Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5 - Kézművesség 1

5 - Kézművesség 1

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by Polyányi Csobán
Székkészítés, Fémöntés, Kovácsmesterség, Bádogosmesterség
Székkészítés, Fémöntés, Kovácsmesterség, Bádogosmesterség

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
f7,
JV
,6dunkn6egranuljargymagal
M
b
,
TZos:irkdto ester zomsA- a legfontosabb, ogy ncsinjdt-binj6t,hanernhr
SG
b
I iildog6lvenem azvoltm mesters696nek indenn is r6sze egyekhelyinig nila milattam az d6t,,bardtok,6rdekl6ddk,'fiak6sn6k egyardnt.lyi iparosok,mesterekvoltals ahol meg ehetett;e,6sahol(mellesleg)regrendelSivel.r6k, egycsdnak agydegyike gy 6rezte,:n,az6 m(alkot6sa..z emberszomsz€dja,,ena bardtkozds gyikr sziiksdges olgokat,r6get, egit enntartanikmdkat.ki\ kiizd\\egiik mrndennap,rrnak.\.gyakranyilt azaito- zomszedolmegrendel6krittek-mentekf6rA rdgi vid6kikozoss6gekbenhemfhelyei egyben aldlkoz6helyeksberzelni, inekmirevanziikse!az paros drgyalhatott nEkbzbenlkeszLiltg1 on5 as.egynyereg, sazott 16v6kmirezegykicsit. egalabbiselel<b,Ha raadrsulaalusi ezmures.a vasarl.i\agymegrendelesgYt[ormaja. ki helybenzerzi e regyben dmogatja s a helyikciztisaz osi kdzmuressza
 
KEZMUVESSEG
(1 .'12
JLEKKESZITES
dzeli bar6tomnakmondharomJohnBrownt,aLi avildgontaldn alegszebbsz6keket kesziti.Ahogymes61re,hletet, indittatdstagyii-nydrd korai l?indsor-sz6kek 6saz 6szak-amerikai koloni:ilis darabok formdj6b6lmeritett.Johncsak olyan l:ival dolgozotl,amelyelmaga v6golaki az erd6n, magafiirdszelt fcl,ds maga hasilott megfelel6m€ret( darabok-ra. A sz6kek il6lapjil 1,5collos(kb.4 cm),i6Ikiszirilotl szilfadeszkdb6lfr€szelte ki.Fels6 rdsz6nekolyan formitadott, hogy il-leszkedien az itlagos m6retri emberifen6khez. Eldszdr b6rddal 6s von6k6sselnagyoltale, majd simit6k6sseladta megavegs6alakidt.A lap als6 6leiI is legctmbdlyitette,mit6la darab kdnnyedebbnek rint.A sz6kl6bakat ajlgyf6b6l 6szitelte.Egyetlenvondke,.els.zep kereLre udrJ ard8ni.Aszdkl6bk6szit6kt6l1.41.d.) elt6r6en,soha-sem haszndh esztergapadot,obbanszerette,haminden reszletet k6ziszerszdmmalalaki-tott ki- A szekldbakkoz6 ditaliban nemtettmerevit6rudakatjmert dgygondolta,az 6lta-lakeszrteuzekldbakleeefo\ek,inelkirl \.Aziil6lapbapontosanannyira l(rta ferd6nal6bakbeillesztds6re szolg:il6 lyukal(at,hogyazelsoab.rksakki*e nyuljanak lore6s oldalra,a h6ts6k terpesztdse iszont na-gyobbegyen.Miutina ldbakat a helyiikre illesztette,kdvetkeztekakarfa-6s tdmlatart6 rudak.Ezeket sdltal6ban tdlgyfdb6l faragta. A ha-gyomenyoswalesi karossz6khezyolc darab30 hiivelyk(kb.76 cm) hossziirrid kelletra hdttimldhoz,amelyek mindegyikefdl hu-velyk itm€r6ifvoll a v6g6n,6s 12 htvelyk-nyire(kb.30,5cm) az il6lapr6l,5/8 hiivelyk-IIyi(kb.1,6cm). Es mindezpontosan,kizzelkifaragva,akdrcsaka 12 kartart6nid.KAR EGY DAMBBoLA t6mla-6s kadatart6 rudakatszint6n fura-Iokbd ille5ztetteele.majd nelalatolelke-(zirenir karibr.Aprolekosmunkaval.gyet-len k5risfa darabb6lalakirofta ki.A fdr e16-szdrg5zdlteJhogy meg tudia hajlitanir€liesf6lkilrivbe.Johng6zdl6jeegy hajlirott,egyik
A Ffsf KfsziTEsElohnBltuhfifi\ehntuezett, {oes ziknlnldtfirieeLNlhAry 6tu eltelttxeldfadanbhilselrwsensiwlelilerfr,Abttuelelteg Mehetgoaliir-A B0ToMszaALos szERszA,\L{rA szikeh.t Mszitit b:itotxztdlos sza\ziihain n hiilnnbdzrekA 6ztabsokit6l- Flir^rdte!sz{b .bb nahaal6f rr 6 h6 n,ilj,ih.Gjdhldk bdft hlzbekd, tgik leghoszabbs)alufard,a tuuds eftsztiig)alL adonboruis hoturtfeliiletehes)enset'js,ttuedig
mffi
mn Fln
wffi
HW
A&
@HF. f
4W
afAko$taluis a lijlstel1s)dlusralstil
K{\rr.^srrRo!s rcz*ldfaRd(
|fl, fi
LI}AH
 
