Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OPANAF_700_2012

OPANAF_700_2012

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by VIOLETA
vector fiscal
vector fiscal

More info:

Published by: VIOLETA on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
1
AGEN
Ț
IA
 
NA
Ț
IONAL
Ă
DE
 
ADMINISTRARE
 
FISCAL
Ă
ORDIN
 
NR.
 
700
 
pentru
 
aprobarea
 
Procedurii
 
de
 
modificare,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
vectorului
 
fiscal
 
cu
 
privire
 
la
 
TVA,
 
precum
ş
i
 
a
 
modelului
ş
i
 
con
ț
inutului
 
unor
 
formulare
 
 În
 
temeiul
 
art.12
 
alin.(3)
 
din
 
Hot
ă
rârea
 
Guvernului
 
nr.109/2009
 
privind
 
organizarea
ş
i
 
func
ț
ionarea
 
Agen
ț
iei
 
Na
ț
ionale
 
de
 
Administrare
 
Fiscal
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
 În
 
temeiul
 
art.153
ş
i
 
art.153
1
 
din
 
Legea
 
nr.571/2003
 
privind
 
Codul
 
fiscal,
 
cu
 
modific
ă
rile
 ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
al
 
art.7,
 
art.78
 
alin.(3)
ş
i
 
art.228
 
alin.(2)
ş
i
 
(2
1
)
 
din
 
Ordonan
ț
a
 
Guvernului
 
nr.92/2003
 
privind
 
Codul
 
de
 
procedur
ă
fiscal
ă
,
 
republicat
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
pre
ş
edintele
 
Agen
ț
iei
 
Na
ț
ionale
 
de
 
Administrare
 
Fiscal
ă
emite
 
urm
ă
torul:
 
O
 
R
 
D
 
I
 
N
 
Art.1
Se
 
aprob
ă
Procedura
 
de
 
modificare,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
vectorului
 
fiscal
 
cu
 
privire
 
la
 
TVA,
 
prev
ă
zut
ă
 în
 
Anexa
 
nr.1.
 
Art.2
Se
 
aprob
ă
modelul
ş
i
 
con
ț
inutul
 
urm
ă
toarelor
 
formulare:
 
a)
 
„Notificare
 
privind
 
 înregistrarea,
 
din
 
oficiu,
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA”,
 
prev
ă
zut
ă
 în
 
Anexa
 
nr.2;
 
b)
 
„Decizie
 
privind
 
 înregistrarea,
 
din
 
oficiu,
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA”,
 
prev
ă
zut
ă
 în
 
Anexa
 
nr.3;
 
c)
 
„Decizie
 
privind
 
anularea,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA”,
 
prev
ă
zut
ă
 în
 
Anexa
 
nr.4;
 
d)
 
„Decizie
 
pentru
 
 îndreptarea
 
erorilor
 
materiale
 
privind
 
 înregistrarea,
 
din
 
oficiu,
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA/anularea,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA”,
 
prev
ă
zut
ă
 în
 
Anexa
 
nr.5.
 
Art.3
Caracteristicile
 
de
 
tip
ă
rire,
 
modul
 
de
 
difuzare,
 
de
 
utilizare
ş
i
 
de
 
arhivare
 
a
 
formularelor
 
men
ț
ionate
 
la
 
art.2
 
sunt
 
prev
ă
zute
 
 în
 
Anexa
 
nr.6.
 
Art.4
 Înregistrarea,
 
din
 
oficiu,
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA
 
a
 
unei
 
persoane
 
impozabile
 
se
 
consider
ă
valabil
ă
 începând
 
cu:
 
a)
 
data
 
reactiv
ă
rii
 
contribuabilului
 
prin
 
decizia
 
organului
 
fiscal
 
competent;
 
b)
 
data
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
registrul
 
comer
ț
ului
 
a
 
men
ț
iunii
 
privind
 
reluarea
 
activit
ăț
ii;
 
c)
 
data
 
comunic
ă
rii
 
deciziei
 
privind
 
 înregistrarea,
 
din
 
oficiu,
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA,
 
pentru
 
alte
 
situa
ț
ii
 
decât
 
cele
 
prev
ă
zute
 
la
 
lit.
 
a)
ş
i
 
b).
 
Art.
 
