Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23 - Háztartás 3

23 - Háztartás 3

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Polyányi Csobán

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
r\ IIAZTARTAS
ETKEZESE
SSZORAKOZAS
TAL?AS6s vlzEsPotlAMK,/Iz th/.6azta1'a nindiEhent iafrir, k.Tiibb.filepahdtutaszndltdki.biltu:d ta\)dsahatdhnehaz olrttkulLdh,niedaiasfohdnhihoJabbu.-Bhtl le saiu.h, e.ifl
wwffi
Ev6EszKoz(Esz]-lrEK
,,1 dobazbaonagaheadeszkzhls!\etigen k16,flhus11djtujhli hnah sztinnox- ir.ldz ilt,farndh dbaldbdnen wllfikdEosansohkonlhd.szhnte,gbenhit.Ltbenaharhtdl A .illtiht,ilam,rd:toskdndldkieartLhotlasdkistuinden elk$
risz6we1 czcl6tt ulelkozlamegygazdagwalcsi birkalenY6szr6\,e1,akicsalrdjrvalegyttimindcn esteegynag)', ozijs dlbaneltriah bir-
kalevcshezih 1evacsordzni.Mindenki fogtaa kanaldt,€sa kijzbs rdlbdlfbgyaszlottael az6telt. A mosogalrsigy aztinnem voh tilnagy munLa:mindcnki le6bliteltca kanalilegy lrl vizben,6s czzel k€szis voh e dolog.Nekcm ez amegoldiis sokLal6sszeriibbnel<tiinik, minta viktoridnus korbaneftcrjedl,\/inrrneret\ege\cn]uzi\.Ellor iband ren-gelcged6nyben6s tilbanmindigi6valta'bt)(r(lkerult/ i\hldlrr,mnl rmrnn)il dlem-bcrek k6pesekvohak elfbgyaszrani;akana-lak, kdsek6s villdk tijmeg6\'e1orakoztak at:iny€rokmelletl a h6tisztas6gliabroszon.Amikor azembcr egy \,iktoridnuskorb6lsziirmazdmeniit olvas, szintefgy arzi, hogyagazdagabbemberekL€ssel-villdvaldstdl<.djalrriulat: hi.zenel!ora menn)i.egLlitelt egyszeriicneheletlens6glfogyasztanIA dolgoz6cnberekEtrendic ellenbeneb-ben akorban iles kontraszlban,llt agazda-gokd5zso16sivel.munkdsok reggelile,
306
 
