Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii apocrife - Apocalipsa Lui Pavel

Evanghelii apocrife - Apocalipsa Lui Pavel

Ratings: (0)|Views: 3,397|Likes:
Published by Billy Dean
"Apoi l-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu coborând pe pământ în mare slavă şi putere. Iar atunci când a răsunat trâmbiţa, toţi cei care erau în chinuri au strigat, zicând: „Miluieşte-ne pe noi, Fiu al lui Dumnezeu! "
"Apoi l-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu coborând pe pământ în mare slavă şi putere. Iar atunci când a răsunat trâmbiţa, toţi cei care erau în chinuri au strigat, zicând: „Miluieşte-ne pe noi, Fiu al lui Dumnezeu! "

More info:

Published by: Billy Dean on Mar 06, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Apocalipsa lui Pavel
1
Apocalipsa lui Pavel
Not
ă introductivă
 Text d
escoperit de Tischendorf în 1843 şi publicat de el în 1866
. Originalul a fost probabil redactat în
greacă. Se cunosc mai multe versiuni ale acestui text în coptă, siriacă şi arabă; cea mai bună este în siriacă. Una
dintre versiunile siriace, pro
venită dintr 
-
un manuscris Urumiyeh, a fost tradusă în engleză
de un misionar
american în 1864. Această traducere, sau mari porţiuni din ea, este tipărită de
 
Tischendorf împreună cu ediţia
 
textului stabilit de el.Bazându-
se pe nişte probe destul de puternice, Tischendorf plasează textul în jurul anului 380. Acesta seregăseşte
 într-un manuscris milanez care nu este mai vechi de secolul al XV-
lea. Mai există
un manuscris cu
două secole mai vechi, însă ambele par să fie copiate după acelaşi original. Cel siriac este cu siguranţă maivechi decât cel grec şi, în acord cu tradiţia răsăriteană, mai bogat în detalii.
 
Revela
ţia Sfântului Apostol Pavel: despre lu
crurile care i-au fost descoperite când a
fost înălţat în cel de
-
al treilea cer şi, ajungând în rai, a auzit cuvinte de negrăit
1
.
1
În cetatea Tars, în casa sfântului
apostol Pavel, locuia un bărbat de vază ce se afla în
slujba evlavio
sului rege Theodosius şi a venerabilului Gratianus
2
; acestuia i s-
a arătat un
 înger al Domnului, care i-
a zis: „sapă sub talpa acestei case şi scoate de sub ea orice veigăsi”
. Î
nsă el a crezut că a visat.
 
2
Şi arătându
-
se îngerul şi a treia oară, bărbatul acela s
-
a încredinţat, şi făcu după cum ise spusese; şi săpând la temelia casei, a dat peste un cufăr de
marmur
ă
3
 
în care se afla această
descoperire, pe care luând-1, 1-
a arătat
 
mai marelui cetăţii. Acesta, văzându
-1 pecetluit cuplumb, 1-
a trimis la regele Theodosius, neştiind despre ce era vorba.
4
Cum 1-a primit, regele
a copiat conţinutul sulurilor, trimiţând originalul la Ierusalim. Iar ce se afla scris acolo sunturmătoarel
e:
3
Cuv
ântul lui Dumnezeu a venit la mine, zicând: „Spune
-
le acestor oameni: Până cândveţi mai păcătui şi veţi adăuga peste păcatele voastre şi veţi trezi mânia lui Dumnezeu care v
-
a făcut, zicând că sunteţi fiii lui Avraam,
5
când de fapt voi fa
ceţi lucrările Satanei, clevetindîmpotriva lui Dumnezeu, fălin
-du-
vă pururi înaintea Celui Preaînalt deşi sunteţi orbi faţă de păcatele în care vă scăldaţi? Aflaţi aşadar, fii ai oamenilor, că întreaga făptură a fost supusălui Dumnezeu, dar că numai neamul omenesc, prin păcatele săvârşite, 1
-a mâniat peDumnezeu.
 
Apocalipsa lui Pavel
2
_____________________________
1
„Cunosc un om în Hristos, car 
e acum paisprezece ani - fie în
trup, nu ştiu; fie în afară din trup,
nu
ştiu; Dumnezeu ştie
- a fost
răpit unul ca acesta până la
al treilea
cer. Şi
-
1 ştiu pe un astfel de
om - fie în trup,
fie în afară din trup, nu ştiu; Dumnezeu ştie. Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte
de nespus, pe care nu secuvine
omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda; iar pen
tru mine
însumi nu mă voi lăuda d
ecât
în slăbiciunile mele''. (2
Cor. xii. 2-5 -
Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institu
tu
l biblic şi de
misiune al B.O.R.,
Bucureşti)
-
 N.t.
 
