Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
335Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Policja Test Wiedzy Pytania i odpowiedzi

Policja Test Wiedzy Pytania i odpowiedzi

Ratings:

4.92

(1)
|Views: 204,203|Likes:
Published by K

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: K on Mar 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
1. Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są: gmina, powiat, województwo.2. Starosta jest organem administracji: lokalnej, która jest sprawowana przez samorządterytorialny jak i przez organy adm. rządowej - a do niej zaliczamy organy adm. Niezespolonej i wojewodę sprawującego władzę administracji ogólnej. Starosta to organadministracji zespolonej podległej wojewodzie3. Decentralizacja oznacza: przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organyniższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji4. Organem administracji nie zespolonej jest: - dowódcy okręgów wojskowych, szefowiewojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień - dyrektorzy izbskarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej -dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych -dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar -dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędówprobierczych - dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej - dyrektorzy izbcelnych i naczelnicy urzędów celnych - dyrektorzy urzędów morskich - dyrektorzyurzędów statystycznych - dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - komendancioddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznychplacówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej - okręgowi inspektorzy rybołówstwamorskiego - państwowi inspektorzy sanitarni - powiatowi oraz graniczni lekarzeweterynarii - wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: : Rada Ministrów, prezes RadyMinistrów, ministrowie kierujący działami administracji rządowej6. Wojewoda to organ: nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego orazprzedstawicielem rządu w terenie.7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, napodstawie i w granicach prawa ,posługując się możliwie najprostszymi środkamiprowadzącymi do jej załatwienia.8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: minister, R. Ministrów9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymaniabezpieczeństwa i porządku publicznego jest: minister spraw wewnętrznych i administracji, KGP10. Ministrowie mogą wydawać: rozporządzenia.11. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na: - województwa jest ich 16,te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie65 i powiaty ziemskie308 a te dzielą się nagminy2489.12. Stan gotowości właściwych organów administracji publicznej między innymi doprzeciwdziałania zagrożeniom oraz bezzwłocznego i skutecznego powstrzymywaniadziałań godzących w dobro państwa to: stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM zdnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa13. Terenowym organem administracji rządowej jest: wojewoda , wicewojewoda, dyrektorurzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędyskarbowe14. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: wojewoda15. Wśród organów administracji rządowej wyróżniamy organy: centralne (ministerstwa iinne) i wojewódzkie16. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochronybezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:Komendant Główny Policji17. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem władzy: publicznejwykonawczej18. Wojsko, policja i inne służby bezpieczeństwa publicznego należą do organów: kontroli iochrony prawnej19. Komendant Główny Policji jest organem administracji: rządowej cent, org.adm20. W celu przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym prezydent miasta możeżądać od właściwego komendanta Policji: może żądać przywrócenia stanu zgodnego zporządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegającym naruszeniu prawa a takżezmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwem porządku publicznego, Niemoże dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych.21. Rada gminy to organ: uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranychna 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach.
 
22. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina23. Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na tereniegminy kieruje: wójt24. Gmina w Polsce tworzona jest w drodze: Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalaniagranic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia Rady Ministrów pouprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin.25. Datę wyborów do rad gmin wyznacza: prezes rady ministrów po zasięgnięciu opiniipaństwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływukadencji rad.26. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest; zebranie wiejskie, które dokonujerównież wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.27. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie: sołectw i osiedli , dzielnic28. Organem wykonawczym w gminie jest:, wójt, rady---- gminy jest zarząd gminy29. W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest: jednoosobowy organ wykonawczy w gminiemiejskiej, organem administracji samorządowej30. Do zadań samorządu w gminie należy m.in.: zadania własne samorządu -obligatoryjne-dobrowolne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -przekazywane przezustawy -wykonywane na podstawie porozumień np -z zakresu administracji spraw wew.sprawy ochrony porządku publicznego ochrony przeciw pożarowej i przeciw powodziowej-z zakresu administracji oświaty i kultury fizycznej - z pomocy społecznej i ochronyzdrowia -ładu przestrzennego, gospodarki terenowej, ochrony środowiska (kanalizacjiutrzymania czystości , urządzeń sanitarnych) komunalnego budownictwa zielenikomunalnej i zadrzewienia, cmentarzy komunalnych -gminnych dróg, ulic itp lokalnegotransportu -wodociągów dostawy energii elektrycznej i cieplnej -utrzymania obiektówużyteczności publicznej, targowisk i hal targowych -polityki prorodzinnej, w tymzapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej31. Jaki organ w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisachpowszechnie obowiązujących może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest toniezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku,spokoju i bezpieczeństwa publicznego? minister spraw wewnętrznych i administracji ,komendant główny policji, komendant wojewódzki policji , rada gminy!!!!!!32. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: gmina33. Norma prawna składa się z: hipoteza - okoliczność w jakich można stos normę, lub dokogo skierowana, dyspozycja- uprawnienia, obowiązki adresata normy sankcja - ujemnekonsekwencja złego zachowania, naruszenia dyspozycji przez adresata normy34. Człon normy prawnej wyznaczający uprawnienia bądź obowiązki adresatów to:dyspozycja35. Hipoteza to człon normy prawnej: tak, określa do kogo norma prawna jest skierowana36. W tekście aktu normatywnego(prawodawczy, zrodło prawa,/ wyraża wolę orgstanowiącego, Kont, ustawa, um miedzy, rop, uchwala,) wyróżnia się w odpowiedniejkolejności, następujące jednostki redakcyjne: artykuł, (paragraf), punkt, ustęp, litera,zdanie37. Częścią normy prawnej określającą konsekwencje naruszenia dyspozycji jest: sankcja38. Władzę sądowniczą w RP sprawują: sądy i trybunały39. Elementem normy prawnej może być sankcja. Stanowi ona: reakcje organówpaństwowych na naruszenie dyspozycji. *40. Podstawową jednostką redakcyjną przepisuużywaną w kodeksie karnym jest: artykuł41. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest: Prezydentna wnios-Rada Ministrów42. Przepisy gminne stanowione są w formie: uchwał43. W Dzienniku Ustaw ogłasza się: akty normatywne (konst, ustawy,dekrety,umowymiedz, rozporządzenia, uchwaly,akt prawa miejs,wyroki, orzeczenia, wojny, pokoju!!!44. Źródłem prawa powszechnie obowiązującym w Polsce jest: konstytucja , ustawy,umowy między, rozporzd45. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez: prezydenta46. Warunkiem mocy prawnej rozporządzenia jest m.in. jego: warunek ważności, czyli:wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawaniarozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej wgranicach udzielonego upoważnienia47. Wskaż, który z poniższych aktów prawnych jest aktem wykonawczym(rozporzad do
 
