Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA

TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA

Ratings: (0)|Views: 7,565 |Likes:
Published by Jill Lam

More info:

Published by: Jill Lam on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
 
Danh sách nhóm :1.
 
Ph
ạm Anh Dũng
NH2
 – 
K362.
 
Ph
m Huy
n Trang NH3
 – 
K363.
 
 Nguy
n Hoàng Anh NH2
 – 
K364.
 
Tr 
n Nh
t Linh NH3
 – 
K365.
 
 Nguy
n Hoàng Nhi NH2
 – 
K366.
 
Trương Minh
Thu
n NH2
 – 
K367.
 
 Nguy
n Th
 
Phương Thả
o NH3
 – 
K368.
 
Ph
m Th
Thanh Th
o NH1
 – 
K369.
 
Phan Th
Trúc NH3
 – 
K3610.
 
Lê Đình Thân
NH2
 – 
K36
TÌM HI
U UCP 600THÔNG QUA CÁCTÌNH HU
 NGMINH H
A(
ĐIỀ
U 1-18)
 
1. T
ng quan v
UCP 600
 Ngày nay, nhu c
ầu giao thương giữ
a các qu
c gia trên th
ế
gi
ớ 
i ngày càng phát tri
n;ho
ạt động mua bán trao đổ
i di
n ra sôi n
i và t
 p n
ập hơn. Vì lẽ
 
đó hoạt độ
ng thanhtoán qu
c t
ế
không ng
ừng đổ
i m
ớ 
i và phát tri
n theo.Trong ngo
ại thương, việ
c thanh toán gi
a các nhà xu
t kh
u và nh
 p kh
u thu
c haiqu
c gia khác nhau ph
ải đượ 
c ti
ế
n hành thông qua ngân hàng b
ng nh
ững phương
th
c thanh toán nh
ất đị
nh
. Phương thứ 
c thanh toán qu
ố 
c t 
ế 
là cách th
ứ 
c th
ự 
c hi
n vi
c giao hàng tr 
ti
ề 
n c
a m
t h
ợp đồ
ng xu
ấ 
t nh
 p kh
ẩ 
u thông qua trung gian ngânhàng.
Vi
c l
a ch
ọn phương thứ
c thanh toán qu
c t
ế
nào là tùy thu
c vào s
chi
ế
tkh
u gi
a hai bên và phù h
ợ 
 p v
ớ 
i t
ập quán cũng như luậ
t l
trong thanh toán và buôn bán qu
c t
ế
.M
t trong nh
ững phương thứ
c thanh toán qu
c t
ế
hi
ện nay đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n là
 phương thứ
c thanh toán tín d
ng ch
ng t
. N
ội dung phương thứ
c thanh toán tín d
ngch
ng t
 
đượ 
c th
c hi
ện theo “Quy tắ
c và th
c hành th
ng nh
t v
tín d
ng ch
ng t
ừ”
(Uniform Customs and Practice for documentary cred
its) do phòng thương mạ
i qu
ct
ế
 
(ICC) ban hành . Văn bản đầu tiên đượ 
c xu
t b
ản năm 1933 (UCP No 82), sau đóUCP đã đượ 
c 6 l
n s
ửa đổ
i b
 
sung qua các năm 1951 (UCP No 131), 1962 (UCP No
222), 1974 (UCP No 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP No 500), 2007 (UCP No 600)-
đây là văn bả
n m
ớ 
i nh
t có giá tr 
hi
u l
c t
ngày 1/1/2007.Hi
ện nay, UCP đượ 
c s
d
ụng trên 180 nướ 
c trên th
ế
gi
ới , năm 1962 lần đầ
u tiên
đượ 
c d
ch ra Ti
ế
ng Vi
ệt. UCP đượ 
c coi là m
ột văn bả
n quy t
ắc hướ 
ng d
n, các bên s
 d
ụng đượ 
c quy
n l
a ch
n m
t trong 6 b
n UCP .
Tuy nhiên ch
ỉ 
b
n UCP b
ằ 
ng ti
ế 
ng Anh m
ớ 
i có giá tr 
pháp lý.
 
2. Tìm hi
ểu UCP 600 ( điề
u 1-18 ) thôngqua các tình hu
ng minh h
a2.1 -
Điề
u 1: Ph
m vi s
d
ng UCP
TÌNH HUỐNG 1
 
Sau ngày 01/07/2007, các phiên bản UCP trước đó
 
( từ UCP 82 tới UCP 500 ) cònđược áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ hay
không?
Giải quyết:
 
Câu trả lời là vẫn được áp dụng nếu như trong L/C dẫn chiếu là áp dụng UCP đó.Vì theo điều 1 UCP 600 thì UCP 600 là những điều
 
luật áp dụng cho tất cả các tíndụng chứng từ ( kể cả Thư tín dụng dự phòng trong chừng mực bản quy tắc có thể ápdụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ nó tuân theo bản quy tắc này.Có nghĩa là: L/C chỉ áp dụng UCP 600 khi trong L/C ghi rõ tham
 
chiếu UCP 600. Khimột phiên bản UCP mới ra đời thì các phiên bản UCP trước đó vẫn còn nguyên giá trịhiệu lực nếu các bên thỏa thuận áp dụng UCP đó. Vì xét cho cùng thì UCP vẫn chỉ làmột tập quán quốc tế. Sự ra đời của một bản UCP chỉ mang tính chất bổ
sung, hoàn
thiện những bản trước đó. Vì vậy nếu L/C dẫn chiếu là UCP nào thì sẽ áp dụng UCPđó. Ví dụ như LC dẫn chiếu là theo UCP 500 thì sẽ áp dụng theo UCP 500.
 
 Nhưng theo xu thế hiện đại, người ta chuyển sang dung UCP 600 ngày càng nhiều vì
tính hoàn t
hiện của nó so với các bản trước.
 
TÌNH HUỐNG 2
 
 Nếu một bức L/C quy định áp dụng UCP 600 kèm theo yêu cầu
 
 
ngoại trừ điều….. về ……”.
 
Bức L/C như trên có được chấp nhận hay không?
 
Giải quyết :
 
Câu trả lời là vẫn được chấp nhận.
 
Vì theo điều 1 UCP 600 thì “ Bản quy tắc ràng buộc tất cả các bên trừ khi Thư tíndụng quy định khác hay loại trừ bớt” có nghĩa là khi bức L/C dẫn chiếu là áp dụngUCP 600 nhưng có thể loại trừ một số điều khoản cho phù hợp với lợi ích của các bênliên quan hay theo yêu cầu của bên nào đó.
 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
dinhtienht liked this
Tạ Linh added this note
hay quá, nhưng ko có từ điều 19 đến hết ạ? :)))
Tạ Linh liked this
Sandara added this note
thank you very much!
cowboyz141 added this note
Tuyet voi
Sandara liked this
cowboyz141 liked this
Tiến Đạt added this note
tài liệu hay!
Therese Sang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->