Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ok Gioi Thieu Tong Quan Ve Cong Nghe Mang 2

Ok Gioi Thieu Tong Quan Ve Cong Nghe Mang 2

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Chi Thinh Le

More info:

Published by: Chi Thinh Le on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
 
 
Ch
 
¬ng 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng nghÖ m¹ng 
Hoang Trong Minh
2
Ch 
  
¬ng 1:
Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng nghÖ m¹ng
1.1. Mét sè vÊn ®Ò trong xu h
 
íng ph¸t triÓn m¹ng
Mong muèn cña rÊt nhiÒu kh¸ch h
ngl
®
 
îctriÓn khai c¸c dÞch vô míi cñam¹ng trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. Nh÷ng nh
cung cÊp dÞch vô viÔn th«ngmíi kh«ng cã ®ñ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng míi, v
nh
 
vËy, sù kÕt hîp c¬ së h¹ tÇng míi v
cò l
mét gi¶i ph¸p ®Çu tiªn ®
 
îc®
 
ara. KÕt hîp c¬ së h¹ tÇng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu trªn nhiÒu ph
 
¬ng tiÖn nh
 
c¸p ®ång, c¸p quang v
tuyÕn cho ®Õn nay vÉn l
mét gi¶i ph¸p tèt.Nh÷ng dÞch vô míi ®ang sö dông nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn t¹i chñ yÕu nh
 
:m¹ngsè ®a dÞch vô tÝch hîp ISDN, chuyÓn m¹ch kªnh, chuyÓn m¹ch gãi, chuyÓn m¹chb¶n tin, c«ng nghÖ ATM, ChuyÓn m¹ch khung, Ethenet nhanh, Token ring, c¸c dÞchvô sè liÖu ph©n t¸n dùa trªn c¸p quang FDDI ( Fiber Distributed Data Interface).Ngo
ira, c¸c c«ng nghÖ míi còng ®ang ®
 
îcsö dông hiÖn nay nh
 
c«ng nghÖkh«ng d©y, dÞch vô sè liÖu multi-megabit SMDS, SONET/SDH, xDSL v
B-ISDN.Mçi c«ng nghÖ ®
 
îc®Ò cËp ë trªn ®©y ®Òu cã nh÷ng gi¶i ph¸p v
nh÷ng hÖ thèng hçtrî trªn chÝnh hÖ thèng v
sù t¨ng tr
 
ëng nh÷ng phÇn tö m¹ng sÏ t¨ng sù phøc t¹pcña c«ng t¸c qu¶n lý. Nh÷ng c«ng nghÖ nh
 
SONET/SDH, ATM v
c«ng nghÖkh«ng d©y kü thuËt sè cã ®é phøc t¹p cao, chóng kÐo theo sù phô thuéc lÉn nhaugi÷a c¸c phÇn tö cña c¸c m¹ng kh¸c nhau ë møc cao, ®ång thêi t¹o ra vÊn ®Ò khãkh¨n trong qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô v
ph
 
¬ngph¸p ly lçi, ®ã l
mét th¸ch thøcthùc tÕ, ®Æc biÖt khi sè nh÷ng nh
cung cÊp dÞch vô t¨ng lªn cïng víi c¸c c«ng nghÖøng dông kh¸c nhau.Trong kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ kÕ tiÕp NGN ( Next Generation Network) c¸c hÖthèng hç trî ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn trªn m¹ng. HiÖn nay®ang tån t¹i c¸c tiªu chuÈn c«ng nghÖ cho c¸c hÖ thèng hç trî qu¶n lý vËn h
nhnh
 
:M¹ng qu¶n lý viÔn th«ng TMN (Telecommunication Management Network), m«h×nh ®èi t
 
îng truyÒn th«ng ph©n t¸n DCOM (Distributed COMmunication), kiÕntróc CORBA (Common Object Request Brocker Architecture) , KiÕn tróc TINA(Telecommunications Information Networking Architecture) v
qu¶n lý xÝ nghiÖptrªn Web,v..v.C«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ang tiÕn tíi sù héi tô truyÒn th«ng. Nh÷ng kh¸ch h
ngng
ynay ®ßi hái nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô (tho¹i, d÷ liÖu / Internet, Video, c¸c truynhËp kh«ng d©y,v..v.) tõ cïng mét nh
cung cÊp dÞch vô. Sù héi tô truyÒn th«ng yªucÇu sù triÓn khai c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh
 
c¸c hÖ thèng kh¸ch/chñ hoÆc trªn nÒnweb, sÏ cho phÐp cung cÊp tíi nh÷ng kh¸ch h
ngc¸c dÞch vô gi¸ trÞ cao, th«ng qua
 
