Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magyar Hírlap, 2013. február 23.

Magyar Hírlap, 2013. február 23.

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:
Published by Sarnyai Ödön
dshdsghg
dshdsghg

More info:

Published by: Sarnyai Ödön on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
155 FORINTPOLGÁRI KÖZÉLETI NAPILAPWWW.MAGYARHIRLAP.HU
E
MAIL: LEVELEZES
MAGYARHIRLAP.HU TELEFON: +36
1
887
3230MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: NAGY OTTÓ46. ÉVFOLYAM 46. SZÁM20 OLDAL
2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE
MEGSZ
Ű
NHET A TÚLZOTTDEFICIT
ELJÁRÁS
AZ UNIÓ SZERINT AZ IDÉN IS RECESSZIÓBAN LESZ A GAZDASÁG, DE MÉRSÉKL
Ő
DHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG
j
9. OLDAL
FOTÓ: REUTERS
KÜLFÖLD
 A kilátástalanság uraljaGázaváros mindennapjait
Ha túljut az izraeli és a palesztin ha-tóságok ellen
ő
rzésén, el
ő
ször a ki-látástalanságot tapasztalja meg azoda merészked
ő
a Gázai övezetben.A Hamász hatalomátvétele után élet-be léptetett blokád óta totális elszige-teltségben él
ő
mintegy 1,8 milliós la-kosság próbálja emberi módon élnimindennapjait, de a szétbombázottvárosrészek árnyékában ez aligha si-kerülhet. Az infrastruktúra fogalmaszinte ismeretlen, a nyersanyaggalvaló ellátottság pedig Izrael és Egyip-tom szeszélyét
ő
l függ – olvashatómegrázó riportunkban.
j
 
5. oldal 
HULLÁMTÉR
 A Magyar Írószövetség megküzd a fiatal olvasókért
A mai Hullámtér tartalmából: Lapok a Temesi-naplóból, folytatódik a Száraz-saga, és az is kiderül, hogya vadonban a kegyetlenség gyakranaz igazság része.
j
 
13–16. oldal 
GAZDASÁG
 A dollárkötvény kevésbékockázatos az IMF-hitelnél
Magyarország dollárkötvény-kibo-csátása nem növeli az államadósságot,és a kockázata is kisebb az IMF-hite-lénél – mondta lapunknak BorbélyLászló András, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
j
 
7. oldal 
Szimpla bérértdolgoztatnakszombaton isA f
ő
városbansincs márLMP-frakció
Magyarország ma jobban teljesít, mint korábban, és eredményesebb a válság kezelésében, mint a legtöbb európai ország – jelentette ki tegnap Orbán Viktorminiszterelnök évértékel
ő
beszédében. Leszögezte: mindent véghezvittünk,amir
ő
l azt mondták, lehetetlen. Majd hozzátette, olyan országot építünk, aholaz emberek nem külföldiek hasznáért dolgoznak, ahol nem külföldiek mondjákmeg, hogyan éljünk, milyen alkotmányunk legyen, mikor emelhetünk béreketvagy nyugdíjakat. A kormányf
ő
bejelentette, elindítják a bérb
ő
l és fizetésb
ő
lél
ő
k akciótervét, folytatják a rezsicsökkentést és a munkahelyvédelmi akcióter-vet. Az ellenzékr
ő
l azt mondta, van olyan, hogy néha leparancsolják az emberta parancsnoki hídról vagy a kormánykerék mell
ő
l, de a „hajó közös, ezért ilyen-kor is evezni kell, és nem durcásan ügyeskedni a fúróval a hajófenékben”. Maiálláspontunkban Bayer Zsolt két világról ír. Az egyikben azt tudják, hogy inter-nacionalizmus meg globalizáció, meg szabad piac, meg „merjünk kicsik lenni”,és Victor Pontát hívják meg évértékel
ő
beszédjükre. A másik oldalon ismerika nemzeti gondolatot is, az önbecsülést, a jöv
ő
be vetett hitet, és legalább közép-távon is képesek el
ő
re tekinteni.
