Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MARPOL Annex IV Gemilerden Cikan Pis Sulardan Kirlenmenin Onlenmesi Icin Kurallar

MARPOL Annex IV Gemilerden Cikan Pis Sulardan Kirlenmenin Onlenmesi Icin Kurallar

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Baki Pınarlı

More info:

Published by: Baki Pınarlı on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2014

pdf

text

original

 
MARPOL73178,8KV
GemilerdenQlkanPisSulardanKirlenmeninOnlenmesiginKurallar
MARPOL73178,EkVGemilerdenQrkanpisSurardanKirlenmeninonrenmesilginKuralar(yenidendtizeltilenmetinEkIV vekarargg(44),ebakrnrz)KuralITanrmlarBuEk'inmaksatlangin:(l)"Yenigemi"deyimi:(a)BuEk'inyiiriirliigegjrdilitarihteveyabutarihtensonrangas<izlegmesiaprlan,veyangas<izlegmesiulunmadrlrhallerde,omurgasrrzagaonmugolanveyangadurumubunabenzerbir durumdaolanveva(b)TeslimarihibuEk'inyiiriirliilegirigindeniseneveyadahaazraolanbirgemianlamrnaelir.(2)"Mevcutgemi"deyimi:yeniolmayanbirgemianlamrnaelir.(3)"Pissu"deyimi:(a)Hergegituvalet,iirinalvetuvaletrengisindenelen;!b$:"t-.v.b.yerlerdebulunan,kiivetefrengilerdenelen;(c)Igindecanhhayvanbulunanmahallerdenelen;veya(d)Bagkairyerdengelirkenyuka.daberirlenenerlerdengerenleangan;atrklaranlamrnaelecektir.(41roplamatankdeyimi:pissulanntoplanmasrvedepolanmasrndaullanrlantankanlamrnaelecektir.lsl"Enyaklnkara"defimi:"Enyakrnkaradan"deyimi,sdziigegenilkeninuluslararasrkanunlaraore,karaulannmbagladrfrabanhattrndanemektir.a-n.utui. Iriirnuor"rutbus6zlegmemaksatlanginAvustralya'nrnKuzeyDopuagrklarrnda..enutrnt*"aun"deyimiAwstralyakrysrndaagalrdag<isreril.ooituaindilernoktalara;;ii;;;;-demektir.
373
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
AvustralyaryrsrndaEnlemiI lo00'GiineyBoylamr 42o08' Dolu noktasrndanEnlemi l0o 35'Giineyboylamr 4lo55' Dolu noktasrOradan nlemi l0o00'GiineyBoylamr 142o00' Dogu noktasloradan enlemi 9o l0' GiineyBoylamr143o52' DIEtunoktasr,Oradannlemi9o00'GiineyBoylamr144o30'Dogunoktast,Oradannlemi 13o00' Giiney Boylamr144o00'Dolunokusr,Oradannlemi 15oO0'GiineyBoylamr 146o00' Dolu noktasr,Oradannlemi 18o00'GiineyBoylamr 147o00' Dogu noktast,Oradan nlemi2lo00'GiineyBoylamr 153o00'Do[u noktasr,OradanAvustralyakrysrndaenlemi24"42'Giineyboylamr 153o15' Do[unoktasrna.Kural 2UygulamaBuEk'in htikimleriagalrdakilereygulanacaktrn(a) (i)200 Gros onajveizeriyeni gemiler;(ii)200 Gros tonaj daha kiigiikolupda l0 kigiden fazla insan tatrmasrgin belgeliolanyenigemiler;(iii)Olqiilii birgrostonajr olmadrfrhalde l0 kigiden azla insanagrmasrgin belgeliolanyenigemiler;veO)(i)Bu Ek'inytiriirliilegiriginden10yrlsonra,200 veya daha biiyiikgrostonajltmevcutgemiler;(ii)Bu Ek'inyiiriirlii[egiriginden0ylsonra,200grosondankiigiik olupta 10kigidenazla nsan agtmastgin belgeli olan mevcutgemiler;ve(iii)BuEk'inytiriirliile giriginden0yrlsonra,dlgiilii irgrosonajrolmadr$haldel0 kigidenazla nsanagrmasrgin belgeli olan mevcutgemiler,Kural 3Sdrveyler(l)(BuEk'in htkiimlerine baiholmasr stenilenvedilerS6zlegme araflannrnasamayetkisialnndabulunaniman ve kryragrpr erminallere eferyapanhergemia;afitdabelirlenensiirveylereabi tutulacaktu.