Ch
 
¬ng 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng nghÖ m¹ng 
Hoang Trong Minh
3
viÖc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm v
nh÷ngdÞch vô cã tÝnh chÊt ®æi míi, dÞch vô kh¸chh
ng v
tïy biÕn tèt h¬n.
1.2 M« h×nh kÕt nèi hÖ thèng më OSI
Trong kho¶ng gi÷a nh÷ng n¨m 70, c«ng nghiÖp m¸y tÝnh b¾t ®Çu ph¸t triÓn rÊtm¹nh, v
nhucÇu kÕt nèi th«ng tin qua m¹ng t¨ng lªn rÊt nhanh. C¸c hÖ thèng m¸ytÝnh cÇn trao ®æi th«ng tin qua rÊt nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau cña m¹ng. HÖ thèng më ra ®êi nh»m t¹o ra c¸c tiªu chuÈn ho¸ cho tÊt c¶ c¸c ®Êu nèi gäi l
m« h×nh kÕt nèihÖ thèng më OSI.Môc tiªu cña m« h×nh OSI (Open System Interconnection) l
®Ó®¶m b¶o ngbÊt kú mét xö lý øng dông n
o®Òu kh«ng ¶nh h
 
ëngtíi tr¹ng th¸i nguyªn thuû cñadÞch vô, hoÆc c¸c c¸c xö lý øng dông cã thÓ giao tiÕp trùc tiÕp víi c¸c hÖ thèng m¸ytÝnh kh¸c trªn cïng líp (nÕu c¸c hÖ thèng cïng ®
 
îctrî theo tiªu chuÈn cña h×nh OSI). M« h×nh OSI cung cÊp mét khung l
mviÖc tiªu chuÈn cho c¸c hÖ thèng.CÊu tróc ph©n líp ®
 
îcsö dông trong m« h×nh v
cã 7 líp, cã thÓ ph©n lo¹i th
nh2vïng chÝnh.
Líp thÊp cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu cuèi - tíi - ®Çu cuèi ®¸p øng ph
 
¬ngtiÖntruyÒn sè liÖu (c¸c chøc n¨ng h
 
íng vÒ phÝa m¹ng).
Líp cao cung cÊp c¸c dÞch vô øng dông ®¸p øng truyÒn th«ng tin (c¸c chøc n¨ngh
 
íngng
 
êing).
C¸c líp Chøc n¨ng øng dông
 Líp vËt lý
Giao tiÕp c¬, ®iÖn tíiph
 
¬ngtiÖn truyÒnth«ngCard giao tiÕpm¹ngSö dông bÝt
 Líp liªn kÕt sè liÖu
TruyÒn dÉn, khung v
®iÒu khiÓn lçiC¸c giao thøc:PPP, HDLC,ATM, FR,MPLSSö dông khung,gãi, tÕ b
o.
 Líp m¹ng 
TruyÒn sè liÖu quam¹ngC¸c giao thøc:IP,IPXSö dông tiªu ®Ò(datagram)
 Líp truyÒn t¶i
§é tin cËy v
ghÐp c¸csè liÖu truyÒn qua m¹ngC¸c giao thøc:TCP, UDP Sö dông c¸csegments
 Líp phiªn
Qu¶n lý c¸c dÞch vô v
®iÒu khiÓn luång sè liÖuC¸c giao thøc:SIP, RTCP Sö dông c¸c cuécgäi thñ tôc tõ xa
 Líp tr×nh diÔn
Thªm c¸c cÊu tróc v
o®¬n vÞ sè liÖu ®Ó trao®æiGiao thøc : BiÕn®æi, nÐn, gi¶inÐn.Sö dông kü thuËtthay ®æi sè liÖunÐn, v
gi¶i nÐn.
 Líp øng dông 
Qu¶n lý truyÒn th«nggi÷a c¸c øng dôngC¸c giao thøc:Telnet, FTP Sö dông c¸c b¶ntin
 B¶ng 1.1: M« h×nh ph©n líp OSI 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->