Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16 - Házimunka, konyha 3

16 - Házimunka, konyha 3

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by Polyányi Csobán

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
^ a""t"^tt"^"",
PALACKOZAS.KONZERVKESITES
BADocDoBoZoKs
DUNSZTOSUVEGEKA hah.nis ,[dk bndoedaho..sAeLei nnb Akktt. n. h nin d.n naqi u nk k dtt,,is e,,benI,r d.]d Ln italfik ahrtiisidsi nbdszoa-ke!.Az itck sotdn 66dtninihd|islbr damtu.LisDntuentk he6zlnl.A!!rnthijlctik tnb nhdtuidinks du$.hdDelekbentexikel, azonbuflafediiket,ku'nakjtdlbtanata'an Itjl^tt.hi k2llettu laktlctes
a Lell6cn nagt'hdm6rs6klelrehcvitenek b6rmilyen6lelmiszerl rhhoz,hogy a bennel6v6 bakt€riumok6speniszgombdk elpusztulianak,majdebben a slcril dllapotbantdk6lctcscnszigetelted6nybczdrjik,m€rs€kelt vagy krshomer.el.lrrrndfl!rJ /inre orlatl.rnLlrigfelhasznilhat6marad az€tel.Scotlkapitdnyantarkisziexpcdici6jamaga utln hagyottndhdnymarhahiskonzenetJamelyel csakivekkelkds5bb alihak meg €sbontotlak fdlA hisezekbena konzen'ekbennem romlotlmeg,€s m6g mindig fogyaszthal6olt.HfSKoNZDRVEKAngliaegykori kirdlyndje.I. Erzs6bel uralkodisaidej6n a kiterjedt tengerihaj6zrs n1agautinvonta az ilelmiszer-lari6sitiscgyrchat€Lonyabbm6dszereinekkileileszl6siI. As6zdssalart6silort hist el€gs€gessmcgfcleloelelm.z(r rkl.,rloll,l."mrtroz"lz,ntirr. rm amik"r nemeiurJf e' htilg'ck r ha-nr,i\7dllrak.o\idrdonbelLil i moLl'rere-ket Lelletl kifcjleszteniiz]etesebb6s 'rlroza-losabbhliskonzefl'ekk€szit6s6re. z iifaita,baromfihisoskonzen'eLmir az 6 i216sriknekismegfeleltek.\ hu.t mcgf"ztel<.-ir- hrgtrJk"./.ilrdteget,majd az edenytdiszn6, b:irjiny vag-r"marhamegncdvesitetth6lyagj:ival cdtik be-Rifeszitetrak az ed€nyperem6rc,6s er6senleLoldtl6k. Sz6raddskijzben a h6lr-ag rdlt-./uh"z(J(nyzJarJ.s zzel rndkrvul ro-sen6s szorosan edteaz 6leimiszcrt, amivel1ok6le1escnzigelelteaz gy larl6sitott htst.
laD.NYturs z,lRi's1(.7ot
KoNZERVNYTT6KAzels6konzeNekenndg azt ehelett ohasni.hogy a konz.n kinyitisihoz v€s6t6s kahpi-csotajilnlanak. sakharvrn6wel k6s6bb, 875-ben LatilLik fel az elsii konzervnyil6l.Az 0n-titulasb6l 6s ircdlb6l kdsziill nyit6szerkezerbilefejel fornrh, ameh az6rl vok kijlonosent,ldl6, meft kiz,ir6lag marhahnskonzerveknella ldrdk. A kdvelkez6onzeNnyil6k sOtleresek snn\€szi kiv;I€liiekvohak.
Brsur r lonrlir o{oirrknYnn
228
 
