Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13 - Kézművesség 9

13 - Kézművesség 9

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:
Published by Polyányi Csobán
Házi szövés, Lenvászonkészítés, Gyapjúszövés, Selyemkészítés, Pamutkészítés
Házi szövés, Lenvászonkészítés, Gyapjúszövés, Selyemkészítés, Pamutkészítés

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
Hnzt sz}vBs
textilk6szitdsselsszefii996 esters6geketgykorszintevalamennvi sal6dmiivelte.6letiik termeszetes6sze olt.EII6I drulkodik ket angolsz6drtdnete s. A,,spinster"egyszerreielentk6zifon6t, lletve hajadont6sv6nldnyt,a,,distaff"pedigguzsalyt,e asszonynepet,6imunkdt s. A sztjv6ketMagyarorszdgonak6csoknak evezt6k. tak6cs z66smagaamesters6gs nilunkszldveredetii.Krdta sziget6ngondos,6anyavalahasajdrt dszit6s{szdvettelitta el lednyait.A kelmdt nemcsupdnel6dllitotta,degyakortainom mint6kat s szSttaz anyagba,vagy a mdr k6sz extilt diszitettek6zi himzdssel. r6tai utamona helyb6liekcsodasz6pz6ttesekkelelilddfkat mutattak nekem,amelyeketldnygyermekekmenyegz6jdreartogattak.Ugyanis amikor ott egyedny drjhezmegy,szciv6szeketap ajrlnddkba. zaz 6jussa.Ha a csal6dnakincsenolyan sz<ivSszdke,melyaddig egyik ednyr6la mdsikraszdllt,eltdtleriiil csin6ltatnak gyetaszigetszciv6szikkdszit6igyik6vel.Margeritesz aluban61az amester, kivelmagunk s talilkoztunk. Munkdioly sz6ps6gesekvoltak, hogynem tudtunk ellendllni nekik, felt6tleni.ildsdrolnunkkellett egyet.Manapsdgerm6szetesenotorsdgennearra buzdi- tani,hogl'ki-kimaga z6jemeg uhAit eztmagam €m eszem.Pazarl6snakartom viszont,hogyvdges nergiak6szletiinketdottesetbenextilszAllitrsra esztegetjiik,s a kelm6t a vil69 mdsikvdg6r61 zerezziike, ahelyett,hogyaz €rt6keselyi textilkdszit6hagyomdnytsztdndzndnk s dmogatndnk.
 
