Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
335Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Policja Test Wiedzy Pytania i odpowiedzi

Policja Test Wiedzy Pytania i odpowiedzi

Ratings:

4.92

(1)
|Views: 204,701|Likes:
Published by K

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: K on Mar 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
1. Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są: gmina, powiat, województwo.2. Starosta jest organem administracji: lokalnej, która jest sprawowana przez samorządterytorialny jak i przez organy adm. rządowej - a do niej zaliczamy organy adm. Niezespolonej i wojewodę sprawującego władzę administracji ogólnej. Starosta to organadministracji zespolonej podległej wojewodzie3. Decentralizacja oznacza: przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organyniższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji4. Organem administracji nie zespolonej jest: - dowódcy okręgów wojskowych, szefowiewojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień - dyrektorzy izbskarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej -dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych -dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar -dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędówprobierczych - dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej - dyrektorzy izbcelnych i naczelnicy urzędów celnych - dyrektorzy urzędów morskich - dyrektorzyurzędów statystycznych - dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - komendancioddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznychplacówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej - okręgowi inspektorzy rybołówstwamorskiego - państwowi inspektorzy sanitarni - powiatowi oraz graniczni lekarzeweterynarii - wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: : Rada Ministrów, prezes RadyMinistrów, ministrowie kierujący działami administracji rządowej6. Wojewoda to organ: nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego orazprzedstawicielem rządu w terenie.7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, napodstawie i w granicach prawa ,posługując się możliwie najprostszymi środkamiprowadzącymi do jej załatwienia.8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: minister, R. Ministrów9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymaniabezpieczeństwa i porządku publicznego jest: minister spraw wewnętrznych i administracji, KGP10. Ministrowie mogą wydawać: rozporządzenia.11. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na: - województwa jest ich 16,te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie65 i powiaty ziemskie308 a te dzielą się nagminy2489.12. Stan gotowości właściwych organów administracji publicznej między innymi doprzeciwdziałania zagrożeniom oraz bezzwłocznego i skutecznego powstrzymywaniadziałań godzących w dobro państwa to: stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM zdnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa13. Terenowym organem administracji rządowej jest: wojewoda , wicewojewoda, dyrektorurzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędyskarbowe14. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: wojewoda15. Wśród organów administracji rządowej wyróżniamy organy: centralne (ministerstwa iinne) i wojewódzkie16. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochronybezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:Komendant Główny Policji17. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem władzy: publicznejwykonawczej18. Wojsko, policja i inne służby bezpieczeństwa publicznego należą do organów: kontroli iochrony prawnej19. Komendant Główny Policji jest organem administracji: rządowej cent, org.adm20. W celu przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym prezydent miasta możeżądać od właściwego komendanta Policji: może żądać przywrócenia stanu zgodnego zporządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegającym naruszeniu prawa a takżezmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwem porządku publicznego, Niemoże dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych.21. Rada gminy to organ: uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranychna 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach.
 
22. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina23. Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na tereniegminy kieruje: wójt24. Gmina w Polsce tworzona jest w drodze: Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalaniagranic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia Rady Ministrów pouprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin.25. Datę wyborów do rad gmin wyznacza: prezes rady ministrów po zasięgnięciu opiniipaństwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływukadencji rad.26. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest; zebranie wiejskie, które dokonujerównież wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.27. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie: sołectw i osiedli , dzielnic28. Organem wykonawczym w gminie jest:, wójt, rady---- gminy jest zarząd gminy29. W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest: jednoosobowy organ wykonawczy w gminiemiejskiej, organem administracji samorządowej30. Do zadań samorządu w gminie należy m.in.: zadania własne samorządu -obligatoryjne-dobrowolne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -przekazywane przezustawy -wykonywane na podstawie porozumień np -z zakresu administracji spraw wew.sprawy ochrony porządku publicznego ochrony przeciw pożarowej i przeciw powodziowej-z zakresu administracji oświaty i kultury fizycznej - z pomocy społecznej i ochronyzdrowia -ładu przestrzennego, gospodarki terenowej, ochrony środowiska (kanalizacjiutrzymania czystości , urządzeń sanitarnych) komunalnego budownictwa zielenikomunalnej i zadrzewienia, cmentarzy komunalnych -gminnych dróg, ulic itp lokalnegotransportu -wodociągów dostawy energii elektrycznej i cieplnej -utrzymania obiektówużyteczności publicznej, targowisk i hal targowych -polityki prorodzinnej, w tymzapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej31. Jaki organ w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisachpowszechnie obowiązujących może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest toniezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku,spokoju i bezpieczeństwa publicznego? minister spraw wewnętrznych i administracji ,komendant główny policji, komendant wojewódzki policji , rada gminy!!!!!!32. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina33. Norma prawna składa się z: hipoteza - okoliczność w jakich można stos normę, lub dokogo skierowana, dyspozycja- uprawnienia, obowiązki adresata normy sankcja - ujemnekonsekwencja złego zachowania, naruszenia dyspozycji przez adresata normy34. Człon normy prawnej wyznaczający uprawnienia bądź obowiązki adresatów to:dyspozycja35. Hipoteza to człon normy prawnej: tak, określa do kogo norma prawna jest skierowana36. W tekście aktu normatywnego(prawodawczy, zrodło prawa,/ wyraża wolę orgstanowiącego, Kont, ustawa, um miedzy, rop, uchwala,) wyróżnia się w odpowiedniejkolejności, następujące jednostki redakcyjne: artykuł, (paragraf), punkt, ustęp, litera,zdanie37. Częścią normy prawnej określającą konsekwencje naruszenia dyspozycji jest: sankcja38. Władzę sądowniczą w RP sprawują: sądy i trybunały39. Elementem normy prawnej może być sankcja. Stanowi ona: reakcje organówpaństwowych na naruszenie dyspozycji. *40. Podstawową jednostką redakcyjną przepisuużywaną w kodeksie karnym jest: artykuł41. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest: Prezydentna wnios-Rada Ministrów42. Przepisy gminne stanowione są w formie: uchwał43. W Dzienniku Ustaw ogłasza się: akty normatywne (konst, ustawy,dekrety,umowymiedz, rozporządzenia, uchwaly,akt prawa miejs,wyroki, orzeczenia, wojny, pokoju!!!44. Źródłem prawa powszechnie obowiązującym w Polsce jest: konstytucja , ustawy,umowy między, rozporzd45. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez: prezydenta46. Warunkiem mocy prawnej rozporządzenia jest m.in. jego: warunek ważności, czyli:wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawaniarozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej wgranicach udzielonego upoważnienia47. Wskaż, który z poniższych aktów prawnych jest aktem wykonawczym(rozporzad do
 