j
belföld 2. oldal, álláspont 3. oldal 
BÁN KÁROLY 
Ledolgozó szombat – ezen a névenhíresült el az a munkarend, amely-nek során az itthon immár harminc-egy éve létez
ő
szabad szombaton nememelt bérért, hanem szimpla fizetsé-gért rendelik be a dolgozókat. Az egy-re inkább elharapódzó szisztémát f 
ő
-leg ott alkalmazzák, ahol a dolgozókszalag mellett dolgoznak. Az ebéd-id
ő
nem része a munkaid
ő
nek, így haazzal jól sáfárkodnak, termeléskiesésnélkül a dolgozók havonta legalábbegyszer plusz munkanapra kénysze-ríthet
ő
k vagy kényszerülnek. Egyéb-ként teljesen törvényesen, még ha a jogalkotónak ilyen szándéka nyilvánnem volt. A „leleményes” munkálta-tók a munka törvénykönyvének rej-tett kiskapuit használják ki a hétvégimunkavégzés biztosítására, nem mel-lesleg a profit növelésére.„A dolgozók háborognak – mond-ta egy lapunkat megkeres
ő
munkás –,egyebet nem tehetnek. Ha pedig vala-ki nem vállalja a szombati m
ű
szakot,ahogyan mi nevezzük, a ledolgozónapot, akkor a pihen
ő
idejéb
ő
l ösz-szegy
ű
 jtött órákat levonják a havi já-randóságából. Lényegében tehát csaka napi hét és fél órát számolják el neki.Nekünk azt mondták, így szól a tör-vény, hisz a munkaközi szünet nemrésze a munkaid
ő
nek, bér nem jár ér-te” – magyarázta.Megtudtuk, ilyen eset kapcsán aNemzeti Munkaügyi Hivatal jelenleg isközigazgatási perben áll egy munkál-tatóval, továbbá a szervezet a a mun-ka- és a pihen
ő
id
ő
betartását, vala-mint a munkavállalók jogviszonyánakrendezettségét is ellen
ő
rzi az idén.
belföld 4. oldal 
JOBBÁGYI ZSÓFIA 
A F
ő
városi Közgy
ű
lés tegnap tudomá-sul vette az LMP frakciójának megsz
ű
-nésér
ő
l szóló bejelentést. A pártból ki-lépett, a Párbeszéd Magyarországértszíneiben tovább tevékenyked
ő
po-litikusok már csak független képvi-sel
ő
ként lehetnek jelen a testületben,mivel névváltoztatási kérelmüket el-utasították. A szervezeti és m
ű
ködé-si szabályzat szerint legalább három, amandátumot szerz
ő
jelöl
ő
szervezet-hez tartozó képvisel
ő
alakíthat csakfrakciót. Tarlós István f 
ő
polgármesterhangsúlyozta, mivel az LMP-nek mint jelöl
ő
szervezetnek a frakció meg-sz
ű
nésér
ő
l szóló beadványát tekintikirányadónak, „lehet dühöngeni, de aza lényegen nem változtat”.A közgy
ű
lés döntött a római-partiárvízvédelmi munkálatok folytatásá-ról is, így tovább épülhet a part menti,csaknem egy méter magas védgát, ez-zel együtt megújul az egyébként húszéve rendezetlen partszakasz is. A fej-lesztést támogató civilek molinókkaldemonstráltak a közgy
ű
lésen.
belföld 3. oldal 
HAMAROSAN INDUL A BÉRB
Ő
L ÉS FIZETÉSB
Ő
L ÉL
Ő
K AKCIÓTERVE, ÉS A REZSICSÖKKENTÉS IS FOLYTATÓDIK
 A miniszterelnök nyomatékosította, sokat tettek, de még nem eleget, így tovább dolgoznak
FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
„LELEMÉNYES” F
Ő
KÖKPESTEN SEM LEHET S
HIRDETÉS
Orbán Viktor:Véghezvittünkmindent, amir
ő
lazt mondták,hogy lehetetlen
 
2 
MAGYAR HÍRLAP
 BELFÖLD 
2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGEROVATVEZET
Ő
: PETÁN PÉTER, E
MAIL: PETAN.PETER
MAGYARHIRLAP.HU
PINDROCH TAMÁS
 Jobban teljesítünk 2010 óta a megél-hetési költségek csökkentésében, anemzetközi érdekérvényesítésben,a családok, a nyugdíjasok megsegí-tésében, a bérnövelésben, a rend
ő
r-ség meger 
ő
sítésében, az egészségügyfejlesztésében, a felzárkóztatásban,a romák foglalkoztatásában. De mégmindig nem elég jól – összegezhe-t
ő
Orbán Viktor miniszterelnök teg-napi évértékel
ő
 jének
ő
mondandója.A kormányf 
ő
a többi között pénzügyisegítséget jelentett be a háziorvosok számára.
