Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
80. - 7

80. - 7

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEKONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMAI DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONAZagreb, ožujak 2013.
 
 
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMAI DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA
Č
lanak 1.
U Prekršajnom zakonu (Narodne novine, broj 107/2007)
č
lanak 1. mijenja se i glasi:„Prekršaji i prekršajnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se takopovre
đ
uje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajam
č
ene izašti
ć
ene Ustavom Republike Hrvatske, me
đ
unarodnim pravom i zakonima
č
ija zaštita nijemogu
ć
a bez prekršajnopravnog sankcioniranja, a njihova se zaštita ne ostvarujekaznenopravnom prisilom.“.
Č
lanak 2.
Iza
č
lanka 1. dodaje se
č
lanak 1.a koji glasi:
Č
lanak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe uskla
đ
ene sa sljede
ć
im aktima Europske unije:-
 
Direktivom 2010/64 od 20. listopada 2010. o pravu na tuma
č
enje i prijevod u kaznenompostupku,-
 
Direktivom 2012/13/EU od 22. svibnja 2012. o pravu na informaciju u kaznenompostupku.“.
Č
lanak 3.
Naslov iznad
č
lanka 3. i
č
lanak 3. mijenjaju se i glase:„Na
č
elo primjene blažeg propisa i vremensko važenje prekršajnog zakonodavstva 
Č
lanak 3.(1) Prema po
č
initelju se primjenjuje propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je prekršajpo
č
injen.(2) Ako se propis nakon po
č
injenja prekršaja, a prije donošenja pravomo
ć
ne odluke oprekršaju, izmijeni jedanput ili više puta, primijenit
ć
e se propis koji je najblaži za po
č
initelja.(3) Ako se u slu
č
ajevima iz stavka 2. ovog
č
lanka izmijeni naziv ili opis prekršaja ili izmijeninaziv propisa, sud
ć
e ispitati postoji li pravni kontinuitet tako da
č
injeni
č
no stanje podvedepod bi
ć
e odgovaraju
ć
eg prekršaja iz novog propisa pa ako utvrdi da postoji, primijenit
ć
epropis koji je blaži za po
č
initelja. Nema prekršaja ako pravni kontinuitet ne postoji.(4) Izmijeni li se propis za vrijeme trajanja po
č
injenja prekršaja, primijenit
ć
e se propis koji jebio na snazi u vrijeme dovršenja radnje.
 
2(5) Propis koji je na snazi samo za unaprijed odre
đ
eno vrijeme ili unaprijed odredivo vrijeme,primijenit
ć
e se na prekršaj po
č
injen u tom vremenu i nakon njegova prestanka važenja akotim propisom nije druk
č
ije propisano.“.
Č
lanak 4.
Naslov iznad
č
lanka 10. i
č
lanak 10. mijenjaju se i glase:„Isklju
č
enje primjene prekršajnog zakonodavstva u posebnim slu
č
ajevima
Č
lanak 10.Ako je protiv po
č
initelja prekršaja zapo
č
eo kazneni postupak zbog kaznenog djela kojim jeobuhva
ć
en i prekršaj, ne može se za taj prekršaj pokrenuti prekršajni postupak, a ako jepostupak pokrenut ne može se dalje voditi.“.
Č
lanak 5.
Č
lanak 12. mijenja se i glasi:„(1) Prekršajno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se na svakoga tko po
č
iniprekršaj na njezinu podru
č
 ju.(2) Posebnim zakonom može se propisati primjena prekršajnog zakonodavstva RepublikeHrvatske i u prostoru mora u kojem Republika Hrvatska ima odre
đ
ena suverena prava i pravo jurisdikcije.(3) Za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samoupraveprekršajni
ć
e se postupak voditi ako je prekršaj po
č
injen na podru
č
 ju te jedinice lokalne ipodru
č
ne (regionalne) samouprave.“.
Č
lanak 6.
Naslov iznad
č
lanka 13. i
č
lanak 13. mijenjaju se i glase:„ZastaraZastara prekršajnog progona
Č
lanak 13.(1) Prekršajni progon zastarijeva nakon
č
etiri godine.(2) Prekršajni progon zastarijeva nakon tri godine za prekršaje za koje je ovlašteni tužiteljobavezan izdati prekršajni nalog.(3) Propisi o zastari odnose se i na stegovno kažnjavanje tijekom prekršajnog postupka.“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->