(a)Gemiserviseirmedeninceveyabu Ek'in4.Kuraltnagiirestenen Belge'ilk defa verilmesindenince agalrdakilereaflayacakgekilde aprlmasrerekenlksOrvev:(i)GemidepissularriglemetesislerimevcutisebutesislerTegkilatrngeligtirdipitestmetodlanve standartlannaayahgahgmaereklerineygunolacaktrr;:.(li)Gemidepissulannpargalanmasredezenfektedilmesiginbirsistemmevcutsebusistemdarecenaylanmrgir sistemlacaktrr:(iii)Gemidemevcutbir toplamaanktntn gahgannsansayrsr edilerilgilifakt6rler962dniindetutularakIdaretarafindanbiitiin pissulantutmayayeteilig<iriilecektir.Toplamatankrndakistvt miktannrn gtlzledrgardangdriilelihesiigin'birdtuenbulunacaktrr.(iv)Pissulannbir ahcrtesisebasrlabilmesinisaflamakiizeregemidendrgando$ruuzananbir boru donantmrvebuEk'inkuralIIgere[inceyaprlanbirstandartiryrballantrsrmevcutolacaktrr.Busrlweyde, gemininteghizaidiizenleme,tesisatvemalzemebakrmlarrndanuEk'ingereklerineydulu grlriilecektir.O)idaretarafindansaptanacakveancak5 seneye gegmeyecekarahklarlagemininteghizat,diizenleme,esisatvemalzemebakrmlarrndanbu Ek,inilgili gereklerinisaflayacak gekildeyaprlacakolanperiyodiksdrveyler.Bununlaberabei,buEt'inz1z;veya(4)kur.ahndabelirlenen gekilde1973,uluslararasrpisSularlaDenizKirlenmesiniOnlemeBelgesininsiiresininuzahlmasrhalindeperiyodiks6rveylerarasmdakiamansiiresidebununlaoranfiholarakuzahlabilir.(2)Pltor"t.o (l).paragrafihiikiimlerinebalholmayan gemilerdedebuEk'inhtikiimlerininuygulanabilmesinia$amakamacrleidaregeriklitedbirlerialacaktrr.(3)BuEk'inhiikiimlerinin yerinegetirilmesiigingereklis<irveylerdareninmemurlantarafindanyaprlacaktrr.Bununlaberabeqdarebu srirveyleii yaatadrlrdenetgilereveyayetkilikurumlarabrrakabilir.Herdurumda,ilgiliidaresOrveylerinamolarakyaprldrlrtamamenarantieder.
374375
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
(4)Bu kuralhiikiimlerinegSrebirgemininsiirveyitamamlandrktanonrateqhizat vetesisatlndo!rudan do!ruyaaymsr le de[igmesiharig,idareninnayaltnmadanbustirveykapsamrnaireneghizatdiizenleme,tesisate malzemedenemli birdegigiklikyaprlmayacaktrr.Kural4BelgeVerilmesi(l)Bu Ek'inkural 3gerelincesiirveyiyaprldrktan sonra,S<izleSmearaflannrnyargryetkisialtrnda olmayanimanlaraveya kryagrlrndakiterminallereseferyapanhergemiye1973)Uluslararasris Sule DenizKirlenmesiniOnlemeBelgesiverilecektir.