A magyarok 2010-re belátták, a folya-matos igazodás, az alázatos alkalmaz-kodás, a gyengeség nem megoldás.„Azóta mindent véghezvittünk, ami-r
ő
l azt mondták: lehetetlen”, min-den területen jobban teljesítünk, mintkorábban bármikor, de még mindignem elég jól – ez volt Orbán Viktor mi-niszterelnöknek a f 
ő
városi MillenárisParkban tegnap elmondott, tizenötö-dik évértékel
ő
 jének egyik f 
ő
üzene-
Orbán: Magyarország jobban teljesít
NEM FELEJTJÜK EL, KIK ÉS HOGYAN ADÓSÍTOTTÁK EL HAZÁNKAT, ILLETVE A CSALÁDOKAT
HANGSÚLYOZTA ÉVÉRTÉKEL
Ő
JÉBEN A MINISZTERELNÖK
EX
LMP
S BIZOTTSÁGI HELYEK
Bajnai szószólói
A Fidesz szerint az LMP-b
ő
l kilép
ő
k ál-tal alapított Párbeszéd Magyarországért(PM) képvisel
ő
i Bajnai Gordon volt mi-niszterelnök szószólóivá váltak az Or-szággy
ű
lésben. A kormánypárt ezt arrareagálva írta az MTI-hez eljuttatott köz-leményében, hogy a PM pénteken el-fogadhatatlannak nevezte Kövér Lász-ló házelnök javaslatát, amely alapján aPM-es Szabó Rebeka elveszíti tagságáta parlament mez
ő
gazdasági bizottságá-ban. A Fidesz szerint Karácsony Gergely,Jávor Benedek és képvisel
ő
társaik azt aBajnai Gordont képviselik a Házban, „akia Hajdú-Bét-ügy kapcsán magyar csa-ládok ezreinek életét tette tönkre”. (KD)
MEGYEI ADÓSSÁGRENDEZÉS
Húszmilliárdos törlesztés
Csaknem húszmilliárd forintot fizet kiaz idén az állam a megyei önkormány-zatoktól átvett hitelek törlesztésé-re és a kamatokra – derül ki MatolcsyGyörgy nemzetgazdasági miniszternekaz MSZP-s Varga Zoltán írásbeli kérdésé-re adott válaszából. Eszerint a közpon-ti költségvetés ugyanolyan feltételekkeltörleszti az adósságot, mint az önkor-mányzatok tették volna. (LMA)
GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Érdekeket védenek
Az év végére valamennyi megyei rend
ő
r-f
ő
kapitányságnál lesz legalább egy gyer-mekbarát kihallgató szoba – hangsúlyoz-ta tegnap a közigazgatási és igazságügyiminiszter. Navracsics Tibor a b
ű
ncselek-mények áldozatainak világnapja alkal-mából tartott konferencián felidézte, azidei a konzultációk éve, hogy újabb ja-vaslatokat kapjanak a gyermekek érde-keinek védelméhez. Felhívta a figyelmet,az áldozattá vált gyermekek esetében jó-val nagyobb a valószín
ű
sége annak, hogyfiatalkorú elkövet
ő
vé válnak. (LMA)
BR
Els
ő
sorban a jobboldali szavazóknakszólt, nekik adott er
ő
s impulzust a mi-niszterelnök rengeteg képpel, hason-lattal telet
ű
zdelt, könnyen érthet
ő
év-értékel
ő
beszéde – mondta lapunknakKiszelly Zoltán politológus, hozzáté-ve, Orbán Viktor számokra lebontvamutatta be kormánya eredményeit, segyben megteremtve a kontrasztot a2010 el
ő
tti kormányzással, annak ne-gatívumaival. A politológus szerintugyanakkor fontos momentum, hogyaz ellenzékkel szemben, amely folya-matosan a 2014-es választások utániszükséges változtatásokról kommu-nikál,
ő
is elmondta a távlati terveit,ezzel tulajdonképpen „beköszönt, be-szállt a versenybe”.Nyilván Orbán Viktornak is rea-gálnia kell a korán elkezd
ő
dött kam-pányra – tette hozzá Kiszelly. Nemvolt konfliktuskeres
ő
beszéd, bár oda-odaszólt a baloldalnak, az elmúlt kétévben elért eredményekbe pedig az
ő
közrem
ű
ködésüket is belesorolta.Ugyanakkor nem is lett volna értelme,hogy keményen támadja politikai el-lenfeleit, hiszen egy ilyen lépéssel fel-értékelné
ő
ket, márpedig ez nem leheta célja – mondta a politológus. „Per-sze népszer
ű
hozzáállás nem bántaniaz ellenfelet, hiszen az emberek sok-szor azt várják, a politikusok ne vitat-kozzanak, hanem dolgozzanak együtta közös cél érdekében” – fogalmazott.Kiszelly szerint a külföldi érdekcso-portok megemlítése a hazai szerep-l
ő
knek szólt, például Bajnai Gordon-nak, aki az Egyesült Államokba jár,vagy azoknak a köröknek, akik kül-földr
ő
l kérnek támogatást.