5
(1)
 
Anularea,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA
 
a
 
contribuabililor
 
se
 
efectueaz
ă
:
 
a)
 
de
 
la
 
data
 
declar
ă
rii
 
ca
 
inactivi,
 
 în
 
condi
ț
iile
 
legii;
 
b)
 
de
 
la
 
data
 
 înscrierii
 
men
ț
iunii
 
privind
 
inactivitatea
 
temporar
ă
 în
 
registrul
 
comer
ț
ului;
 
c)
 
de
 
la
 
data
 
comunc
ă
rii
 
deciziei
 
de
 
anulare
 
a
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
TVA
 
de
 
c
ă
tre
 
organul
 
fiscal,
 
 în
 
situa
ț
ia
 
 în
 
care
 
asocia
ț
ii/administratorii
 
persoanei
 
impozabile
 
sau
 
persoana
 
impozabil
ă
 îns
ăş
i
 
au
 
 înscrise
 
 în
 
cazierul
 
fiscal
 
infrac
ț
iuni
ş
i/sau
 
faptele
 
prev
ă
zute
 
la
 
art.2
 
alin.(2)
 
lit.a)
 
din
 
Ordonan
ț
a
 
Guvernului
 
nr.75/2001
 
privind
 
organizarea
ş
i
 
func
ț
ionarea
 
cazierului
 
fiscal,
 
republicat
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare;
 
d)
 
de
 
la
 
data
 
de
 
1
 
august
 
sau
 
1
 
februarie,
 
dup
ă
caz,
 
pentru
 
persoanele
 
impozabile
 
care
 
utilizeaz
ă
luna
 
sau
 
trimestrul
 
ca
 
perioad
ă
fiscal
ă
la
 
TVA
ş
i
 
care,
 
 în
 
semestrul
 
calendaristic
 
anterior,
 
nu
 
au
 
depus
 
niciun
 
decont
 
de
 
TVA;
 
 
2
e)
 
de
 
la
 
data
 
de
 
1
 
februarie
 
sau
 
1
 
august,
 
dup
ă
caz,
 
pentru
 
persoanele
 
impozabile
 
care
 
utilizeaz
ă
luna
 
sau
 
trimestrul
 
ca
 
perioad
ă
fiscal
ă
la
 
TVA
ş
i
 
care,
 
 în
 
deconturile
 
aferente
 
celor
 
6
 
luni
 
sau
 
celor
 
2
 
trimestre,
 
dup
ă
caz,
 
din
 
semestrul
 
calendaristic
 
anterior,
 
nu
 
au
 
declarat
 
achizi
ț
ii
 
de
 
bunuri/servicii
ş
i
 
nici
 
livr
ă
ri
 
de
 
bunuri/prest
ă
ri
 
de
 
servicii,
 
realizate
 
 în
 
cursul
 
acestor
 
perioade
 
de
 
raportare.
 
Art.6
 
 –
 
(1)
 
Referirile
 
la
 
Codul
 
fiscal
 
din
 
cuprinsul
 
prezentului
 
ordin
 
reprezint
ă
trimiteri
 
la
 
titlul
 
VI
 
"Taxa
 
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
"
 
al
 
Legii
 
nr.571/2003
 
privind
 
Codul
 
fiscal,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare,
 
iar
 
referirile
 
la
 
normele
 
metodologice
 
reprezint
ă
trimiteri
 
la
 
Normele
 
Metodologice
 
de
 
aplicare
 
a
 
Titlului
 
VI
 
din
 
Codul
 
fiscal,
 
aprobate
 
prin
 
Hot
ă
rârea
 
Guvernului
 
nr.44/2004,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare.
 
(2)
 
Referirile
 
la
 
Codul
 
de
 
procedur
ă
fiscal
ă
reprezint
ă
trimiteri
 
la
 
Ordonan
ț
a
 
Guvernului
 
nr.92/2003
 
privind
 
Codul
 
de
 
procedur
ă
fiscal
ă
,
 
republicat
ă
,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare.
 
Art.7
Anexele
 
1
6
 
fac
 
parte
 
integrant
ă
din
 
prezentul
 
ordin.
 
Art.8
Prezentul
 
ordin
 
se
 
public
ă
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
al
 
României,
 
Partea
 
I.
 
Art.9
 
 –
 
La
 
data
 
intr
ă
rii
 
 în
 
vigoare
 
a
 
prezentului
 
ordin,
 
se
 
abrog
ă
Ordinul
 
pre
ş
edintelui
 
Agen
ț
iei
 
Na
ț
ionale
 
de
 
Administrare
 
Fiscal
ă
nr.1786/2010,
 
publicat
 
 în
 
Monitorul
 
Oficial
 
al
 
României,
 
Partea
 
I,
 
nr.292
 
din
 
05
 
mai
 
2010,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare.
 
