Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30.Nutritia Si a Pediatric A

30.Nutritia Si a Pediatric A

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Dr Diana Enachescu

More info:

Published by: Dr Diana Enachescu on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
NUTRTTTErALTMENTATTE
PRTNCTPil E NUTRTTTE
LASUGARrCOP|L
Nutriliaarputeaidefinitflcaunansarnblu euncliialeorganismuluiareasigurd ransformarea, similareaqiutilizareaalimentelor sau a substan[elorutritive(alimenta[iearenteralI;pentrua se asiguranevoiledecreqtereidezvoltare orespunzltoaredrstei,o activitatefizicd,iintelectuall adecvatl,promovdndobunl starede sln5tate.
Necesarulde ape
Apo,constituent senlialalorganelorqi[esuturilor,vehiculpentruexcretiametabolililorde cltre rinichi,constituent l sudorii curolesen[ialntermoreglare,umidificatoral clilor respiratorii, ste nclusl intresubstanfeleutritive.Cantitateae ap[ din organismulcopilului(70-7s%o')stediferitl de cea de la aclult(60-65To),ar necesarule apl lavdrstelemici estesensibilmai maredecdta vArstamatur[. Pierderileinsensibile e aporteazb,lauprafa[a orporallqi,cu cetestemaimic,sugarulareo suprafalIcorporaldmai mare corespunz[toare iecirrui kg/greutate.Se adaug[incapacitateae concentrare urinei la vArstelemici,aqadarpierderiurinare care depdqesc0-50Vodinvolumulde lichide ingerat. nconditii de temperaturdambiant[crescut[sauototerapie!)recumqincondiliipatologicepierderiigestive.lipsa eaport)sugarulmiciqiplstreazd,u diflcultatebalanlahidrich,avdndmaretendin[5de deshidratare. evoiledelichidedepind devArstI,darqide conlinutulcaloric al alimentelor.Pentrufiecare 10 kcal sunt necesare 2gapI,qiaceastavariabil,dupl raportuldiferitelor lnacronutrientedincompozigia ranei.Sugarulmic,alimentat natural, nunecesitlsuplimentarea u ceai a aportului hidric,chiarin condilii de emperaturlambiantl crescut5.tabel2.1.).
CAPITOLUL
)
a
Necesarulde calorii(aportulenergetic)
Ra{iacaloric[ a sugaruluiestea[iacu carecreqte.Ocurb[ponderalSatisfc[toare este eamai buni dovadda unui aportcaloric adecvat. oameaesteun mecanismfidel, ca ndicatorlnevoilorcaloricea sugarulicopilulsIn[tos. Acest mecanism ncepe s[ funcgiorleze uplvArstade 6 slptlmdni. Pentruprematuri, postnatalsedoregte [ se oblind unritmde creqtere gal cu cel decregtere ntrauterin5,ceea ce esteposibilcu un aportcaloricpropor[i<lnalai mare,ares[poatlsuslinecestritm accelerat120kcallkg).Necesarul aloricdepindedevirstiqiel esterepartizatastf'el: 0kcal/kg(sugar)sau20 kcalAigadult)eprezintdmetabolismul azal, acareseadaugir12-25 c-al/kg/zientruactivitateaftzicil.Necesarulecreqterestede3-4,5kcalpentruiecaregramde sporponderal.Seprevddcaloriisuplimentarepentruac[iunea inamicl specificl aproteinelorQ-8o/adin cantitatea otalI de calorii)precum$ipentrumen[inereachilibrului ermic.Pentru ou-nIscut,imita snperioar[ aportului aloricestede 165-80kcallkg/zi,cicipesteceastlaloarealoriilenu mai suntutilizateadecvatentrucreqtere. ou-nlscutulcreqtentr-un ritmoptimcu 100kcallkglzidac[ sursa steaptelematernqicul0o/omaimulte calorii dacl sugarulestealimentatartificial.Necesarulaloricinprirnulan devia{[secifreazba80-120kcallkg,urmAndca,pentruflecareetap[ulterioarf,de 3ani, necesarul aloric s[ scadl cul0kcal/kglzi(tabel2.2.).Surselede azot din alimente snntvalorificate maieficient nprezen{anui aportcaloric adecvat.Pentruase obline o creqtere ptirnS,cu depuneremoderatdde gr[simi(20Vo)qiutilizare maximd aproteinelor,estenecesar n raport deal calorii/proteine.Acestaestede 32-35kcalpentruiecaregramdeproteine.Acest raportasigurd cregterengreutatee18-20lzi.Pentruevoilezilnice,prematurulugreutateoartemicl(II80-1500g,
