Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ιούλιος 2011

Ιούλιος 2011

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by LIAKMAN
φαινόμενο
φαινόμενο

More info:

Categories:Types, Research
Published by: LIAKMAN on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
Περίοδο ΄ Τεύχο12 Ιούλιο 2011
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σημείωμα της σύνταξης
Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο κατά μεγάλο μέρος στα νέα υλικά καιστη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης. Στην προμετωπίδα βρίσκεται η Να-νοτεχνολογία, στην οποία το Τμήμα Φυσικής πρωτοστατεί εδώ και χρόνια,με το Εργαστήριό “LTFN” και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στις “Νανοεπι-στήμες & Νανοτεχνολογίες”. Αναδεικνύονται επίσης ποικίλες δραστηριό-τητες και νέα του Τμήματος, όπως το νέο πρόγραμμα σπουδών που ψη-φίστηκε πρόσφατα, αλλά και η έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησής του. Οκοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών εκθέτει επίσης κάποια απότα προβλήματα της Σχολής καθώς και σκέψεις και σχεδιασμούς για τηνεπίλυσή τους. Και βέβαια, από την ύλη του τεύχους, δεν λείπουν τα επι-στημονικά άρθρα και η ενημέρωση για την καριέρα των αποφοίτων του.Καλό καλοκαίρι!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Περίοδο ΄ • Τεύχο12Ιούλιο 2011Περιοδική έκδοση του Τήατο Φυσική Α.Π.Θ.(Προεδρία Κ. Μανωλίκα)
Συντακτική Οάδα
Αναστάσιο Λιόλιο(Αν. Καθηγητή Τ. Φυσική)Κωνσταντίνο Ευθυιάδη(Αν. Καθηγητή Τ. Φυσική)Χρήστο Ελευθεριάδη(Αν. Καθηγητή Τ. Φυσική)Χαρίτων Πολάτογλου(Αν. Καθηγητή Τ. Φυσική)Αλεξάνδρα Ιωαννίδου(Επίκ. Καθηγήτρια Τ. Φυσική)Ιωάννη Στούπουλο(Επίκ. Καθηγητή Τ. Φυσική)Μάκη Αγγελακέρη(Επίκ. Καθηγητή Τ. Φυσική)Γεώργιο Καϊακάη(ΙΑΧ Τ. Φυσική)ηήτρη Ευαγγελινό(Υπ. ιδάκτωρ Τ. Φυσική)Γεώργιο Κακλαάνο(Φοιτητή Τ. Φυσική)Αντώνη Γεωργίου(Φοιτητή Τ. Φυσική)Κυριάκο ελησάββα(Φοιτητή Τ. Φυσική)Στέφανο Μαύρο(Φοιτητή Τ. Φυσική)Θεοδοσία Χαραλαπίδου(Φοιτήτρια Τ. Φυσική)
Σελιδοποίηση – Τεχνική Επιέλεια
ηήτρη Ευαγγελινό(Υπ. ιδάκτωρ Τ. Φυσική)
Στο τεύχο αυτό συνεργάστηκαν
 