PAL ACKOZA S, KONZ ERVKESZ T ESgyakran felrobbantak, denagyobb bajtoko-zo(, ha abenniik l6v6romlott dtelt meget-rck, merlez mindene.elbenLilloski-meneteliim6rgez6st kozott.Louis Pasteurvolt az, aki1860-banmegol-d:ist tal6ha betegsegetokoz6 bakt6dumokelpusztil6s6ra,6s ezzellehet6v6 tette, hogycsak kell6enfert6tlenilett6tel k€riilhessenak.rnzer\oboTokba.Anglia184o-benmegAusztr6liAb6lmport6hhriskonzervet,maidhamarosanaz EgyesiiltAllamok 6s Argen-tina lett alegnagyobbkonzefl,Igy6rt6. ptonSinclairreg6nye,,4dasargellethii €s egybenelborza.zloerra.aa korai20.szdzadiChi-cagobaDailonagluzemihu.fonzervgl:jr-tesnak.A lq..za7idvegenL'o. onoToll cilon-zerved6n).eketoztak fbrgalomba.A techno-l6gia is me$'6hozott.Akonzerveket a ben-niik ldv6 dlelmiszerekkelegyiilt hevitelt6k,majd r6szoritottika fedeliiket,l6gmentesenlezirl:ika konzelvet,6sfira felforralt6kazege.zer.zrel3 modrlerrelikeri.illokelele-sensterilen tart6sitaniaz6lelmiszert.HAZI KONZERVA vil6ghaborrikalatt szdmosh6ztartisbanhaszniiltikazta hasznoseszkdzt, amellyelolthonis lehetetlkonzewetk6sziteni.Ang-li6bana konzewedinyeketaN6k Intezeteelnevez6siizewezelszereztee a MetalBoxneviic6gt6l Ahhziasszonyokezeket a kon-zeNdobozokat6ltijttdk meg6s zdrtdk le sa-j6tkezdleg.A h(sokkal6sgyiimijlcsiikkelnem is voltprobldma.Biztons6gosans egy-rrerueDeheterrelolukkonzervelevrteni,azonbanazdlds6gfdl6knem voltak el6gsavasaka hrizitart6sit6shoz,gy amikorahiziasszonyh6napokkalL€s6'bbjra el6vettedkonzervet,J bennele\o zoldtegmargfakran ehetellenvolt.
Szlw
;^,.
ErgLMrszenuNszrosuvEGBEN
NicholasApperthaszndltel6szdrnveged6nytelelmi.zero.szudejurarola.araO i. egyi-kevolt azoknak,akikverscnybesz:illtak aNapdleondltalfelaj6nlott12 000iankos dij6fi,amitaz vehelctt61,aki valamilyentech-nikdvalk6pesvoft meSoldania fianciahad-sereg6lelmiszer6nektart6sit6sit-Appertdunsztosiivegbeene azEteleket,aparafadu-g6tcsakaz6nllesztettea hel]'€re,majd egfid6reforr6 vizbe6llitottaaz iiveget.Ezut6n ahelyerenyomtaa dug61,6s viasszalkijrbenleziltaaz iiveget.A csatosivegeketekkormiir r6genhasz-ndltdk ahdziasszonyokngli6ban(s6t,a matnapigis haszndljak)bef6ttekk6szit6s€hez.Parddicsomol,/il\al.egre\le\ megsok mi\puhahusugyijmdl(.oltellelcl c bo'egh6'napjaiban.Ezekelazt6n csak6lenvettEkel6djra. amikor\emmilyeng','umolc\ em keriilhetettvolnamask6pp azasztalraA m6lyh(t6k megjelenes6velm6r-mdrreliesenelfelejtett€La hdziasszonyokr€gi technik6kal,pediB tarro\rtisnak73 lormarr'vag)i\a bef6ttk6szit6s,ovdbb lartiamegapuhazijldsdgek,16dtsgyi.imdlcsdk redetizet.Az ELSODoBozosKONZERVEKAz angolnemzetis6griPeterDurandszabadalmaztatta1810-benaz els6dobozoskon-zervetJs l8l4-rea Donkrnand Hallnevuceg mara7 AnSolKjrallil'engcresTel7;-miragyrrlottkul6nbolokonzcrvell.\ajnoskeTderbenegnemoll Ibkelete'ig\'rrr:isi technol6gia.Ol]&ornem for6sitotlakkell6 h6m6rs€kletfteaz €lelmiszertahhoz,hogy mindenbakt6riumelpusztuljonbenlle,m:iskorpedigttlnagy ed€nyeketgydrtottak,6s a nagymdretiied6nybe ett6lelmiszerkijzepenemforr6sodotliit elegg€.Az ilyenkon-zenrek aboml6snyom6n k6pz6ddttgdzoktdlUvEcDUc6s
PALACKOKAtdrafonusdknkhfuiilnig tuin|.osechnihainee-oads UtezenaPalachohlrziit.tsdtu. Est id6bnaz bes\alachohryJdkdbaiheEoag)n'tudnJdug6ttexeh.EzIp6ehea bek6nron6felJeli,dz itesrziijdk lirdeunielhnhazG!etfl e vnt soks oI i -dnh s{t ibe4 iidit'^raLxho dt, ho]nese e ii hA HAZTARTiS?ALACKJAIPolachohb,il.ir ftcen 6szdleslNztik dlk rcn-d. eziye. Krbfii;zit[ar"ntijii ibesekb.L(ittindk dfelinholrnapszeiis)tiftblrsd|t,a bofikatAinkdtis dzbsz6 tdbbi atioal1L@a,ban ekdpildkt^tdmeg ehttunhnhnbbztettia tobbitil,net ezek dtro'tubbdhtsho$xih^abbah
229
 