w
Belép
ő
a választásiversenybe
te. A kormányf 
ő
kifejtette, januártól– szemben a szocialista kormányokkét-, háromszoros áremeléseivel –minden háztartásban tíz százalékkalkevesebbet kell fizetni a gázért, a vil-lanyért és a távh
ő
ért. Hangsúlyozta, amegélhetési költségeket ebben az év-ben tovább csökkentik.Orbán rámutatott, uniós csatlako-zásunk óta az EU-költségvetésb
ő
l mégsoha nem tudtunk akkora forrást ki-harcolni, mint most. A siker jelent
ő
sé-gét növeli, hogy az uniós büdzsé eköz-ben csökkent. Hangsúlyozta, a cél,hogy e források hatvan százaléka köz-vetlenül a gazdaságba kerüljön.„A szocialisták megszüntették agyermekek után járó adókedvez-ményt, két évre csökkentették a gyest.Mi ezzel szemben visszaállítottuk ahároméves gyest, és minden eddiginélkedvez
ő
bb családi adórendszert ve-zettünk be” – emlékeztetett. Kiemel-te, 2012-ben 2251-gyel több gyermekszületett, mint egy évvel korábban.„A kisbabáknak kedvük támadt meg-születni, hátha ez egy komolyabb jel, lehet
ő
k már tudnak valamit”– fogalmazott.Orbán Viktor bejelentette, az ala-csony kereset
ű
családok megsegíté-sére az év második felében útjára in-dul a bérb
ő
l és fizetésb
ő
l él
ő
k számárakészül
ő
akcióterv. Mint folytatta, aszocialisták kormányzásával szemben2010-t
ő
l az ország meg
ő
rizte, s
ő
t nö-velni tudta a nyugdíjak vásárlóérté-két. Az átlagbér is növekedett, elértea bruttó 223 ezer forintot, de ez mégmindig nagyon alacsony. Elmondta,a kormányváltás óta huszonnégyezerforinttal emelte a kabinet a minimál-bért, és a közfoglalkoztatottak jut-tatása – minden hazugsággal szem-ben – meghaladta a 73 200 forintot.A munkahelyvédelmi akciótervetugyanakkor tovább b
ő
víti a kabinet.Kitért arra is, 2010 tavasza óta há-romezer-ötszáz f 
ő
vel növekedett arend
ő
rség létszáma, az állománytmegtisztították a b
ű
nöz
ő
k oldaláraállt beosztottaktól. Felhívta a figyel-
Török Zsolt, az MSZP szóviv
ő
 je
szerint Ma-gyarország jobb beszédet és jobb kormány-zást érdemelt volna. A miniszterelnöki év-értékel
ő
re reagálva úgy fogalmazott, azelmúlt három év kormányzása azt bizonyít- ja, Orbán Viktor nem tudja, mit kellene csinálni, míg a beszédazt, a miniszterelnök nem tudja mit kellene mondani. Szerin-te a huszonöt éve a politikai porondon szerepl
ő
miniszterelnök„ugyanazokat a közhelyeket, ugyanazokat az olcsó poénokatpufogtatta” korábban is, mint most.
 Vona Gábor Jobbik-elnök
hangsúlyoz-ta, az ország nem teljesít jobban, mint ed-dig, az Orbán-kormánynak nem sikerült aGyurcsány- és Bajnai-kormányok teljesít-ményét felülmúlnia. Úgy vélekedett, a gaz-daság beindítására, a közrend megvalósítására, a kultúra fel-virágoztatására, a magyar emberek itthoni boldogulására és azelszámoltatásra csak a Jobbiknak van programja.
Schiffer András az LMP
színeiben a függet-leneket er
ő
sít
ő
képvisel
ő
úgy reagált, a mi-niszterelnök „másik mozit néz, és egy kép-zelt világban él”, amikor arról beszél, akormány csökkenti Magyarország függ 
ő
-ségét. Szerinte bár Orbán Viktor az ország függ 
ő
ségének csök-kentésér
ő
l beszélt, a valóság az, tavaly decemberben rekord-mérték
ű
volt a külföldi tulajdonban lév
ő
állampapír-állomány,az államadósság pedig annak ellenére n
ő
, hogy a kormány „el-tapsolta” a magán-nyugdíjpénztári vagyont.A Bajnai Gordon fémjelezte
Együtt 2014
közleményben reagált.Mint írták, a demokrácia gerincét csigolyánként törték el a re-zsim irányítói, a gazdaságot pedig tönkretették, folyamatosanromlik a forint, tízezrével sz
ű
nnek meg a munkahelyek, uniósforrások ezermilliárdjait buktuk el, félmillió fiatal és jól képzettmagyar vándorolt ki, mert a kormány elvette t
ő
lük a reményt,hogy a hazájukban is boldogulhatnak.
 A Fidesz
sajtóirodájának közlése szerint a magyar embereknem kérnek Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és MesterházyAttila véleményéb
ő
l, akik együtt tették tönkre az országot.„Most újra együtt vannak a megszorításokért, hogy a bankokatés a nemzetközi nagyvállalatokat kíméljék” – írták, hozzáté-ve, Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy kormányzásuk alatt hátatfordítottak az embereknek. Így kétszeresére emelték a rezsit,csökkentették a nyugdíjakat, a béreket, és elvették a családok-nak járó támogatásokat. A Fidesz szerint
ő
k ismét arra készül-nek, hogy a bankok helyett az embereket adóztassák meg éscsökkentsék másfél millió ember minimálbérét és elvegyék agyermekek után járó kedvezményeket.
 A KDNP
közleménye szerint a kormányf
ő
beszédében történel-mi távlatokba illesztve egy er
ő
s, stabil, reményteli ország képétvázolta fel. Kiemelték, a KDNP-nek kifejezetten fontos demog-ráfia helyzet javulásáról is elismer
ő
en szólt Orbán Viktor, aki acsaládtámogatás rendszerének kiteljesítésében biztosan szá-míthat rájuk.Hozzátették, egyetértenek azzal, ma hazánk job-ban teljesít, mint korábban, legyen szó akár az államadósság-csökkentésr
ő
l vagy a nyugdíjak meg 
ő
rzésér
ő
l. Ennek ellenéremég sok munka áll az ország el
ő
tt – rögzítették.