Tabel 2.1. Necesarulstimatde apd la diferite Arsteml/kg/zi)
SugarCopilPrematur uqreutateoartemicd
170 200
2 arr
r15-125
N<lunlscut
r00*
50
,4an
100-l 03un140-60
6 ani
90-100
6luni
l 30-50
l0 ani
70-85
9luni
t25-45
l4ani
50-60
l2 luni
120-35
l8 ani
40-50
23
 
24
EsenlialulnPEDIATRIEediliaa2-a
Tabel 2.2.Necesarulnergetickcal/kg)estimatpentruprematur,limentatnteraldupaKlaus)
metabolismbazal
47
activitatemuscularlminimi4stresocazionatprinscldereaemperaturiiambiante
l0
pierderi -ecale
15
creqterea.nclusivtermogenezacareezultldinmetabolizare
45
Totall2l
vdrst[gestationld2l-33s[ptdmAni)serecomanddnaportcaloricde l20kcallkglzi,aportuldeproteine iindde 3,3-3,6gKglzigiraportulkilocalorii/proteine2-35.Dinrnetabohzareaunuiramdeproteineezult[4 kcal,pecAnddinmetabolizareanuigramdelipide-9kcalqiaunuigramdeglucide 4,2kcal. Unprocente 40-507adincaloriitrebuies[rezultedinardereaidragilorde carbon35-40Vcdin ardereaipidelorqisubl07o dinmetabolizarearoteinelor.
Necesaruleproteine
Proteineleuntconstituen[ibligatoriiaialimentelorpentru copii,fiindmacronutrienteurol esenfialncreqtere.Proteineledinalimentalieasigurlmaterialulnecesarentrusintezahormonilor,a sistemuluideapdraremun[,dezvoltareaistemuluinervos,sintezaneurotransmiq[torilortc. Sursaexclusiv[deproteine nprimele lunidevia[5esteapteleuman,respectivformulelecare asigur[unaportadecvatcalitativqicantitativ.Cazeina,zerulqioul suntconsideratesurseidealedeproteine,deoareceonfintoliaminoaciziiesenfiali.in tolicei24de aminoacrzi,9untesenliali(nupot fi sintetiza[iitrebuiesd segiseasc[obligatoriuinhranacopiluluimic).Acegtiasunt:reonina,valina,leucina,zoleucina,izinatriptofanul,fenilalanina,metioninaqihistidina.Dac[nereferimaprematur,seadauglqiarginina,istinaqitaurina.Taurinaseg[seqtein cantitatemarenlapteleumanqiseadaugln formulelepentruprematurideoarececeqtiau opotsintetizaincauzanordeficienleenzimaticeegatedevArst[.Arerol in sintezasubstan[eloreurotransrnildtoareiindeslvdrqireauncfiilorretinei.Uneleproteinedinlapteleumannusuntabsorbitelactoferina,IgAs), areleconferdcalitdlileantiinfec[ioaseleapteluiuman,neavAndolinnutriqie.roteineleinalimenta{iearenu suntspecio-specificealtesursedecitlapteleuman)pot devenialergenicefiindantigenice).ricecopilcuanamnezf,familialSozitiv[pentrualergiepoatedezvoltaalergielaproteineleapteluidevac5.n acesteazuri,serecomandYa,intirzierea"introduceriiin alimenta[ieaproteinelor,,strdine"carne, eqte, u)peste drstae 6luni.Prelungirealimentafieinaturaleesteometodleficientddeevitareaalergieialimentare.Procesulindustrialdepreparareaformulelorscadepotengialulalergogenlproteinelordinlaptelede vac[.NecesaruldeproteinedepindedevArst[qiritm decreqtere,recumqidecalitateasurseiutilizate.Pentruprematurulcugreutateoartemic[la naqtere,ecesarulecomandateproteineestede3,2-3,6glkglzi, dar suntautoricareacceptlqi4g/kgpentruaasigurapostnatalunritmdecreqteredenticcu celintrauterin.Pentruoat[perioadade sugarnecesaruldeproteine estede2-2,2glkglzi,pentrucantrel-3 anisIfie de23glzi,intre 4-6ani de30glzi, intre7-I0anide 34glzi, iarla adolescentiajung[la50g/zi. RegimurilehiperproteiceavArstelemicinu suntavantajoaseiconduca acidozdicreqtereavalorilorureei.Regimulhipoproteicesoldeazlu numaicuedemehipoproteicesaumalnutriliede tipkwashiorkor,i areefectecomplexe,lcisevorbeqtede unraportoptimntremineraleledinalimentaliemg)qicantitateaeproteine(g).ConformdirectivelorComunit[1iiEuropene,evorbeqtee unminimproteic(1,89/100kcal)pentru sugarulalimentatcuformuledinlaptedevac[qideun aportproteicde2,25gi100kcaldac[sursadeproteineestesoia.Dac[unprodusdieteticsebazeazlpehidrolizatdeproteine'cuvaloarebiologic[maimicd,minimulproteic trebuies[fie2,25gll00 kcal.
