Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organizacija i Efikasnost Rada Silosa Za Pivski Jecam

Organizacija i Efikasnost Rada Silosa Za Pivski Jecam

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by Miroslav Marić
article
article

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Miroslav Marić on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

 
LITERATURAZAKLJUCAK
[1]Pece,Z.,
Comer,
N.:Otkup,
susenje
i
skladistenje
pseniceuAdi1998.godine,PTEP,NoviSad,
3(1999)3-4,
s.
113-116.
[2]Komercijalno.
tehnoloska
dokumentacija
Z.Z."Ada",Ada,1999/2000.
Poredpracenja
i
kontrole
temperature
zrna
soje,nedeljnoje
vrsena
vizuelna
kontrola
silocelijekroz
gornji
otvor,uzpracenje
eventualne
pojave
mirisa
iii
kondenzovane
vodenepare.Uslucajupojaveblagokiselog
mirisa
iii
mirisa
naplesni,
preporucuje
se
elevirabnje
zrna
soje.Isto
tako
u
slucaju
pojave
kondenzovanih
vodenihkapi
unutar
celije,
trebaintervenisati
eleviranjem
iliakozatopostojimogucnost,
hladenjem
zrna.Prihvaceno,
1.04.
2000.
rimljeno:29.03.2000.
Preuzimanje,
susenje,
preciscavanje
iskladistenje
zrna
soje
roda
1999.godine,obavilosesadosta
problema
razlicite
prirode.
Ovaj
posao
biojecesto
otezavan
zbog
zagusivanja
transportnih
linija,usledvecekolicine
primesagrube
frakcijeito
prikraju
kampanje
prijema
zrna.
Zbog
nedostatka
smestajnog
prostora
doslojedo
suvisnih
operacija
oko
sredivanjazrna
(susenje,preciscava
nje
ieleviranje),kojesemogloizbeci.Susenje
zrna
sojejecesto
prekidano
iometanozbogloseg
vremena
(padavine,magla,itd),paseceoprocesotegao.Radi
ocuvanjakvalitetazrna
sojebiloje
potrebno
obavljatidodatneoperacije
(preciscavanje
ieleviranje),dabi
sirovinu
dovelido
skladisne
kondicije.U
principu
sene
preporucuje
susenjesojinog
zrna
sa
direktnimsusarama,
zbogvelike
opasnosti
odpozara.susenoipreciscenosojino
zrnoskladisteno
jeumetalesilocelije
(svaka
po1000
tonaprijemnog
kapaciteta).Usvakojcelijisenalaze
termometri,
koji
registruju
temperaturu
zrna
u
tri
tacke.Ocitavanjejena
instrumentu
kojijepostavljen
na
tabli.U
slucajuporastatemperature
unekojtacciusiloceliji,
pristupalo
se
interventnom
radu
-u
nasemslucajueleviranju
zrna
soje.
Tako
eleviranozrnokontrolisese
pri
isticanju
izsilosa
svakih
15
minuta,meri
se
temperatura
isadrzajvlagezrna.Postose
radi
0
zrnu
sojekoja
sadrziulja
usebi,u
slucajupromena,
odnosno
porastatemperature,treba
brzo
intervenisatiradisprecavanja
nepozeljnih
promena
ukvalitetu.
SKLADISTENJE
ostavljani
suupogonuucilju
hladenjasamotne
obloge.
Pre
zaustavljanja
ventilatorasusare,
zaustavljano
je
dopunjavanje
sus
are
sa
sirovim
zrnom,
dok
suizuzimaciidalje
bili
upogonu.Ciljjeda
gornja
zona
susenja
u
stubovimasus
are
budeprazna
idase
produvajakomstrujom
vazduha,
radi
odstranjivanja
lako
zapaljivefrakcijenecistoce,tj.Ijuske
zrna
soje.Naosnovu
zahteva
kojisubili
navedeni
uugovoru,
susenje
je
radeno
na11
%.
Takoosuseno
zrno
sojeje
upucivano
na
finopreciscavanjetipSAS-60,proizvodnje"Bruno"Indija.U
precistacu
su
koriscenasita
za
kukuruz
(<1>
5mm).