2
În MS Kontianus.
 3
Or, potrivit primului sens al termenului,
„strălucire”, „scânte
iere
. Traducerea din versiunea si
riacăindică „o raclă de sticlă albă”
.
4
Î
n versiunea siriacă, „crezând că era ceva de aur înăuntru”
.
5
Î
n versiunea siriacă, „a Dumnezeului cel viu”
.
4
C
ăci nu o dată acel mare luminător din cer care este soarele,
s-
a înfăţişat dinaintea luiDumnezeu, aducând acestea împotriva oamenilor: „Doamne Dumnezeule Atotputernic, oarecât vei mai răbda
p
ăcatele oamenilor? Porunceşte
-
mi, şi îi voi pârjoli pe dată”. Şi s
-
a făcut unglas către el, care i
-
a spus: „
Îndelunga Mea
răbdare îi poartă pe toţi, ca toţi să se pocăiască;iar dacă se îndărătnicesc, vor veni la judecata Mea”
.
5
La fel, luna
şi stelele au venit înaintea lui Dumnezeu, spunând: „Doamne
Dumnezeule Atotputernic, Tu ne-
ai dat stăpânire peste întunericul nopţii, ca hoţii şi adulteriişi vărsătorii de sânge omenesc să nu mai poată să se ascundă; porunceşte
-
ne, şi vom face
lucruri de mirare împotriva lor
”. Şi atunci s
-
a auzit iarăşi glasul: „
Î
ndelunga Mea răbdare îi poartă pe ei, ca aceştia să se întoarcă la
Mine; iar de nu, vor veni la Judecata Mea
.
6
Î
n chip asemănător a strigat şi marea, zicând: „Doamne Dumnezeule Atotputernic, fiii
oamenilor au hulit împotri
va Sfântului Tău Nume; porunceş
te-
mi deci, şi mă voi umfla şi voiacoperi pământul şi voi ş
terge de la fa
ţ
a lui pe fiii oamenilor
”, însă un glas a venit şi a spus:
Î
ndelunga Mea răbdare îi poartă pe ei, ca să se pocăiască; iar de nu, vor veni la judecata
Mea
.
7
[Afla
ţi], fii ai oamenilor, că întreaga făptură a fost făcută în supunerea faţă deDumnezeu, dar numai neamul omenesc păcătuieşte împotriva Lui. Pentru aceasta trebuie să
-
1 binecuvântaţi neîncetat
pe Dumnezeu,
şi cu atât mai mult atunci când soa
rele este laas
finţit. Căci acesta este ceasul când toţi îngerii vin să
-L
 preaslăvească pe Dumnezeu,înfătişându
-
I faptele oamenilor, cu ce a făcut fiecare, bun sau rău, de la revărsatul zorilor şi până la asfinţit. Şi merge câte un înger înveselit din pricina omului ca
re le face pe cele bune,iar un altul se duce întristat.
 
Apocalipsa lui Pavel
3
8
Iar la ceasul cunoscut to
ţi îngerii se întâlnesc pentru a se închina lui Dumnezeu,
aducând în fie
care zi solia despre faptele oamenilor. Aşa că şi voi, oamenilor, preaslăviţ
i-Lpe Dumnezeu n
eîncetat. Deci de fiecare dată când vine ceasul pentru închi
nare, îngerii
oamenilor evlavioşi vin bucurându
-
se şi cântând psalmi, întâlnindu
-se pentru a-
L proslăvi peDumnezeu; şi iată, Duhul lui Dumnezeu îi întreabă: „De unde veniţi veselindu
-
vă astfel?”
 
9
Iar ei r
ăspund, zicând: „Venim de la oamenii evlavioşi, care îşi petrec în credinţă puternică vieţile lor, având teamă de Numele lui Dumnezeu. Doamne, dă
-
le lor să rămână până în sfârşit în dreptatea Ta”. Şi s
-
a făcut un glas spre ei: „I
-
am păzit şi îi voi ţ
ine departe
de păcat în împărăţia Mea”
.
10
Au plecat ace
ştia, şi alţi îngeri au venit, având feţele luminoase şi strălucitoare ca
soarele. Iar un glas s-a f 
ăcut către ei: „De unde veniţi voi?”
 
Aceştia au răspuns: „Am venit dela cei care, pentru Numele Tău, se ţin străini de lume şi de lucrurile ei, care îşi petrec viaţ
a în
 pustii, în munţi, în peşteri, în crăpăturile pământului, în dormire pe pământ şi în postiri.
6
 
Porunceşte
-
ne să rămânem cu
ei
”. Şi s
-
a făcut un glas: „Duceţ
i-
vă împreună cu ei, în pace, şivegheaţi asupra lor”
.
11
Iar dup
ă ce au plecat aceştia, alţi îngeri au venit să se închine înaintea lui Dumnezeu, plângând şi tânguindu
-
se. Şi Duhul le
-
a ieşit în întâmpinare, iar un
glas s-
a făcut către ei: „Deunde veniţi?”
 
Iar ei au răspuns, zicând: „Venim de la aceia care au fost chemaţi cu NumeleTău, iar acum sunt robiţi păcatului. La ce bun să le mai slujim?”
Atunci s-
a făcut un glascătre ei: „Să nu încetaţi să le slujiţi; po
ate se vor în
toarce la starea lor cea bună. Altfel, vor 
veni înaintea Mea iar Eu îi voi judeca
”. Aflaţi, aşadar, fii ai oamenilor că îngerii scriu înceruri tot ceea ce faceţi voi zi de zi. Aşa că nu încetaţi să
-
1 binecuvântaţi pe Dumnezeu.
 Am fost luat
în Duhul Sfânt, şi un înger mi
-
a spus: „Vino, urmează
-
mă, ca să
-
ţi arătlocul unde ajung cei drepţi după ce mor”
. L-am urmat pe înger, care m-a dus în cerurile desub firmament; m-
am uitat şi am văzut puteri mari şi înfricoşătoare, pline de mânie, iar din
 
gura lor ieşea pară de foc. Iar eu 1
-
am întrebat pe înger: „Cine sunt aceştia?”
El mi-a spus:
„Aceştia sunt cei care sunt trimişi la sufletele păcătoşilor în cazurile de mare nevoie; fiindcămulţi dintre aceştia nu au crezut că există judecată şi osândă”
.
12
Şi am căutat spre ceruri şi am văzut îngeri ale căror feţe străluceau ca soarele, gătiţicu cingători de aur şi care aveau în mâinile lor cununi pe care era scris numele Domnului; ei

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lotekh liked this
Razvan Matache liked this
oanacozea liked this
reasezare liked this
Nicu Ivan liked this
Valentin Craciun liked this
stefan_stemi4849 liked this
Ram Sahasrara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->