Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

KARfiILAfiTIRMA OLGUSU VE S‹YASET
B‹R YÖNTEM OLARAK KARfiILAfiTIRMA
GÖZLEM VE ÖNERME
KURAMSAL YAKLAfiIMLAR
Kurumsal - Yap›salc›l›k
Yap›sal ‹fllevsel Yaklafl›mlar
Ba¤›ml›l›k Kuram›
Kolektif Eylem Kuram›
Yeni Kurumsalc›l›k
Konusal (Mevzii) Karfl›laflt›rma Kuramlar›
Karfl›laflt›rmal› Kamu Politikalar›
S‹YASAL S‹STEMLER‹ NASIL SINIFLANDIRAB‹L‹R‹Z?
DEMOKRAS‹LER
Ço¤unlukçu ve Oydaflmac› Demokrasi Tipleri
DEMOKRAT‹K REJ‹M TÜRLER‹
Ço¤unlukçu Demokrasinin Parlamenter Rejimi
Oydaflmac› Demokrasinin Parlamenter Rejimi
Baflkanl›k Rejimi
Yar›-Baflkanl›k Rejimi
Yar›-baflkanl›k rejimleri
OTOR‹TER REJ‹MLER
TOTAL‹TER REJ‹MLER
S‹YASAL S‹STEMLERDE ‹KT‹DAR DA⁄ILIMI
Üniter Devlet
Konfederal Devlet (Konfederasyon)
Federal Devlet
SONUÇ
Özet
Kendimizi S›nayal›m
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan ‹nternetAdresleri
G‹R‹fi
BR‹TANYA S‹YASAL S‹STEM‹N‹N EVR‹M‹
BR‹TANYA DEVLET S‹STEM‹
Siyasal Rejim (Anayasa) ve Uygulama
Yasama
Yürütme
Yarg›
Demokrasi Modeli Olarak Britanya Parlamenter Rejimi
Üniter Devlet ve Siyasal Evrim
S‹YASAL KÜLTÜR
Siyasal Partiler ve Parti Sistemi
Seçim Sistemi
Seçimler ve Siyasal Sonuçlar›
Ç›kar Gruplar›
POL‹T‹K ‹KT‹SAT
Geliflmifl Ekonomide De¤iflim
Sosyal Refah Devleti
Avrupa Birli¤i ve Birleflik Krall›k
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Yaflam›n ‹çinden
Yararlan›lan Kaynaklar
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri
KONUMU, GENEL CO⁄RAF‹ VE BEfiER‹ ÖZELL‹KLER‹
FRANSA’NIN GEÇ‹RD‹⁄‹ EVR‹M VE TEMEL ÖZELL‹KLER‹
Beflinci Cumhuriyet Fransas›’n›n Anayasal Yap›s›
Yeni Anayasan›n Öngördükleri
FRANSA’DA S‹YASAL KÜLTÜR VE S‹YASAL KATILMA
FRANSA’DA KAMU S‹YASETLER‹N‹N OLUfiMASI
AMER‹KAN S‹YASAL S‹STEM‹N‹N GEL‹fi‹M‹
Amerikan Siyasetinin Anayasal Çerçevesi
Federalizm
ABD’DE S‹YAS‹ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
ABD’DE POL‹T‹KA YAPICI KURUMLAR
Baflkanl›k
Kongre
Yarg› ve Yüksek Mahkeme
ABD’DE S‹YASAL KÜLTÜR VE S‹YASAL KATILMA
Siyasal Kültür
Siyasal Kat›lma
Siyasal Partiler
Seçimler ve Seçmen Davran›fl›
Ç›kar Gruplar› ve Lobicilik
ABD’DE KAMU S‹YASETLER‹N‹N OLUfiUMU
‹SV‹ÇRE MODEL‹ FEDERAL‹ZM
S‹YASAL KURUMLAR VE S‹YASAL KURUMLARIN ‹fiLEY‹fi‹
Yasama (Federal Meclis)
Yürütme (Federal Konsey)
Yarg› (Federal Mahkeme)
Kuvvetler Ayr›l›¤› ‹lkesi
S‹YASAL KÜLTÜR VE S‹YASAL KATILMA
Siyasi Partiler
Çekimserlik
DO⁄RUDAN DEMOKRAS‹
Halkoylamas›
Halk›n Kanun Teklifi
KAMU POL‹T‹KALARININ OLUfiUMU VE BEL‹RLENMES‹
Baflvurulabilecek Kaynaklar
Dikta Yönetimi
Melez Rejimler
OTOR‹TER REJ‹MLERDE DEVLET-B‹REY ‹L‹fiK‹LER‹
Denetim
Bask› Kurma
Sisteme Ba¤lama (Co-optation)
Lider Kültü
Siyasi Kat›l›m
Otoriter Rejimler ve Seçimler
OTOR‹TER REJ‹M ÖRNE⁄‹: FRANCO DÖNEM‹’NDE ‹SPANYA
TOTAL‹TER REJ‹M KAVRAMI
TOTAL‹TER REJ‹M UYGULAMALARI
‹talya Örne¤i: Faflizm
Almanya Örne¤i: Nazizm
Çin Örne¤i: Maoizm
TOTAL‹TER REJ‹MLER‹N EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹ VE KORPORAT‹ZM
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ F‹KR‹ NASIL DO⁄DU?
Avrupa Topluluklar›n›n Geliflimi
Avrupa Toplulu¤undan Avrupa Birli¤ine Geçifl Süreci
AVRUPA TOPLULUKLARININ GEN‹fiLEMES‹
AVRUPA B‹RL‹⁄‹N‹N YAPISI VE KURUMLARI
Avrupa Birli¤i’nin Yap›s›
Avrupa Parlamentosu (European Parliament)
Avrupa Topluluklar› Adalet Divan› (European Court of Justice)
Say›fltay
Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ MÜKTESABATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)
Birincil Mevzuat
‹kincil Mevzuat
Uluslararas› Antlaflmalar
‹çtihatlar
Üye Devletler Aras›ndaki Sözleflmeler
Avrupa Birli¤i Ortak Politikalar›
Sosyal Taraflar›n Etkinli¤i
Sözlük
Dizin
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 91 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 96 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 180 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 185 to 205 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 210 to 231 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->