Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktor-faktor yang mempengarhi FDI di Malaysia

Faktor-faktor yang mempengarhi FDI di Malaysia

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 13,369 |Likes:
Published by Ima Binti Ibrahim

More info:

Published by: Ima Binti Ibrahim on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
KAEDAH PENYELIDIKAN
TAJUK: PELABURAN LANGSUNG ASINGDI MALAYSIA(PLA); FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELABURANLANGSUNG ASINGFAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
NAMA : IMA BINTI IBRAHIMA112347
1
 
ABSTRAK 
Pelaburan langsung asing (FDI) merupakan salah satu penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketidakstabilan FDI memberikan impak yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Antaranya adalah seperti terjejasnya eksport,terjejasnya peluang pekerjaan, kurangnya kemasukan modal tambahan seperti modalkewangan, modal fizikal dan modal manusia yang mahir, penyelidikan dan pembangunan(R&D), wujudnya jurang tabungan-pelaburan yang besar, menjejaskanImbangan Pembayaran negara dan sebagainya. Kajian yang bertujuan untumengenalpasti penentu-penentu bagi kemasukan FDI ini mengambilkira tujuh penentuiaitu peranan kadar pertukaran berkesan benar, keterbukaan ekonomi, perluasan pasarankewangan, peranan pencukaian, kadar pulangan domestik dan asing, serta perbelanjaaninfrastruktur kerajaan. Kajian ini menggunakan data siri masa dari tahun 1976 sehinggatahun 2005 yang merangkumi sejumlah 30 tahun. Kajian ini juga menggunakan kaedah pembentukan model ekonomi yang bersifat sebab akibat dengan menggunakan kaedahregresi linear. Berdasarkan kriteria statistik, pengujian yang biasa digunakan ialah
R
2
,ujian
F
dan juga ujian t. Sebanyak tiga model telah dibentuk dan hasil kajian mendapati bahawa ujian statisti
F
signifikan pada aras keertian 1% yang membawa maksud bahawa model yang dibentuk adalah signifikan. Selain itu, ujian
R
2
menunjukkan bahawaantara 85.3%-90.7% pembolehubah penerang(penentu FDI) mampu menerangkan pembolehubah bersandar(FDI). Manakala, ujian t merupakan ujian pekali secara individu bagi melihat kesignifikanan parameter yang dipilih iaitu
β
1,2,3...n.
Berdasarkan kajianketiga-tiga model, kesemua pembolehubah mampu menerangkan model dengansignifikan kecuali pembolehubah kadar pulangan antarabangsa dan pembolehubah nisbahcukai (dalam model B dan C). Dalam ketiga-tiga model yang dibentuk, kadar pertukaran berkesan benar dan kadar bunga pulangan domestik amat penting dalam mempengaruhikemasukan pelaburan langsung asing di Malaysia. Akhir sekali, implikasi kajian adalahcadangan kepada pihak kerajaan bagi membentuk dasar dan menyediakan insentif-insentif yang boleh menarik para pelabur dan seterusnya kekal melabur di Malaysia.2
 
BAB 1PENGENALAN1.1LATAR BELAKANG KAJIAN
Dari segi ekonomi, globalisasi merujuk kepada proses integrasi ekonomi dunia melalui pengembangan aliran barang-barang, perkhidmatan, modal, buruh, maklumat, dan pengetahuan merentasi sempadan, dipercepat melalui kemajuan dalam pengeluaran,teknologi maklumat dan komunikasi, serta ekonomi dunia yang lebih liberal. Globalisasiekonomi boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk, iaitu globalisasi perdagangan,globalisasi kewangan, globalisasi pengeluaran dan globalisasi buruh (Mohd Haflah,2003). Globalisasi perdagangan melibatkan peningkatan rangkaian dan saling bergantungan perdagangan di antara negara-negara di dunia, dipercepatkan melalui perkembangan pengetahuan dan dipermudah melalui perkembangan tenologi maklumatdan komunikasi, pengurangan kos pengangkutan serta liberalisasi perdagangan dan pelaburan.Malaysia merupakan salah sebuah negara yang menjalankan dasar ekonomiterbuka. Oleh hal yang demikian, prestasi ekonomi Malaysia amat dipengaruhi oleh persekitaran global yang disalurkan melalui perdagangan dan aliran kewangan. Malaysiatelah mengambil langkah untuk meliberalisasikan ekonominya melalui penglibatannegara dalam perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). AFTA bermatlamat untuk meningkatkan daya saing wilayah ASEAN ke arah pasaran globaldengan mengenepikan duti import dan sekatan bukan tarif ke atas semua keluaran yangdiperdagangkan intra-ASEAN menjelang tahun 2015 bagi enam negara ASEAN asal danmenjelang tahun 2018 bagi negara-negara ASEAN baru. Usaha-usaha tersebutmerupakan antara insentif untuk menarik pelabur asing melabur di dalam negara ASEAN.Globalisasi kewangan merupakan peningkatan pemusatan pasaran kewanganmelalui integrasi aliran modal secara global yang turut dikaitkan dengan pelaburan3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hilmi Mahfol liked this
Ghazali Shafie liked this
Puspa Rudjul liked this
ImaElena IE liked this
IwAn Sarri liked this
IwAn Sarri liked this
Hashimah Husaini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->