Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin_1051_din_2011.pdf

Ordin_1051_din_2011.pdf

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Nicoleta Vintila

More info:

Published by: Nicoleta Vintila on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
ORDIN Nr. 1051 din 3 martie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen
ţ
elor
ş
ibrevetelor de turism*)EMITENT: MINISTERUL DEZVOLT
Ă
RII REGIONALE
Ş
I TURISMULUIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 bis din 15 martie 2011*)Ordinul nr. 1.051/2011a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15martie 2011
ş
i este reprodus
ş
i în acest num
ă
r bis. 1Având în vedere prevederileart. 20alin. (1) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 1.267/2010 privindeliberarea certificatelor de clasificare, a licen
ţ
elor
ş
i brevetelor de turism, în temeiul prevederilorart. 13alin. (6) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Dezvolt
ă
rii Regionale
ş
i Turismului, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare,
ş
i aleart. 46alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea GuvernuluiRomâniei
ş
i a ministerelor, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,
ministrul dezvolt
ă
rii regionale
ş
i turismului
emite urm
ă
torul ordin:ART. 1Se aprob
ă
Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen
ţ
elor
ş
ibrevetelor de turism, prev
ă
zute înanexacare face parte integrant
ă
din prezentul ordin.ART. 2La data intr
ă
rii în vigoare a prezentului ordin se abrog
ă
 Ordinulministrului dezvolt
ă
rii regionale
ş
iturismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor declasificare, a licen
ţ
elor
ş
i brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.102
ş
i 102 bis din 9 februarie 2011.ART. 3Prezentul ordin se public
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvolt
ă
rii regionale
ş
i turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucure
ş
ti, 3 martie 2011.Nr. 1.051.ANEXA 1
NORME METODOLOGICE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DECLASIFICARE, A LICEN
Ţ
ELOR
Ş
I BREVETELOR DE TURISM
 CAPITOLUL I
Dispozi
ţ
ii generale
 ART. 1(1) Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederileHot
ă
rârii Guvernuluinr. 1267/2010privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen
ţ
elor
ş
i brevetelor de turism,denumit
ă
în continuare
hot
ă
râre
, stabilesc condi
ţ
iile
ş
i criteriile de clasificare pentru toate tipurile destructuri de primire turistice cu func
ţ
iuni de cazare
ş
i de alimenta
ţ
ie public
ă
din România, pentru
 
operatorii economici care desf 
ăş
oar
ă
activit
ăţ
i specifice agen
ţ
iilor de turism, precum
ş
i pentruacordarea brevetului de turism.ART. 2În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urm
ă
torul în
ţ
eles:a)
agen
ţ
ie de turism
- operator economic având ca obiect de activitate organizarea
ş
icomercializarea serviciilor
ş
i/sau a pachetelor de servicii turistice în calitate de intermediar întreprestatorul de servicii turistice
ş
i consumatorul final;b)
agen
ţ
ie detailist
ă
- agen
ţ
ie de turism care desf 
ăş
oar
ă
activitate de ofertare
ş
i comercializare aserviciilor
ş
i/sau pachetelor de servicii turistice în contul unei agen
ţ
ii de turism turoperatoare.c)
agen
ţ
ie turoperatoare
- agen
ţ
ie de turism care desf 
ăş
oar
ă
activitate de organizare, ofertare
ş
icomercializare a serviciilor
ş
i/sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prinintermediari, atât în
ţ
ar
ă
cât
ş
i în str
ă
in
ă
tated)
brevet de turism
- document eliberat de c
ă
tre autoritatea administra
ţ
iei publice centraleresponsabil
ă
în domeniul turismului, prin care se atest
ă
capacitatea profesional
ă
în domeniul turismuluia persoanelor fizice care asigur
ă
conducerea agen
ţ
iilor de turism
ş
i/sau a structurilor de primireturistice.e)
certificat de clasificare
- document eliberat de c
ă
tre autoritatea administra
ţ
iei publice centraleresponsabil
ă
în domeniul turismului, care reprezint
ă
o form
ă
codificat
ă
de prezentare sintetic
ă
anivelului de confort, a calit
ăţ
ii dot
ă
rilor
ş
i a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primireturistic
ă
. Certificatul de clasificare este înso
ţ
it de fi
ş
a privind încadrarea nominal
ă
a spa
ţ
iilor de cazarepe categorii
ş
i/sau de fi
ş
a privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func
ţ
iuni de alimenta
ţ
iepublic
ă
.f)
filiala/sucursala
agen
ţ
iei de turism au în
ţ
elesul dat de dispozi
ţ
iile Legii nr. 31/1990 privindsociet
ăţ
ile comerciale, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare;g)
licen
ţă
de turism
- document eliberat de c
ă
tre autoritatea administra
ţ
iei publice centraleresponsabil
ă
în domeniul turismului, prin care se atest
ă
capacitatea unei persoane juridice - titularullicen
ţ
ei, de a comercializa servicii turistice în condi
ţ
ii de calitate
ş
i siguran
ţă
pentru turi
ş
ti/consumatorifinali;h)
operator economic
- persoana fizic
ă
autorizat
ă
, întreprinderea individual
ă
sau familial
ă
,societatea comercial
ă
sau alt
ă
persoan
ă
juridic
ă
constituit
ă
conform legii, care desf 
ăş
oar
ă
activit
ăţ
ieconomice specifice agen
ţ
iilor de turism, respectiv este proprietar
ş
i/sau administrator al unei structuride primire turistice;i)
sediul secundar/reprezentan
ţ
a
agen
ţ
iei de turism este punctul de lucru al operatorului economictitular al licen
ţ
ei de turism, în care se desf 
ăş
oar
ă
activit
ăţ
i specifice agen
ţ
iei de turism; j)
structur
ă
de primire turistic
ă
- orice construc
ţ
ie
ş
i/sau amenajare destinat
ă
sau folosit
ă
pentrucazarea turi
ş
tilor, servirii mesei pentru turi
ş
ti, agrementului, transportului special destinat turi
ş
tilor,tratamentului balnear
ş
i de recuperare pentru turi
ş
ti, organiz
ă
rii de conferin
ţ
e
ş
i alte evenimentespeciale, împreun
ă
cu serviciile aferente;k)
structur
ă
de primire turistic
ă
cu func
ţ
iune de alimenta
ţ
ie public
ă
- unit
ăţ
i de alimenta
ţ
iepublic
ă
din incinta structurilor de primire cu func
ţ
iune de cazare, unit
ăţ
ile de alimenta
ţ
ie public
ă
 independente situate în sta
ţ
iuni turistice
ş
i municipii;l)
structur
ă
de primire turistic
ă
cu func
ţ
iune de cazare
- hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri,hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacan
ţă
, campinguri, c
ă
su
ţ
e de tip camping,apartamente
ş
i camere de închiriat, nave fluviale
ş
i maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiunituristice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice, alte unit
ăţ
i cu func
ţ
iuni de cazareturistic
ă
.CAPITOLUL II
Dispozi
ţ
ii generale privind condi
ţ
iile
ş
i criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare
 
