Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UMK1 KH6_05

UMK1 KH6_05

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Patrict Peter
Kemahiran Hidup Tahun 6
Kemahiran Hidup Tahun 6

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Patrict Peter on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
Nama: _____________________________________________ Kelas : ______________ SULITKHUMK1/20051 Jam
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SATU2005SEKOLAH KEBANGSAAN MELUGUUJIAN MENGESAN KEMAJUAN 1
 ________________________________________________________________ =============================================================KEMAHIRAN HIDUP TAHUN ENAM
Satu jam
=============================================================
 Arahan Am:
1.Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.2. Sila jawab dengan penuh teliti 3. Amalkan nilai murni yang dikehendaki semasa menduduki ujian seperti janganbising.4. Jangan buka kertas soalan ini sebelum diminta.
 Pph/skm/umk1/KH6/2005
 
Bahagian A: Bulatkan jawapan yang betul.
1.Penggunaan alatan tangan yang ______________ akan menyebabkanalatan tangan itu rosak dan tidak bolehdigunakan.A. betulB. baikC. cermatD. salah2.__________________merupakankeupayaan seseorang individumenghasilkan sesuatu produk berdasarkancetusan ideanya sendiri.A. KreativitiB.PrototaipC. Reka bentukD.Projek3. Perintang tetap berfungsi untuk A. memutuskan litarB.mengehadkan aliran arusC. menyambung litar arusD.mengukuhkan sambunganlitar4.___________________ialahlukisan yang menunjukkan sambungankomponen-komponen dalam litar yangdigambarkan oleh symbol.A.Litar bergambarB. Litar skematikC. Litar projekD.Lukisan litar5.Pilih sifat yang tidak perlu adauntuk mereka cipta sesuatu produk.A.InovatifB.InventifC.KreatifD. Pasif6._________________ialah prosesmengubah suai sesuatu projek yang sediaada menjadi produk yang baru.A.KreativitiB.InovasiC.Reka ciptaD.Prototaip7.Kesemua alatan tangan yangberikut digunakan untuk mengukur danmenanda kecuali……..A.pembaris keluliB.sesiku LC.pisau penandaD.gergaji puting8.Lukisan projek mesti dilengkapibutiran yang berikut kecuali…….A.rupa bentuk projekB.ukuran setiap bahagianprojekC. harga jualan projekD.bahan yang digunakan9.Antara alatan tangan di bawah ini yang manakah boleh digunakan untukmengetat dan melonggarkan skru jenisPhilips?10.Gergaji puting dan gergaji tangandigunakan untukA.menanda bahan kerjaB.memotong bahan kerjaC.membuat kemasanD. membuat potonganmelengkung
 Pph/skm/umk1/KH6/2005
 
Soalan 11 dan soalan 12
Jawab soalan berdasarkan rajah.
11. Apakah nama alatan tangan di atas ?A.Gerudi tanganB.Playar kacipC.Pengukur keluliD. Playar gabung12.Apakah fungsi alatan di atas?A.Menebuk lubangB.menanda lubangC. Mengukur diameter lubangD.Memotong kayu13.Jahitan ___________ digunakanuntuk mengemas tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif.A.kiaB.insang pariC.rantaiD.silang pangkah14. Antara alatan tangan ini yangmanakah boleh kamu gunakan untukmencabut paku besi yang berkarat semasakamu membaiki kerusi?15.Bahan __________ seperti tahilembu amat sesuai untuk dijadikan bajatanaman.A.padatB. kimiaC. terpakaiD. organik16.Fungsi lubang saliran pada kotaksemaian adalah untuk..A.memudahkan udara masukB.mengeluarkan akar dengancepatC.mengalirkan air yangberlebihanD.melembabkan mediumtanaman17._______________dibuatbertujuan untuk membaiki saliran,pengudaraan, dan juga untuk memudahkankerja-kerja penjagaan tanaman.A.BatasB.MembajaC.SungkupanD.Merumput18.Selepas pemungutan hasildilakukan, peralatan yang telah digunakanhendaklah…A.dibuangB.disimpanC.dibersihkanD.ditanam19.Antara alat di bawah yangmanakah boleh membantu kamumemadamkan kebakaran kecil yangberlaku di makmal?
 Pph/skm/umk1/KH6/2005

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->