Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Ngu Van 7 Cuc Hay

Sang Kien Kinh Nghiem Ngu Van 7 Cuc Hay

Ratings:
(0)
|Views: 79|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Trung Hiếu on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 
1. c¬ së lÝ luËn
Cã thÓ nãi vÊn ®Ò d¹y häc t¸c phÈm v¨n häc thÓ ®Æc trngthÓ lo¹i cho ®Õn nay vÉn cha hÒ cò v× d¹y t¸c phÈm v¨n ch-¬ng theo ®Æc trng thÓ lo¹i lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cÇnthiÕt vµ quan träng. Nã kh¼ng ®Þnh ®îc c¸ch ®i ®óng híngtrong viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi ph¬ng ph¸p néi dung d¹y- häc Ng÷v¨n ë THCS theo ch¬ng tr×nh SGK míi hiÖn nay.Nh chóng ta ®· biÕt SGK Ng÷ v¨n míi hiÖn nay ®îc biªnso¹n theo ch¬ng tr×nh tÝch hîp, lÊy c¸c kiÓu v¨n b¶n lµm n¬ig¾n bã ba ph©n m«n (V¨n- TiÕng ViÖt- TËp lµm v¨n), v× thÕc¸c v¨n b¶n ®îc lùa chän ph¶i võa tiªu biÓu cho c¸c thÓ lo¹i ëc¸c thêi k× lÞch sö v¨n häc, võa ph¶i ®¸p øng tèt cho viÖc d¹yc¸c kiÓu v¨n b¶n trong TiÕng ViÖt vµ TËp lµm v¨n. V× vËy SGK Ng÷ v¨n 7 hiÖn nay cã cÊu tróc theo kiÓu v¨n b¶n, lÊy c¸c kiÓuv¨n b¶n lµm trôc ®ång quy.
ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n THCS c¸cem ®îc häc 6 kiÓu v¨n b¶n: Tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m, lËp luËn,thuyÕt minh vµ ®iÒu hµnh. S¸u kiÓu v¨n b¶n trªn ®îc ph©nhäc thµnh hai vßng ( vßng 1: líp 6-7; vßng 2: líp 8-9) theonguyªn t¾c ®ång t©m cã n©ng cao. ë líp 7 c¸c em häc bakiÓu v¨n b¶n: biÓu c¶m, lËp luËn vµ ®iÒu hµnh. Trong ®ã häck× I chØ tËp trung mét kiÓu v¨n b¶n lµ biÓu c¶m. ChÝnh v×vËy mµ SGK Ng÷ v¨n 7 ®· ®a nh÷ng t¸c phÈm tr÷ t×nh d©ngian ( cô thÓ lµ ca dao- d©n ca) nh»m minh ho¹ cô thÓ, sinh®éng cho kiÓu v¨n b¶n biÓu c¶m gióp c¸c em dÔ dµng tiÕpnhËn ( ®äc, hiÓu, c¶m thô, b×nh gi¸ vÒ ca dao-d©n ca métthÓ lo¹i tr÷ t×nh d©n gian).
.2 .c¬ së thùc tiÔna,VÒ phÝa häc sinh
1
 
 
- Cha thùc thùc sù yªu thÝch ca dao- d©n ca.- Cßn nhÇm, cha ph©n biÖt ®îc ca dao- d©n ca.- Cø thÊy thÓ th¬ 6/8 lµ xÕp vµo ca dao ( c¶ tôc ng÷).- Cha cã kÜ n¨ng ph©n tÝch ca dao, mét lo¹i th¬ d©ngian víi nh÷ng ®Æc trng riªng vÒ thi ph¸p. 
b, VÒ phÝa gi¸o viªn
Cha nghiªn cøu kÜ ®Æc trng thÓ lo¹i cña ca dao- d©n ca. Ph-¬ng ph¸p d¹y ca dao -d©n ca cßn chung chung còng gièng nhph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th¬ tr÷ t×nh.
II- môc ®Ých cña ®Ò tµi
Trong viÖc gi¶ng d¹y ph©n m«n v¨n hiÖn nay kh«ng Ýt gi¸oviªn loay hoay lóng tóng tríc t¸c phÈm nghÖ thuËt vµ tµi liÖu h-íng dÉn ( h×nh nh híng dÉn mét ®êng mµ t¸c phÈm l¹i gîi chogi¸o viªn mét Ên tîng kh¸c). Kh«ng Ýt nh÷ng giê d¹y häc t¸cphÈm v¨n ch¬ng ®· diÔn ra kh¸ bµi b¶n, gi¸o viªn ®· ®i hÕtmét quy tr×nh (theo tr×nh tù c¸c ®Ò môc) mµ ta cha yªn t©mchót nµo, h×nh nh cã mét c¸i g× ®ã s©u th¼m lín lao ë t¸cphÈm … do më nhÇm cöa ngêi d¹y, ngêi häc ®· cha ®i ®Õn ®- îc c¸i ®Ých cuèi cïng. Nguyªn nh©n chÝnh lµ cha x¸c ®Þnh, ch-a t×m hiÓu kÜ ®Æc trng thÓ lo¹i cña t¸c phÈm víi tÝnh chÊt néidung cña nã lµ kh«ng "
chÝnh danh"
vµ ®· kh«ng
"chÝnh danh"
th× viÖc ph©n tÝch cã s¾c s¶o ®Õn ®©u còng chØ lµ vâ®o¸n. ChÝnh v× vËy mµ t«i ®· chän ®Ò tµi nµy víi môc ®Ýchlµ cïng t×m hiÓu vÒ ®Æc trng cña ca dao- d©n ca ®Ó tõ ®ã®Þnh híng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ca dao- d©n ca nh»m c¸ thÓho¸ viÖc häc, ®a häc sinh trë thµnh nh©n tè c¸ nh©n tÝch cùc,chñ ®éng, tù gi¸c tham gia vµo viÖc t×m hiÓu nh÷ng v¨n b¶n2
 
ca dao- d©n ca, kh¸m ph¸ ch©n lÝ vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cñat¸c phÈm. 
III- ®èi t îng nghiªn cøu
 T«i ®· vËn dông chuyªn ®Ò
"§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häcv¨n"
vµ ¸p dông vµo ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ca dao- d©n catrong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 7.
IV- ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu
(1)- T×m hiÓu b»ng c¸ch ®äc, nghiªn cøu tµi liÖu vÒ ph¬ngph¸p gi¶ng d¹y t¸c phÈm v¨n häc theo ®Æc trng thÓ lo¹i. C¸cbµi viÕt cã tÝnh chÊt khoa häc vµ ®· thµnh gi¸o tr×nh gi¶ngd¹y.(2)- Tham kh¶o ý kiÕn còng nh ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c t¸cphÈm thuéc thÓ lo¹i tr÷ t×nh cña ®ång nghiÖp th«ng qua c¸cbuæi häp chuyªn ®Ò, dù giê th¨m líp.(3)- LÊy thùc nghiÖm viÖc gi¶ng d¹y v¨n häc ë trªn líp nh÷ngbµi ca dao- d©n ca ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi giµu gi¸ trÞ nghÖthuËt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ nhËn thøc cña häc sinh, ®Ó tõ ®ãt×m hiÓu nguyªn nh©n rót ra híng rÌn luyÖn häc sinh.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->