REAKCIÓKKÖZHELYESNEK ÉS HIÁNYOSNAK NEVEZTE AZ ELLENZÉK A BESZÉDET
met az új típusú kábítószerek csem-pészete elleni küzdelem fontosságá-ra is. Hangsúlyozta, kilencvenezeregészségügyi dolgozó bérét emel-ték, 223 milliárd értékben 439 egész-ségügyi beruházás zajlik, ez az elmúlthatvan év legnagyobb fejlesztése. Demindez még nem elég – mondta –, to-vábbi kétszáz új ment
ő
autóra és 6460ápolón
ő
re van szükség az egészség-ügyben. „Kell még egy pénzügyi cso-mag, amellyel javítunk a háziorvosokhelyzetén, és valahol rövidítenünkkell a várólistákat is” – vetítette el
ő
re.Orbán Viktor tovább sorolva a ked-vez
ő
statisztikai adatokat, kifejtet-te, tavaly a Start-munkaprogramban261 ezren dolgoztak, ebb
ő
l, a cigánymunkaszervez
ő
k becslése szerint 54750 volt a roma, akik nem segélyb
ő
l,hanem tisztességes munkából keres-ték meg a kenyerüket.Felhívta viszont a figyelmet arra,akik egy évtizeden át politikai és gaz-dasági hasznot húztak az ország gyen-geségéb
ő
l, most arra készülnek, hogyvisszavigyék az országot a múltba.„De nem felejtjük el azt a nyolc évet,nem felejtjük el, kik és hogyan adó-sították el az országot, a családokat,hogy elvették az otthonteremtés le-het
ő
ségét a fiataloktól, a támogatást acsaládoktól, hogy elvettek a nyugdí- jasoktól egyhavi nyugdíjat, és azt sem,hogy el
ő
tte mindennek az ellenke-z
ő
 jét ígérték. Nem felejtjük el, hogy abékésen ünnepl
ő
emberekre uszítot-ták a rohamrend
ő
röket. Együtt tettéktönkre az országot” – nyomatékosí-totta a miniszterelnök. Szerinte a „ré-gi figurák” a bankok helyett megint azembereket adóztatnák, csökkentenéka minimálbért, megvágnák a nyugdí- jakat, és újfent elvennék a gyermekekutáni adókedvezményt. „Ezt várjákt
ő
lük a bankok, a spekulánsok. So-hasem álltak ki, most sem állnak kia magyarok érdekeiért, ezért van az,hogy mint húst a legyek, úgy dongjákkörül
ő
ket az er
ő
s külföldi érdekcso-portok. Valójában ezek akarják visz-szaültetni
ő
ket a magyarok nyakába”– hangsúlyozta. Az ellenzékr
ő
l szól-va egyébiránt úgy fogalmazott, a ha- jó közös, ezért „ilyenkor is evezni kell,és nem durcásan ügyeskedni a fúróvala hajófenékben”.A miniszterelnök húszéves táv-latban is felvázolta a célokat. Kifej-tette, megszüntetik az ország küls
ő
 pénzügyi függését, az energiafügg
ő
-ségünket, mindenkit kisegítenek adevizaadósságából, megállítják a né-pességfogyást, mindenki talál majditthon munkát, aki itthon kíván dol-gozni. Úgy folytatta, hazánk ver-senyképességi mutatóit a világ leg- jobb harminc országa közé viszik, azújraiparosítással iparunkat összeépí-tik a némettel, a pénz, az energia és azinformáció költségszintje a hazai vál-lalkozások számára alacsonyabb lesz,mint a versenytársaké, és ötven szá-zalék alá viszik az államadósságot.
w
FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
Széles Gábor nagyvállalkozó, lapunk és az Echo Tv tulajdonosa (középen) az évértékel
ő
re érkezik
 
JOBBÁGYI ZSÓFIA 
Megsz
ű
nt az LMP f 
ő
városi frakció- ja, így a pártból kivált három poli-tikus egyéni képvisel
ő
ként folytatjaa munkát. A F
ő
városi Közgy
ű
lés teg-napi ülésén nem fogadták el a „szaka-dárok” névváltoztatási kérelmét, ígya többi között a tízmillió forintos m
ű
-ködési támogatástól is elesnek.
