Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politici contabile 2013

Politici contabile 2013

Ratings: (0)|Views: 209 |Likes:
Published by Costel Lazer
Politici contabile 2013
Politici contabile 2013

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Costel Lazer on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
POLITICI CONTABILE
 
 
CAPITOLUL IINFORMAŢII GENERALE
POLITICI CONTABILEPoliticile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şipracticile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentareasituaţiilor financiare anuale.
Conducerea entităţii stabilește politicile contabile pentru operaţiunile derulate șiprin intermediul acestora își fundamentează deciziile. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii şi strategiaadoptată de entitate.Politicile contabile au fost elaborate astfel încât se asigure furnizarea, prinsituaţiile financiare anuale, a unor informaţii:
a)
relevante
pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
 b)
credibile
.
A. Modificări în politicile contabile
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau areca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunileentităţii.
Entitatea trebuie menţioneze în notele explicative orice modificări alepoliticilor contabile
, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politicăcontabilă a fost aleasă în mod adecvat,
efectul modificării asupra rezultatelorraportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii societăţii.B. Modificări în estimările contabile
Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, multe elementeale situaţiilor financiare întocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doarestimate. Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recenteinformaţii credibile pe care societatea le are la dispoziţie.
1.3. PREZENTAREA SOCIEII COMERCIALE1.3.1 Organizare i funcionare
ț
S.C. .........a fost înfiinată în anul............ iîidesoară activitatea în
ț ș ș ș
 domeniul......S.C. ............. are următoarele date de identificare...............
1.3.2. Obiect de activitate
Principalele activii desfăurate de S.C. .................... potrivit actului de
ț ș
  înfiinare, sunt următoarele.............
ț
 
1.4. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE1.4.1. Organizarea şi conducereacontabilităţii
Entitatea are
obligaţia organizeze şi conducă contabilitatea proprie,respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilităţii 82/1991republicată, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii
.Contabilitatea se ţine
în limba română şi în moneda naţională.
Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, câtşi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.Orice operaţiune economico-financiaefectuată se consemneaîn momentulefectuării ei într-un document care stă la baza înregistrilor în contabilitate,dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii entităţii revineadministratorului.
Entitatea organizează şi conduce contabilitatea în compartimente distincte, condusede către directorul economic, care are studii economice superioare şi care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, încondiţiile legii.
1.4.2. Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate obligatorii sunt:
Registrul-jurnal, Registrul-inventar şiCartea mare
. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate aleentităţii se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
1.4.3. Situaţiile financiare anuale
Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a entităţii sunt
, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imaginefidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoarela activitatea desfăşurată de societate.Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiilefinanciare anuale şi coincide cu anul calendaristic.
Durata exerciţiului financiareste de 12 luni.Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale
sunt următoarele
(
art.36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991)
:
a.pentru societăţile comerciale, societăţile/companiilenaţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 dezile de la încheierea exerciţiului financiar;b.pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legeacontabilităţii, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
VIOLETA liked this
1 hundred reads
ADELA33_69 liked this
VIOLETA liked this
dorinocon liked this
Andreea Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->