HAZISZOVES
SZOVES
zgalmasdologazon t6prengeni,hogyvajonmik€nIalakulhatotlkiegy olyanbonyolulteli6r6s,minta szov€s.Hogyanjijttek16,hogYanyers,termeszetesz6lakb61onds6s szijvdsritjantextil k6szilhet6?Azt bizonyosanha-marfelfedezteaz ember,hogy milyenm6donk6sziila nemez.Ha nedvesgyapiftvalaml-lyenneh6z szersZ:irnmal'flyokkalhosszabbid6n6t csapkodunk,az elemiszdlakalfed6apftpil:kelyek dsszetapadnak,s sftiiszerkezetiianyag,nemezkeletkezik.Amongolokebb6laz anyagb6lkeszitikjurtiikal,azazsdtraikat.smerveaz 6ghailatot,amelyen61-nek,havolnaennelobbedelmelnruilot.i-toranyag,kets6gkivijl az41, bijndnak.A szdvEsEREDETEDerajonho$an alrkulrki a'zo!e\?Valo\z,-nu,hogy a.zdve'lmegelu./lekosarfoni5El6deinkfelfedeztek,hogy dsszelbntnad-vag5 uszjlakbcilzallrll.raalkJlmd\ko'crJ-katlehet fabrikdlni.Innenmircsakegyetlenl6p6skellettahhoz,hogy valamelyikegysze-rri6sasszonydiijjiiin:ha birkagyapjrltsodorcisszejjaival,durvafonal keletkezik,amely-b61ndh6nyatpdrhuzamosanafdldre helyez-ve,6s azokon,a kosirfon:ismintej6ra,tovib-bi szdlakatmerdlegesenkereszti.ilbtiitatva,olyan anyaghozut,amelyb6lruh6t k6szit-het. Thldnez az asszonyolt aze1s6 z6v6n6,6 tal6hafet a ldncfonalat6sa vetiildkfona-lal(vagyfelvet6szelal)s, tudniillikaze16-sz6r lerakoltpdrhuzamossz61akalkottaka incot,a r:ijuk mer6legesenelyezettekpe-dig azt,amit maLigy smeriinhhogyvetiilek-fonaL
Az EL56szov6szEKEKs VETEL6K
Az emberielmeszakadatlanfejlddEs6nekkdszdnhel6en,azemberis6ghosszfutat tettme8i lcgel507uvoe'rl.rjlof megilkoli\d6ta. ALolszeii szctv6szikekrd6gienbonyolult szerkezeteloek(nne\Iimvalamennylalkal16sziikhosszri szezadokfejl6d6sinekgytm6lcse,6saki egyszeriismeri,hogy me-Iyil.elemnekmi a dol83e. a,,lhogvinvaeri.annaka szdv6sm6r8yerekj6t6k.CSdNAKVETEL6KA szip,egtenletesbis @tnnuh,has)niltehki)nnlen
bniihdt dlet;liid ldtcfondldhdznttA.ltjnahaefbdl;tldrdlktpna nea.A t.iiltkszdl\td benne cjtai..6ars6fil enlledie- Nin.ltihIi,uit leQba8iJa eglhena rchtritt, is ebg g)szere|tr\.jtui,is @t tenkid L"til6be,dnbel nemk tts ,liit lrhettu.stahatitdki
Az els6szijv6szekminden bizonnyalegyszefli,nEgyszdgleteseret volt, amelyeln6gyl€c 6sszekdrdzdsevellakitottakki. A ldnc-fonallalag)regiesenmeiieklonallaluggd-legesenkdrbetekert6ka kerelet,a vetiil€k-fonatatvagy b6lfonalalrendszerintsodortgyapirisz6latpedigaz uiiukkalvagy egykezdetlegesetel6velvizszintesenb(,tattikatraltakozrahol az egyik.ol a masil-lincfonalalatt,majd f6ldtt,eg6szenakeretmisikszdleig,azutiln vissza
KEZDETLEGES
szov6EszKozoK
Aa es)szefi sztu4sztkktdbbsise supdhg| kcret,anel! hifes,tuemttja akihcszdldkat,atu{sa sK-o6fdtd&dsos nufiAtut,ezeti aigigkdzdttuk d retiil ahsMlaL Iats 6he etahadtaz d tuoahti in'didtub, dhi a bal oldaliAlenti, ddik,a tzijuhatj sznodszAhzihfk toqfafi.g)szet{szefieza,bdralbti, is alakitatt@hhi nra ez aldnekhdtonheresztu\btatanftetaheret-A sziitdsziheth6ztul'jndfdlrdakqztotto,d szijdt d derekltakap-6oha, es)ih kezdbelatnstbt, a tuitikhdlPedisd xe
175
 
IIAZISZ.JVF,S
Szov6szfrnr
A leaes\'lzerubhz!\oszckekmrnd.sszcx1'ctI reier<ortal,ame5et'rclan!ional'terzr-reu€k,a sziiv6pedigiradsdsosmunktfalbnj-rarldrir mes6{ avetdl6fonalatrdgzitctrszdlakkiizijft. Ak€stibbi,€jlcllebb,Ll6sz.ifi'szikekak,irlz nynsltels felollakszerelve,ogva szo-vdsmin€lsyorsabbskonnvcbblesrenA sziiv6sz6kenCl dolgozl.]k,ogva aincfonalarlijsz{rr6csrvartikalinchengere,€s €gvsillvalrijgzireit6k.Ezu{dna fonalatellizliikegymdsikhenscriE,nelvn€lne\"7o!cLheneer.i\l rI''szi-'ttr"rra..r.r.".*tckeredcLLel A lJncfon:lvalamennY;zilila trviistosai kdzdui16sen,lletvelrruk.!al)ul"n\Erett'| kcres'rul.A n\usIltetcL 5,norokkrl\arlakuzrltilapeddlothoz.Amikofa sz0v6megnvomlaape-d,tlt.a nvLislellilllafclemclle,llewelent lar'rotta !szilakat.stalakitvaki kdzdltijka r€st'amclyerkereszlillavelalija veriildkszdllalka_ddlvtalanLrlaladhatotlv€gis.A!ct6l6a sz6\'ereelikszdldl6lanisikiglillea veliil6ksz'lat,;;id'rr af6s(velnyomtikriszoroslnaz el5z6,nirbehfzoltszdlra
AJr-osz'ldszt(
CsAr,ADr
IIAGYoMANYA"IennsseeillanbeLiaDowhe!6d1tid,aneLlnehogaiMitaIoandkdssztneE anbncsah zelsii ekfesehd BltlcRnlsehegttanulatdndthelbe,neEatT.rtiLieiLhiadln nindsisitameneti hidalgozds,s a kiilihles$diszhis
176

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->