Els
ő
napirendi pontként szerepelt azLMP-frakció megsz
ű
nésének bejelen-tése a F
ő
városi Közgy
ű
lés tegnapi ülé-sén. Tarlós István f 
ő
polgármester azerr
ő
l szóló vita elején leszögezte, a vo-natkozó el
ő
terjesztést a városháza jogiszakért
ő
i készítették. Eszerint legalábbhárom, a mandátumot szerz
ő
jelöl
ő
 szervezethez tartozó képvisel
ő
alakít-hat csak frakciót. Egyértelm
ű
sítette:mivel jelen esetben az LMP a jelöl
ő
 
Ismét béremelésr
ő
l egyeztetnek az egészségügyben
Több mint kétezer egészségügyi dolgozó mentességi kérelmét adták le eddig a kötelez
ő
nyugdíjazás kapcsán –mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Szócska Miklós egészségügyi államtitkár (képünkön). Kifejtette, a beadvá-nyok háromnegyedében a továbbfoglalkoztatást, míg a maradék ötszáztizennyolc esetben a munkáltatóka nyugdíjba vonulók megüresedett álláshelyének megtartását kérték. Hozzátette, a kérelmeket folyamatosangy
ű
 jtik. Szócska Miklós az MTI beszámolója szerint arról is beszélt, az idei ágazati béremelés mértékét és felteleita szakmai szervezetekkel közösen dolgozzák ki. Kiemelte, az erre szánt forrást az alkohol- és dohánytermékeketterhel
ő
jövedékiadó-emelésb
ő
l biztosítják majd. (JZS)
FOTÓ: KÖVESDI ANDREA 
A f
ő
városbansincs márLMP-frakció
 WWW.MAGYARHIRLAP.HU2013. FEBRUÁR 23., HÉTVÉGE
 BELFÖLD 
MAGYAR HÍRLAP
 3
Arról a két világról beszélek, amelyben élünk egymás mellett,
ő
k és mi.Tudom, ilyenkor szoktak mindjárt felháborodni, hogy aki „
ő
k és mi”-bengondolkodik, beszél, az megosztja a társadalmat. – Megosztó! – kiabálnak,de pontosan tudják, ez a két világ létezik. Csak farizeusok. A két világot ki- jelölte Gyurcsány beszéde az elmúlt napokban, és Orbátegnap.Az a két világ.Gyurcsány nem vacakolt sokat. Ez a múltból érkezett igazi karrieristakijelölte az általa elképzelt és kívánatosnak tartott jöv
ő
legfontosabb lépé-sét: a jobboldallal nincs megbékélés, nincsen párbeszéd, aki a jobboldallalegyáltalán szóba áll, az a demokrácia elárulója és ellensége.Soha, soha egyetlen pillanatra ne felejtsük el, hogyha nem lett vol-na rendszerváltás, ma egészen biztosan Gyurcsány Ferencnek hív-nák az MSZMP f 
ő
titkárát. Ma úgy gondol önmagára, mint a demokrácia
ő
rére, és alig látható, ám annál elszántabb serege ájultan nézi
ő
t ebben aszerepkörben.És kétségtelen tény, hogy Gyurcsány politikatörténeti bravúrt vitt vég-be:
ő
az egyetlen a földön, aki már négy éve nincs kormányzati szerepben,és mégis n
ő
az elutasítottsági indexe.
Ő
k az egyik világ.A másik világ a miénk – és ezt a világot villantotta fel Orbán az évérté-kel
ő
 jében. Mindenekel
ő
tt jegyezzük meg a Reagan elnökt
ő
l idézett aforiz-mát: „Uraim! – szólt Reagan az els
ő
kormányülésen, én két dolgot gy
ű
lö-lök: az inflációt és a kommunizmust. Kérem, ezzel a kett
ő
vel kezdjenek valamit!”Zseniális. És mindjárt kijelöli a másik világ legszigorúbb határát.A többi: szikár felsorolás és a hit, hogy minden másképpen lesz. Felsoro-lása mindannak, ami eddig megváltozott. Ebben pedig tényleg legfon-tosabb a lelki elem. Hogy három éve nem a fal mellett járunk. S hogy is-mét érvényben van az egykorvolt, a rendszerváltáskor megkötött, majd2002 után felmondott konszenzus: hitelekb
ő
l nem finanszírozunk jólétiintézkedéseket.A másik világ ezt felmondta. Akármit is hazudoznak most össze-vissza teli pofával, ezt (is) felmondták. És tönkretették ezt az országot.Aztán széles gesztusokkal, ellentmondást nem t
ű
ő
hangon értekeztek például arról, hogy milyen szánalmas ez a magyar társadalom, és f 
ő
leg amagyar ifjúság, mert hát „nem elég mobil”. Szinte érthetetlen – mond-ták –, hogy nem mennek a fiataljaink külföldre. Nincs bennük vállalko-zó szellem, meg aztán, tették hozzá gúnyosan és álszent aggodalommalegyszerre, nyelveket sem beszélnek ezek a bunkók. És „el lehet menni” –hangzott a szállóigévé lett aljasság. És most? Most össznépi szájtépés lettabból, hogy elmennek a fiatalok. Ezen szörnyülködnek ugyanazok, akik négy éve még az immobilitást kárhoztatták.Két világ – mondom. Kérkedve csak 
ő
k képesek hazudozni. S ezen a tér-félen maradt a nemzeti gondolat is, az önbecsülés is, a jöv
ő
be vetett hit is,a legalább középtávú gondolkodás képessége is. S annak felismerése, hogynem a létez
ő
világok legjobbika a globális piacgazdaság.Odaát, abban az internacionalista másik világban egyetlenegy gyógy-szert ismernek: hitelfelvétel, osztogatás, megszorítás, megint hitelfelvé-tel. 1978 óta ezt csinálják. Hogy is írta Mark Twain? „Id
ő
nként elmegyek az orvoshoz, megvizsgáltatom magam, mert az orvos is élni akar. Aztánelmegyek a gyógyszerészhez, és kiváltom az orvosságot, mert a gyógy-szerész is élni akar. Aztán az orvosságot a csatornába öntöm, mert én isélni akarok.” Nem véletlenül idézte ezt Orbán. Ebben vagyon összefog-lalva például az IMF gyógymódja és annak megfelel
ő
fogadtatása.A globális piacgazdaság jelen állapotában fenntarthatatlan.A világ jelen állapotában fenntarthatatlan.Az összes szabad piacról felböfögött ócska közhely avítt és unalmasés életveszélyes. Mi tudjuk ezt. Err 
ő
l szólt Orbán beszéde. S arról, hogye tudás birtokában kell valami újat kitalálni.