Οι απόψεις που παρουσιάζονται σε κάθε κείμενο εκφράζουν τον συγγραφέατου και όχι υποχρεωτικά τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.
Σπυρίδων ΠαυλίδηΚαθηγητή, Κοσήτορα ΣΘΕΘεόδωρο ΛαόπουλοΑναπλ. Πρόεδρο Τ. ΦυσικήΣωτήριο ΒεΚαθηγητή Τ. ΦυσικήΓεώργιο ΘεοδώρουΚαθηγητή Τ. ΦυσικήΘεόδωρο ΚαρακώσταΚαθηγητή Τ. ΦυσικήΣτέργιο ΛογοθετίδηΚαθηγητή Τ. ΦυσικήΕλένη ΠαλούραΚαθηγήτρια Τ. ΦυσικήΓεώργιο ΣτεργιούδηΚαθηγητή Τ. ΦυσικήΚωνσταντίνο ΜελίδηΕπίκ. Καθηγητή Τ. ΦυσικήΜάρα ΧαχαίδουΙΑΧ Τ. Φυσικήηήτριο ΚυριαζόπουλοΦοιτητή Τ. Φυσικήηήτριο ΚρούδαΦοιτητή Τ. ΦυσικήΒρυώνη ΧαραλάπουΦοιτητή Τ. Φυσική
Το
Φαινόμενον
τυπώθηκε από την
COPY CITY ΕΠΕ
 σε 1000 τεύχη με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον
Νανοτεχνολογία.................................................................................. 1ΣΘΕ: Προβλήματα - Αιτήματα – Προτάσεις........................................ 5Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών............................................................. 7Σεμινάρια του Τμήματος 2009-2011................................................... 10Από τον Νεύτωνα στον Mandelbrot................................................... 12Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής: Κοσμάς Γαζέας........................... 16ΠΜΣ στη Φυσική & Τεχνολογία Υλικών.............................................. 17Ορκωμοσία Πτυχιούχων Φυσικής...................................................... 19Ομιλία προς τους νέους Φυσικούς..................................................... 20Βιογραφίες: George Charpak............................................................. 22Ο Πολυσυρματικός Αναλογικός Θάλαμος........................................... 23Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής................................... 24Πρακτική άσκηση φοιτητών................................................................ 28Φοιτητική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.................................... 30Ηλιακή έκλειψη και ερασιτεχνισμός....................................................
 
30Σημειώσεις επιστημονικής ετυμολογίας..............................................31
 