Art.10
Direc
ț
ia
 
general
ă
proceduri
 
pentru
 
administrarea
 
veniturilor,
 
Direc
ț
ia
 
general
ă
de
 
tehnologia
 
informa
ț
iei
ş
i
 
Direc
ț
ia
 
general
ă
de
 
administrare
 
a
 
marilor
 
contribuabili,
 
precum
ş
i
 
direc
ț
iile
 
generale
 
ale
 
finan
ț
elor
 
publice
 
 jude
ț
ene
ş
i
 
a
 
municipiului
 
Bucure
ş
ti
 
vor
 
lua
 
m
ă
suri
 
pentru
 
ducerea
 
la
 
 îndeplinire
 
a
 
prevederilor
 
prezentului
 
ordin.
 
Emis
 
la
 
Bucure
ş
ti,
 
 în
 
data
 
de
 
11.05.2012
 
P
 
R
 
E
Ş
E
 
D
 
I
 
N
 
T
 
E,
 
Ş
ERBAN
 
POP
 
 
3
Anexa
 
nr.1
 
P
 
R
 
O
 
C
 
E
 
D
 
U
 
R
 
A
 
de
 
modificare,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
vectorului
 
fiscal
 
cu
 
privire
 
la
 
TVA
 
Capitolul
 
I
 
Dispozi
ț
ii
 
generale
 
1.
 
Procedura
 
de
 
modificare,
 
din
 
oficiu,
 
a
 
vectorului
 
fiscal
 
cu
 
privire
 
la
 
TVA
 
se
 
aplic
ă
de
 
c
ă
tre
 
compartimentul
 
cu
 
atribu
ț
ii
 
 în
 
domeniul
 
 înregistr
ă
rii
 
fiscale,
 
denumit
 
 în
 
continuare
 
compartiment
 
de
 
specialitate,
 
din
 
cadrul
 
organului
 
fiscal
 
competent.
 
2.
 
Organul
 
fiscal
 
competent
 
este
 
organul
 
fiscal
 
 în
 
c
ă
rui
 
raz
ă
teritorial
ă
 î 
ş
i
 
are
 
domiciliul
 
fiscal
 
persoana
 
impozabil
ă
sau
 
 în
 
eviden
ț
a
 
c
ă
ruia
 
aceasta
 
se
 
afl
ă
 înregistrat
ă
ca
 
pl
ă
titor
 
de
 
impozite
ş
i
 
taxe,
 
sau
 
din
 
cadrul
 
organului
 
fiscal
 
stabilit
 
potrivit
 
art.36
 
alin.(3)
 
din
 
Codul
 
de
 
procedur
ă
fiscal
ă
,
 
pentru
 
persoanele
 
impozabile
 
care
 
nu
 
sunt
 
stabilite
 
 în
 
România
 
conform
 
art.125
1
 
alin.(2)
 
din
 
Codul
 
fiscal,
 
dup
ă
caz.
 
3.
 
 În
 
sensul
 
prezentului
 
ordin,
 
prin
 
conduc
ă
torul
 
unit
ăț
ii
 
fiscale
 
se
 
 în
ț
elege,
 
dup
ă
caz:
 
a)
 
directorul
 
general
 
al
 
Direc
ț
iei
 
generale
 
de
 
administrare
 
a
 
marilor
 
contribuabili;
 
b)
 
directorul
 
executiv
 
al
 
direc
ț
iei
 
generale
 
a
 
finan
ț
elor
 
publice
 
 jude
ț
ene
 
sau
 
a
 
municipiului
 
Bucure
ş
ti;
 
c)
ş
eful
 
administra
ț
iei
 
finan
ț
elor
 
publice
 
a
 
municipiului,
 
ora
ş
ului
 
sau
 
comunei,
ş
eful
 
administra
ț
iei
 
finan
ț
elor
 
publice
 
a
 
sectorului,
 
pentru
 
sectoarele
 
municipiului
 
Bucure
ş
ti
 
sau
ş
eful
 
administra
ț
iei
 
finan
ț
elor
 
publice
 
pentru
 
contribuabili
 
mijlocii.
 
4.
 