Fini
precistac
savecim
otvorimaperforacija
sita
dali
su
odlicne
rezultate
kod
preciscavanja
zrna
soje.
Nakonsvakeosusene
kolicine
zrna
soje,do1000tona,
preporucuje
se
potpuno
praznjenje
stubovasus
are
idetaljnociscenje
susare
krozzato
predvidene
otvore.Za
susenje
3.890
tonazrna
sojepotrosenoje
ukupno
31.520
litara
ulja
zalozenje.Postojerezim
radasusare
biou
uslovimaniskih
temperatura
okolnogvazduha,
potrosnja
gorivanijebila
mala
iiznosilaje
9,llitara
potonizrna.Biblid:
1450-5029
(2000)4;3-4,p.
102-106
UD
K:631.563;631.57
Strucni
rad
Professional
paper
ORGANIZACIJAIEFIKASNOST
RADA
SILOSAZAPIVSKIJECAM
Mr
Dusan
SAMARDZIC,MilanTISMA,ing,VasaSIJAKOV,dipl.mg,
Sanja
ZABALJAC,dipl.ing.DP"Maltinex"Sladara,
Backa
Palanka,Industrijska
zonabb
REZIME
Uradujeobradenaproblematikaprijema,susenja
i
skladistenjapiuskogjecma,ursta
i
tehnickekarakteristikeopremenasilosu,organizacijarada
i
efikasnosturadusilosnogcentra.Primenjenomtehnologijomradaispunjaoa
se
osnotmi
zadatak
da
se
sacuoakualitetpiuarskogjecma,upruomredunjegouaklijauost.Toznaci,da
se
ispunjauaosnouniuslouzakualitetnuproizuodnjupiuskogslada.
Kljucne
reci:susenje,skladistenje,pioarski
jecam.
UVOD
Lakoiefikasno
uzimanjeuzorakaelevirane
robe,
radiispitivanja
kvaliteta.Odsvih
zrnastih
kultura
za
nasu
delatnost
bitan
jejecam,cijazetva
traje
veoma
kratko
(1-2nedelje),a
zatim
se
narednih
godinu
dana
doraduje.Zbog
togaje
veomavaznodaseon
pravilnoskladisti
kakobisesacuvaonjegovkvalitet,
uprvomredu
njegovaklijavost.
Sladare
primajujecamodmah
u
toku
zetve,
pri
cemu
se
jecam
dovozi
direktno
sapoljaili
iz
skladista
proizvodacaposleodredenog
vremena.
Veomajevaznodase
prijem
stoboljeizvsiu
kvantitativnom
i
kvalitativnom
smislu.
Jecam
seobicno
cuva
u
rasutom
stanju,arazlicite
sortejecma
koje
sladarenabavljaju
obinoseodvojeno
skladiste
ili
pakplanski
medusobno
mesaju.
Nacini
skladistenjajecma
veomasurazliciti,pocevod
smestaja
udzakovima,
podnim
skladistima,
pado
savremenih
potpuno
mehanizovanih
silosa.Osnovne
prednosticuvanjajecma
usilosima,
tj.
betonskim
celijama
susledece:Lak
transportprilikompraznjenja
ili
punjenja,
Lakociscenjei
zaprasivanje
saciljem
unistavanja
stetocina,Nedolazi
lako
do
razmnozavanja
insekata,pacova
iii
miseva,Mogucnost
merenjatemperature
ucelijama,tj.uskladistenoj
robi
Relativnomalo
zauzimanje
prostora,
Dugotrajno
i
postojanoocuvanjekvaliteta,
PRIJEMISKLADISTENJEPRIMLJENEROBE
DP"Maltinex"·
Sladara
uBackoj
Palanci
poseduje
betonski
siloskapaciteta45000
t,
sa
svom
pratecom
opremom
zaefikasnocuvanje,ciscenjei
sortiranje,
tj.
kalibrisanjemerkantilnog
jecma.Usklopusilosa
nalazi
sei
susara
"CER"Cacak2'VS8
kapaciteta
24
t/h
suvogjecma,a
sema
silosnog
skladistaprikazana
jenaslici1.U
toku
zetve
prilikompreuzimanjajecma
veomajevaznousto
kracemvremenskomroku
primiti
celokupnu
kolicinuugovorenogjecma.Svakegodine
pre
pocetka
prijema
odredeseocekivanipokazatelji
kvaliteta
jecma
iakojecarnnezadovoljavazadate
vrednosti
ne
prima
seu
sladaru.
