Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3291

3291

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by periyil

More info:

Published by: periyil on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
P O Z iT iF Y A N ılS A M A V E P S IK O L O J IK S A D L IK
D r. M ü g e E rs o v K a n
Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi
Özet
Yalsama mevcut gein çarpıtılarak yorumlanmar ve artırmalar sağlıklı insanların hemkendileri hem de çevreleri hakkındaki değerlendirmelerinde yaygın olarak olumlu bir yanlılık ilimisergilediklerini göstermiştir. Gerçekşı olumlu henlik al, abaimış konrrol alsı ve gerçekşı iyimserlikolarak betimlenebilecek pozitif yalsamalan bireylerın mutluluğu, ıkili ilkileri, çaşma davranışla,kariyer kararları ve stresle mücadele ntemleri gibi yamın çeşitli alanlanda olumlu olduğu kadar olumsuzsonuçlarının da zlenebileci ve z konusu bu olumlu yanlılık ilimının biren genelolarak psikolOjiksağlığıetkılediğı ileri sürülmektedir.Bu makalede pozitif yalsama kavramın ayntılı bir şekilde talması ve geek yaşam olaylabağlamında psikolojik sağğa yapğı katlar ile getirdiği bedıerin tal11şılmaamaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Pozıtif yanılsama, zihinsel sağk, henlik, kontroL, iyımserlik.
Positive fllusion and Psychological Health 
Abstract
IlIusion is distoned ınterpretation of present realıty and research demonstrated that healthyindiduals exbit a positive ıllusıon about themseIves and their environment. Positive iııuon which isdescribed as irrealisıical positive self-perception, exaggerated control perception and irrealistic optimism. canhave both negative and positive results on diff'erent domains of life (i.e. happiness. intimate relationships,working fe, career decisions and coping with stress). lı is also clmed that positive iııusıon effects ıngeneral personal psychological health.In this aniele it is aimed to explain the concept of positive illusion in detail and discuss itsconrribions and damages in the conrex! of life-evenrs.
Keywords:
Positive illusion, mental health, self. control, optimism.
 
114
e
Ankara Üniversitesı SBF Dergisi
e
59-4
Pozitif Yalsama ve Psikolojik Sağlık
i.
GIRiş
Pozitif yalsama (positive illusion), insanların kendileri hakkındakiallarının gerçe aykırı bir şekilde ırı olumlu olduğuna işaret eden birterimdir. Taylor ve Brown (1988) psikolojik olarak sağlıklı olan insanlarıngeeklikle yan teması kurup, rdürebilen kişiler olduğunu önermişlerdir.Oysa yalsama allanan her neyse bunu geekte olduğundan farkbir şekildegörme ve yorumlama eğilimidir; dolayısıyla yanlış bir zihinsel imge veyakavramltırma olarak rülebilir. Bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekte varolanın çarpıtılarak yorumlanmasının hem faydalı hem de zararolabilecinedair bulgular ortaya çıkarmıştır.Pozitif yalsama pek çok bireyin yaşaboyunca kullanğı bir sürolarak kabul edilmektedir. Ancak kimi özelliklere sahip bireyler pozitiyalsamalara daha yatn olabilirler. İnsanlar genelolarak üç önemli alandapozitif yalsama sterirler (TAYLOR / BROWN, 1988):a. Kendilerini gerçeğe ayrı bir biçimde olumlu niteliklere sahipgibi betimlerler.b. çevreselolaylar üzerinde gerçekte olana göre çok daha bükbireysel kontrole sahip olduklarına inanırlar.c. Geleceğin son derece olumlu, güllük gülistanlık olacağınıdüşünürler.Dolayısıyla pek çok insan kendisi ve içinde yaşağı nya hakkındatamamen yansız ve doğru allara sahip olmabaşaramamaktadır. Bu durum,insanların doğaları geri "mutluluk" arayışı içinde olmalarına bağlanabilir.Haz arayışı, yalsama ile olumlu duygu durumları arasındaki yan ilişkiyiıklayabilir. Gerçekten Diener (1984) de mutlulun insanların yaşamları
 
i
i
!
!
Müge Ersoy
Kart e
Pozitif Yanılsama ve Psikolojik Sağlık
e
175
pozitif olarak değerlendirmelerini sağlayan fakrlere re (ör. öznel doyum,gelir, istihdam, itim, evlilik, sosyal ilkiler...) tamlanabilecini önermiştir.Pozitif yalsaman psikolojik iyilik-hali üzerinde etkilerinin olumluolup olmağına ilişkin farklı şler z konusudur. Örneğin Allport, doğrubenlik bilgisinin yani yanlılık ya da çarpıtma yapmaksızın insanın kendisihakkındaki gerçeği bağrına basmasının sağlığa daha çok katkısı olacağınıönermiştir. Buna karşılık Hazlitt, öz aIdatının, yani bazı olumsuzluklarırmezden gelmenin neşe getireceğini ve insanların gerçekte ne olduklarıbilmemekle daha iyi işler yapabileceklerini iddia etmiştir (Akl. BROWN,1998).Bu makalede, gerçekdışı olumlu benlik değerlendirmesi, abartılmışkontrol alve gerçekdışı iyimserlik olarak adlandılan kapsamlı, rekli vesistematik yaya sahip olduğu iddia edilen yalsamalar talarak, psikolojikiyilik hali üzerindeki -eğer varsa- etkileri tartışılacak, yalsamalı şünmeniniş, kariyer kararları, evlilik, stres le başa çıkma gibi gerçek yaşam olaylarıkaısında bireye sundu destek ya da engellerin ltürel yaindeki durumuincelenecektir. Bu blamda, doğru benlik bilgisinin rolü ele alınktan sonrayalsama tiplerine ayrı ayrı değinilecek ve bunlan zihinsel sğa katlatartışılacaktır. Son bölümde pozitif yanılsamanın sınırlılıkları ve bedellerivurgulanacaktır.
II. DOGRU BENLiK BiLGiSi VE PSiKOLOJiK SAGLlK
Pek çok kurambenlik bilgisinin zihinsel sağlığın önemli bir bileşeniolduğunu şünmüşr. Örneğin lahoda'ya re (1958) zihinselolarak sağlıklıbir kişi kendini gerçekte nasılsa öyle gören, algılayabilen ve isteklerineuydurabilmek için alçartmayan biridir. Benzer şekilde Maslaw (1950)sağlıklı bireyin ideal imgesine ayolan m özellikleriyle beraber kendinikabul eden kişi olduğunu vurgulamıştır (BROWN, 1998). Ancak herkesintamamen doğru benlik bilgisine sahip olup olmadığı kuşkuludur. Örneğin, Beck(1967, 1976) depresif kişilerin benlik görüşlerinin olumsuz bir yanlılıktaşıdığını; mevcut dünyaları ve gelecekleri hakkında gerçek dışı olumsuzşlere saplanklarını oysa depresif olmayan kişilerin daha doğru bir benlikşüne sahip olduklaönermiştir (Akl. BROWN, 1998).Buna karşılık Baumeister (1991), insanların yaşamlarını anlamlan-nrken kimi çarpıtmalar yapmaların zihinsel sağlık in yararolduğunu;bunun haz ya da mutluluk arayışını simgeledini vurgulamışr. O halde, benlikbilgisi ve benlik değerlendirmelerinin kusurlu olma ihtimali vardır vekendilerini ıkça olumlu terimlerle betimleyen kişilere venilip venile-meyeceği de önemli bir konudur. Örneğin daha çekici olduğunu söyleyen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->