Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evolutia in Timp a Locuintei

Evolutia in Timp a Locuintei

Ratings: (0)|Views: 438|Likes:
Published by botezate

More info:

Published by: botezate on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

 
or. Chişinău
 
Referat
la educaţia tehnologică pe tema:
 
Evoluţia în 
timp a 
locuinţei 
 
Efectuat: Botezat ElenaProfesor: Golubev RenataClasa a IX-
a „B”
 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu”
 
Palatele, locuinţele nobiliare, conacele, vilele urbane şi rurale ale aristocraţiei
 
Ţării Moldovei sunt
descrise în documentele secolelor XVII-
XVIII şi în consemnările călătorilor străini ce au vizitataceste ţinuturi. Pe teritoriul Moldovei din dreapta Prutului s
-
au păstrat multe case domneşti, palateşi conace datând din sec. XVII
-XVII
I. În Basarabia şi Transnistria,
-
regiuni care formează astăzi
Republica Moldova, -
cele mai vechi reşedinţe boiereşti sunt datate cu sfârşitul sec. XVIII
-
începutul sec. XIX. Monumentele locative, pe parcursul sec. XIX şi la începutul sec.XX, au
cunoscu
t o evoluţie rapidă, explicată, parţial, de dezvoltarea agriculturii în zonele rurale şi acomerţului şi administraţiei în zonele urbane. Monumentele arhitecturale de acest tip prezintă un
interes deosebit pentru istoricii arhitecturii, întrucât în ele s-a
reflectat cel mai bine influenţadiferitor orientări stilistice succesive, prezente în sec. XIX pe teritoriul Basarabiei şi Transnistriei.Tradiţiile naţionale autohtone, clasicismul şi neoclasicismul rus, stilul "empire", eclectismul de lasfârşitul sec
.XIX -
începutul sec. XX şi
-
au lăsat amprenta inconfundabilă în arhitectura şi în decorul
acestor edificii locative.
Iniţial, cele mai vechi case boiereşti şi anexele lor gospodăreşti erau construite cu schelet din lemnîmpletit cu nuiele, având aspecte comune cu casele ţărăneşti tradiţionale cu cerdacuri şi prispe, dar depăşindu
-le ca dimensiuni. Drept exemplu timpuriu
de organizare a spaţiului locativ boieresc de laînceputul sec. XIX serveşte conacul moşierului Russo din satul Micăuţi (jud. Chişinău)
-
o casăscundă cu camerele dispuse în rând, prispă, acoperiş în patru ape, dotată din punct de vedere
decorativ doar cu
o galerie cu coloane, amenajată de
-
a lungul faţadei. Similar era în varianta sainiţială din prima jumătate a sec. XIX şi conacul căminarului Zamfir Ralli, reconstruit radical în anii70 ai sec. XX de arhitectul Robert Curţ pentru a găzdui Casa
-muzeu A.S.
Puşkin din actualul satDolna (jud. Chişinău).
Neoclasicismul în varianta-
i proprie Imperiului Ţarist pătrunde în Basarabia începând cu anii 20 ai
sec. XIX. Unul din primele edificii realizate în spiritul stilului neoclasicist din Basarabia esteconacul Ecaterinei Rosetti-Roznovanu, întemeiat în anii 20 ai sec. XIX. În cadrul arhitecturiineoclasiciste erau deseori utilizate porticurile cu coloane în stil ionic, doric sau (mai rar) corintic.
Ca exemplu de utilizare a acestor ordine în arhitectura rurală p
oate servi conacul boierului Celac
(ulterior a aparţinut familiei Malischi) din satul Bahmut (fostul r 
-
n Călăraşi). Camerele de gală şilocative erau dispuse aici în anfiladă, iar încăperile de serviciu şi cele auxiliare erau legate princoridoare. Soluţii
 
 planimetrice similare putem găsi şi în reşedinţele nobiliare neoclasiciste, de tipulconacului Iuşnevski din s. Hrustovaia (în apropiere de or. Camenca) sau de tipul conacului boieruluiStrăjescu din s. Văscăuţi (jud. Soroca).
Neoclasicismul din arhitect
ura conacelor boiereşti a avut şi unele particularităţi locale în Basarabia.Astfel, în conacul familiei Cazimir din s. Cernoleuca (jud. Edineţ), camerele amplasate în jurultindei erau completate de o tradiţională galerie şi cerdac, iar coloanele ionice aveau proporţiiimproprii acestui ordin arhitectural. În conacul familiei Leonardi din s. Cubolta (jud. Bălţi),constituit ca ansamblu în jurul anului 1835, arhitectura şi decorul neoclasicist se îmbină organic cu
mediul ambiant, format de un parc cu alei a
coperite cu pietriş şi cu havuzuri sculptate. Palatulcontesei Trubeţkoi din orăşelul Camenca (Transnistria), construit în anii 30
-40 ai sec. XIX, de
asemenea a fost conceput în stil clasicist ca o parte componentă a unui ansamblu peisajer mai vast,
cu ter
ase de viţă de vie, crame şi beciuri, ce au aparţinut iniţial kneazului P.H. Witgenştain.În jumătatea a doua a sec. XIX, în arhitectura vilelor rurale şi a conacelor basarabene pătrund şi alte
stiluri. Astfel, în conacul familiei Stremiadi din satul Sofr
âncani (jud. Edineţ) faţadele sunt decorateîn stil neogotic. Neogoticul poate fi depistat în conacul lui V. Calmuţchi din satul Corjeuţi (jud.Edineţ) şi în conacul familiei Cantacuzino din satul Poiana (jud. Edineţ). Apar compoziţii
planimetrice calitati
v noi şi procedee decorative răspândite anterior în Europa Occidentală. Ele potfi observate, spre exemplu, în conacul lui Ion Hăsnaş din satul Sofia (jud. Bălţi),
- conac unde a fost
asigurat un foarte înalt grad de confort şi unde au fost amplasate sobe de teracotă smălţuită cu decor ornamental. Raportate la conacul lui Hăsnaş, conacele lui Manolachi Negruzzi din satul Târnova
 