Ő
k azt tudják, hogy mindenúgy jó, ahogy annak idején a pártszemináriumokon, majd azt követ
ő
ena gyorstalpaló „kapitalistaképz
ő
kben” a fejükbe verték.Azt tudják, hogy internacionalizmus meg globalizáció, meg szabadpiac, meg „merjünk kicsik lenni”.
Ő
k arra képesek, hogy Victor Pontáthívják meg a saját évértékel
ő
beszédjükre. Mesterházy majd annak a ro-mán miniszterelnöknek fog szónokolni, aki azzal az ígérettel nyert oda-kint választásokat, hogy azonnal megszünteti a marosvásárhelyi or-vosegyetemen a magyar kart. És megszüntette. Mesterházy az
ő
szentfenekébe fog beléomolni.Két világ. És muszáj választani.(P. S.: március 9-én, Victor Pontát mi is fogadjuk majd a BS el
ő
tt. Sze-líden, békességgel, sok-sok székely zászlóval. Hogy érezze a tör 
ő
dést.Az a másik világ pedig érezze, hogy bármit tesz, rosszul teszi. Úgyhogykezdjétek terjeszteni: március 9-én várjuk a román miniszterelnököt!)
 
w
Két világ 
ÁLLÁSPONT
BAYER ZSOLT
bayer.zsolt@magyarhirlap.hu 
 A római-parti árvízvédelemért demonstráltak a közgy
ű
lésben
FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR
PINTÉR BALÁZS
Az Emberi Er 
ő
források Minisztériu-ma kötelezettséget vállalt arra, hogyazokban a kérdésekben, amelyekr 
ő
legyeztetés zajlik, nem kezdeményezvagy támogat jogszabály-módosítást.
A „fair play szabályai” alapján kíván- ja folytatni a tárgyalásokat az Embe-ri Er
ő
források Minisztériuma (Emmi)a Fels
ő
oktatási Kerekasztalban, a vitáskérdésekben pedig nyitottan fogadja amegoldási javaslatokat. A tárca az „el-s
ő
perct
ő
l kezdve hitet tett az országés a társadalom érdekeit megjelení-t
ő
hallgatói szerz
ő
dés létjogosultságamellett”, de mint tegnap közölték, aszerz
ő
dés szélesen értelmezett tartal-mi kérdéseir
ő
l készek tárgyalni. En-nek kapcsán Maruzsa Zoltán fels
ő
ok-tatásért felel
ő
s helyettes államtitkár aHallgatói Önkormányzatok OrszágosKonferenciája (HÖOK) elnökének le-
Tárgyalások a fair play szellemében
EMMI: AZ ALAPTÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁS A HALLGATÓI SZERZ
Ő
DÉS TARTALMÁT NEM ÉRINTI
velet is írt, amelyben felidézte a szer-vezet korábbi nyilatkozatát, miszerintmegfelel
ő
változtatások esetén nemutasítják el a szerz
ő
dést.A tárca kötelezettséget vállal arra,hogy azokban a kérdésekben, ame-lyekben az egyeztetések folynak, nemkezdeményez és nem támogat jogsza-bály-módosítást – olvasható a minisz-tériumi közleményben, ahogy az is,„a képvisel
ő
i indítványként beterjesz-tett alaptörvény-módosítás nem em-líti a hallgatói szerz
ő
dés elnevezését,és annak tartalmi kérdéseiben semfoglal állást”.A HÖOK múlt szombati közgy
ű
lé-sén szabott feltételeket további rész-vételér
ő
l a kerekasztal munkájában.A szervezet csütörtök este a hallgatóilistákkal kapcsolatban adott ki köz-leményt, mondván, a hallgatók sze-mélyét és jogait tiszteletben kell tarta-ni, és senkit nem érhet hátrány neme,származása, politikai, vallási és világ-nézeti hovatartozása vagy szexuá-lis beállítottsága miatt. Kiemeltékugyanakkor, amíg a szabálysértés el-követése nem bizonyított, mindenkitmegillet az ártatlanság vélelme.Klinghammer István szerint a hall-gatói listák ügyében esetleg akkor leszmajd dolga, ha kiderül, mi történt.A leend
ő
fels
ő
oktatási államtitkár ezta Kossuth rádió 180 perc cím
ű
m
ű
so-rában mondta, ahol arról is beszélt,hogy a fels
ő
oktatási intézményekbenaz oktatásnak, a tudománynak és azegyetemi léthez kapcsolódó kulturálisés sporttevékenységnek lehet helye,másnak nem. Mindenki élhet azon jo-gával, hogy valahová köt
ő
dik – tet-te hozzá –, a gond az, ha a kett
ő
össze-mosódik és mindezt az egyetem falaiközé kívánják behozni.