,! KONYIIA \TILAG,\
GYUMOLCSOKES DESSZERTEK
legtdbbgyiimijlcsdtes zajldsdgetszimosm6dszerrellehet tartdsitani. Iiyen eljir6s eg,yebek dzdtra s6zdsJaz eceles savanyitis, alati I6jakon,pEldiula Fdldkdzirengcr men-Ii orszrgokban vagy az EgyesiiltAllamok-ban, Dil-Kaliforninban.Ilyen 6ghrjlaronmcglcrcm a liige 6s a datolyais, amclyekerEu16pahiivctsebb 9hajlatiorszdgaiba zinrekizdrdlag aszah'aszillitanaL.
BEFdzEs
A bef6ltk€szit6sEszaL-Eur6pdbanmrir igenr6g6la hasznalt tart6sitdsielj6rrs. A Ktjzel-Keletr6l sznrmaz6,cukornridb6l eliteilitottcukor elteried6sel6tt azonbanczi is mezzelk6szitett6k.Els5 Iepdskdntagyiimdlcsdrm(gfu7lrk. mrnl rg)umolc\hcja .ll"enmegpuhult ahhoz, hogyakdsdbbickbena cu-konzirup(vagya mez)ithatolhasson raJra.tzutan naprtaholker rerl.ukfot(J)re\/
A GYIJMOLCSEL6KEsziTEsEAs.al.L\i: b.I6l*iszit ittll|L u!!)ntuiilcsitdltaLtiban uet:h.ituorfih hmatloztih.A h'inazishaz szdnos hiilinb.izd azko.tkiszitetkk a leeeg szdiibhkazih,in1zrihbl a hituat$)dn .d|dtu nnlr'e drtaftdtdtiki bhetett@ i ensipekkel,de 6dh @ ittld'eosnitNtigunalcshnnnLz^ahlr unkdllthruttfcful6en, a.dnnll Ltis.bbtkelnm.^dg alig, d tdg\tabbtuit.t,ii datubakdtfed sA ke\nalebbiu.nglptaltu dBandn.d tuntuiiti1
szdri6s. a cukrozis, az alkoholos dtitBt6s.As6z:isagynmdlcsokart6sirdsdra erm6szelesennemj6m6dszer. de ha zdldbabotakar eltenni a hiziasszon)',ahhoz dkdietesenmegfelel. A 16m6ny szeszestalban dztarolrglumol!.meSl.,rlid z iromijrr. c.lulajdonkdppcn bdrmcddig clill. Ecctbcn dzlalva\a!an\rharunl.bizonyorgtrumole'okcr.zolds6geket s. A kisebb szemiigyiimdlcs6k,mintpdldiula szdld, a lekele ribizli vagyakrr a szih'a aszah'asokiig el:illnak, ha cldgg,yolsanzdritjdk ki 6ket. Agyiimblcsaszalrslulonorcn ndp ,,erLl melcg.zirdzcghdj-
230

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->