Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Z.Wolak - Naukowa Filozofia Koła Krakowskiego

Z.Wolak - Naukowa Filozofia Koła Krakowskiego

Ratings: (0)|Views: 162|Likes:
Za początek istnienia Koła Krakowskiego przyjmuje się datę 26
sierpnia 1936 roku. W tym dniu w Krakowie odbyło się specjalne spo-
tkanie zorganizowane przez ks. Konstantego Michalskiego w ramach
III Polskiego Zjazdu Filozoficznego1. Na spotkanie zaproszono pro-
fesorów filozofii z akademii teologicznych i seminariów duchownych.
Był na nim obecny także Jan Łukasiewicz i przyszli członkowie Koła:
o. Józef Maria Bocheński, Jan Franciszek Drewnowski, ks. Jan Sa-
lamucha i Bolesław Sobociński. Swoje referaty przedstawili Łukasie-
wicz, Salamucha, Drewnowski i Bocheński. Po referatach wywiązała
się dyskusja, która spowodowała opracowanie szerszych odpowiedzi
na postawione zarzuty i wskazane problemy.
Za początek istnienia Koła Krakowskiego przyjmuje się datę 26
sierpnia 1936 roku. W tym dniu w Krakowie odbyło się specjalne spo-
tkanie zorganizowane przez ks. Konstantego Michalskiego w ramach
III Polskiego Zjazdu Filozoficznego1. Na spotkanie zaproszono pro-
fesorów filozofii z akademii teologicznych i seminariów duchownych.
Był na nim obecny także Jan Łukasiewicz i przyszli członkowie Koła:
o. Józef Maria Bocheński, Jan Franciszek Drewnowski, ks. Jan Sa-
lamucha i Bolesław Sobociński. Swoje referaty przedstawili Łukasie-
wicz, Salamucha, Drewnowski i Bocheński. Po referatach wywiązała
się dyskusja, która spowodowała opracowanie szerszych odpowiedzi
na postawione zarzuty i wskazane problemy.

More info:

Categories:Types, Research
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
 ARTYKUŁY 
Z F NXXXVI / 2005, s. 97–122
Zbigniew WOLAK
Wydział Teologiczny PATSekcja w Tarnowie
NAUKOWA FILOZOFIA KOŁA KRAKOWSKIEGO
1. KRÓTKA HISTORIA KOŁA KRAKOWSKIEGO
Za początek istnienia Koła Krakowskiego przyjmuje się datę 26sierpnia 1936 roku. W tym dniu w Krakowie odbyło się specjalne spo-tkanie zorganizowane przez ks. Konstantego Michalskiego w ramachIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego
1
. Na spotkanie zaproszono pro-fesorów filozofii z akademii teologicznych i seminariów duchownych.Był na nim obecny także Jan Łukasiewicz i przyszli członkowie Koła:o. Józef Maria Bocheński, Jan Franciszek Drewnowski, ks. Jan Sa-lamucha i Bolesław Sobociński. Swoje referaty przedstawili Łukasie-wicz, Salamucha, Drewnowski i Bocheński. Po referatach wywiązałasię dyskusja, która spowodowała opracowanie szerszych odpowiedzina postawione zarzuty i wskazane problemy. Materiały z tego spotka-nia zamieszczono w 15. tomie „Studia Gnesnensia” zatytułowanym
 Myśl katolicka wobec logiki współczesnej 
. Koło Krakowskie działałoprzez krótki czas, wybuch wojny utrudnił jego prace, a śmierć Sala-muchy, potem emigracja Bocheńskiego zakończyły wspólne działania.Ich kontynuacją była niewątpliwie indywidualna twórczość pozosta-
UWAGA: T
ekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycz-nych; możliwe więc pewne ędy, których sygnalizacja jest mile widziana(obi@opoka.org). Tekst elektroniczny posiada odrębną numerację stron.
1
Na temat historii Koła Krakowskiego por.: J. M. Bocheński,
Wspomnienia
, Kra-ków 1993, s. 120–126; Z. Wolak,
Zarys historii Koła Krakowskiego
, [w:]
Logikai metafilozofia
, [red.] Z. Wolak, Biblos — Tarnów, OBI — Kraków 1995, s. 79–84.
 