 
 ART. 3(1) Structurile de primire turistice cu func
ţ
iuni de cazare se clasific
ă
pe stele
ş
i respectiv, flori încazul pensiunilor agroturistice
ş
i al pensiunilor turistice din mediul rural, în func
ţ
ie de caracteristicileconstructive, dot
ă
rile
ş
i serviciile pe care le ofer
ă
, potrivit criteriilor cuprinse înanexele nr. 1,2,7care fac parte integrant
ă
din prezentele norme.(2) Clasificarea structurilor de primire turistice se realizeaz
ă
de c
ă
tre autoritatea administra
ţ
ieipublice centrale responsabil
ă
în domeniul turismului, în scopul protec
ţ
iei turi
ş
tilor, constituind o form
ă
 codificat
ă
de prezentare sintetic
ă
a nivelului de confort
ş
i a ofertei de servicii.ART. 4Pentru ob
ţ
inerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economiciproprietari
ş
i/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosin
ţă
,la sediul autorit
ăţ
ii administra
ţ
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, declara
ţ
iastandardizat
ă
dat
ă
pe proprie r
ă
spundere, înso
ţ
it
ă
de documenta
ţ
ia complet
ă
, întocmit
ă
potrivitprezentelor norme.ART. 5În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari
ş
i/sauadministratori de structuri de primire turistice depun la sediul autorit
ăţ
ii administra
ţ
iei publice centraleresponsabile în domeniul turismului, o declara
ţ
ie standardizat
ă
dat
ă
pe propria r
ă
spundere, conformmodelului prezentat înanexa nr. 3la prezentele norme, înso
ţ
it
ă
de documenta
ţ
ia cu urm
ă
torul con
ţ
inut:a) certificat constatator, în original sau copie legalizat
ă
, emis de Oficiul Registrului Comer
ţ
ului înbazaLegii nr. 26/1990privind registrul comer
ţ
ului, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare, din care s
ă
rezulte informa
ţ
ii privind datele complete de identificare ale operatoruluieconomic, precum
ş
i informa
ţ
ii referitoare la durata de func
ţ
ionare declarat
ă
, activitatea principal
ă
,activit
ăţ
ile secundare, capitalul social
ş
i activit
ăţ
ile autorizate;b) fi
ş
a privind încadrarea spa
ţ
iilor de cazare pe categorii, conformanexei nr. 4la prezentele norme,dup
ă
caz;c) fi
ş
a privind încadrarea spa
ţ
iilor cu func
ţ
iuni de alimenta
ţ
ie public
ă
conformanexei nr. 5laprezentele norme, dup
ă
caz;ART. 6În vederea preschimb
ă
rii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari
ş
i/sauadministratori de structuri de primire turistice depun la sediul autorit
ăţ
ii administra
ţ
iei publice centraleresponsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare
ş
i fi
ş
ele anexe în original, înso
ţ
ite dedocumentele prev
ă
zute laart. 5.ART. 7În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
ţ
ia reclasific
ă
rii unit
ăţ
ii la un alt tip destructur
ă
sau categorie de clasificare, operatorii economici proprietari
ş
i/sau administratori de structuride primire turistice depun la sediul autorit
ăţ
ii administra
ţ
iei publice centrale responsabile în domeniulturismului, un memoriu justificativ, în situa
ţ
ia solicit
ă
rii unui alt tip de structur
ă
 
ş
i categorie declasificare, certificatul de clasificare înso
ţ
it de fi
ş
ele anexe în original, precum
ş
i documenteleprev
ă
zute laart. 5.ART. 8În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
ţ
ia schimb
ă
rii operatorului economicproprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primire turistice, acesta depune la sediul autorit
ăţ
iiadministra
ţ
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare
ş
i fi
ş
eleanexe în original, precum
ş
i documentele prev
ă
zute laart. 5.ART. 9În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
ţ
ia schimb
ă
rii denumirii structurii de primireturistice, operatorul economic proprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->