Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
80. - 22

80. - 22

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora (Narodnenovine, broj 28/1996), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______ 2013. godinedonijela
O D L U K Uo pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu izme
đ
u Republike Hrvatske iMe
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvojaI.
Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Ugovora o zajmu izme
đ
u Republike Hrvatske iMe
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (u daljnjem tekstu:Ugovor o zajmu).
II.
Republika Hrvatska primljena je u punopravno
č
lanstvo Me
đ
unarodne banke za obnovu irazvoj (u daljnjem tekstu: IBRD) 25. velja
č
e 1993. godine. Republika Hrvatska je od tada do danassklopila s IBRD-om 52 ugovora za 35 dugoro
č
na javna zajma i 17 zajmova uz državno jamstvo i jedanpredujam zajma, u ukupnom iznosu oko 2,4 milijarde eura.Prema iznosu odobrenih zajmova i pruženoj tehni
č
koj pomo
ć
i u obliku darovnica, u ukupnomiznosu preko 52,9 milijuna eura, IBRD predstavlja najzna
č
ajniji izvor strane financijske potpore kojapridonosi ukupnom razvoju Republike Hrvatske.
III.
Sklapanje Ugovora o zajmu za Drugi projekt tehnologijskog razvoja predlaže se kako bi sepodržalo Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova Europske unije u sektoru istraživanja i inovacija nana
č
in da se osposobe odabrane organizacije javnog sektora i potakne potražnja za tim sredstvima izposlovne i znanstvene zajednice. Predloženi projekt obuhva
ć
ao bi dvije glavne komponente:Komponenta A. – Izgradnja kapaciteta za apsorpciju fondova Europske unije i Komponenta B. –Programi istraživanja i inovacija.Ukupna vrijednost predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja iznosi 24.000.000EUR. Projekt
ć
e se financirati iz sredstava Državnog prora
č
una u iznosu od 4.000.000 EUR isredstvima Zajma u iznosu od 20.000.000 EUR.
IV.
Prihva
ć
a se Nacrt Ugovora o zajmu kao osnova za vo
đ
enje pregovora.Nacrt Ugovora o zajmu iz stavka I. ove to
č
ke, sastavni je dio ove Odluke.
V.
Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u slijede
ć
em sastavu:
 
2
1.
 
Pomo
ć
nik ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta – voditeljizaslanstva;2.
 
Na
č
elnica Sektora za razvoj znanosti i tehnologije u Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta3.
 
Na
č
elnica Sektora za me
đ
unarodnu suradnju, EU programe i projekte u Ministarstvuznanosti, obrazovanja i sporta4.
 
Voditeljica Službe za znanstvene i tehnologijske projekte u Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta5.
 
Predstavnik Sektora za ljudske potencijale i pravne poslove u Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta6.
 
Voditelj Jedinice za provedbu projekta u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta7.
 
Č
lan Povjerenstva za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomo
ć
znanja“8.
 
Voditeljica Fonda „Jedinstvo uz pomo
ć
znanja“9.
 
Ravnatelj Poslovno- inovacijske agencije Republike Hrvatske10.
 
Voditeljica odjela za programe konkurentnosti i zapošljavanja, Uprava za strateškoplaniranje u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije11.
 
Voditeljica Odjela za me
đ
unarodne financijske institucije, Sektor za Europsku uniju ime
đ
unarodne financijske odnose u Ministarstvu financijaTroškovi za rad izaslanstva obuhva
ć
aju troškove vo
đ
enja pregovora. Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta osigurat
ć
e pokrivanje troškova za vo
đ
enje pregovora za svoje predstavnike, tepredstavnike Poslovno- inovacijske agencije Republike Hrvatske i Fonda „Jedinstvo uz pomo
ć
 znanja“, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo financija zasvoje predstavnike.Ovlaš
ć
uje se voditelj izaslanstva, pomo
ć
nik ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja isporta da, u ime izaslanstva Republike Hrvatske, potpiše zapisnik s pregovora i ostalu potrebnudokumentaciju.
VI.
Ovlaš
ć
uje se ministar financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Ugovor o zajmu.
VII.
Izvršavanje Ugovora o zajmu zahtijeva osiguranje financijskih sredstava u državnomprora
č
unu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva financija za otplatu glavnice zajma i pla
ć
anjekamata koje u ratama dospijevaju dva puta godišnje (15. svibnja i 15. studenog) do 2022. godine.Po
č
etna naknada bit
ć
e pla
ć
ena iz sredstava Zajma. Povla
č
enje Zajma predvi
đ
eno je u Državnomprora
č
unu za 2013. - 2015. godinu.
VIII.
Ugovor o zajmu ne zahtjeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ih zakona, ali sukladno
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora podliježe potvr
đ
ivanju Hrvatskogsabora.Klasa:Ur. broj:Zagreb, PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
 
