Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cap17

cap17

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Martin Barbarozas
cap17
cap17

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Martin Barbarozas on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

 
Rezolvarea problemelor de analiza decizionala
CAPITOLUL 17REZOLVAREA PROBLEMELOR DE ANALIZ
Ă
DECIZIONAL
Ă
 17.1. Modele de analiz
ă
decizional
ă
 
Principalele elemente ale unui proces decizional sunt:1.
 
 Agentul decizional
.2.
 
Tipul problemei decizionale
. Dac[ parametrii problemei analizate sunt cunoscu\i sespune c[ avem de a face cu
decizii ]n condi\ii de certitudine
. }n cazul unorevenimente ale c[ror probabilit[\i de apari\ie sunt cunoscute, se spune c[ procesuldecizional are loc ]n
condi\ii de risc
. Dac[ probabilit[\ile de apari\ie aleevenimentelor sunt aleatoare (nu sunt cunoscute), atunci decizia este adoptat[ ]n
condi\ii de incertitudine
.3.
 
Variantele posibile de ac\iune
, pe care deciden\ii le au la dispozi\ie.4.
 
Strategiile posibile de ac\iune ale managerilor 
. Aceste strategii constau ]n diversereguli care permit alegerea unei variante din cele existente.5.
 
Obiectivele procesului de decizie
(scopul urm[rit de manageri). Aceste obiective seconcretizeaz[ fie ]n restric\ii, fie ]n func\ii scop.Evenimentele care pot ap[rea, dar pe care agentul decizional nu le poate controla suntnumite
st[ri ale naturii
.Modelele de analiz[ decizional[ vor fi prezentate pe urm[torul exemplu:Firma PDC a cump[rat la Bu=teni un teren pentru a construi un complex de vile.Pre\urile de construc\ie ale acestora variaz[ ]ntre 300000$ =i 1200000$, ]n func\ie de num[rulde camere. }n urma studiilor efectuate au fost realizate trei proiecte de dimensiuni diferite: 6vile cu 10 camere, 12 vile cu 20 de camere =i 18 vile cu 30 de camere. Factorul cheie ]nselectarea uneia din cele trei alternative este evaluarea corect[ de c[tre managementul firmeia cererii viitoare. Cu toate c[ pia\a poate fi influen\at[ prin publicitate, pre\urile de cazarerelativ mari fac ca cererea s[ depind[ de o varietate de factori asupra c[rora managementul nuare control.Managementul firmei crede c[ exist[ dou[ posibilit[\i:
 
acceptarea proiectului de c[tre pia\[, =i deci o cerere mare
 
cerere redus[.Deci, pentru exemplul analizat exist[ dou[ st[ri ale naturii:S1 – cerere mareS2 – cerere redus[=i trei alternative:d1 – proiectul de dimensiune mic[d2 – proiectul de dimensiune medied3 – proiectul de dimensiune mareUtiliz`nd cele mai bune informa\ii disponibile, agentul decizional trebuie s[ evaluezepentru fiecare alternativ[ =i stare a naturii „c`=tigul“ ce va fi ob\inut. }n func\ie de problemaanalizat[, acest „c`=tig“ poate reprezenta un profit, un cost, un timp, o distan\[, sau orice alt[m[sur[ care s[ reflecte „ie=irile“ problemei studiate.}n tabelul 17.1 sunt prezentate profiturile evaluate pentru problema analizat[ (]ntermeni de milioane de dolari).
 
Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul
Alternativ[ St[ri ale naturii
Cerere mare (S1) Cerere redus[ (S2)
Proiect de dimensiune mic[ - d1 8 7Proiect de dimensiune medie d2 14 5Proiect de dimensiune mare d3 20 -9Tabelul 17.1 – Profiturile ob\inute pentru fiecare alternativ[ =i stare a naturiiV
31
ˆ20 arat[ c[ se anticipeaz[ un profit de 20 de milioane dolari dac[ se va selectaproiectul de dimensiune mare =i cererea va fi mare, V
32
ˆ -9 arat[ c[ dac[ se va selectaproiectul de dimensiune mare =i cererea este redus[, se va ob\ine o pierdere de 9 milioane dedolari.
17.2. Decizii în condi
ţ
ii de incertitudine
Problemele decizionale care con\in incertitudini apar atunci c`nd nu se cunoscprobabilit[\ile de apari\ie ale st[rilor naturii. Aceste probleme pot fi abordate din mai multepuncte de vedere, =i ]n mod corespunz[tor exist[ mai multe criterii de decizie. Deoarece prinaplicarea diverselor criterii se pot ob\ine recomand[ri diferite este bine c[ agentul decizionals[ ]n\eleag[ foarte bine toate criteriile existente =i s[-l selecteze pe acela care i se potrive=tecel mai bine.
Criteriul optimist (criterium maxi-max)
Pentru fiecare alternativ[ se determin[ cel mai bun „c`=tig“. Decizia recomandat[ estecea cu „c`=tigul“ cel mai bun. Pentru problemele de maximizare „c`=tigul“ cel mai bun]nseamn[ cea mai mare valoare, pentru problemele de minimizare „c`=tigul“ cel mai bun]nseamn[ cea mai mic[ valoare.
Criteriul pesimist (criteriul maxi-min)
Pentru fiecare alternativ[ se determin[ cel mai defavorabil „c`=tig“. Deciziarecomandat[ este cea cu cel mai bun „c`=tig“ defavorabil.
Criteriul regretelor (criteriul mini-max)
Alternativa se alege lu`nd ]n considerare diferen\a dintre rezultatul optim ce s-ar fiputut ob\ine ]ntr-o anumit[ stare =i valoarea celorlalte rezultate. Aceast[ diferen\[ este numit[regret.
||
*
ij J ij
 R
=
 unde:R
ij
– „regretul“ asociat alternativei d
i
=i st[rii naturii S
 j
 V
* j
- „c`=tigul“ corespunz[tor celei mai bune decizii pentru starea naturii S
 j
. Pentruprobleme de maximizare V
* j
este cea mai mare valoare pentru starea naturii S
 j
,pentru probleme de minimizare V
* j
este valoarea cea mai mic[.V
ij
- „c`=tigul“ corespunz[tor alternativei d
i
=i st[rii naturii S
 j
.Urm[torul pas este determinarea regretului maxim pentru fiecare alternativ[. }n final vafi selectat[ alternativa cu cel mai mic „regret“ maxim.
 
Rezolvarea problemelor de analiza decizionala
17.3. Rezolvarea problemelor de analiz
ă
decizional
ă
în condi
ţ
ii deincertitudine în Excel
Criteriul optimist
}n figura 17.1 este prezentat[ foaia de calcul pentru rezolvarea problemei cu criteriuloptimist. Domeniul A4:C8 con\ine datele problemei. }n domeniul D6:D8 se calculeaz[„c`=tigul“ maxim pentru fiecare alternativ[. }n celula D10 se calculeaz[ cel mai mare dintre„c`=tigurile“ maxime ale fiec[rei alternative. }n domeniul E6:E8 se afi=eaz[ numelealternativei recomandate.Formulele utilizate sunt:Celula Formula Se copieaz[ ]n:D6 ˆMAX(B6:C6) D7:D8D10 ˆMAX(D6:D8) -E6 ˆIF(D6ˆ$D$10,A6,““) E7:E8Figura 17.1 – Criteriul optimist
Criteriul pesimist
}n figura 17.2 este prezentat[ foaia de calcul pentru rezolvarea problemei cu criteriulpesimist. Singura diferen\[ dintre foile de calcul din figura 17.1 =i 17.2 este c[ la criteriulpesimist se determin[ „c`=tigul“ minim pentru fiecare alternativ[. Astfel, celula D6 con\ineformula ˆMIN(B6:C6), care este copiat[ ]n celulele D7 =i D8.Figura 17.2 – Criteriul pesimist
12345678910ABCDE
Criteriul optimist
CastigDecizieAlternativa
Cerere mareCerere redusa
maximrecomandata
Proiect de dimensiune mica878Proiect de dimensiune medie14514Proiect de dimensiune mare20-920Proiect de dimensiune mare
Cel mai bun castig
20
Starea naturii
12345678910ABCDE
Criteriul pesimist
CastigDecizieAlternativa
Cerere mareCerere redusa
maximrecomandata
Proiect de dimensiune mica877Proiect de dimensiune micaProiect de dimensiune medie1455Proiect de dimensiune mare20-9-9
Cel mai bun castig
7
Starea naturii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->