Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 4

Chuong 4

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Published by Bul Gii

More info:

Published by: Bul Gii on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
1
Chương 4: Đạ
i s
bool và hàm bool
1.
 
Cho S là t
p h
ợp các ước nguyên dương củ
a 70, v
ới các phép toán •, + và
 
được định nghĩatrên S như sau:
 
a • b = UCLN(a, b), a + b = BCNN(a, b), a
= 70/a.Ch
ng t
r
ng S cùng v
ới các phép toán •, +
l
p thành m
ột đạ
i s
Boole.
2.
 
Ch
ng minh r
ng:
a)
(a+b)
.
(a+b’) = a;
 
b)
(a
.
 b)+(a’
.
c) = (a+c)
.
(a’+b).
 
3.
 
Cho các hàm Boole
1
,
2
,
3
 
xác đị
nh b
ở 
i b
ng sau:x y z
1
2
 
3
0 0 0 1 1 00 0 1 1 0 10 1 0 0 1 10 1 1 1 1 01 0 0 1 0 11 0 1 0 0 11 1 0 0 1 11 1 1 1 1 1V
m
ch th
c hi
n các hàm Boole này.
4.
 
Hãy dùng các c
ổng NAND để
xây d
ng các m
ch v
ới các đầu ra như sau:
 
a)
 
 x
 
b)
 
 xy
 
c)
 
 x+y
 
d)
x
y.
5.
 
Hãy dùng các c
ổng NOR để
xây d
ng các m
ch v
ới các đầu ra đượ 
c cho trong Bài t
p
5
.
 
2
6.
 
Hãy dùng các c
ổng NAND để
d
ng m
ch c
ng bán ph
n.
7.
 
Hãy dùng các c
ổng NOR để
d
ng m
ch c
ng bán ph
n.
8.
 
Dùng các b
ản đồ
Karnaugh, tìm d
ng t
ng chu
n t
c t
i thi
u (khai tri
n c
c ti
u) c
a cáchàm Boole ba bi
ế
n sau:
a)
 
 z y x yz x
.
b)
 
 z y x yz x z xy xyz
.
c)
 
 z y x yz x z y x z y x z xy
.
d)
 
 z y x z y x yz x z y x z y x xyz
.
9.
 
Dùng các b
ản đồ
Karnaugh, tìm d
ng t
ng chu
n t
c t
i thi
u c
a các hàm Boole b
n bi
ế
nsau:
a)
 
 z y xw z y xw z ywx z ywxwxyz
.
b)
 
 z y xw z y xw z y xw yz xw z ywx zwxy
.
c)
 
 z y xw z y xw z y xw z y xw z y xw z ywx zwxywxyz
.
d)
 
 z y xw z y xw yz xw xyzw z y xw yz xw z ywx zwxywxyz
.
10.
 
Dùng phương pháp Quine
-McCluskey, tìm d
ng t
ng chu
n t
c t
i thi
u c
a các hàm Booleba bi
ế
n cho trong bài t
p 9 và hãy v
m
ch th
c hi
n các d
ng t
i thi
ểu tìm đượ 
c.
11.
 
Dùng phương pháp Quine
-McCluskey, tìm d
ng t
ng chu
n t
c t
i thi
u c
a các hàm Booleb
n bi
ế
n cho trong Bài t
p 9 và hãy v
m
ch th
c hi
n các d
ng t
i thi
ểu tìm đượ 
c.
12.
 
Hãy gi
i thích làm th
ế
nào có th
dùng các b
ản đồ
 
Karnaugh để
rút g
n d
ng tích chu
n t
c(tích các t
ng) hoàn toàn c
a m
t hàm Boole ba bi
ế
n. (G
ợi ý: Đánh dấ
u b
ng s
0 t
t c
cáctuy
ển sơ cấ
p trong bi
u di
n và t
h
ợ 
p các kh
i c
a các tuy
ển sơ cấ
p.)
13.
 
Dùng phương pháp ở 
Bài t
p 13, hãy rút g
n d
ng tích chu
n t
c hoàn toàn:
))()()((
z y x z y x z y x z y x
.
 
3
14.
 
Dùng đị
nh lý De Morgan, rút g
n bi
u th
ức sau cho đế
n khi ch
còn bi
ến đơn đả
o (m
t g
chtrên)
)).((
D B A z
 
15.
 
Đơn giả
n các hàm sau dùng b
ản đồ
Karnaugh
a) f (A, B,C) =∑(0,2,3,4,6)
 
 b) f (A, B,C,D) =∑ (0,1,2,4,5,7,11,15)
 
c) (X1, X2, X3, X4) =∑ (3,7,11,13,14,15) f X1 X 2 X3 X4
 d) C
c ti
u các hàm trên
ở 
d
ng tích các t
ng
16.
 
Dùng b
ản đồ
Karnaugh rút g
n hàm
a) f (A, B,C,D) =∑ (0,2,6,8,9,10,11,13) .
 
 b) f (A, B,C,D) =∑ (0,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13)
 c) f (A, B,C,D) =
(0, 2,3, 4,6,7,9,12,13)d) f (A, B,C,D) =
(0, 2,8,9,10,11,13,14)
17.
 
Cho hàm bool:
f(A, B, C, D) = Σ(3, 4, 5,
7, 10, 12, 13) + d(8, 9, 11), Dùng b
ản đồ
 
Karnaugh để
:
a. Xác đị
nh d
ng chu
n t
ng các tích c
a hàm f (g
i là hàm g).
 b. Xác đị
nh d
ng chu
n tích các t
ng c
a hàm f (g
i là hàm h).c. So sánh hai hàm g và h.d. V
 
sơ đồ
m
ch hàm g mà ch
s
d
ng c
ng NOR.
18.
 
Cho hàm bool
f(A, B, C, D) = Σ(0, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15) +d(3,10), Dùng bản đồ
 
Karnaugh để
:
a. Xác đị
nh d
ng chu
n t
ng các tích c
a hàm f (g
i là hàm g).
 b. Xác đị
nh d
ng chu
n tích các t
ng c
a hàm f (g
i là hàm h).c. So sánh hai hàm g và h.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bmwli liked this
Lucky liked this
Lucky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->