Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociologia_Culturii__Educatiei

Sociologia_Culturii__Educatiei

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by Carrie Booker

More info:

Published by: Carrie Booker on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 165
 
SOCIOLOGIA CULTURII
Ş
I A EDUCA
Ţ
IEI
Conf. univ. dr.
Carmen FURTUN
Ă
 
Obiective
Cursul î 
 ş
i propune: – s
ă 
ofere studen
 ţ 
ilor, din perspectiv
ă 
sociologic
ă 
 , o imagine general 
ă 
asupra problematicii culturii
 ş
i a educa
 ţ 
iei; – s
ă 
-i ini
 ţ 
ieze pe studen
 ţ 
i în cunoa
 ş
terea
 ş
i în
 ţ 
elegerea principalelor concepte
 ş
i teorii cu care opereaz
ă 
sociologia culturii
 ş
ia educa
 ţ 
iei; – s
ă 
formeze abilit 
ăţ 
ile de operare ale studen
 ţ 
ilor cu concepteleînsu
 ş
ite
 ş
i limbajul specific domeniului; – s
ă 
contribuie la stimularea capacit 
ăţ 
ilor de analiz
ă 
 
 ş
iinterpretare a fenomenelor 
 ş
i proceselor din sfera culturii
 ş
i aeduca
 ţ 
iei; – s
ă 
-
 ş
i aduc
ă 
aportul la în
 ţ 
elegerea locului
 ş
i rolului culturii
 ş
ia educa
 ţ 
iei ca factori esen
 ţ 
iali ai dezvolt 
ă 
rii în lumea contemporan
ă 
.
 Semestrul I
I.
OBIECTUL
Ş
I SFERA SOCIOLOGIEI CULTURII.LOCUL
Ş
I ROLUL S
Ă
U ÎN SISTEMUL
Ş
TIIN
Ţ
ELOR CULTURII
 
1.
Definirea conceptului de cultur
ă
 
Definirea sociologic
ă
a culturii se bazeaz
ă
pe studiul
ş
iconcluziile rezultate din:
istoricitatea fenomenului;
caracterul structural, originalitatea na
ţ
ional
ă
;
evolu
ţ
ia socio-dinamic
ă
;
raporturile complexe cu totalitatea institu
ţ
iilor statale (mo-mentul func
ţ
ional al culturii);
conexitatea (interferen
ţ
a) dintre culturi etc.
 
 166
Toate acestea constituie factori constitutivi fundamentali careconduc la în
ţ
elegerea con
ţ
inutului conceptului de cultur 
ă
din punct devedere sociologic.O trecere în revist
ă
a literaturii dedicate conceptului de cultur 
ă
 eviden
ţ
iaz
ă
multitudinea punctelor de vedere asupra culturii, inclusivasupra definirii acesteia, ajungându-se, la mijlocul secolului XX, la peste 160 de defini
ţ
ii.Încercându-se a se r 
ă
spunde la întrebarea:
„Individul este cel care creeaz
ă 
societatea
 ş
i cultura sau acestea din urm
ă 
sunt celecare-l modeleaz
ă 
pe individ?”,
s-au conturat mai multe teorii.
O prim
ă
teorie
cu privire la cultur 
ă
– func
ţ
ionalismul – aretendin
ţ
a s
ă
separe cultura de cei care o tr 
ă
iesc, o produc, o creeaz
ă
,opunând, pur 
ş
i simplu, cultura, individului. Ea las
ă
pu
ţ
in spa
ţ
iulibert
ăţ
ii acestuia.
O alt
ă
teorie
– interac
ţ
ionalismul simbolic – acord
ă
mai mult
ă
 importan
ţă
rolului individului în perimetrul culturii sale, remarcândfaptul c
ă
sfera culturii este rezultatul imagina
ţ
iei individului.În fine, sunt teorii care sus
ţ
in c
ă
exist
ă
un raport echilibrat întreindivid, cultur 
ă
 
ş
i societate.Primele cercet
ă
ri
ş
i studii asupra culturii au condus la apari
ţ
iateoriei func
ţ
ionaliste pentru explicarea rela
ţ
iilor dintre individ
ş
icultur 
ă
. Fondatorul teoriei func
ţ
ionaliste, Bronislaw Malinowski,consider 
ă
cultura cu modalitatea prin care individul se adapteaz
ă
 mediului natural, cu scopul de a-
ş
i satisface necesit
ăţ
ile. Astfel, oriceobiecte sau comportamente care nu sunt necesare satisfaceriitrebuin
ţ
elor individului sunt eliminate din societate. Prezen
ţ
a lor însocietate exprim
ă
ra
ţ
iunea acestora de a fi, iar cultura î
ş
i justific
ă
 ra
ţ
iunea de a „func
ţ
iona”.Sociologii
ş
i antropologii pun în eviden
ţă
una dintre tr 
ă
s
ă
turileoriginale relevante ale culturii:
 în orice societate, cultura posed
ă
 propria sa structur
ă
, ce confer 
ă
un sens fiec
ă
reia din p
ă
ţ
ile care ocompun.
Cultura joac
ă
un rol esen
ţ
ial în dezvoltarea social
ă
aindividului
.De regul
ă
,
func
ţ
ionali
ş
tii
examineaz
ă
cultura unei societ
ăţ
i pentru a explica, în lumina acelei culturi, comportamentele proble-matice care se dezvolt
ă
în cadrul ei. Perspectiva func
ţ
ionalist
ă
  porne
ş
te, astfel, de la teza potrivit c
ă
reia individul este totdeauna produsul culturii c
ă
reia îi apar 
ţ
ine, în care s-a format.
 
 167
În cazul
interac
ţ
ionalismului simbolic
, dimpotriv
ă
, individulcreeaz
ă
cultura. În loc s
ă
porneasc
ă
de la func
ţ
ia unei institu
ţ
ii sau autilit
ăţ
ii unui comportament în societate, interac
ţ
ionalismul simbolicconsider 
ă
cultura ca un sistem de „semnifica
ţ
ii”, de „simboluricolective”. Unii reprezentan
ţ
i ai acestei
ş
coli consider 
ă
c
ă
 
„omul este unanimal suspendat într-o urzeal 
ă 
de semnifica
 ţ 
ii pe care el 
 ş
i le-a
 ţ 
esut,iar ansamblul acestor urzeli întemeiaz
ă 
cultur 
ă 
. Indivizii
ş
i grupurileacord
ă
o semnifica
ţ
ie special
ă
comportamentelor celuilalt. Cultura uneisociet
ăţ
i se compune, sus
ţ
in al
ţ
i autori,
„dintr-un ansamblu de semnifica
 ţ 
ii sociale produse de spiritul fiec
ă 
rui individ”
.Încercarea de a opune socialul
ş
i individualul sau de a da unuiamai mult
ă
importan
ţă
decât celuilalt, într-o analiz
ă
sociologic
ă
, ar fi ofals
ă
dilem
ă
, apreciaz
ă
acei autori care sunt adep
ţ
ii perspectivei unui
model echilibrat
în studierea problematicii culturii. Ace
ş
tia propun
ş
io schem
ă
explicativ
ă
, din care rezult
ă
principalele aspecte ale culturii:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->