w
EGYÉNI KÉPVISEL
Ő
KÉNT FOLYTATJÁK A MUNKÁT A „SZAKADÁROK” A KÖZGY
Ű
LÉSBEN
szervezet, a párt megsz
ű
nésr
ő
l szólóbeadványát tekinti irányadónak, te-hát „lehet dühöngeni, de az a lénye-gen nem változtat”.A vitában a „szakadár”, az immára Párbeszéd Magyarországért (PM)párthoz tartozó három f 
ő
városi kép-visel
ő
is felszólalt, köztük KaltenbachJen
ő
, aki szerint látszólag jogi vita fo-lyik, ám a háttérben a „hatalom brutá-lis terrorja zajlik”, melynek célja az el-lenzék „kicsinálása és elhallgattatása”.A volt LMP-s politikus jelezte, nem újfrakciót alapítanának, hanem névvál-toztatási bejelentést tettek. Hozzátet-te, fenntartja álláspontját, mi szerint aközgy
ű
lésnek a szervezeti és m
ű
ködé-si szabályzat szerint sincs döntési jogaa kérdésben. Végül a testület huszon-egy igen szavazattal tudomásul vetteaz LMP bejelentését, így a „szakadá-rok” a jöv
ő
ben egyéni képvisel
ő
kéntdolgozhatnak, ám frakció híján a töb-bi között a tízmillió forintos m
ű
ködésitámogatástól is elesnek.A testület tárgyalta a római-par-ti árvízvédelmi védm
ű
továbbterve-zésére vonatkozó el
ő
terjesztést is, ateremben húsz-harminc f 
ő
s csoport„árvízvédelmet a csónakházaknak”és egyéb feliratú molinókat tartott fel,szorgalmazva a fejlesztést. Tarlós sze-rint a témában felel
ő
tlen nyilatkoza-tok láttak napvilágot a sajtóban, pél-dául az ártéri erd
ő
k színes madár éshalállományára hivatkozva, melynekkapcsán megjegyezte, nem látott méghalat erd
ő
ben sétálni. A f 
ő
polgármes-ter elmondta, tizenkét lakossági fó-rumot szervezett a kérdésr
ő
l, óbudaipolgármesterként pedig számos ár-vizet élt át, így a védm
ű
szükséges-sége szerinte megkérd
ő
 jelezhetetlen.Bihary Gábor MSZP-s f 
ő
városi képvi-sel
ő
azt mondta, rengeteg érdek és érvütközik, amelyeket lehetetlen össze-egyeztetni. Ugyanakkor hozzátette,az ügyben semmilyen szakmai el
ő
ké-szít
ő
munka nem zajlott. A testület avitát követ
ő
en tizennyolc igen szava-zattal elfogadta az el
ő
terjesztést, ígymegépülhet a három szakaszból álló,alumínium mobilfal csaknem egymé-teres magasságban, és az el
ő
terjesztésszerint kulturált küls
ő
t kap az eddigkaotikus, part menti sáv is.A közgy
ű
lés felhatalmazta a f 
ő
pol-gármestert, hogy megkösse az álla-mi adósságátvállalással kapcsolatosmegállapodásokat. Tarlós az elhangzóMSZP-s kritikákra reagálva emlékez-tetett, a szocialista Horváth Csaba he-lyettese volt Demszky Gábor volt f 
ő
-polgármesternek, amikor felvették ahiteleket.A testület hatályon kívül helyez-te a települési folyékony hulladék-kal kapcsolatos közszolgáltatási díj-ról szóló tavaly decemberi rendeletét,így idén is a 2012-as tarifák marad-nak érvényben. Döntöttek több bu-dapesti kerület parkolási rendjér
ő
l is,a Gellérthegy I. kerületi oldala példáulvárakozási övezet lesz, továbbá meg-szavazták a Margitszigeti Szabadté-ri Színpad és a szök
ő
kút felújításárólszóló határozatot is.
w

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->