ustawy w celu jej wykonania): rozporządzenie48. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski do: osóbskazanych przez Tr.Stanu.49. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje: prezes RM50. Według Konstytucji RP państwo zapewnia każdemu człowiekowi: prawną ochronężycia51. Czy każdy akt prawny rangi ustawy musi być opublikowany w Dzienniku Ustaw? tak52. Konstytucję nazywamy: najważniejszy akt prawny, jest to ustawa zasadnicza53. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w: dzienniku ustaw54. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w RP są m.in.: konstytucja55. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest: podpisanie przez prezydenta, ogłoszenie wDz.Ustaw56. Aby ustawa mogła obowiązywać, wymagane jest m.in. podp przez prezydenta - jejogłoszenie Dz U57. Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w RP jest następująca: konstytucja,ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, umowy zbiorowe, umowysejmu z kościołem58. Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w: dzienniku ustaw59. Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w: dzienniku ustaw60. W ilu czytaniach Sejm RP rozpatruje projekt ustawy: po 3 czyt,61. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez: org. samorz teryt(wojewodę,sejmik województwa)62. Za wybraną w II turze na prezydenta, według Konstytucji RP, uważa się osobękandydata, który uzyskał: 50% + 1 waznych głosow63. Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec: konstytucji, ustawy,raty umowy miedzy!64. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent RP:odmawia podpisania, oddaje ją sejmowi do poprawki65. Inicjatywa ustawodawcza w RP przysługuje: sejm (15 poslow) i senat, prezydent, RM,100tys obywateli66. Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest: konstytucja67. Konstytucja państwa jest ustawą zasadniczą, gdyż: określa relacje między jednostką apaństwem, oraz podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego państwa68. Akty prawa miejscowego ogłaszane są m.in. w: wojewódzkim dzienniku urzędowym69. Rada Ministrów wydaje: rozporządzenia70. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje: sądom i trybunałom, mniej niz 15 poslom71. Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowegowprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgnieszdo publikatora tych aktów, jakim jest: wojewódzkim dzienniku urzędowym72. Zgodnie z Konstytucją RP kandydata na prezydenta RP zgłasza, co najmniej: 100tysięcy obywateli mających prawo do wybierania do sejmu73. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez SejmRP przysługuje: wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów74. Podstawowa zasada prawa karnego lex retro non agit oznacza, że: prawo nie działawstecz.75. Wyrażenie drakońskie prawa oznacza prawa: bezwzględne, ostre, surowe76. Na władzę rodzicielską składa się: obowiązki i uprawnienia rodziców do wykonywaniapieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka (POWSTAJE NAMOCY PRAWA Z CHWILĄ URODZENIA DZIECKA77. Sąd rodzinny może ingerować we władzę rodzicielską poprzez: wyznaczenie kuratora,ograniczenie praw rodzicielskich, -ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie prawrodzicielskich, - wydanie zakazu styczności osobistej rodzica i dziecka, - rozstrzyganiekonfliktów między rodzicami, - powoływania kuratorów78. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, jeżeli: władza rodzicielska niemoże być sprawowana, gdy rodzice nadużywają jej wykonywania, zaniedbują swojeobowiązki,79. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na: krewnych w linii prostej i rodzeństwu, przyczym obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed, rodzeństwem,osob zw stosprzysposobienia,powinowaci80. Powinowactwo jest więzią, która: stos. prawnorodzinny łączący jednego małżonka z

Activity (335)

You've already reviewed this. Edit your review.
na pewno podejdę niedługo
1 hundred thousand reads
Mateusz Prokop liked this
Diana Kowalczyk liked this
Marion Otawa liked this
Jadzia Stabryła liked this
Ireneusz Kurzep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->