Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
80. - 10.a

80. - 10.a

Ratings: (0)|Views: 433|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE_____________________________________________________________________N a c r tPRIJEDLOGZAKONA O IZMJENIZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA_____________________________________________________________________Zagreb, velja
č
a 2013.
 
 KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENIZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicimasadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4. to
č
ki 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
 Prava, obveze i odgovornosti državnih službenika ure
đ
eni su Zakonom o državnimslužbenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011., 49/2011,150/2011. i 34/2012) te provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona. Napitanja koja nisu ure
đ
ena Zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom,uredbama Vlade Republike Hrvatske ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava izakona ili kolektivnim ugovorom, primjenjuju se op
ć
i propisi o radu.Pla
ć
e državnih službenika i namještenika ure
đ
uju se zakonom i na temelju zakonadonesenim propisima. Sukladno
č
lanku 144. stavku 1. i 2. Zakona o državnim službenicima,na pla
ć
e državnih službenika i namještenika primjenjuju se odredbe
č
lanaka 108. do 112.Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/2001).
 
Premanavedenim odredbama pla
ć
u državnog službenika, odnosno namještenika
č
ini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspore
đ
en i osnovice za izra
č
un pla
ć
e, uve
ć
an za 0,5% za svaku navršenu godinu radnogstaža.Osnovica za izra
č
un pla
ć
e utvr
đ
uje se kolektivnim ugovorom. Polazišta za utvr
đ
ivanjeosnovice su prijedlog prora
č
una za sljede
ć
u godinu, sporazum o politici pla
ć
a i prosje
č
namjese
č
na ispla
ć
ena bruto pla
ć
a zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, kojuutvr
đ
uje Državni zavod za statistiku i objavljuje u „Narodnim novinama“. Ako osnovica zaizra
č
un pla
ć
e ne bude utvr
đ
ena do donošenja državnog prora
č
una, osnovicu utvr
đ
uje Vlada.Koeficijenti složenosti poslova državnih službenika i namještenika utvr
đ
eni suUredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi(Narodne novine, broj 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003,197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008,32/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/12,78/2012, 82/2012, 100/2012 i 124/2012).U
č
lanku 151.a Zakona o državnim službenicima utvr
đ
eni su koeficijenti za izra
č
unpla
ć
e rukovode
ć
ih državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz
č
lanka 74.a togaZakona u prijelaznom razdoblju, do stupanja na snagu posebnog zakona kojim
ć
e se ureditipla
ć
e i druga materijalna prava državnih službenika. U
č
lanku 74.a Zakona utvr
đ
ena su radnamjesta rukovode
ć
ih državnih službenika: glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda,zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija,ravnatelja ureda Vlade, predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, ravnatelja ureda, agencija,direkcija i drugih stru
č
nih službi koje Vlada osniva uredbom te predstojnika ureda državneuprave u jedinicama podru
č
ne (regionalne) samouprave. Navedene službenike imenuje i
 
razrješava Vlada na prijedlog
č
elnika tijela, na temelju javnog natje
č
aja, na razdoblje od
č
etirigodine.Nakon višegodišnjeg uzastopnog gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti i padanezaposlenosti, jak utjecaj globalne gospodarske i financijske krize tijekom protekle trigodine, preokrenuo je trend makroekonomskih kretanja. Pad bruto doma
ć
eg proizvodaizravno je utjecao na gašenje radnih mjesta u realnom sektoru i nagli porast stopenezaposlenosti. Krajem 2010. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanjeevidentirano je oko 260.000 nezaposlenih osoba koje su prethodno bile u radnom odnosu. Kaoposljedica negativnog gospodarskog rasta u 2010. godini i nedovoljnog gospodarskog rasta u2011. godini, ukupna zaposlenost, a kako je odre
đ
uje anketa radne snage, nastavila je opadati.Prema podacima Eurostata, stopa zaposlenosti stanovništva u dobi od 15. do 64. godine pala je s 57,8% u 2008. na 52,4% u 2011. godini. Obzirom da se nisu ostvarila procijenjena iplanirana makroekonomska kretanja, ve
ć
je utjecaj gospodarske i financijske krize uRepublici Hrvatskoj dodatno oja
č
ao, zbog
č
ega je indeks stope rasta bruto doma
ć
eg proizvodaponovno negativan i ponovno utje
č
e na pad zaposlenosti, u cilju neophodne fiskalne štednje ifiskalne održivosti sustava državnih i javnih službi, te o
č
uvanja radnih mjesta i punezaposlenosti u vrijeme recesije, nužno je smanjiti troškove rada u državnim i javnimslužbama na svim razinama.Slijedom navedenog, ovim se Zakonom predlaže se izmjena
č
lanaka 151.a Zakona održavnim službenicima, kojom se utvr
đ
uju koeficijenti za izra
č
un pla
ć
e rukovode
ć
ih državnihslužbenika manji za 3% od sadašnjih koeficijenata.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA
Primjena ovoga Zakona ne
ć
e zahtijevati dodatna sredstva u Državnom prora
č
unuRepublike Hrvatske.Utvr
đ
ivanje novih koeficijenata za izra
č
un pla
ć
e rukovode
ć
ih državnih službenikautjecat
ć
e na smanjenje troškova Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za zaposlene udržavnim službama odnosno postizanje odgovaraju
ć
ih ušteda.
IV. PRIJEDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU
Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno
č
lanku 159.Poslovnika Hrvatskoga sabora, a to su osobito opravdani državni razlozi, odnosno potreba dase u uvjetima gospodarske i financijske krize, te njenog negativnog utjecaja na fiskalnu održivostdržavnog prora
č
una i na zaposlenost, smanjenjem troškova rada o
č
uva što ve
ć
i broj radnihmjesta u državnim službama.
V. TEKST KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM
Uz prijedlog za donošenje ovoga Zakona dostavlja se Kona
č
ni prijedlog zakona oizmjeni Zakona o državnim službenicima, s obrazloženjem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->