Necesarulehidralidecarbon
Glucidelesuntmacronutrientetilizatenorganismcaprincipaldsurs[de calorii.Singuraormddedepozitareahidralilordecarbonesteglicogenul,tocatn ficatqinmuqchi.Seglsesc inalimentaliesubformIdemonozaharideglucoz[,galactozl,iuctoz[),dizaharide(Lactozl,sucrozl,maltoz[)saupolizaharideamidon).Necesaruldehidrafide carbonesteegalcu cantitateacareasigurd40-50o/oinnevoilecaloricealecopilului.LInregimhipoglucidicsubI5Todinnevoilecalorice)conducea cetoz[defoame,ar unregirncu excesdehidra[idecarbonconduceahiperponderabilitateiobezitate.evoiadeglucideestede12gkglzipentrusugarqi copilulmicqide10glkglzipentru celelaltevdrste.entrurematur,ou-nlscutqisugarulinprimele4-5 luni,sursadehidra[idecarbonesteeprezentat[aproapenexclusivitateeaptelerl:rnsaudeormulein careconcentra[iaeactozilesteeJTo.Pentruigestialactozeiestenecesardactaza,enzin'r[ituat[la nivelulmarginiiinperie a epiteliuluintestinal.Oparte dinlactozdr[mdneneabsorbit[qiajungeinlumenul
 
Capitolul-Nutri[iegialiment"l,"I
25
intestinuluigrosunde estefermentat[ decltrefloraintestinal[,asigur[unpHacidal scauneloriavorizeazd'dezvoltareaactobacilulubifi dus.pH-ulacidavonzeazd'giabsorbgiaalciuluigifosforului.Prematuriicuvdrstadegestagiee 30-34des[ptlmdniau o activitatecdzutdaactazet, 0Voafd devaloareaactivit[1iinou-n5scutuluilatermen,motivpentrucareesteposibilsdnu tolerezeformulecu conlinutstandarddelactoz6,77o).Glucozaseabsoarberintr-unmecanismdecotransportctiv,nconjuncliechimolar[cusodiul.Glucozasepoateabsorbifdr[hidrolizl,qi,deci,nu necesit[nicio interven[ieenzimatic[.Amidonul,unpolimerdeglucoz[,segdseqteinform[linear[ saucu structur[amificat[(amilopectine).in condiliinormale,digestiaamidonuluiesteasiguratdeamilazaeoriginepancreaticdausalivar5.ou-nlscutuldiger[amidonulcuajutorulglucoamilazeintestinale.Rezultdproduqi ntermediaricaresunthidroltza[ipdn[lastadiuldeglucozi de c[tre sucraz[,zomaltaz[qimaltaz-glucoamilazd,. egi auexistatdisputenliteratur[, s-ademonstrat[nou-nlscutulpoatedigeraamidonul.Fibrelepectina,eluloza,ignina,hemiceluloza),arcnu sepotdigeraqinu suntsursede calorii,facpartedeasemeneaingrupahidrafilorde carbon.Fibreleipsescdin alimentaliasugaruluipdn[inmomentuln careseintroducalimentesolide(diversificare).Ele asigur[consistenfacaunelori participl lareglarea ranzituluiintestinal,absorbapa,aciziiorganiciqimineralele.Nuexist[datedesprerolulfibrelorinreglareafuncEieiintestinalesugarului,deqiolul dereglator altranzituluiintestinalndeplinitdesupa demorcoviestebinecunoscutnpediatriaclasic[.Pentruviitor, sepreconizeazh,deeae a sentroduceibrein formulelepentruugari,eea earputeaezolvaeventualroblernacolicilor. S-aurealizatdejaformulepentrusugaricarecon[infibresolubile(Conformil/1\{ilupa,HumanaHN/Humana).Seestimeazl.nsi cXfibreledinformule arputeaveaqiefecteedorite,nsensulclderiiabsorbgieisubstanlelorinerale.