3
OBRAZLOŽENJE
Me
đ
unarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Predujam zapripremu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II), u iznosu od 1.552.000 USD, kao podrškupripremi predloženog projekta
č
iji je cilj poticanje tehnologijskog razvoja i inovacija u RepubliciHrvatskoj u svrhu njihove komercijalne primjene i razvoja gospodarskih aktivnosti. Ugovor oPredujmu potpisan je 30. travnja 2012. godine.Predloženi Drugi projekt tehnologijskog razvoja (Projekt) temeljen je na dosadašnjoj uspješnojsuradnji i dovršenju Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (STP), uspješno završenog 31. svibnja2011, koji je rezultirao razvojem hrvatskog nacionalnog inovacijskog sustava, posebno poboljšanjemkapaciteta javnih istraživa
č
kih organizacija za komercijalizaciju rezultata istraživanja. Planirano je daDrugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) nastavi dvostruki pristup STP-a, kombiniraju
ć
i tehni
č
kupomo
ć
(TA) javnom sektoru i financiranje programa koji podržavaju R&D u malim i srednjimpoduze
ć
ima te javnim istraživa
č
kim institucijama (pod-financiranje), s naglaskom na pripremuHrvatske za u
č
inkovitu apsorpciju strukturnih fondova Europske unije.Ukupna vrijednost predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja iznosi 24.000.000 EUR.Projekt
ć
e se financirati iz sredstava Državnog prora
č
una u iznosu od 4.000.000 EUR i sredstvimaZajma u iznosu od 20.000.000 EUR. Razvojni je cilj Projekta podržati Hrvatsku u apsorpciji fondovaEuropske unije u sektoru istraživanja i inovacija na na
č
in da se osposobe odabrane organizacije javnogsektora i potakne potražnja za tim sredstvima iz poslovne i znanstvene zajednice.Korisnici projekta uklju
č
uju: (a) tvorce politika u sektoru istraživanja i inovacija – posebiceMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Fond jedinstvo uz pomo
ć
znanja (UKF) tePoslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO); kao i (b) druge organizacije iz sektoraistraživanja i inovacija, uklju
č
uju
ć
i mala i srednja poduze
ć
a uklju
č
ena u aktivnosti istraživanja iinovacija te
start-up
poduze
ć
a temeljena na znanju, istraživa
č
e iz nacionalnih i stranih institucija zaistraživanja i razvoj te urede za prijenos tehnologije (UPT) hrvatskih sveu
č
ilišta i istraživa
č
kihinstituta.Predvi
đ
eno trajanje Drugog projekta tehnologijskog razvoja je do srpnja 2017. godine.
To
č
ka I.
To
č
kom I. propisuje se temelj za sklapanje Ugovora o zajmu izme
đ
u Republike Hrvatske iMe
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja
To
č
ka II.
To
č
kom II. ove Odluke opisan je dosadašnji tijek ulaganja Svjetske banke u razvoj RepublikeHrvatske temeljem dugoro
č
nih javnih zajmova, zajmova uz državno jamstvo i darovnica. Drugiprojekt tehnologijskog razvoja je dugoro
č
ni javni zajam, iz sredstava kojega se planira financiratiznanstveni i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a s ciljemstvaranja održivog sustava znanosti i tehnologije. Drugi projekt tehnologijskog razvoja svojevrsni jenastavak projekta tehnologijskog razvoja koji se provodio od, kombiniraju
ć
i tehni
č
ku pomo
ć
(TA) javnom sektoru i financiranje programa koji podržavaju R&D u malim i srednjim poduze
ć
ima te javnim istraživa
č
kim institucijama (pod-financiranje), s naglaskom na pripremu Hrvatske zau
č
inkovitu apsorpciju strukturnih fondova Europske unije.
To
č
ka III, odjeljak I.
Cilj drugog projekta tehnologijskog razvoja jest pove
ć
anje apsorpcijskih kapaciteta RepublikeHrvatske za bespovratna sredstava iz strukturnih fondova Europske unije s ciljem razvoja sustavaznanosti, istraživanja i inovacija. Sredstava iz zajma namijenjena su primarno ciljanom financiranju

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->