2
Z WOLAK
łych przy życiu członków, w szczególności długa i bogata twórczośćlogiczno–filozoficzna Bocheńskiego uczyniła go najbardziej znanymczłonkiem Koła.Spotkanie krakowskie było raczej publiczną manifestacją prezen-towanej grupy, gdyż jej członkowie znali się wcześniej, często się spo-tykali i współpracowali ze sobą. Bocheński liczy czas istnienia Kołana około 7 lat, od momentu nawiązania przyjaźni z Salamuchą dowybuchu II Wojny Światowej. Pisał o tym: „Ja sam zyskałem jednąz najlepszych przyjaźni, jakie mi się zdarzało pozyskać”
2
. Kim byliczłonkowie Koła Krakowskiego? O. Józef Maria Bocheński — domi-nikanin, doktor filozofii i teologii, był profesorem logiki w rzymskimAngelicum. Ks. Jan Salamucha po uzyskaniu doktoratu z filozofii naUniwersytecie Jagiellońskim i po studiach na rzymskim uniwersytecieGregorianum, pracował jako profesor filozofii w warszawskim semina-rium duchownym. Po uzyskaniu habilitacji został docentem, a potemprofesorem filozofii chrześcijańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Jan Franciszek Drewnowski był uczniem Kotarbińskiego, a pracował jako redaktor i wydawca „Rocznika Handlu i Przemysłu”. Z Salamu-chą spotykał się na wykładach z logiki u Leśniewskiego. Spotkania tei współpraca przyczyniły się do jego nawrócenia religijnego
3
. Wszy-scy trzej byli ludźmi o ciekawych życiorysach, poszukującymi prawdyi sensu życia, a jednocześnie dobrze przygotowanymi do pracy na-ukowej, w której osiągali bardzo wysoki poziom i doskonałe wyniki.Czwartym członkiem Koła był Bolesław Sobociński, asystent na Uni-wersytecie Warszawskim, zajmował się głównie logiką formalną. Brałon udział we wszystkich spotkaniach, ale nie publikował prac z za-kresu filozofii. Pracował twórczo w logice i w Kole Krakowskim byłekspertem od zagadnień logicznych.Głównym przedmiotem zainteresowania tej grupy filozofów byłametodologia filozofii i teologii. Chcieli oni w tych dziedzinach re-alizować poszerzony nieco program Łukasiewicza dotyczący odnowy
2
J. M. Bocheński,
Wspomnienia
, dz. cyt., s. 126.
3
Ciekawa jest też historia wiary Bocheńskiego, który — jak wyznał — nawróciłsię dopiero w seminarium.
 
NAUKOWA FILOZOFIA KOŁA KRAKOWSKIEGO
3filozofii przy pomocy najściślejszych metod wypracowanych przez lo-gikę matematyczną. Próbowali podjąć się zadania naprawy języka to-mistycznego, który na skutek odejścia od tej ścisłości, jaką znajdu- jemy u św. Tomasza, zatracił wiele ze swej jasności. Ponadto rozwójlogiki sprawił, że filozofie, które z niej korzystały, były o wiele bliż-sze tym ideałom naukowości, które przyświecały także tomizmowi.Troska o odnowienie filozofii i teologii chrześcijańskiej wyraziła sięu filozofów Koła w różnorakich kierunkach badań; spróbuję wyróżnićnajważniejsze wątki tych badań.
 2. ISTOTA LOGIKI MATEMATYCZNEJ 
Tomizm od samego początku był filozofią racjonalną, stojącąw opozycji nie do empiryzmu, lecz irracjonalizmu. Ko Krakow-skie starało się wykazać, że w naszych czasach koniecznym warun-kiem utrzymania tej racjonalności jest znajomość i posługiwanie sięlogiką matematyczną. Argumentacja szła w różnych kierunkach. Bo-cheński podawał przykłady z historii, które dowodziły istnienia tra-dycji ścisłości w myśli chrześcijańskiej
4
. Zwrócił on uwagę na to,że myśl katolicka nie jest luźnym zbiorem poczynań poszczególnychmyślicieli, ale jest „organicznym ciągiem, kontynuacją tego samegokierunku”. Tworzy ona pewien system, który przez wieki doskonaliswoje prawdy, sposób ich wyrażania i metody ich osiągania. Bada- jąc jakiekolwiek zagadnienie musimy sięgać do historii, podobnie jestz zagadnieniem ścisłości. Najpierw jednak należy możliwie jasno zde-finiować problem, którym chcemy się zajmować. Bocheński definiujeścisłość, warto przytoczyć tę definicję, gdyż oddaje ona rozumienieścisłości, jakim posługiwali się wszyscy członkowie Koła:„Ścisłym nazywamy sposób mówienia, w którym obowiązują na-stępujące zasady: Jeśli chodzi o użyte słowa, mają one być bądź nie-dwuznacznymi znakami prostych rzeczy, cech, doznań itp., bądź teżbyć na gruncie poprawnie sformułowanych dyrektyw za pomocą takich
4
Por.: I. M. Bocheński,
Tradycja myśli katolickiej a ścisłość 
, [w:]
Myśl katolickawobec logiki współczesnej 
, „Studia Gnesnensia” 15, Poznań 1937, s. 27–34.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->