xung quanh đề
u b
ngnhau ho
c không có pheromone thì chúng s
quy
ết định hƣớng đi mộ
t cách ng
unhiên. C
 
nhƣ vậ
y thì các con ki
ế
n c
 
đi theo bƣớ 
c chân c
a nhau và t
o thành m
t
đƣờng đi (path). Ta xét trƣờ 
ng h
ợ 
 p t
ki
ế
n
ở 
v
trí 1 và ngu
n th
ức ăn ở 
v
 
trí 2 nhƣ
hình v
 Gi
s
t
i th
ời điểm ban đầ
u có 2 con ki
ến ra đi tìm thức ăn. Vì ban đầu chƣa có
 pheromone nên chúng ch
ọn 2 hƣớng đi khác nhau mộ
t cách ng
u nhiên. M
ột hƣớ 
ng có
đƣờng đi đế
n ngu
n th
ức ăn dài hơn hƣớng kia. Trong giai đoạn đầ
u các con ki
ến đi
sau s
c
m nh
n th
y n
ồng độ
pheromone c
a c
 
2 hƣớng là nhƣ nhau nên cũng chọ
n
đi theo một trong 2 hƣớ 
ng m
t cách ng
ẫu nhiên. Tuy nhiên đƣờng đi ngắn hơn làm cho
kho
ng th
ờ 
i gian di chuy
n t
t
 
đế
n ngu
n th
ức ăn rồ
i quay tr 
ở 
l
i c
a m
i con ki
ế
n
theo con đƣờng đó cũn
g ng
ắn hơn và do đó mật độ
di chuy
n qua l
i c
ủa đàn kiế
n t
i

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Nhi Nhanh liked this
1 hundred reads
phamvandien2912 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->