Dobar
pivarskijecamtreba
da
ima
klija
vost
najmanje
93
%.
Naotkupnom
mestu
prilikom
preuzimanjajecma
sasvakogvozila
uzima
se
uzorak
i
odreduju
se
hektolitarska
tezina
(ne
treba
daje
manja
od66
kg/ht
I
sadrzajvlage
(ne
treba
dajeveeaad16%),
primese
ilorn.Ova
brzaodredivanja
naprijemnoj
rampi
pore
desesa
odredivanjem
ulaboratoriji.Akoje
jecam
102
PTEP
4(2000)
3·4
 
D
D-
predstavniei
"Jugoinspekt"NoviSad,kao
neutralni
posredniciizmedudobavljaca
ikupea.Ocena
kvalitetajecma
u
laboratoriji,osim
prilikom
prijema,
vrsi
sei
prilikom
susenja,
skladistenja
(eleviranje)isladovanja.
Ispitan
iizmeren
jecam
savageodlazinakosgdesekipuje,azatim
na
ciscenje,
sortiranje
iskladistenje.stoje
prikazano
naslici2.
Jecam
koji
stize
sa
njive
sadrzirazne
necistoceikao
takav
nije
pogodan
zaduze
skladistenje
ili
sladovanje.Zbogtogase
ovakavjecam,
kojije
utzv.
merkantilnomstanjuprethodno
cisti
i
sortira.Nacin
kretanjajecma
od
prijemnog
kosa
do
smestanja
ucelijuje
sledeci:
jecam
iz
kosa
(1)
preko
lancastog
transportera
(2)ikoficastog
elevatora
(3)dolazi
naaspirater
(4)
kapaciteta
120
t/h,
gdese
vrsi
grubo
ciscenje.
Sita
aspiratera
su
pravougaonih
otvoradimenzija
40'1.75mm.Sa
aspiraterom
jepovezani
ventilator
(14),sa
ciklonom
(14a),koji
snagom
vazduha
izdvajasvenecistocespecificno
lakse
od
zrna
jecma.
Prelaz
sa
sita
jeuovom
slucajurelativnocistjecam,
kojidaljeodlaziuceliju5ili5a,kao
tampon
celiju
namenjenu
za
punjenjesusare
(7).
Trebanapomenuti
da
prijem
jecrna
u
vreme
kisnog
perioda
obaveznoiziskujeinjegovosusenjeu
susari.
U
suprotnom
mozesedogoditida
jecamsasvim
izgubi
svojstva
dobrog
pivarskogjecma
(u
prvom
redu
klijavost).U
svakomslucaju
jecarnvlaznijiod14%obaveznosesusi.
Susenje
se
vrsi
na
direktnoj
susari
nagas
tipa
2'VSZ-8"CER"-Cacak,
natemperaturi
od
40-45°C,
jer
ova
temperatura
ne
utice
na
smanjivanje
klijavosti
zrna.Vlaga
jecma
se
snizava
na
ispod12%vlage,
cimepostaje
bioloski
stabilan
ikao
takav
semoze
cuvati
duzi
vremenski
period.Ceotok
susenja
i
radasusare
vodi
rukovaoc
susare,
koji
svakih
2
satauzima
uzorkejecma,
meri
vlagu
istog
na
lieu
mesta,atakode
odnosi
uzorak
u
laboratoriju
na
ispitivanje
i
uporedivanjeizmerene
vlage.Ceo
smenski
rad
beleziseuknjiguevidencijeidaje
na
uvid
pretpostavljenomrukovodiocu,
a
primer
vodenja
susenja
prikazan
jeu
tab
eli1.
00
~ ~
)C/l
C/l
0>
~ C l
CI
Stika
1.
Sernasilosnogskladista
(4
baterije,
48
celijai24
polucelije)
sumnjivogkvaliteta
uzorak
sesaljeu
laboratoriju
na
kompletnu
analizu,sto
podrazumeva
i
odredivanje
klijavosti.Tuse
vrse
i
svadruga
odredivanjavezana
zasusenje,
skladistenje,
eleviranje
isladovanje.
