Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vedtekter Av 13 Februar 2007

Vedtekter Av 13 Februar 2007

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Bjornlu

More info:

Published by: Bjornlu on Mar 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
VEDTEKTER
 
Vedtatt den 13. februar 2007 .
1. Formål
Sandvika Vel (tidligere Selskabet til Sandvikens Vel) er en forening til fremme av allmennyttige tiltak og trivselstiltak i Sandvika og omegn. Jfr. vedlagte velkart. Vellet skal ivareta medlemmenes fellesinteresser. Vellet kan ta initiativ til, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemmene og inn- byggerne i velområdet. Vellet representerer medlemmene overfor kommunen og er talerør i saker som berører medlemmenes interesser. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidigforpliktende avtalene som er inngått med kommunen gjennom Bærum Velforbund [1].
2. Medlemskap og kontingent
Medlem - enkeltperson, husstand, forretning/bedrift - må ha boligadresse eller drive næringsvirksom-het i velområdet. Boligselskap/sameie/borettslag kan tegne kollektivt medlemskap.Husstand, og forretning/bedrift gjelder hver for seg som ett medlem.Årsmøtet fastsetter en årlig medlemskontingent til dekning av fellesutgifter og vellets drift.Medlemskap er kun gyldig når medlemskontingenten er betalt.Utmelding skal være skriftlig og må være styret i hende innen kalenderårets slutt.
3. Årsmøte
Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet ledes av styreleder eller av den som årsmøtet utpeker,hvis styret foreslår det. Møteleder er ansvarlig for at det føres protokoll som signeres av den møtedel-taker som forsamlingen utpeker.Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalavisen eller skriftlig tilmedlemmene. Årsmøtets saksliste, styrets beretning og revidert regnskap skal vedlegges innkallingen.Årsmøtet kan kun treffe beslutninger i saker som er nevnt i innkallingen. Et lovlig innkalt årsmøte er  beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Valg avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer ogoppløsning krever 2/3 flertall. Alle øvrige avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelik-het avgjør møtelederens stemme. Årsmøtet fastsetter selv om avstemning skal være skriftlig. Hvertmedlem har én stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av februar. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet,må være styret i hende innen utløpet av desember.Det ordinære årsmøtet skal behandle:1Godkjennelse av innkalling og dagsorden2Valg av referent og en møtedeltaker til å undertegne protokoll sammen med møteleder 3Styrets årsberetning
4
Regnskap og revisors beretning
5
Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode6Valg av styre og styrets leder 7Valg av reviso8Valg av valgkomité9Innkomne forslagEkstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller minst 10 medlemmer forlanger det med skriftlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må utfør-lig angi de sakene som ønskes behandlet.
[1]"Rammeavtale for samarbeid mellom Bærum kommune og velforeningene med merknader 2004" bygger på følgendefelleserklæring: "Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at denenkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjel-der saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen."

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->