Necesaruldelipide
Lipideledin alimenta[ieuntceamai important[sursdenergetic[,dari se atribuieqiun importantol structuralqidevehiculpentruvitamineleiposolubile.Majoritateasurselorlimentareaturaledeipide sunteprezentateetrigliceride987a).Aciziigraqicarentr[incompoziliaacestoraucatene uungimeariabil[dea41a24atomidecarbon)qiunnumlrvariabil delegdturi simplesauduble(nesaturate).n funcfiedepoziliadubleileglturi(or3saua6'1,acrziigraqi nesatura[iaufunc{ii biologicedistincte.Absorbgiairolul biological diferiteloripuride acizigraqivariazdoartemult. Digestiaqiabsorbliasuntde asemeneaiferiten raportcuungimeacatenelor.Triglicerideleuanfurimedii(C:8-C:10)seabsorbntacte.fdr[ hidroliz6,realabil[,directincirculafiaportal5.Acestea,unoscuteubdenumireanterna[ional[deMCT(mediumchaintryglicerides)sunt constituentiindispensabiliaiproduselordieteticepentrusugarindicaten afec(iunin careexistdulbur[ride absorblieintestinal[,darnu serecomand[n formuleledestinatesugarilorslnltogialimentaliartificial.AciziigraqiesengialiEFA:essentialattyacids)nupotfi sintetiza[inorganism,deaceeaei trebuies[segdseasc5bligatoriunsursadealimente.Estevorbadeacidullinoleic(C:18:20t6),cidulalfalinolenic(C:18:3c03)iacidularahidonicC:20:40t6),ltirnuliindconsideratsenlialacultativdeoarece-ademonstratlarputeai sintetizatn vivo drnacidullinoleic.Acidullinoleicdinformuletrebuiesd acopere3Vodincalorii(300mgll00kcal), acidulalfa-linolenic50mg/100kcaliarraportulacidinoleic/acidalfa-linolenicecomandatdeESPGAN(EuropeanSocietyorPaediatricGastroenterologyndNutrition)estede 5-15.Aceste,,capetee serie"aleacizilorgraqipolinesaturalimai suntcunoscuteubnumeledePUFAQtolyunsaturatedattyacids).Dinei,prindesaturlrigielongaliide caten6,areauoc succesivn microsomiihepaticisaudincreier,senasc allicompuqicurol esen[ialnfunc{ionalitateaorganelorisistemelor.PUFA(polyunsaturatedatQacids)suntcomponentemajore alelipidelorstructurale,carealcItuiescmembraneleelulareqiaurolvital infuncqionalitateaacestoramen[inereantegrit[giimembranelorqiafunc[ieienzimeloracestora).PUFAaurol in transportultransmembranar,ermeabilitateaiafinitateaeceptorilormembranelorelulare.De asemenea.u rolin imunitatecaprecursoriieicosanoidelor,unteglatoriaimetabo-lismuluicolesteroluluiiaurol specificn dezvoltareacreieruluiqia retinei.Deficiengaor conducea creqtereasusceptibilitdtiiainfeclii(modificlristructuralelemembraneimfocitare).Efectul antiinflamatoral acizi orgraqirr3esteegat deinhibareaproduc[ieide citokine.Seqtiecd60Voinmaterialulstructurallcreieruluiestealcdtuitdinlipide,dar componentelemajoresuntreprezentatee aciduldocosahexaenoicC:22:o3) qiacidularahidonicC:20:4o6).Aciziigraqipolinesatura{icu catenllung[(C:24-C:22),cunoscutisub denumireanternaqionalXeLCP(ongcha npolyunsatu atedattyacds)suntcotnponeneintegralealemembranelorelulareclrorale asigurlpermeabilitatea,us[indndiactivitateanzimeloregatedemembran[.LCP auunrolparticular n dezvoltareacreieruluiltuluiqisugaruluimic;astfel,n ultimeleunide sarcin[esteamplificattransportulransplacentarlacestora,entruca nperioadaostnatal[sursaor sifiereprezentat[eaptelematern.Doar celemainoiformulespecialeentrulimentareaou-n[scu[iloriprematurilor(formuledeultimlgeneralie)on[inLCP, deoarecehiarnou-n[scutulla termenareo capacitateimitat[dedesaturareaciztlorgraqi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->