Oeenu
kvalitetaprilikomprijema[ecmavrse
PTEP
4(2000)
3·4
Tabelal:Prirnervodenjaknjigesusenja
Vreme
Vlaga
Vreme
Vlaga
Primedbe
(h)(%)(h)(%)
-----_._._.,---
-
- ~ - - - -
--
--
14
00
13.8
01[J()
12.0008.07.1999.I
smena
c-i
c-
--
-jecarn
kruzi
izC5uC5a
0)
c-i
0)
16[J(J
13.2
0)
03[J()
11.50-vlaga
dobra,
krece
se
.-<
0)
.-<
oko11.5%
~~
c-
o
cO
0
-gorionik
ugasen
u
0 8 : ~ )
II
0
6
-u
toku
smene
nijebilo18
00
12.6
.-<
05[J()
11.50
SS
problema
~
+-'
~
1--
Krnjulac
o
--'---'----_.,.
-----
~
- _ . _ - - - ~
0
20
00
0
07()()
12.111.80Jecamiz
susare
zavisnoodprocentaizlaznevlagemozeiciponovoucelijuzasirovijecam5a(akovlaganijedostiglazadaniprocenat),aodatleseponovo
vraca
nasusenje,tj.
jecam
"kruzi"svedopostizanjazeljenevlage.Uslucajudajevee
prvim
prolazomkroz
susaru
jecamosusen,onidena
aspirater
(11),kapaciteta60t/h,gdesesortiraicisti.Naovom
aspirateru
sitaimajuotvoreprecnika2.5mmitusekaopropaddobijajecamIIIklase,kojisetransportujeupoluceliju,akaoprelazdobijaseIklasajecmakojiseprebaeujeuceliju12,adaljesetransportnim
trakama
saljeudrugecelijenacuvanje.Ovajaspiraterjepovezansaventilatorom(13)iciklonom(13a),kojistrujomvazduhaiznosiplevicui
prasinu
napoljeutaloznibunker.
Nakonzavrsenogkompletnog
kalibrisanjajecma
preko
aspiratera
(11),
pristupa
se
prvom
eleviranju,
tj,
prebacivanju
zrna
pomocu
transportnih
linija
izcelijeuceliju,
pri
cemu
seuodredeno
vreme
baca
fostoksinkao
zastita
od
stetocina
(zizak).Osimtoga
vrsi
se
takode
i
merenjetemperature
u
masizrna
u
samim
celijama,a
kriticna
celijase
odmah
elevira.
Eleviranju
se
pristupa,
ako
temperatura
uceliji
predepreko
30°C.Sviposlovioko
eleviranja,prijema,
utovara,miksiranja,isporuke
i
merenjatemperature
se
svakodnevno
belezeu
knjigu
evidencije
rada
smena.
Bitnoje
napomenuti
da
svaka
ova
radnja
zahtevauzimanje
uzorakajecma
i
odnosenie
na
laboratorijsko
ispitivanje.Glavni
zadatakskladistenia[ecma
je
ocuvanje
njegoveklijavosti,stoje
osnovni
preduslov
za
dobro
sladovanje.
103
 
L_
- - ~ - - - - ~
I
I
C2
UJ
I
0::
o
n,
(J)
~
<:(
0::
U
I-
Z
>
'''''I
W
~
-'
«
0-6
w
'U
.-..
;:)
0
-')
:::J
tn
UJ
'u
lU
:::::l
....J
W
0
c,
Z
2-
.-..
;:)
<:(
-')
:J
(j)
UJ
«
'u
-'
:::::l
....J
~
0
c..
2-
104
Sl.
2:
Tehnoloska
semaprijemajecmaLegenda:
1.
Prijemni
bunker
(kos)B.Lancastitransporter
2.
Lancastitransporters.Lancastitransporter3.Elevator
1
a.Elevator
4.
Aspiraterzasirovijecamtt.Aspiratersuvogjecma5,5a.Celijeza
prihvat
jecmatz.
Celijazasuuijecam,
5.
Elevator
13,14.
Ventilatoris.Susara2'VSZ-B13a,14a.Ciklonisaustavom
PTEP
4(2000)3-4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->