vegenjrLv.(\ovolr.mel)be \irerliillolr.e\ kilangonmelegirerte.elererreladarJ- bo1, els6 nyilds{lronggyal fedlebe,6s leg-alabbernranar forralra. hajlrt..hozi-m6ra m!nkAh fasablonthasznelt,amelyLo-16 Lelletthaililani a karfdnak val6 rudat.T6bb,kiil6nbdz6 mEretiisablonjavolt, eze-ket az€i'eLsor,nmind maga L€szitette.Te-hdt, amikor ngygondolta,hogy e16gg6meg-puhultr L. l.rhuzta csobol. sa srblon tirehajlitotta.ELdzbenperszekesztyrit viselt,hogya forr6 fa meg ne 6gessea kez6t.Se-g6djeszoritottabe a meghajliton rfd rnell6az €keket,hogy neviltozzonaz alakja. Asablononhagytdk legal6bb eel napig, majdleemelt6k,de v6geit zsineggelszorosandtko- tdlt6k, merl tartani lehetett 161e, ogy id6ve1kissd sz6tnyilik.A kdvetkez6 6p6sben kifnrta a karf:in alart6rudak beilleszt6sere zo1g6l6 yukakat,h6ntol6gyaluval 6s simit6k6ssel kialakitottaa v6gleges ormdjnt,6s eltivolitotta r61aa96-zdl6s okozta foltokat. Az 6sszeilleszt6s errvolt egyszer(m(velet: addig forgatta a tart6-rudakal, amig mindegyik bele nem fesziilt af6szk6be.Ekkor leheten 6rezDi gazdn,hogya sziket a1kol6 valamennyi fa alkalr€szbenkisebb-nagyobb csziiltsdg munk6l, 6s ett6llesz olyan szil6rd az eg6sz zerk€zet.
A FEsfMiuldnJohn karfa ig6tszdpenldolgozta,
lckcrckrrcrre.ohererrt!mlamdgd.ito.milmifeidnk fdsrinek neveznek,mert alakja ha'sonlit azokra agdrbef€srjkre,amellckkel azasszonyok eltrjzik a hajukat. A l€sri fels6ke-rete ugr-ancsak g)-g6zdl€sselajlilott farid,amelynek a v6ge meghatdrozottszog alatt akdrt.dho/ \lal(o7ik, s z rret .zintena k.rr-fdba csapoltudak lartidk. A Lerctetameslerolykornem hajlitotta, hanem egy nagyobbdeszkdb6l mdr eleve lyengdrbedarabot fii-r6szelt ki. A ltsrli a karossz6kmeghatiroz6darabja volt, ez6rt hosszasanervezteJ ajzol-gatta,hogy mind a sajit, mind a megrendel6izl6s6nekmegfelelen.Az esymasba lleszked6 feliiieteket v6giilbeenyvezte, sszetrdtle.A 16s( ovribbszilar-ditona a sz6k szerkezel6t.R€gebbena Windsor-szikekel szokdsvoltpirosn,zdldre vagy fckcldre fcsrcni.Manaps:ig csak csiszoljdk €s kiildnbajz6 fafajtrkszin6rep:icoliiik.Esctlcg enolaijal is 6thtz-zdk, amitiil 6rdckcs dnyc esz.
'!
1i
I':
' l::rA BUTOMSZTALOSMOHEI,YEBENJ6l khzaribttfu ulntliibi Lnu ntit dlis htsri bnra,',! hd eE) s) kiiLinhs6 datubot usteluszitenekbelble, .tt NI bi..n!ntnhnnntnnegl:izeIfli. btbrgtitt6h ibbsiee anih'ili bnturldpatMs) rikEehenezth6n,il, asafal6i a a dlo n iiheUeh I6 dhnn nin daln |ck 2 imUrik. I!!u.in bftftELidow, hd nie siklriil xdLahol uibukhanniz ouank if ais ldtt si6, Li'hel!tu,aniutt a hip01 sli.tunk hilt nie, ha atthtmdljtih d f cifom,ij:ih/i z* s ,inoha, kn i kE el1ti'henilhdrisall-hal, anelt.klAznuDdndtmnbb,Jlnahdbbs si
74

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->