Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
80. - 8

80. - 8

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENIZAKONA O SPORTUZagreb, ožujak 2013.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPORTUI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. UstavaRepublike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUPREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
I
Kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske važe
ć
imZakonom o sportu (Narodne novine, br. 71/2006, 124/2010, 124/2011 i 86/2012) propisano jedodjeljivanje trajne nov
č
ane naknade hrvatskim sportašima koji su na olimpijskim,paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih osvojili medalju i na taj na
č
in zadužiliRepubliku Hrvatsku.Za razliku od važe
ć
ih odredbi, ovim se zakonskim prijedlogom predlaže ukidanjeimovinskog cenzusa, mijenjanje dobne granice za ostvarivanje prava i redefiniranje natjecanjaza koja se dodjeljuje trajna nov
č
ana naknada, iz razloga što je intencija ove vrste pravaodavanje priznanja sportašima koji su svojim iznimnim postignu
ć
ima pridonijeli ugleduRepublike Hrvatske. Uzimaju
ć
i u obzir podatke dobivene od Hrvatskog kluba olimpijaca,Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskogsaveza gluhih o živu
ć
im osvaja
č
ima olimpijskih medalja, paraolimpijskih medalja,olimpijskih medalja gluhih i svjetskih prvenstava u olimpijskim sportovima i disciplinama sastalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ovim se zakonskim prijedlogom predlažuodredbe o trajnim nov
č
anim naknadama tim sportašima. Predlaže se propisivanje da pravo natrajnu nov
č
anu naknadu mogu ostvariti sportaši s 45 godina života koji su hrvatski državljani,imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nisu pravomo
ć
no osu
đ
eni za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Pravo na trajnu mjese
č
nu naknaduostvarivao bi sportaš koji ispunjava navedene uvjete i kojemu je to na njegov zahtjevodobreno rješenjem ministarstva nadležnog za sport. Sportaš koji je osvojio više medaljamogao bi ostvariti pravo na trajnu nov
č
anu naknadu samo u iznosu za osvojenu jednumedalju, pri
č
emu je mjerodavan iznos naknade koji ostvaruje za najvišu medalju. Predlaže sepropisivanje neto iznosa trajne mjese
č
ne naknade sportašu od:
 
100% prosje
č
ne neto pla
ć
e po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoju godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda zastatistiku, za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igramai olimpijskim igrama gluhih;
 
80% prosje
č
ne neto pla
ć
e po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoju godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda zastatistiku, za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskimigrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskimseniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama;
 
 3
 
60% prosje
č
ne neto pla
ć
e po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoju godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda zastatistiku, za osvojenu bron
č
anu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskimigrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskimseniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama;
 
40% prosje
č
ne neto pla
ć
e po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoju godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda zastatistiku, za osvojenu bron
č
anu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima uolimpijskim sportovima i disciplinama.Tako
đ
er, predlaže se propisivanje da na
č
in i postupak utvr
đ
ivanja trajnih nov
č
anihnaknada, njihovo trajanje, iznos naknada i druge poslove potrebne za dodjeljivanje trajnihnov
č
anih naknada ure
đ
uje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Sukladno predvi
đ
enimkriterijima, pravo na trajnu nov
č
anu naknadu za osvojene medalje na olimpijskim igrama uovom trenutku ostvarilo bi ukupno 86 sportaša (od
č
ega 50 osvaja
č
a zlatnih, 25 srebrnih i 11bron
č
anih medalja), 8 sportaša osvaja
č
a medalja na paraolimpijskim igrama (od
č
ega 4osvaja
č
a zlatne i 4 bron
č
ane medalje), 38 sportaša osvaja
č
a medalja na olimpijskim igramagluhih (od
č
ega 28 osvaja
č
a zlatnih, 1 osvaja
č
srebrene i 9 osvaja
č
a bron
č
anih medalja) te 70osvaja
č
a medalja na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (od
č
ega19 osvaja
č
a zlatnih, 13 osvaja
č
a srebrnih i 38 osvaja
č
a bron
č
anih medalja). U obzir su uzetisvi živu
ć
i sportaši osvaja
č
i medalja na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igramagluhih te svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, uz napomenu da nije bilo mogu
ć
eprovjeriti ostale uvjete, pa shodno tome broj sportaša koji ostvaruje ovo pravo može biti samomanji od gore navedenog broja sportaša.
III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Za ostvarivanje prava na trajnu nov
č
anu naknadu, planirana su sredstva u Državnomprora
č
unu Republike Hrvatske za 2013. godini na godišnjoj razini u iznosu od 12.140.431,00kuna, sukladno izra
č
unu u kojem je uklju
č
ena prethodnim zakonskim odredbama definiranadobna granica i imovinski cenzus, s obzirom da izmjene i dopune zakona mogu stupiti nasnagu najranije tijekom mjeseca ožujka, te da je rok za donošenje uredbe kojom
ć
e seregulirati ostvarivanje prava mjesec dana, te se predvi
đ
a da
ć
e planirana sredstva za 2013.godinu biti dostatna. Razlika sredstava potrebna za podmirivanje obaveza za 2014. i 2015.godinu osigurat
ć
e se u okviru sredstava državnog prora
č
una Republike Hrvatske osiguranih uRazdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u projekcijama prora
č
una za 2014. i2015. godinu. Maksimalni procijenjeni iznos od 14.468.759,00 kuna dobiven je tako da jeukupni potrebni iznos od 10.189.267,20 kuna pomnožen s 1,42 koliko je procjena najve
ć
ihdavanja predvi
đ
enih za sportaše s prebivalištem u Gradu Zagrebu. Potrebno je napomenuti dazbog dodatnih kriterija prebivališta i sl., a i zbog
č
injenice da pojedini sportaši ne morajuzatražiti ostvarivanje ovoga prava, stvarno potrebni iznos
ć
e svakako biti manji od kalkulacijeprikazane u Tablici 1., bez obzira na
č
injenicu što davanja za sportaše koji imaju registriranusamostalnu sportsku djelatnost mogu biti i nešto ve
ć
a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->