(2)Butiirden bir Belge veidare veyaidareninyetkiverecefigahrslarveya Kurumtarafindanverilecektir.erdurumdaBelge sorumlulupuamamen dare.izerindedir,Kural 5DiferBir TarafDevletin BelgeVermesi(l)Idareninsteliiizerine S6zlegmearafbir Devletgemiyisdrveyeabi tutabilir ve buEkhiikiimlerininyerinegetirildilinikanaatgetirdilizamanbugemiyebu Ek uyanncabir(1973)Uluslararasris sulardanDenizKirlenmesini OnlemeBelgesiverecekveyaverilmesinisaflayacaktrr.(2)BuBelgeninve s6rvey raporununbirersureti, miimkiin oldllukadargabuksteyenidareyeg<inderilecektir.(3)B6yledi.izenlenen irBelgede dareninistefi iizerineverildilinedair bir agrklamabulunacake bu Belge buEk'in kural4gerelinceverilenbir Belgegibitamnacak egegerliolacakttr.(4)Tarafolmayanbir Devletinbayra.frnragrma akkrnasahipolanbirgemiye(1973)PissudanDeniz KirlenmesiniOnlemeUluslararasrelgesiverilmeyecektir.Kural6BelgeFormu(1973)Pissular ile KirlenmeyiOnlemeUluslararasrBelgesibu Ek eklentisindemevcut ormauygunolarak,verenilkenin resmidilindeyazrlacakttr.Budiliningilizce veFranstzcaolmamasrhalindemetinbu dillerdenbirinegevirisiniigerecektir.Kural 7BelgeninUresi(l)Bu kurahn(2),(3)ve(a).paragraflanndagrklananurumlardrgrnd4idareceelirlenecekve beqyrhgegmeyecekbir siire iginUluslararasrPisSularile KirlenmeninOnlenmesiBelgesi1973)diizenlenecektir.(2)Belgestiresininsona erdilitarihte gemibayralrnrtagrmahakkrnasahipoldupubirsdzlegmeTarafiyasalyetkisialhndakiolmayanbirlimanveyakryagrgrbirterminaldebulunmadrlrtakdirdeBelgesiiresi dare tarafrndanzatrlabileceictir,fakatriuzatmagemininsadeceay'rafrnraqrmaakkrnasahip olduluiilkeyeveyasiiweyetabi olabilecelibirlimanagitmesinisallamamaksadrle vebiiylebir hareketinuygunvemakuloldiguhallerdeverilecektir(3)..Bu gekildehigbirBelgeninsiiresi beg aydanazlauzatrlmayacaktrrebiiyle bir uzatmaverilenbirgemibayrafrnrtaglma hakkrnasahipolduguDevlet iilkesineveyas<irveyyaprlacafrimanavardrlrnda,siiresininuzatrlmrglmasmadayanaraklimandanveyaDevletiilkesindenyenibir belgealmadan ynlmahakkrnaahipolmayacaktrr.(4)Bukurahn (2).paragrafriiktimlerineuyularakuzatrlmamrglanbir belgesiiresinidaretizerindeyazrholan arihtenbir aysonrasrnaadaruzatrlabilir.(5)Gemininteghizat,tertibat,tesisatemalzemesinin enileriledegigtirilmesiarig;dareninonay ahnmadanunlarlainemlibirdeligiklikyaprlrrsaelgegegerliolmayacaktrr.(7)BirgemininbagkabirTarafinbayralrna gegmesidurumunda, yadutra6nceBelgesiiresinindolmamasrkogulu ilebeg ayrgegmeyenirsiireigin veyaidareyenibirbelleverenekadar,bu ikihaldenkrsa olanrnae$itbirsiireBelgegegerliolacaktrr.defigikl-ikyaprtdrktansonra,miimkiinoldufu kadargabuk,gemininegigimden<incebayralrnrtagrmahakkrnasahipoldugutarafinHiiktimeti,deligimden6ncebayralrnrtagrmarakkrnasahipoldupuTarafinHiikiimeti,de[igimdentincegemidebulunanBelgeninbirsuretiniveeldimevcutse,bunaitsdrveyaporununir suretileberaberdareyeg<inderecektir.
376371
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 
SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->