περίοδος 4 τεύχος 12 Ιούλιος 2011
1
Νανοτεχνολογία
Το ταξίδι στη νανοτεχνολογία χρονο-λογείται από το 1959, όταν ο νομπε-λίστας φυσικός Richard Feynman,σε μια ομιλία του με τίτλο “There’sPlenty of Room at the Bottom”, δια-τύπωσε την άποψη ότι οι νόμοι τηςφυσικής δεν απαγορεύουν την κατάβούληση διάταξη των ατόμων. ΟFeynmann πίστευε ότι δεν υπάρχεικανένα εμπόδιο, πέραν της έλλειψηςπειραματικών οργάνων στη νανοκλί-μακα, για τη μεταχείριση της ύλης σεμοριακό και ατομικό επίπεδο, αφούάλλωστε οι νόμοι της φυσικής δενθέτουν κανέναν τέτοιο περιορισμό. Διαδοχικές επιστημονικές και τεχνο-λογικές ανακαλύψεις όπως τα κβα-ντικά σύρματα και οι κβαντικές τελεί-ες (quantum wires, quantum dots),η μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας(scanning tunnelling microscope -STM) και το μικροσκόπιο ατομικώνδυνάμεων (atomic force microscope- AFM), τα φουλερένια (fullerenes)και οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbonnanotubes), έχουν συμβάλει στηνανάπτυξη της επιστήμης και της τε-χνολογίας στη νανοκλίμακα. Η πρώ-τη επαλήθευση ότι τα άτομα μπορού-σαν να επανατοποθετηθούν, επήλθετο 1989 από ερευνητές της IBM, οιοποίοι τοποθέτησαν 35 άτομα ξένουγια να διαμορφώσουν τα γράμματατης IBM.Από τότε, έχει γίνει σημαντική πρόο-δος στις δραστηριότητες έρευνας καιανάπτυξης (Ε&Α) στη νανοτεχνολο-γία, ενώ παράλληλα η χρήση της σεπρακτικές εφαρμογές αυξάνεται συ-νεχώς. Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυ-μα Επιστήμης των ΗΠΑ (NationalScience Foundation) και την Ευρω-παϊκή Επιτροπή,
ο όρος “νανοτε-χνολογία” αναφέρεται στην κατα-νόηση και τον έλεγχο της ύλης σεδιαστάσεις κατά προσέγγιση 1 με100 νανόμετρα (nm)
, όπου εμφανί-ζονται μοναδικά φαινόμενα και πα-ρουσιάζονται νέες ευκαιρίες εφαρμο-γών. Περικλείοντας τη νανοεπιστήμη,τη μηχανική και την τεχνολογία, η να-νοτεχνολογία περιλαμβάνει την απει-κόνιση, τη μέτρηση, τη μοντελοποίη-ση και τον έλεγχο της ύλης σε αυτήτην κλίμακα μεγέθους. Στη νανοκλί-μακα οι φυσικές, χημικές και βιολογι-κές ιδιότητες των υλικών διαφέρουνπολύ σε σχέση με τις ιδιότητες τωνμεμονωμένων ατόμων, μορίων καιύλης. Προκειμένου να αξιοποιηθούνοι ιδιότητες αυτές, οι δραστηριότητεςΕ&Α στη νανοτεχνολογία προσανα-τολίζονται προς την κατανόηση καιτη δημιουργία βελτιωμένων υλικών,διατάξεων και συστημάτων.Η νανοτεχνολογία αποτελεί ένα δι-επιστημονικό πεδίο έρευνας καθώςαπαιτεί διεπιστημονική εκπαίδευση,συνεργατική έρευνα κ.α. Καθώς εί-ναι συνυφασμένη με το ατομικό καιμοριακό επίπεδο, εκτείνεται σε έναευρύ επιστημονικό - ερευνητικό πε-δίο, όπου απαραίτητα συναντώνταιδιάφορες επιστήμες όπως η φυσική,η χημεία, η επιστήμη των υλικών, ηβιολογία, η φαρμακευτική και η μηχα-νολογία. Η νανοτεχνολογία φαίνεταινα έχει τη δυναμική να εισχωρήσει σεπολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα,τα νανοσωματίδια χρησιμοποιού-νται για την ανάπτυξη και παραγωγήνέων υλικών και οι νανοσωλήνες άν-θρακα χρησιμοποιούνται στην αυτο-κινητοβιομηχανία, στις οθόνες, στιςμπαταρίες κ.α. Πολλές βιομηχανίεςπαγκοσμίως αναγνωρίζουν τα οφέληαπό τη χρήση της νανοτεχνολογίαςστη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι τατελευταία χρόνια, η νανοτεχνολογίααποτελεί προτεραιότητα στη διεθνήεπιστημονική θεματολογία και πολ-λές χώρες τη βλέπουν ως ευκαιρίααναδόμησης των οικονομιών τουςκαι δημιουργούν πολιτικές προςαυτή την κατεύθυνση.
Εργαστήριο LTFN
Το Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων -Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογί-ας (Lab for Thin films - Nanosystems& Nanometrology, LTFN) είναι εγκα-τεστημένο στο Τμήμα Φυσικής τουΑΠΘ και διαθέτει εμπειρία 18 ετώνστην ανάπτυξη και χαρακτηρισμόλεπτών υμενίων και νανοϋλικών(όπως οργανικά, ανόργανα και υβρι-δικά υλικά, λειτουργικά οξείδια, νι-τρίδια, προστατευτικές επικαλύψειςκ.α.). Οι εγκαταστάσεις του είναι εξο-πλισμένες με σύγχρονες μεθόδους,συστήματα, διατάξεις και τεχνικέςσύνθεσης - ανάπτυξης, νανοδιερ-γασιών και χαρακτηρισμού των ιδι-οτήτων νανοδομικών υλικών & να-νοσυστημάτων. Αναλυτικότερα,οι ερευνητικές και τεχνολογικέςδραστηριότητες του εργαστηρίουLTFN καλύπτουν τα ακόλουθα:
- Οργανικά Ηλεκτρονικά:
Σύνθε-ση και ανάπτυξη οργανικών (αγω-γών και ημιαγωγών), ανόργανωνκαι υβριδικών υλικών με τη χρή-ση υγρών τεχνικών και τεχνικώνεκτύπωσης, καθώς και με τεχνι-κές κενού σε ποικιλία υποστρω-
Στέργιος Λογοθετίδης 
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ. Διευθυντής του Εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων - Νανο-συστημάτων & Νανομετρολογίας – LTFN του Τμήματος Φυσικής (http://ltfn.physics.auth.g 
 ). Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ- χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνο- λογίες - Ν&Ν” του ΑΠΘ (http://nn.physics.auth.g 
 ).
Τομείς Αριστείας 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->