 În
 
sensul
 
prezentului
 
ordin,
 
prin
 
conduc
ă
torul
 
adjunct
 
al
 
unit
ăț
ii
 
fiscale
 
se
 
 în
ț
elege,
 
dup
ă
caz:
 
a)
 
directorul
 
general
 
adjunct
 
coordonator
 
al
 
activit
ăț
ii
 
de
 
administrare
 
a
 
veniturilor
 
statului
 
din
 
cadrul
 
Direc
ț
iei
 
generale
 
de
 
administrare
 
a
 
marilor
 
contribuabili;
 
b)
 
directorul
 
executiv
 
adjunct
 
coordonator
 
al
 
activit
ăț
ii
 
de
 
administrare
 
a
 
veniturilor
 
statului
 
din
 
cadrul
 
direc
ț
iei
 
generale
 
a
 
finan
ț
elor
 
publice
 
 jude
ț
ene
 
sau
 
a
 
municipiului
 
Bucure
ş
ti;
 
c)
ş
eful
 
administra
ț
iei
 
adjunct
 
coordonator
 
al
 
activit
ăț
ii
 
de
 
administrare
 
a
 
veniturilor
 
statului
 
din
 
cadrul
 
administra
ț
iilor
 
finan
ț
elor
 
publice
 
ale
 
municipiilor,
 
ora
ş
elor
 
sau
 
comunelor,
 
din
 
cadrul
 
administra
ț
iilor
 
finan
ț
elor
 
publice
 
ale
 
sectoarelor
 
municipiului
 
Bucure
ş
ti
 
sau
 
din
 
cadrul
 
administra
ț
iilor
 
finan
ț
elor
 
publice
 
pentru
 
contribuabili
 
mijlocii,
 
dup
ă
caz,
 
ori
ş
eful
 
administra
ț
iei
 
din
 
cadrul
 
unit
ăț
ilor
 
fiscale
 
 în
 
a
 
c
ă
ror
 
structur
ă
aprobat
ă
nu
 
este
 
prev
ă
zut
 
postul
 
de
ş
ef 
 
administra
ț
ie
 
adjunct.
 
5.
 
 În
 
sensul
 
prezentei
 
proceduri,
 
persoana
 
impozabil
ă
este
 
cea
 
definit
ă
la
 
art.127
 
din
 
Codul
 
fiscal.
 
6.
 
Prezenta
 
procedur
ă
se
 
aplic
ă
 în
 
urm
ă
toarele
 
situa
ț
ii:
 
a)
 
pentru
 
 înregistrarea
 
 în
 
scopuri
 
de
 
tax
ă
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
,
 
din
 
oficiu,
 
potrivit
 
art.
 
153
 
alin.(8)
 
sau
 
art.153
1
 
alin.(4)
 
din
 
Codul
 
fiscal,
 
a
 
persoanelor
 
impozabile
 
care
 
sunt
 
obligate
 
s
ă
se
 
 înregistreze
 
 în
 
scopuri
 
de
 
tax
ă
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
,
 
 în
 
conformitate
 
cu
 
prevederile
 
art.153
 
alin.(1)
 
lit.b),
 
alin.(2),
 
alin.(4)
 
sau
 
alin.(5)
 
ori
 
ale
 
art.
 
153
1
 
alin.(1)
 
dup
ă
caz,
 
din
 
Codul
 
fiscal
ş
i
 
care
 
nu
 
solicit
ă
 înregistrarea;
 
b)
 
pentru
 
 înregistrarea
 
 în
 
scopuri
 
de
 
tax
ă
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
,
 
din
 
oficiu,
 
potrivit
 
dispozi
ț
iilor
 
art.153
 
alin.(9
1
)
 
lit.a)
 
din
 
Codul
 
fiscal,
 
a
 
persoanelor
 
impozabile,
 
dac
ă
au
 
 încetat
 
situa
ț
iile
 
care
 
au
 
condus
 
la
 
anularea
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
tax
ă
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
,
 
pentru
 
situa
ț
iile
 
prev
ă
zute
 
la
 
art.153
 
alin.(9)
 
lit.a)
ş
i
 
b)
 
din
 
Codul
 
fiscal;
 
c)
 
pentru
 
anularea,
 
potrivit
 
art.153
 
alin.(9)
 
lit.a)
 
sau
 
art.153
1
 
alin.(11),
 
dup
ă
caz,
 
din
 
Codul
 
fiscal,
 
a
 
 înregistr
ă
rii
 
 în
 
scopuri
 
de
 
tax
ă
pe
 
valoarea
 
ad
ă
ugat
ă
a
 
persoanelor
 
impozabile
 
declarate
 
inactive
 
potrivit
 
dispozi
ț
iilor
 
art.78
1
 
din
 
Codul
 
de
 
procedur
ă
fiscal
ă
;
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->