ustawy w celu jej wykonania): rozporządzenie48. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski do: osóbskazanych przez Tr.Stanu.49. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje: prezes RM50. Według Konstytucji RP państwo zapewnia każdemu człowiekowi: prawną ochronężycia51. Czy każdy akt prawny rangi ustawy musi być opublikowany w Dzienniku Ustaw? tak52. Konstytucję nazywamy: najważniejszy akt prawny, jest to ustawa zasadnicza53. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w: dzienniku ustaw54. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w RP są m.in.: konstytucja55. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest: podpisanie przez prezydenta, ogłoszenie wDz.Ustaw56. Aby ustawa mogła obowiązywać, wymagane jest m.in. podp przez prezydenta - jejogłoszenie Dz U57. Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w RP jest następująca: konstytucja,ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, umowy zbiorowe, umowysejmu z kościołem58. Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w: dzienniku ustaw59. Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w: dzienniku ustaw60. W ilu czytaniach Sejm RP rozpatruje projekt ustawy: po 3 czyt,61. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez: org. samorz teryt(wojewodę,sejmik województwa)62. Za wybraną w II turze na prezydenta, według Konstytucji RP, uważa się osobękandydata, który uzyskał: 50% + 1 waznych głosow63. Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec: konstytucji, ustawy,raty umowy miedzy!64. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent RP:odmawia podpisania, oddaje ją sejmowi do poprawki65. Inicjatywa ustawodawcza w RP przysługuje: sejm (15 poslow) i senat, prezydent, RM,100tys obywateli66. Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest: konstytucja67. Konstytucja państwa jest ustawą zasadniczą, gdyż: określa relacje między jednostką apaństwem, oraz podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego państwa68. Akty prawa miejscowego ogłaszane są m.in. w: wojewódzkim dzienniku urzędowym69. Rada Ministrów wydaje: rozporządzenia70. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje: sądom i trybunałom, mniej niz 15 poslom71. Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowegowprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgnieszdo publikatora tych aktów, jakim jest: wojewódzkim dzienniku urzędowym72. Zgodnie z Konstytucją RP kandydata na prezydenta RP zgłasza, co najmniej: 100tysięcy obywateli mających prawo do wybierania do sejmu73. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez SejmRP przysługuje: wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów74. Podstawowa zasada prawa karnego lex retro non agit oznacza, że: prawo nie działawstecz.75. Wyrażenie drakońskie prawa oznacza prawa: bezwzględne, ostre, surowe76. Na władzę rodzicielską składa się: obowiązki i uprawnienia rodziców do wykonywaniapieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka (POWSTAJE NAMOCY PRAWA Z CHWILĄ URODZENIA DZIECKA77. Sąd rodzinny może ingerować we władzę rodzicielską poprzez: wyznaczenie kuratora,ograniczenie praw rodzicielskich, -ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie prawrodzicielskich, - wydanie zakazu styczności osobistej rodzica i dziecka, - rozstrzyganiekonfliktów między rodzicami, - powoływania kuratorów78. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, jeżeli: władza rodzicielska niemoże być sprawowana, gdy rodzice nadużywają jej wykonywania, zaniedbują swojeobowiązki,79. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na: krewnych w linii prostej i rodzeństwu, przyczym obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed, rodzeństwem,osob zw stosprzysposobienia,powinowaci80. Powinowactwo jest więzią, która: stos. prawnorodzinny łączący jednego małżonka z

Activity (335)

You've already reviewed this. Edit your review.
Studio Acord Pozytywne Opinie added this note
na pewno podejdę niedługo
1 hundred thousand reads
Mateusz Prokop liked this
Diana Kowalczyk liked this
Marion Otawa liked this
Studio Acord Pozytywne Opinie liked this
Izabella Potrapeluk Szeszel liked this
Jadzia Stabryła liked this
Ireneusz Kurzep liked this
Grzegorz Małkowski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->