(jud. Edineţ) şi a lui Constantin Stamati din orăşelul Ocniţa (jud. Edineţ) par să fie mai tradiţionale,
tributare stilului neoclasicist.
Elemente ale stilului "empire turc" pot fi găsite în decorul "Casei Catargiu" din Chişinău, construiteîn anul 1854 de arhitectul E. Gasket la colţul actualei străzi Columna şi actualului bulevard alRenaşterii."Casa Cheşco" de pe strada S. Lazo
 
nr. 24 din Chişinău (construită la 1858) este cunoscută datorită proprietarei Zamfira Cheşco, vizitată aici de nepoata ei Natalia Cheşco, viitoare regină a Serbiei.
Elemente ale stilului eclectic pseudo-
renascentist putem găsi în "citadelele" decorative ş
i în
"ferestrele lui Bramante" apărute după 1888 la vila principesei Ghica
-
Comăneşti din Chişinău (str.31 August, nr. 100) şi datorate reconstrucţiei de către A. Bernardazzi a vechii clădiri neoclasice de
la mijlocul sec. XIX.
O adevărată bijuterie a stilului eclectic basarabean o prezintă clădirea fostului Castel de vânătoare a
lui Manuc-
Bei din Hânceşti (actualmente Muzeul de studiere a ţinutului) construit după proiectul luiA. Bernardazzi în anii 80 ai sec. XIX la iniţiativa
fiului magnatului armean Oganes. În cadrulacestui castel miniatural sunt combinate într-
un mod reuşit elemente ale stilurilor pseudogotic,mauritan şi renascentist francez. Cu mult mai sobru şi mai laconic a fost construit palatul aceluiaşi
Manuc-Bei tot
din Hânceşti (cunoscut şi sub numele de palat al prinţesei Dolgorukova). Aici predomină spiritul clasicist francez, unitatea stilistică fiind respectată cu mai multă stricteţe decât înCastelul de vânătoare.Cu mult mai modeste şi mai apropiate de arhitectura caselor ţărăneşti sunt Conacul familiei Lazodin satul Piatra şi Conacul familiei Donici din satul cu acelaşi nume, ambele din judeţul Orhei.
Cele mai vechi case de locuit din capitala Republicii Moldova n-
au rezistat până astăzi. Ele au
suferit fie
din cauza seismelor şi a incendiilor, fie din cauza demolărilor.Din cele mai cunoscute clădiri ale Chişinăului care nu s
-
au mai păstrat merită să menţionăm casacomerciantului Gladilin şi casa lui Tudor Crupenschi, care au fost demolate în legătură cu
r
econstrucţia centrului urban şi care erau situate mai la vale de actuala catedrală Naşterea Domnuluidin Chişinău (pe strada Columna, fosta Frunze). Casa lui Gladilin era un imobil cu parter şi etaj, cugalerii etajate. A fost construită după principiile s
tilului post-
clasicist rus, cu modificări locale. Casalui Crupenschi, era şi ea cu parter şi etaj, dar dispunea şi de o sală de teatru, unde au evoluat primele
trupe dramatice de actori-
 profesionişti, veniţi în Basarabia.În general, trebuie să spunem, că fondul de bază arhitectural al oraşelor basarabene construit în sec.XIX este prezentat de locuinţe cu un singur nivel. Acestea sunt construcţii perimetrale, întrerupte de porţile de acces în curţile orăşenilor. Arhitectura faţadelor era determinată de v
ariantele propuse de
albumele "Faţade exemplare" elaborate de arhitecţi din Sanct
-
Petersburg. Aceste variante de faţadeerau obligatorii pentru construcţiile din oraşele guberniale ale Imperiului Ţarist. Arhitecţii localivariau însă aceste faţade prin elemente de factură naţională prezente în ornamentaţie, în cornişe, înancadramentele ferestrelor, la intrările de onoare a edificiilor construite. Multe clădiri de locuit din principalele oraşe ale guberniei Basarabia erau proiectate de arhitecţi celebri, pr 
intre care lui A.I.
Bernardazzi îi aparţine rolul şi aportul decisiv. Casa aristocratei Alexandra Casso (de la intersecţiastrăzilor M. Eminescu şi V. Micle)
-
cunoscută şi sub denumirea de Casa Inglezi,
- Casa
Ianuşevschi
-
Donici (de la intersecţia străzilor G. Bănulescu
-
Bodoni şi 31 August) unde actualmentese află Muzeul de Arheologie şi Etnografie al AŞM şi Palatul Râşcanu
-Derojinschi de pe strada
Bucureşti (nr.62) sunt cele mai cunoscute edificii cu caracter locativ, proiectate la Chişinău de
vestitul a
rhitect. Toate aceste clădiri, de un eclectism bine pronunţat în decoraţia faţadelor, denotămăiestria arhitectului, libertatea sintezei organice a formelor arhitecturale preluate din diversecurente şi orientări stilistice replămădite în noi compoziţii ar 
hitectonice originale.
În arhitectura conacelor rurale de la sfârşitul sec. XIX
-
începutul sec. XX se observă de asemeneaapariţia unor înnoiri stilistice. Astfel, dacă conacul familiei Stroiescu din satul Brânzeni (jud.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->