ETKEZESES SZORAKOZASszembenagazdagokasztaldnfelsorakozta-rort asTpikosonkcval.rrlosrloll rakkal e.Iazaccal,61t tojdssal,pirit6ssal,muffinnal(siitem6nyfajta),vaiial,bef6ttekkel, kara-melldntettel,pisk6tdval,te6val 6s k6veval,pusztdnvajaskenydrb616seAb6l1.241.o.):illt. A f66tkez€saz eb€dvol! az 6ltal6baner6levesb6l,riihtsb6l 6sbors6pudingb6l61-16menii azonbanegyiltalannem hasonlitottagazdagokf6€tkez€seihez,apazarin6gy-vagy otfog6sosacsor6khoz.A szegdnyebbekvacsordjadltal6ban keny6rb6lds sajlb6l,vagy keny6rb6lds dzsemb6lillt, btu alkal-mankdnt halis keriill az asztalra)vasrrnapireaid6benpedigmindenkinekjutottegy kissiitem6ny.
A vAcsoRAszERTARTAs
A kozepkorbanegynemesi csalddvac5ora-asztala egyszer(,kecskeldbakrahelyezetttdbla volt.Kiildndsen fdnyfz6h:iztartdsok-ban a nagyterembensziimoslyen asztal so_rakozoti egym:ismellett. N6hfnyr6gi oxfor_di escamebridge-iollegjumbanazarnagy-terem tal6lhat6,amelyekbenm6ig megfi-gyelhetjiika r6gi hagyom6nyokal.A teremhossz6ban6I hossai,pdrhuzamosasztal6ll;ez a tanul6khelye.A tandrokpedigaz ezekremerdlegesenlhelyezelt, emelv6nyredllitottasztalmell6iilnek. A nagytermeta konyhdt6lfolyos6 vdlasztjacI, amelyendthaladva az6relt szeflirozzak.Akkoribanaz asztah nemteritelt6k meg,ahogyan azmanapsdg szokesrhiszen m1n-denki magivalhordta a sajitev6eszkdzeit,egykanalat,egy kdst 6segyv6kup6t. Avilldlakkodbanm6g nem haszniltdk.Az 6tkez6-asztal egyetlendisze egyhalalmas, diszess6tafl6 volt-ehhcz kdzelebbvagy I:ivolabbkerdlLek 7a'zial korululol., angjuktcilug-g6en.Nemhaszn6ltak amaiakloz hasonl6porceldnt6ny6rokatsem,ehelyettat6ny6rr61(1.223. a.)fogyasztottdk elaz 6telt. A fatd-nyerokat zelso ogrs\rleg)ill hozlik be.e-
az asztalf6nil6 el6kel6sdgeknekytitottak-Miutrn az el6kel6k egeztek z els6 ogdssal-amely egy ilyen lakomdn Sltal6ban ad-diszn6fei6spuding,vagyvadhfs €s hal volt-a szaf(al dritatolt atiny6rokatdtadt6kazalacsonyabbangu.az asltal dvolabbi e-szeinagyazalacsonyabbsztalokn6l elyet foglal6 end6geknek,kik csakekkor dthat-tak neki azev6snek.Minden egyes ogdst amelyetazinasokmagasra melveszeffiroztak fanfirokkalkdszdntdttek. King's Lynnben(Norfblk)lalilhatdSzentMargit templomban,obertBraunche,King's Lynn els6, 3#-ben el-hunytpolgirmestereireml6k6nompdsa-komdtdrdkiteltekmeg.A k€penhossaiasz- rdl arharo- ellerleizenegyendegjl.mrgatizenkertedik iirelmetlensdgebenz asz-talon dthaiolva ytl azeteleke16. lakomaf6fog6sa egy csod6latospdva,tollaivalegyiirt.Term6szeresenp6vdtsiites el6ttmegnyriztri\61al6s l6tt azonban isszahe-lyezt6kd a tollas b6rt, igy azt6na mad6rpomp6s61v:inyt yriitolt. Az asztalmellett,oldalt,muzsikusok gycsoportjaethat6.Ez aielener61rtikrdzi a kiiltinbsdgetkoz6pkori mberekneksten ai6nd6kairinttanlisilotrmagararrdsa,sa mai, a t6veel6tl valamilyen,a szupermarketben eszerzettJtafi6sitottsemmis6get ajszol6emberhoz-zdillasakijz6lt. Nyilvdn nem adatik megmindenkinek,ogy zel6szek sopoiaszol-gdla.sa krsdrozendt.ikorben lfog] sztaavi6lit must6rral,de az6rtmanapsAg emdrtanan6mi tiszteletet anrisitanunkaz dt-kez€solyamalarrnt.DEMoKRATIKUSAZTARTASoKCsaka Tudor-id6kben dlt szokdss6,ogy ahdzura 6s tun6je a csel6dekt6l nlijn,azemeletiak6szobdbantkezzdk. g6szend-diga hezn6pe ijzdsen acsordzottnagyte-remben.A Tirdor-kot6l azonbanassan i-veszefiez a nemes hagyomdny. obbett
A T,{NYERoKFELMELEGITESEA ttlitbohat 'tkezdselitrrtint im e es{6 d lointrutah'bdh,tuajd @'illo,inttntib ttz eli helteatik.Az dllvtiry) lg oszlopdhesatunabazza,hos)a tdf,tirah lee$ehehsSzALvETAHAJTocATASAtertttu^zIaba d szlpends zehdio sdtotts ab arl hrcsaul oaet csiatna haj-togatottzdla4tdi; krete-he e M egasz ennr. Min-denxalanitualn h,tui6*ontt6l ebd.rtdEhosld ts n a s ab e uh j oatan6o saa,i he , a elkd zftea2tI Lilhafi 6ehhesa-
307

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->